Taoismen - PowerPoint PPT Presentation

karena
taoismen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taoismen PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Taoismen
190 Views
Download Presentation

Taoismen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Taoismen De stora visa männen och grundtexterna.

  2. Lao-tzu och Tao-te Ching • Lao-tzu och hans text Tao-te Ching ligger bakom den grundläggande taoismen. • Lao-tzu brukar dateras till 500-talet f.v.t. • Tao te Ching sammanställdes på 200-t. f.v.t. Den var avsedd som en handbok för härskaren vars styre idealiskt sett inte ska märkas och inte skapa en mängd förbud. Krig fördöms också. • Taos mening: Tao framställs som ett socialt ideal. Varje härskare och varje skola har sin Tao (Väg). • Texten är på vers och svårförståelig. • Chuang tzu (300/200-talet f.v.t.) var nästa stora mästare inom taoismen. Han ville inte delta i samhällets spel. Han var mera hemlighetsfull och mystiker. Det finns enligt traditionen magiker som är ”perfektionerade män” som kan flyga och göra andra magiska förmågor.

  3. Grundbegrepp i Taoismen. Kosmologi. • Det Lao-tzu kallar permanent Tao är i verkligheten namnlös Tao. Inget positivt kan egentligen sägas om tao-begreppet. • Mikrokosmos-Makrokosmos: Man har i kinesisk filosofi ofta en magisk eller alkemistisk syn på universum. Den minsta delen av kosmos motsvarar den största delen. Det finns en relation som kan användas av magikerna i taoismen. • I den religiösa taoismen är de gudar som är inuti kroppen (mikrokosmos) motsvarade av de gudar som finns ute i världen (makrokosmos). • Återvändandet till tao innebär att Taos lag säger att allt återvänder till motsatsen av vad det är. Alla varelser kommer från Tao och kommer att återvända dit. • Civilisationen har gått bakåt och det gäller att återvända till en ursprunglig renhet.

  4. Allt är påverkat av principen om ”förändringen”. I boken I Ching kan man få en idé om hur förändringen går till genom att fråga boken som är ett orakel (Förvandligarnas bok!) • Wu-wei betyder ”icke-handling” och är det ideala sätt som en taoist ska leva. Det betyder att man är i verklig samklang med naturen så att det inte finns något spår av honom själv kvar. • I idealsamhället finns det inga böcker, de har blivit överflödiga. • I den mystika upplevelsen finns inte liv och död. De är bara två aspekter av samma verklighet. • ” Den som vet talar inte”. Chuang tzu förklarade ändå taoistiska ideal som att den perfekta människan har identifierat sin livsrytm så fullständigt med rytmen hos naturkrafterna att han är oskiljbar från dessa och delar deras egenskaper av odödlighet.

  5. Idén om yin och yang. Chi-begreppet (Qi). • Yin och yang betyder egentligen språkligt att de är den ”mörka sidan” och ”den soliga sidan”, och det är också kvinnligt och manligt. Allt i universum är en blandning av dessa två principer. • Chi (Qi) betyder luft, andning eller ånga. Det betyder senare fr a kosmisk energi. Alla människor har sedan födseln en del av denna ursprungliga livskraft.

  6. Taoismens historia. – Taoism i Chin och Han perioderna (221 f.v.t. -220 e.v.t. och fram till 500-t) av Kinas historia. • Många ägnade sig åt alkemi och sökte livselixiret för evigt liv. Många tidiga Han-ämbetsmän ägnade sig åt wu-wei. • Utvecklingen av taoismen 100-500 e.v.t. Man organiserade religionen som den inte hade varit förut. Alkemin utvecklades mera och man försökte utvinna flytande guld som skull leda till odödlighet. • Det kom en ny utveckling av läran under 400-t. e.v.t. Där finns en sexuell typ av praktik. Det blev också en blandning med buddhismen.

  7. Taoismen under Tang, Sung och senare dynastier. • Tang (618-907) var en blomstringstid för Taoismen och den spreds till Japan, Tibet och norra Indien där Tao te ching översattes till sanskrit. • Taoistiska texter hittades i Tun Huang-grottorna i Kansu. • Under Sung och Yuan-dynastierna (960-1368) var utvecklingen sämre för taoismen. Fortfarande var alkemin stark. • Folklig taoism utvecklades med olika mediciner och beskyddande ritualer. Det utvecklades en tradition av hemliga sällskap där taoismen spelade en viss roll.

  8. Taoismens inflytande. • Taoistiska alkemister utvecklade en medicinsk kunskap som berikade farmakologin starkt. • I estetiken påverkade konsten av taoismen. Även kalligrafin hade en stark ställning. • Buddhismen påverkades märkbart av taoismen och hjälpte till att utforma den kinesiska varianten av buddhismen. • Buddhismen påverkade också taoismen. • Taoismen kunde lätt samleva med konfucianismen eftersom den ägnade sig åt samhället och de olika levnadsreglerna medan taoismen var en mystik som gick bortom detta. • Taoismen spreds till Japan och har påverkat buddhistiska skolor där. • I modern tid är Taiwan ett centrum för taoismen och där influerat västerländska forskare (K.M. Schipper).