zad v n ve ejn ch zak zek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadávání veřejných zakázek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadávání veřejných zakázek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Zadávání veřejných zakázek - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Zadávání veřejných zakázek. Ing. Petr Vlášek Mgr. Bc. Oldřich Šulák. Obsah semináře. 1 . prameny právní úpravy veřejných zakázek 2. kategorie zadavatelů 3. veřejné zakázky dle předmětu 4. veřejné zakázky dle hodnoty 5. druhy zadávacích řízení 6. zadávací dokumentace 7. lhůty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zadávání veřejných zakázek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zad v n ve ejn ch zak zek
Zadávání veřejných zakázek

Ing. Petr Vlášek

Mgr. Bc. Oldřich Šulák

obsah semin e
Obsah semináře

1. prameny právní úpravy veřejných zakázek

2. kategorie zadavatelů

3. veřejné zakázky dle předmětu

4. veřejné zakázky dle hodnoty

5. druhy zadávacích řízení

6. zadávací dokumentace

7. lhůty

8. průběh zadávacího řízení

9. veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

10. veřejné zakázky malého rozsahu

11. nabídky

12. otevírání obálek

13. jednání hodnotící komise

14. ukončení řízení

15. námitky

16. projektové řízení a veřejné zakázky

prameny pr vn pravy ve ejn ch zak zek
Prameny právní úpravy veřejných zakázek
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)
 • Příloha č. 11 - Příručky pro žadatele a příjemce - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „pokyny“)
 • Směrnice č. 3 - Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek účinná od 1. 9. 2009
2 zvz zadavatel ve ejn zak zky
§ 2 ZVZ – Zadavatel veřejné zakázky

Kategorie zadavatelů

Veřejný zadavatel

ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková

organizace jím zřizovaná a jiné právnické osoby dle § 2 odst. 2 písmeno d)

Dotovaný zadavatel

FO nebo PO, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 %

z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem (příjemce dotace

z EU) a dále splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písmena a), b).

Sektorový zadavatel

osoba vykonávající relevantní činnost dle § 4 (plynárenství, teplárenství,

elektroenergetika, vodárenství atd.)

ve ejn zak zky dle p edm tu
Veřejné zakázky dle předmětu

§ 8 ZVZ - Veřejná zakázka na dodávky

pořízení věci („zboží“):

 • věci movité
 • věci nemovité
 • ovladatelné přírodní síly (např. elektřina)

koupě, koupě na splátky, nájem,leasing

součástí může být umístění, montáž či uvedení do provozu, pokud tyto

činnosti nejsou základním účelem VZ, ale jsou nezbytné pro její provedení

ve ejn zak zky dle p edm tu1
Veřejné zakázky dle předmětu

§ 9 ZVZ - Veřejná zakázka na stavební práce

definice

 • stavební práce podle přílohy č. 3 ZVZ
 • stavební práce podle přílohy č. 3 ZVZ a související projektová nebo inženýrská činnost
 • zhotovení stavby – výsledek stavebních nebo montážních prací, příp. projektové nebo inženýrské činnosti, schopný jako celek plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci

může obsahovat i dodávky a služby nezbytné k provedení VZ

rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských

nebo obdobných služeb

ve ejn zak zky dle p edm tu2
Veřejné zakázky dle předmětu

§ 10 ZVZ - Veřejná zakázka na služby

negativní vymezení => nejedná se ani VZ na dodávky ani VZ na stavební práce

služby se dělí

 • příloha č. 1 zákona – uveřejňují se v EU
 • příloha č. 2 zákona – neuveřejňují se v EU

kombinované VZ

 • služby vs. dodávky – princip těžiště – tzn. to co převažuje určuje předmět
ve ejn zak zky dle hodnoty 12 zvz
Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ
 • nadlimitní veřejné zakázky
  • dodávky a služby – 5 857 000 (územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace jím zřizovaná a jiné právnické osoby)
  • stavební práce - 146 447 000 Kč
 • podlimitní veřejné zakázky
  • stavební práce – 6 000 000 Kč
  • dodávky a služby - 2 000 000 Kč
 • veřejné zakázky malého rozsahu dle ROP SV
  • VZMR I. kategorie - dodávky a služby do 200 000 Kč, stavební práce do 600 000 Kč
  • VZMR II. kategorie – dodávky a služby od 200 000 Kč do 800 000 Kč,

stavební práce od 600 000 Kč do 3 000 000 Kč

  • VMZR III. kategorie - dodávky a služby od 800 000 Kč do 2 000 000 Kč,

stavební práce od 3 000 000 Kč do 6 000 000 Kč

 • veškeré částky uvedené v zákoně jsou bez DPH
d len ve ejn ch zak zek
Dělení veřejných zakázek

