1 / 20

Novinky ve zpracování seriálů v NK

Novinky ve zpracování seriálů v NK. 22.2.2005 Národní knihovna ČR Ludmila Hercová. Konspekt. V záznamech seriálů v Národní knihovně od ledna 2005 průběžně při aktualizaci časopisů (u nových záznamů již od poloviny prosince 2004) MARC21 – pole 072

karik
Download Presentation

Novinky ve zpracování seriálů v NK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Novinky ve zpracování seriálů v NK 22.2.2005 Národní knihovna ČR Ludmila Hercová

 2. Konspekt • V záznamech seriálů v Národní knihovně od ledna 2005 průběžně při aktualizaci časopisů (u nových záznamů již od poloviny prosince 2004) • MARC21 – pole 072 • Př. 072 7 $a3 $xSpolečenské vědy $2Konspekt $918 • $a – kód předmětové kategorie (nO) • $x – zpřesnění kódu předmětové kategorie (O) • $2 – kód zdroje (nO) • $9 – číslo předmětové kategorie (pro vnitřní potřebu NK)

 3. Příklad • Záznamu seriálu s konspektem • Časopis EKONOM • 072 7 $a33 $xekonomie $2Konspekt $94 • 080 $a050 $2MRF-sel • 080 $a33 $2MRF-sel • 245 00 $aEkonom :$btýdeník Hospodářských novin • 260 $aPraha :$bEconomia, $c1991-

 4. Postup při přidávání konspektu do záznamu v systému Aleph • Vložit nové pole – 072 7 $a $x $2Konspekt • Využívá se tzv. virtuálních rejstříků, které se v Alephu vyvolají stisknutím kláves CTRL + F3 • Propojení do rejstříku věcných autorit

 5. Využití virtuálních rejstříků pro vkládání MDT • Systém Aleph umožňuje využívat virtuálních rejstříků – zrychlení a zefektivnění práce katalogizátorů a snížení chybovosti • V poli 650 07 $a předmětové heslo • termín přepíšeme do pole 080 $a (nebo překopírujeme pomocí kláves CTRL+ C a CTRL+V) • pomocí kláves CTRL+F3 se propojíme do virtuálního rejstříku

 6. přetáhneme danou notaci MDT do záznamu • umažeme přebývající podpole u (kde se objeví slovní výraz, který jsme napsali do pole 080 na počátku tvorby MDT

 7. umažeme podpole u

 8. Další nebo následný vydavatel • Pole 260 v MARC21 umožňuje zapisovat a následně vyhledávat více vydavatelů • V UNIMARC další vydavatel byl pouze v poznámce a nebyl vyhledatelný • Možnost využít • 260 ## $aLukavec :$bOsvětová beseda,1981- • 260 #3$31991- $aLukavec :$Obecní úřad • První údaj o vydavateli se uzavírá teprve s ukončením vydáváním seriálu

 9. Sloučení seriálů • Jak nejlépe zapsat v poli 785 sloučené seriály? • Sloučením seriálů Týdeník Kroměřížska a HIT Kroměřížska vznikl seriál HIT Týdeník Kroměřížska

 10. Jak toto řeší Manuál MARC21 • V manuálu MARC21 je u v poli 785 u druhého indikátoru hodnota „7“ napsáno: Sloučením s.. vznikl… • Příklad: • 245 10 $aCorrectional services in Canada. • 580 ## $aSloučeno s: Services correctionnels • au Canada. ISSN 0711-6810 a vznikl Adult correctional services in Canada. ISSN 0715-2973 • 785 17 $tServices correctionnels au Canada. $x0711-6810 • 785 17 $tAdult correctional services in Canada. $x0715-2973 • [Poznámka se generuje z pole 580] • (pole 785 je opakovatelné)

 11. Takže by mělo být: • 245 00 $aTýdeník Kroměřížska • 580 ## $aSloučeno s: HIT Kroměřížska vznikl HIT Týdeník Kroměřížska • 785 17 $tHIT Kroměřížska • 785 17 $tHIT Týdeník Kroměřížska

 12. Návrh VK Olomouc • 245 00 $aTýdeník Kroměřížska • 580 $a Sloučením: Týdeník Kroměřížska s: HIT Kroměřížska vznikl: HIT Týdeník Kroměřížska • 785 17 $t HIT Týdeník Kroměřížska

 13. V novém záznamu dle manuálu MARC21 • 245 00 $aHIT týdeník Kroměřížska • 580 $a Vznikl sloučením: Týdeník Kroměřížska s: HIT Kroměřížska • 78014 $t Týdeník Kroměřížska • 78014 $t HIT Kroměřížska

 14. Děkuji za pozornost Mgr. Ludmila Hercová Odd. periodik (Novodobé fondy a služby – Odbor služeb) E-mail: ludmila.hercova@nkp.cz Tel: 221 663 317

More Related