universitatea bucuresti facultatea de psihologie si stiintele educatiei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIVERSITATEA „BUCURESTI” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIVERSITATEA „BUCURESTI” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

UNIVERSITATEA „BUCURESTI” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

UNIVERSITATEA „BUCURESTI” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI. Curs: Teoria şi Metodologia Evaluării Seminar: METODE MODERNE DE EVALUARE Studente - Pedagogie , an II: Preda Daniela Ionela Placinta Ana BUCUREŞTI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UNIVERSITATEA „BUCURESTI” FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
universitatea bucuresti facultatea de psihologie si stiintele educatiei

UNIVERSITATEA „BUCURESTI”FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI

Curs: Teoria şi Metodologia Evaluării

Seminar: METODE MODERNE DE

EVALUARE

Studente - Pedagogie, an II:

Preda Daniela Ionela

Placinta Ana

BUCUREŞTI

Aprilie, 2013

cuprins
CUPRINS
 • Evaluarea-definiție
 • Metode moderne de evaluare
 • Avantaje și dezavantaje
 • Bibliografie
slide3

EVALUAREA

 • Evaluarea școlară a fost definită ca ”proces de obținere a informațiilor asupra elevului, profesorului însuşi sau asupra programului educativ – şi de valorificare a acestor informații în vederea elaborării unor aprecieri care vor fi utilizate la adoptarea unor decizii ”

(Terry Tenfrink)

slide4

Operaționalizarea

sistemului de evaluare

 • “ceevaluăm?”
 • “de ceevaluăm?”
 • “cui seveşte evaluarea?”
 • “pe cine evaluăm?”
 • “când evaluăm?”
 • “prin ce mijloace evaluăm?”
slide5

Metode moderne de

evaluare

 • Portofoliul
 • Hărțile conceptuale
 • Proiectul
 • Tehnica 3-2-1
 • Metoda R.A.I.
 • Jurnalul reflexiv
 • Studiu de caz
 • Observarea sistematică
slide6

1. Portofoliul

 • «Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, ce urmăreşteprogresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul, de la un ciclu şcolar la latul. El reprezintă un variabil “portret pedagogic al elevului”. »

(Ion T. Radu, 2000)

 • “A evalua elevul înseamnă a căuta să-i dai mai multă forță.”

(John Vogler)

 • “Portofoliul este un instrument de evaluare care povesteşte istoria unui elev.”

(Marin Manolescu, 2005)

slide7

Portofoliul cuprinde “o selecție dintre cele mai bune lucrări ale elevului, cele care îl reprezintăşi care pun în evidență progresele sale; care permit aprecierea aptitudinilor, talentelor, pasiunilor.

 • Alcătuirea portofoliului este o ocazie unică pentru elev de a se autoevalua, de a îşi descoperi valoarea competențelor, dar şi greşelile.
 • Portofoliul îmbină învăţarea continuă, progresivă şi multilaterală cu activitatea şi produsul final. Aceasta sporeşte motivația învățării”

(Ioan Cerghit)

slide8

Portofoliul poate conține:

 • referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole,
 • desene, colaje, postere,
 • teme, probleme rezolvate,
 • schiţe, proiecte şi experimente,
 • curiozităţi, elemente umoristice referitoare la tema
 • teste şi lucrări semestriale,
 • înregistrări audio/video, fotografii,
 • fişe de observare,
 • reflecţii ale elevului pe diverse teme,
 • decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;
slide9

Avantaje:

  • cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele obţinute;
  • induce stări emoţionale pozitive, evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii şi a achiziţiilor elevilor;
  • determină angajarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ;
  • permiteidentificareapunctelor forte ale activităţiifiecăruielev, darşi a aspectelorce pot fi îmbunătăţite;
 • Dezavantaje:
 • Necesită mai multa atenţie şi timp pentru evaluare;
 • Este greu de apreciat conform unui barem strict deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea elevului;
slide10

2. Hărțile conceptuale

 • Hărţileconceptuale „oglindescreţelele cognitive şiemoţionaleformateîncursulvieţii cu privire la anumitenoţiuni.”

(Horst Siebert, 2001).

 • „Elesuntimaginilenoastredesprelume, aratămodulnostru de a percepeşiinterpretarealitatea. Hărţile nu indicădoarcunoaşterea, ci şi non-cunoaşterea.”

(Horst Siebert, 2001).

slide11

PERFORMANȚA: depinde de modul în care individul își organizează experiența, ideile, de structurile integrate și de aplicabilitatea acestora.