Zákaz dělení veřejných zakázek

zadavatel nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby tím dosáhl snížení její předpokládané hodnoty

Dle článku 4, odstavce 6 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV

Dle § 13, odstavce 3 zákona o veřejných zakázkách

Posuzování zda došlo k dělení zakázky je ze 3 kritérií:

 • čas
 • místo
 • předmět
ve ejn zak zky dle hodnoty 12 zvz1
Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ

Dodávka a služby

3 782, 5 857, 11 715 tis. Kč

0 Kč

2 mil. Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu

Nadlimitníveřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

ve ejn zak zky dle hodnoty 12 zvz2
Veřejné zakázky dle hodnoty§ 12 ZVZ

Stavební práce

0 Kč

6 mil. Kč

20 mil. Kč

165, 288 mil. Kč

Lze použít zjednodušené podlimitní řízení

Veřejné zakázky malého rozsahu

Nadlimitníveřejné zakázky

Podlimitní veřejné zakázky

ve ejn zak zky dle hodnoty 12 zvz3
Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ

Veřejná zakázka malého rozsahu dle ZVZ

podle § 18 odst. 3 není zadavatel povinen zadávat podle zákona – ale musí se řídit interními směrnicemi zadavatele (veřejný zadavatel by měl mít na VZMR interní směrnici) a/nebo dotačními tituly (např. ROP)

veřejný zadavatel musí dodržet zásady podle § 6 ZVZ

 • transparentnost
 • rovné zacházení
 • zákaz diskriminace
ve ejn zak zky dle hodnoty 12 zvz4
Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ

Zásady dle § 6

Zásada transparentnosti => co největší průhlednost

 • písemná dokumentace o všech významných úkonech v rámci VŘ
 • jasně vymezená hodnotící kritéria již před hodnocením nabídek
 • všechna rozhodnutí řádně zdůvodnit

Zásada rovného zacházení => stejný přístup ke všem dodavatelům

 • definovat přesné podmínky VŘ tak, aby uchazeči předem znali jeho průběh

Zásada zákazu diskriminace

 • stanovit podmínky účasti ve VŘ tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče, zároveň ale nesmí uzavřít přístup do VŘ jinému dodavateli
 • používání českého jazyka ( v písemnostech apod. ) není porušením této zásady
druhy zad vac ch zen
Druhy zadávacích řízení

§ 21 ZVZ - Druhy zadávacích řízení

 • otevřené řízení
 • užší řízení
 • jednací řízení s uveřejněním
 • jednací řízení bez uveřejnění
 • soutěžní dialog
 • zjednodušené podlimitní řízení
druhy zad vac ch zen1
Druhy zadávacích řízení

Způsoby zahájení zadávacích řízení

 • Každé řízení se zahajuje:
  • Uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení
   • oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu
  • Odesláním (nikoliv doručením) výzvy o zahájení zadávacího řízení
   • k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
   • k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
 • Zahájí-li zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, musí postupovat podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky až do ukončení řízení.
 • Zahájí-li veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, musí postupovat podle ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky až do ukončení řízení.
druhy zad vac ch zen2
Druhy zadávacích řízení

§ 27 ZVZ – Otevřené řízení

 • Oznámení otevření řízení
 • Vyzvednutí či žádost o zadávací dokumentaci
 • Podání nabídky
 • Otevírání obálek
 • Posouzení nabídek zda je vhodnou, vyloučení nevhodných uchazečů
 • Hodnocení nabídek
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • Sdělení důvodu pro rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy
 • Odeslání oznámení o uzavření smlouvy a zpracování písemné zprávy
druhy zad vac ch zen3
Druhy zadávacích řízení

