Download
sterdalsgata boliger gode naboer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Østerdalsgata boliger – gode naboer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Østerdalsgata boliger – gode naboer

Østerdalsgata boliger – gode naboer

258 Views Download Presentation
Download Presentation

Østerdalsgata boliger – gode naboer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Østerdalsgata boliger – gode naboer Avdelingsleder: Line Soggiu Miljøterapeut: Elisabet Arnstad 1

 2. Hva slags boliger Oslo kommune Bydel Grünerløkka Kommunale leiligheter: • 16 møblerte 1-roms leiligheter, 22 m² • 24 umøblerte 2-roms leiligheter, 39 m² • Akuttavdeling; 6 rom (samhandlingsreformen, «ikke kartlagte» med akutte boligbehov). Felles bad, kjøkken, vaskemaskin, TV-stue. 2

 3. Hvem bor i Østerdalsgata boliger? Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Mennesker med psykiske lidelser og-/eller ruslidelser • Mennesker som har behov for noe mer enn en ordinær bolig • Mennesker som ønsker å delta i sosialt fellesskapog aktiviteter 3

 4. Kommunal bolig husleieloven §11.1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Ordinære kommunale leiekontrakter med egen bydel • Vilkår og samarbeidsavtale: • Mål for boforholdet • Bruk av huset • Avtale om å ta imot tjenester 4

 5. Boligsosialt arbeid Oslo kommune Bydel Grünerløkka Definisjon av ”vanskeligstilt i boligsituasjon”: En person er vanskeligstilt når det er et misforhold mellom individets ressurser og krav, eller forventninger i boligsituasjonen. Boligsosialt arbeid er å;bistå individene i å erverve nødvendige ressurser og redusere hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan anskaffe og opprettholde en bolig og en god boligsituasjon. 5

 6. Oslo kommune • Bydel Grünerløkka • Bydel Grünerløkka, St.Hanshaugen og Gamle Oslo driver huset sammen • Huset driftes av bydel Grünerløkka og ligger under NAV-Sosial, boligavdelingen Samarbeid

 7. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bemanning Miljøterapeuter er på arbeid kl.09:00 – kl.20:00 alle dager Miljøpersonalet er på vakt alene store deler av dagen Daglig leder er på huset i ukedager Runder med vaktselskap kl.09:00 og kl.19:30 hver dag BSH: psykisk helsearbeider 2 dager per uke BGO: bo-oppfølgere på vedtak BGA: en halv dag hver 2. uke og på vedtak ROP, FACT og øvrige oppsøkende tjenester tilpasset individuelt

 8. Hvordan få bolig Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Bydel sender søknad • Søknad vurderes i Inntaksteam • De tre bydelene, ROP og Østerdalsgata 7 - Boliger avholder Inntaksteam annenhver uke. 8

 9. Hva forventes av beboerne Oslo kommune Bydel Grünerløkka • «God nabo» • Ansvar for eget bomiljø • Aktivitet/Kvalifisering 9

 10. Metode: hvordan huset drives Oslokommune BydelGrünerløkka • Individuelle tjenester og oppfølging fra bydel • Tilrettelegging for et godt bomiljø av personalet på huset; fleksibilitet • Aktiv deltagelse av beboerne • Husordensregler (færrest mulig) • Samarbeid med Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Høgskole 10

 11. Metode: (fortsetter) Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Husets fellesarealer er røykfrie • Beboeren får en henvendelse fra personalet ved brudd på husordensregler • Møter med beboere, personale i Østerdalsgata boliger og personalet fra bydel ved brudd på husordensregler • Skriftlig klage • Utkastelse

 12. Metode: (fortsetter) Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Rus i fellesareal: bortvises ved ubehagelig adferd • Samarbeidsmøte mellom den enkelte bydel og Østerdalsgata boliger om samtlige beboere fra bydelen. (Hver 4. uke.)

 13. Vedtaksfesta tjenester Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Bydelene fatter vedtak om tjenester etter behov • Beboerens behov for bistand diskuteres i Inntaksteam og i samarbeidsmøter mellom bydel, DPS og Østerdalsgata boliger.

 14. Aktiviteter på huset Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Film og sport på storskjerm • Trening, yoga, selvforsvar • Kreativt verksted/formingsrom • Dugnad, vedlikehold, enkel oppussing • Beboermøter • Spillekveld/bingo/bordtennis • Matlaging, baking, kokkekurs • Sanserom • Kurs i brannvern • Takterrasse med grønnsaksdyrking • Turer i nærmiljøet • Musikkgruppe • Kvinnegruppe • Hårfarge og neglelakk

 15. Mål: ansvar for eget bomiljø Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Beboermøter • Dugnad • Vedlikeholds-gruppe • Sosialt samvær • Godt naboskap, være en god nabo • Si i fra når noen ødelegger i bomiljøet

 16. Oppstart Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Mai 2012: Husets mandat var ferdig utformet og personalet ble ansatt. • Personalet innredet huset • Den første beboeren flyttet inn i juni 2012 16

 17. Hva vi har oppnådd Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Bosatt 40 personer i egne boliger • Full drift i akuttavdelingen • Stort sett rolig bomiljø • Mulighet til å korrigere raskt når det oppstår uro • Faste aktiviteter • Aktive beboere • Spontan aktivitet fra beboerne selv • Godt samarbeid med de 3 bydelene og Lovisenberg DPS • Fag- og metodeutvikling, fagsnakk

 18. Samarbeid med Høgskolene og NAV Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Praksisplasser for Nav arbeid • Høgskoleklinikk (HiOA og Diakonhjemmets høgskole) Studenter i praksis hvert semester

 19. Veien videre – god nabo Oslo kommune Bydel Grünerløkka • Ansvar for egen bolig • Ansvar for eget liv og egen aktivitet • Ansvar for eget bomiljø • Aktiv deltagelse i eget liv • Bo på normal måte