§ 28 ZVZ – Užší řízení

 • Oznámení užšího řízení
 • Zájemci podají žádost o účast v užším řízení
 • Posouzení kvalifikace zájemců a případný výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky
 • Výzva kvalifikovaným zájemcům k podání nabídky
 • Přijetí nabídek
 • Posouzení nabídek
 • Hodnocení nabídek
 • Výběr nejvhodnější nabídky
 • Sdělení důvodů pro rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy
 • Odeslání oznámení o uzavření smlouvy
druhy zad vac ch zen4
Druhy zadávacích řízení

§ 22 ZVZ - Jednací řízení s uveřejněním

v předchozím řízení byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné

nabídky

 • Podmínka: nelze měnit zadávací podmínky a řízení musí být zahájeno bezodkladně po zrušení předchozího řízení
 • Neúplná nabídka – nevyhověla při otevírání obálek
 • Nepřijatelná nabídka:
  • nevhodná – nesplňuje požadavky na předmět
  • nesplňuje další požadavky zadavatele (smluvní podmínky, atd.)
  • uchazeč neprokázal kvalifikaci
  • v rozporu s právními předpisy
  • mimořádně nízká nabídková cena

veřejný zadavatel služby z přílohy č.2 – i bez naplnění podmínek

druhy zad vac ch zen5
Druhy zadávacích řízení

§ 29 – Jednací řízení s uveřejněním

 • Oznámení řízení
 • Zájemci podají žádost o účast v jednacím řízení
 • Posouzení kvalifikace zájemců a případný výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky
 • Výzva kvalifikovaným zájemcům k podání nabídky
 • Výzva všech či vybraných uchazečů k jednání o nabídkách
 • Hodnocení finálních (konečných) nabídek
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • Sdělení důvodů pro rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy
 • Odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení
druhy zad vac ch zen6
Druhy zadávacích řízení

§ 23 - Jednací řízení bez uveřejnění

 • Krajně naléhavý případ – nepředvídaný a nezaviněný stav a zároveň časová tíseň
 • Z technických či uměleckých důvodů – pouze 1 dodavatel
 • V předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo byly podány pouze nevhodné nabídky nebo nebyly podány žádné žádosti o účast
  • podmínka: nelze podstatně měnit zadávací podmínky a řízení musí být zahájeno bezodkladně po zrušení předchozího řízení
 • Nové stavební práce
  • témuž dodavateli
  • možnost zahrnuta v původních zadávacích podmínkách
  • cena nových prací zahrnuta do původní předpokládané hodnoty
  • do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy na VZ
druhy zad vac ch zen7
Druhy zadávacích řízení

§ 23 - Jednací řízení bez uveřejnění

 • Dodatečné stavební práce (vícepráce)
  • nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách
  • jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností
  • jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací
  • budou zadány témuž dodavateli
  • nemohou být technicky či ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky
  • celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky
druhy zad vac ch zen8
Druhy zadávacích řízení

§ 35 – Soutěžní dialog

 • Oznámení soutěžního dialogu
 • Zájemci podají žádost o účast
 • Posouzení kvalifikace zájemců a možný výběr zájemců
 • Výzva kvalifikovaným či vybraným zájemcům k účasti
 • Jednání s pozvanými zájemci
 • Výběr řešení pro realizaci veřejné zakázky
 • Výzva zájemcům k podání nabídek
 • Hodnocení nabídek
 • Rozhodnutí o výběru
 • Sdělení důvodů pro rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy
 • Odeslání oznámení
druhy zad vac ch zen9
Druhy zadávacích řízení

§ 38 - Zjednodušené podlimitní řízení

 • Pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby

a stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH

  • písemná výzva nejméně 5 dodavatelům k podání nabídky a prokázání kvalifikace
  • uveřejnění výzvy vhodným způsobem po celou dobu lhůty pro podání nabídek
  • zákaz opakovaného vyzývání stejného okruhu dodavatelů
  • povinnost přijmout nabídky i od uchazečů, kterým nebyla výzva zaslána
zad vac dokumentace
Zadávací dokumentace

§ 44 – Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků

a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné

zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

Zadávací dokumentace vs. Výzva

 • Tam kde je dáno, že musí být výzva je nutné dokument nazvat výzva i když obsahuje kompletní zadávací dokumentaci
zad vac dokumentace1
Zadávací dokumentace

Zadávací podmínky vymezeny v oznámení o zakázce nebo výzvě

Podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci

 • identifikace zadavatele
 • podrobný popis předmětu plnění (a technické podmínky) - CPV kód
 • doba a místo plnění
 • požadavky na kvalifikaci
 • obchodní a platební podmínky
 • požadavky na varianty a subdodavatele (využití lze omezit)
 • požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a možnost jejího překročení
 • podmínky a požadavky na zpracování nabídky
 • způsob hodnocení nabídek
 • lhůta a místo pro podání nabídky, dodatečné informace k zadávací dokumentaci
 • prohlídka místa plnění
 • jistota – částka do 2 % předpokládané hodnoty zakázky
 • zadávací lhůta
 • jiné požadavky

ZD na stavební práce navíc - projektová dokumentace stavby a výkaz výměr

zad vac dokumentace2
Zadávací dokumentace

Odkazy na obchodní názvy v zadávací dokumentaci

 • Zadávací dokumentace a zejména technické podmínky nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, patenty, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu – pokud by to vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků
 • Výjimečně lze – není-li standardní popis přesný a srozumitelný – vždy však musí být umožněno kvalitativně a technicky obdobné řešení
zad vac dokumentace3
Zadávací dokumentace

Poskytování zadávací dokumentace

 • Pomocí neomezeného a přímého dálkového přístupu (na webových stránkách)
 • Předá nebo zašle v listinné nebo elektronické podobě do:
  • 6 dnů od doručení žádosti v otevřeném řízení
  • 2 dnů ve zjednodušeném podlimitním
 • Žádost uchazeče musí být doručena před uplynutím lhůty pro podání nabídek nejpozději:
  • 12 dnů v otevřeném řízení
  • 5 dnů ve zjednodušeném podlimitním
 • Nabídku může podat i uchazeč, který nepožádal o zadávací dokumentaci
 • Zadavatel může požadovat pouze úhradu nákladů na reprodukci, balné a poštovné, které nepřesahují obvyklé náklady
zad vac dokumentace4
Zadávací dokumentace

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

 • Žádost musí být doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
 • Zadavatel doručí dodatečné informace nejpozději 6 dnů od dne doručení žádosti dodavatele
 • Dodatečné informace musí doručit včetně přesného znění žádosti také všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. Pokud poskytuje ZD na webové stránce, zveřejní tam i dodatečné informace
 • Prohlídka místa plnění – nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, termín určuje zadavatel. Zúčastnit se může dodavatel, který má zájem na podání nabídky.
zad vac dokumentace5
Zadávací dokumentace

Kvalifikační předpoklady

 • základní - § 53
 • profesní - § 54
 • ekonomické a finanční - §55
 • technické - § 56

výslovný zákaz směšování kvalifikace a hodnotících kritérií

 • finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií (jediná výjimka – vzorky)
zad vac dokumentace6
Zadávací dokumentace

Základní kvalifikační předpoklady

 • trestní bezúhonnost
 • insolvence
 • neexistence daňových nedoplatků – prokazování dokladem od FÚ, uvspotřební daně čestným prohlášením pokud je jejím plátcem
 • neexistence nedoplatků na pojistném veřejného zdravotního pojištění – čestným prohlášením
 • neexistence nedoplatků na pojistném sociálního zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti – dokladem od ČSSZ
zad vac dokumentace7
Zadávací dokumentace

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

 • pojistná smlouva – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
 • poslední zpracovaná rozvaha dle zákona o účetnictví nebo její část
 • údaj o celkovém obratu dodavatele nebo obratu vztahujícím se k předmětu plnění veřejné zakázky za poslední 3 účetní období
 • jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
 • je nutné stanovit způsob prokázání a minimální úroveň jednotlivých požadavků
zad vac dokumentace8
Zadávací dokumentace

Technické kvalifikační předpoklady

 • seznam významných dodávek/služeb za 3 roky
 • seznam techniků a technických útvarů
 • popis technického vybavení + opatření k zajištění jakosti (certifikát ISO)
 • provedení kontroly kapacity
 • vzorky, popisy, fotografie, doklad o shodě
 • osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, přehled počtu zaměstnanců, přehled nástrojů a zařízení pro plnění veřejné zakázky
 • nutné stanovit způsob prokázání a minimální úroveň jednotlivých požadavků
zad vac dokumentace9
Zadávací dokumentace

Prokazování kvalifikace

 • povinnost požadovat prokázání kvalifikace
 • doklady – originály nebo úředně ověřené kopie, zadavatel se může spokojit s prostými kopiemi, čestná prohlášení podepsané oprávněnou osobou
 • stáří dokladů – 90 dnů u výpisu z OR a dokladů pro základní kvalifikaci
 • prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (mimo základ. kvalifikačních předpokladů a výpisu z OR) – v takovém případě musí být v nabídce smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem
 • kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky
  • veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů; ekonomické a finanční a technické požadovat může
  • uchazeč může prokázat základní kvalifikaci pouze čestným prohlášením; zadavatel může požadovat doklady dle § 53 odst. 2 zákona
zad vac dokumentace10
Zadávací dokumentace
 • Prokazování kvalifikace sdružením dodavatelů
  • každý sám v plném rozsahu základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku
  • ostatní jako u subdodavatele
  • předložení smlouvy – solidární odpovědnost, není-li zákonem nebo zadavatelem stanoveno jinak
 • Zahraniční dodavatelé
  • doklad podle země sídla
  • nevydává-li se doklad nebo povinnost neexistuje – čestné prohlášení
  • původní jazyk s úředním překladem do češtiny
zad vac dokumentace11
Zadávací dokumentace

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 • zapisují se dodavatelé, kteří prokázali splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů
 • výpis nahrazuje základní kvalifikační předpoklady v plném rozsahu, profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle požadavků zadavatele
 • seznam je veřejně přístupný – www.isvz.cz
 • výpis ze seznamu ne starší než 3 měsíce

Systémy certifikovaných dodavatelů

 • zapisují se dodavatelé, kteří prokázali splnění základních a určitých profesních, ekonomických a finančních a/nebo technických kvalifikačních předpokladů
 • systém provozován ve vztahu k předem určeným kategoriím VZ(např. stavební, IT)
 • platnost certifikátu 1 rok
lh ty 39 zvz
Lhůty § 39 ZVZ

§ 39 - Lhůty

Lhůty pro nadlimitní veřejné zakázky (nesmí být kratší než)

 • 52 dny v otevřeném řízení pro podání nabídek
 • 37 dnů pro doručení žádosti o účast a 40 dnů pro podání nabídek v užším řízení

Lhůty podlimitní veřejné zakázky (nesmí být kratší než)

 • 22 dny v otevřeném řízení pro podání nabídek
 • 15 dnů pro doručení žádosti o účast a 15 dnů pro podání nabídek v užším řízení
 • 15 dnů pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Běh lhůty začíná běžet vždy den následující po dni, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva k podání nabídky

lh ty 39 zvz1
Lhůty § 39 ZVZ

Možnosti zkrácení lhůt

 • odesláním oznámení zadávacího řízení elektronickými prostředky - o 7 dnů (nadlimitní VZ)
 • neomezený elektronický přístup k zadávací dokumentaci - o 5 dnů
 • nepovinné předběžné oznámení - o 16 dnů (nadlimitní VZ) – uveřejnit 52 dnů až 12 měsíců předem)
  • zkrácení lhůt lze sčítat

Minimální lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení

 • nadlimitní veřejná zakázka 24 dnů (52 – 16 – 7 – 5)
 • podlimitní veřejná zakázka 17 dnů (22 – 5)

Povinnost prodloužit lhůty

 • došlo k nedodržení lhůt pro zaslání zadávací dokumentace nebo dodatečných informací
 • dokumentace mohla být poskytnuta až po prohlídce místa plnění veřejné zakázky
 • úpravy zadavatele v uveřejněném vyhlášení a změna vyžaduje prodloužení

Zadávací lhůta – vázanost nabídkou

 • povinnost stanovit délku lhůty nebo její konec datem
pr b h ve ejn zak zky
Průběh veřejné zakázky
 • Tvorba zadávací dokumentace
 • Vyhlášení (výzva k podání nabídek, oznámení)
 • Lhůty pro podání nabídek
 • Otevírání obálek
 • Oznámení o vyloučení při otevírání obálek
 • Námitky
 • Posouzení a hodnocení nabídek
 • Oznámení o vyloučení při posouzení a hodnocení
 • Námitky
 • Zpráva o posouzení a hodnocení – Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky
 • Námitky
 • Uzavření smlouvy
 • Oznámení na ISVZ
ve ejn zak zky kr lov hradeck ho kraje
Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

u veřejných zakázek Královéhradeckého kraje:

 • Rada KHK může pověřit výkonem zadavatelských činností příspěvkovou organizaci nebo jiný subjekt na základě smluvního vztahu
 • veškeré zakázky musí být realizovány v rámci zásad: transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a dále zásady vztahu vzájemného uznávání a proporcionality (zákon tuto zásadu neuvádí a směrnice ji nedefinuje)
 • komise pro otevírání obálek nejm. 3 členná a může být jmenována jako stálá
 • hodnotící komise nejm. 3 členná pro VZMR III. Kategorie
 • hodnotící komise nejm. 5 členná (2 členové zastupitelstva KHK) pro řízení dle zákona
 • členy hodnotící komise mohou být pouze osoby s příslušnou odborností dle předmětu zadání zakázky (zákon požaduje 1/3 odborných členů)
 • v případě požadavku zadavatele na specifické smluvní podmínky je nezbytné, aby návrh smlouvy byl součástí zadávací dokumentace
 • u zjednodušeného podlimitního řízení lhůta nesmí být kratší 30 dnů nestanoví-li Rada KHK jinak (zákon stanoví 15 dnů)
ve ejn zak zky kr lov hradeck ho kraje1
Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Rada Královéhradeckého kraje, mimo jiné:

Projednává vždy podmínky zadávacího řízení u nadlimitní a podlimitní VZ

Činí veškeré úkony zadavatele a pověřuje plněním věcně příslušný odbor KHK

S výjimkami stanovenými směrnicí č. 3 schvaluje:

druh zadávacího řízení

zadávací podmínky

stanovení počtu oslovených zájemců, omezení počtu zájemců u příslušných typů řízení

S výjimkami stanovenými směrnicí č. 3 rozhoduje:

o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky nebo nabídky s nejnižší nabídkovou cenou

o návrhu na zrušení zadávacího řízení

o vyloučení uchazeče

o námitkách zájemců a uchazečů

S výjimkami stanovenými směrnicí č. 3 jmenuje

členy komise pro otevírání obálek

členy komise pro hodnocení nabídek

Smlouvu s vybraným uchazečem podepisuje hejtman KHK nestanoví-li směrnice č. 3 jinak

nab dky
Nabídky

§ 68 ZVZ - Obsah nabídky

 • identifikace uchazeče
 • podepsaný návrh smlouvy (klauzule, že musí strpět kontrolu)
 • podepsané prohlášení o vázanosti obsahem nabídky
 • další požadované dokumenty
 • doklady o kvalifikaci (otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení)
otev r n ob lek dle 71 zvz
Otevírání obálek dle § 71 ZVZ

§ 71 – Otevírání obálek

veřejný zadavatel

 • 3 čl. komise, lze použít hodnotící komisi
 • člen komise by neměl být statutární orgán zadavatel (střet zájmů)
 • každý člen musí mít náhradníka
 • otevírání obálek do 30 dnů od podání nabídek
 • účast: komise, uchazeči, další osoby stanovené zadavatelem
 • kontrola úplnosti: jazyk, podpisy, požadované součásti (protokol o o otevírání obálek)

vyloučení uchazečů s neúplnou nabídkou – povinnost oznámit

vyloučeným uchazečům - okamžitě

jedn n hodnot c komise
Jednání hodnotící komise

§ 74 – Složení hodnotící komise

 • ustanoví veřejný zadavatel
 • min. 5 členů; složení komise - 1/3 odborně způsobilých (pokud odůvodněno předmětem VZ), zástupce zadavatele, náhradníci
 • usnášeníschopnost při 2/3 účasti
 • prohlášení o nepodjatosti
 • přizvání jiných osob, protokol o jednání
 • může být shodná s komisí pro otvírání obálek
jedn n hodnot c komise1
Jednání hodnotící komise

§ 76 ZVZ - Posouzení nabídek

 • splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
 • lze přizvat poradce k posouzení nabídek
 • lze žádat písemné vysvětlení nejasností
  • vysvětlení lze doplnit na jednání komise
 • mimořádně nízká nabídková cena:
  • nutno písemně zdůvodnit (lze zdůvodnit i na jednání komise)
  • možno akceptovat jen pro objektivní příčiny

vyřazení nabídky → vyloučení uchazeče z účasti v řízení

jedn n hodnot c komise2
Jednání hodnotící komise

§ 78 - Hodnotící kritéria

 • ekonomická výhodnost nabídky – váhy v procentech či pořadí
  • cena
  • technická úroveň
  • estetické a funkční vlastnosti
 • nejnižší nabídková cena

zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednu nabídku

ukon en zad vac ho zen
Ukončení zadávacího řízení

výběr nejlépe vyhodnocené nabídky - § 81 ZVZ

 • oznámení o výběru – odeslání do 5 pracovních dnů všem nevyloučeným uchazečům

uzavření smlouvy - § 82 ZVZ

 • lhůta pro podání námitek – do 15 dnů od doručení oznámení o výběru
 • zákaz uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek
 • po uplynutí lhůty – uzavření smlouvy do 15 dnů
 • povinnost součinnosti uchazeče
 • možnost vyzvat k uzavření smlouvy 2. a 3. v pořadí, pokud 1. v pořadí odmítne
ukon en zad vac ho zen1
Ukončení zadávacího řízení

oznámení o výsledku zadávacího řízení - § 83

 • Do 48 dnů po uzavření smlouvy je zadavatel povinen odeslat oznámení o zadávacího řízení
 • zjednodušené podlimitní řízení – oznámení o zadání, oznámení o zrušení
 • otevření řízení – oznámení o zakázce, oznámení o zadání zakázky, oznámení o zrušení
 • http://www.isvz.cz/isvz/
 • http://ted.europa.eu/
 • http://www.compet.cz/
ukon en zad vac ho zen2
Ukončení zadávacího řízení

§ 84 - Zrušení zadávacího řízení

zadavatel zruší:

 • nebyly podány žádné nabídky, žádosti o účast či došlo k vyloučení všech dodavatelů
 • uchazeči na 1.-3. místě odmítli uzavřít smlouvu

zadavatel může zrušit:

 • nebyl naplněn minimální počet zájemců (žádostí o účast)
 • nabídku podal menší počet zájemců než byl vyzván
 • 1. nebo 2. uchazeč v pořadí odmítl podepsat smlouvu
 • podstatná změna okolností
 • důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval
ukon en zad vac ho zen3
Ukončení zadávacího řízení

§ 11 a § 89 - Rámcová smlouva

 • smlouva s jedním nebo 3 a více dodavateli na dobu určitou upravující podmínky jednotlivých dílčích plnění (zejména množství a cenu)
 • max. na 4 roky
 • dílčí plnění na základě písemné výzvy k plněné či k podání nabídky
n mitky
Námitky

podmínky podání námitek (§ 110)

 • kterýkoliv dodavatel (i u podlimitních VZ)
 • zájem na získání veřejné zakázky
 • hrozba nebo vznik újmy na právech

lhůty pro podání

 • do 15 dnů, kdy se stěžovatel dozví o porušení zákona, nejpozději do uzavření smlouvy
 • do 15 dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o vyloučení z účasti
n mitky1
Námitky
 • do doby doručení rozhodnutí o námitkách – zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit řízení
 • vzdání se práva na podání námitek
 • rozhodnutí o námitkách – do 10 dnů od obdržení
 • při nevyhovění – zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit řízení
n mitky2
Námitky

Přezkumné řízení

 • zahájení na návrh nebo ex officio (z úřední moci)
 • návrh do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o námitkách
 • ve stejnopise pro zadavatele
 • při nevyřízení námitek – do 25 dnů od jejich odeslání
 • není správní poplatek
 • kauce:
  • 1% z ceny zakázky (min. 50 tisíc Kč, max. 2 mil. Kč)
  • jinak paušální částka 100 tisíc Kč
projektov zen a ve ejn zak zky
Projektové řízení a veřejné zakázky

Dokumenty upravující postupy

 • Příručka pro žadatele a příjemce (PPŽP) pro dané kolo výzvy
 • Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek
 • Metodický pokyn č. 1 Změna v postupu zadávání veřejných zakázek (u 1.- 3. kola výzvy)
 • Metodický pokyn č. 8 k možnosti změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením (u 1. – 9. kola výzvy)
 • Metodická informace č. 8 k úpravě podmínek pro veřejné zakázky malého rozsahu první kategorie
 • Metodický pokyn č. 22 ke kontrole výběrových řízení před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, k možnosti předkládat žádosti o platbu ve zkrácené lhůtě a k akceptaci Rozhodnutí o zkušebním provozu jako dokladu prokazujícího realizaci projektu
projektov zen a ve ejn zak zky1
Projektové řízení a veřejné zakázky
 • Veškeré plánované/probíhající/dokončené veřejné zakázky jsou uváděny v žádosti Benefit 7 – kapitola Výběrová řízení – tj. včetně VZMR I.

(zakázky od 5 000,- bez DPH

 • Povinné údaje: název zadávacího řízení, specifikace druhu zadavatele, předmět řízení, postup (VZMR, otevřené řízení, zjednodušené podlimitní apod.), stav VŘ (plánované, ukončené, zrušené), předpokládané/skutečné datum ukončení
 • Nepovinné údaje: předpokládaná/skutečná hodnota zakázky, předpokládané/skutečné datum zahájení (povinné u VŘ, která jsou plánovaná či právě realizovaná)
projektov zen a ve ejn zak zky2
Projektové řízení a veřejné zakázky

Změna hodnoty veřejné zakázky kromě VZMR I

 • Nižší hodnota než je předpokládaná:

oznámit URR před dokončením VZ (tj. před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem) a zároveň zažádat o přesun úspory do jiné nedokončené VZ s odůvodněním proč se navyšuje tato VZ, důvodem není, abychom nepřišli o peníze.

 • Vyšší hodnota než je předpokládaná:

oznámit URR před dokončením VZ a zároveň požádat o přesun navýšené částky z jiné nedokončen VZ ve prospěch probíhající zakázky (změna předpokládané hodnoty zakázky)

projektov zen a ve ejn zak zky3
Projektové řízení a veřejné zakázky

Změny v rámci VZMR I.

 • Změny předpokládané hodnoty veřejné zakázky se oznamují pouze v rámci monitorovací zprávy
 • Je zde možné i vytvořit nová VZMR I. která původně nebyla plánovaná, ale musí naplňovat cíl a aktivity projektu
 • např. Otevírání turistické sezóny a v rozpočtu projektu bylo rozpočtováno  v rámci položky Nákup služeb (marketing) 300 000 Kč. Celou aktivitu příjemce naplní prostřednictvím několika plnění (spoty v rádiu, pronájem pódia, honorář moderátora…)
projektov zen a ve ejn zak zky4
Projektové řízení a veřejné zakázky

Kontrola zadávacích řízení

 • Pokud byla VZ ukončena již v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu smlouvy probíhá kontrola jako součást administrativní kontroly dokladů požadovaných k podpisu smlouvy
 • Pokud nebylo VZ ukončeno v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu smlouvy může příjemce předložit VZ ke kontrole do 5 dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (kromě VZMR I. a zakázek na vícepráce)
 • Pokud příjemce nevyužije kontroly dříve, ke kontrole dochází spolu s žádostí o platbu
projektov zen a ve ejn zak zky5
Projektové řízení a veřejné zakázky

Změny související se změnou rozpočtu projektu

 • Některé změny v přesunech finančních prostředků mezi VZ mohou mít vliv i na změnu rozpočtu projektu
 • Zde je nutné postupovat dle PPŽP části 6.2 změny projektu
 • Příjemce má povinnost požádat ŘO o vyjádření ke změně pokud přesun mezi položka mi způsobilých výdajů přesáhne 15% finančního objemu buď zdrojové nebo cílové položky
 • V případě, že je přesun nižší než 15% finančního objemu buď zdrojové nebo cílové položky postačí oznámení až v rámci monitorovací zprávy, výjimkou je případ, že se jedná o přesun mezi investičními a neinvestičními výdaji, v takovém případě je nutné změnu ohlásit Oznámením o změnách