Joseph Novak susține că această metodă evaluează:

-cunoștințele deținute de elevi;

-relațiile pe care aceștia le stabilesc între concepte;

-modul în care își construiesc structurile cognitive, asociind, integrând cunoștințele noi în experiențele cognitive anterioare;

slide12

Hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen”

 • Se plasează în centrul hărţiitema centrală, iar de la acesta, prin săgeţi, sunt marcate legăturile cu noţiunile secundare.

b.Sistemede hărţiconceptuale

Se diferenţiază de celelalte tipuri de hărţi conceptuale prin adăugarea inputs şi outputs (intrări şi ieşiri).

slide13

c. Hartăconceptualăierarhică

Presupunereprezentareagrafică a informaţiilor, înfuncţie de importanţaacestora, stabilindu-se relaţii de supraordonare/subordonareşicoordonare. Se obţine o clasificare a conceptelor, redatăastfel:

d.HartaconceptualălinearăSpecificulacestui tip de hartărezidăînprezentarealineară a informaţiilor.

slide14

Avantaje:

 • evaluareastructurilor cognitive ale elevilor, cu accent perelaţiilestabiliteîntreconcepte, idei etc.;
 • determină elevii să practice o învăţare activă, logică;
 • asigură „vizualizarea” relaţiei dintre componenta teoretică şi practică a pregătirii elevilor;
 • pot fi integrate cu succes în orice strategie de evaluare
 • Dezavantaje:
 • Necesită mai mult timp pentru evaluare;
 • Este greu de apreciat conform unui barem strict deoarece reflectă creativitatea și originalitatea elevului;
slide15

3. Proiectul

 • Reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă.”

(Cucoş, 2008)

 • Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup.
slide16

Structura proiectului

 • Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, şcoala, clasa, perioada de realizare);
 • Cuprinsul (se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor);
 • Introducerea (se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic);
 • Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins;
 • Concluzii;
 • Bibliografie;
 • Anexe;

(adaptare după Stoica, 2001)

slide17

Avantaje:

 • Este o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare interactivă;
 • plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică;
 • implică toţi elevii
 • dezvoltă competenţe de relaţionare
 • stimulează creativitatea;
 • facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe
 • Dezavantaje:
 • apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile de grup);
 • minimalizarea rolului profesorului ;
slide18

4.Tehnica 3-2-1

 • Tehnica 3-2-1 este „un instrument al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire continuă a elevilor.”
 • (Oprea, 2006)
 • Este o tehnicămodernă de evaluare, care:
 • sancţionareaprinnotă a eleviloresteexclusă
 • vizeazăconstatareaşiaprecierearezultatelor, înscopulameliorării/îmbunătăţiriiacestora
slide19

Este folosită pentru a aprecia

rezultatele unei secvențe

didactice sau a unei activități.

Elevii trebuie să noteze:

 • treiconceptepe care le-au învăţatînactivitateadidacticărespectivă;
 • două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;
 • o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul activităţii de predare-învăţare.
slide20

Avantaje:

 • aprecierea unor rezultate de diverse tipuri
 • cultivarea responsabilităţii pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia;
 • implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse;
 • asigurarea unui feedback operativ şi relevant;
 • Dezavantaje:
 • superficialitate în elaborarea răspunsurilor;
 • „contaminarea” sau gândirea asemănătoare;
 • dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi etc
slide22

5.Metoda R.A.I.

 • MetodaR.A.I. vizează „stimulareaşidezvoltareacapacităţilorelevilor de a comunica (prinîntrebărişirăspunsuri) ceeacetocmai au învăţat.”
 • (Oprea, 2006)
 • Denumireaacesteimetodeprovine de la asociereainiţialelorcuvintelor:
 • Răspunde – Aruncă – Interoghează.
slide23

Poate fi utilizatăînactivităţifrontalesau de grup.

 • Implicărespectareaurmătorilorpaşi (încazuluneiactivităţifrontale):

- se precizeazătemasupusăevaluării;

- se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă

- acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare;

- elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”

- în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură cu tema evaluată;

slide24

Avantaje:

 • Este o metodă eficientă de evaluare, dar şi de învăţare interactivă;
 • activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi;
 • sancţionarea prin notăesteexclusă;
 • elimină stările emoţionale intens negative;
 • permite realizarea unui feedback operativ
 • Dezavantaje:
 • consum mare de timp,răspunsuri incomplete sau incorecte
 • etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor
 • dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi
 • apariţia unor conflicte între elevi
slide25

6.Jurnalul reflexiv

Este o excelentă strategie pentru dezvoltarea abilităților metacognitive.

-elevul reflectă asupra propriului proces de învățare;

-este o metodă flexibilă;

-elevul își poate exprima nemulțumirea, dar și dorințele;

-elevul îi poate permite învățătorului să cunoască și alte aspecte ce influențează învățarea;

-se produce o apropriere între elev și profesor;

-solicită disciplină

slide26

7. Studiu de caz

Metoda este folosită în predarea și învățarea disciplinelor socio-umane.

Contribuie la dezvoltarea capacităților intelectuale:

-formează abilitatea de argumentare și analiză;

-pregătește elvii pentru a lua decizii eficiente;

slide27

9. Observarea sistematică

Este o modalitate eficientă de a urmării evoluția şi progresul elevilor şi contextul activităților şcolare.

Oferă informații cu privire la:

•abilități intelectuale:-exprimarea orală-capacitatea de a citi și a scrie;-operațiile gândirii:analiză, sinteză, comparație, etc.

• abilități sociale:-colaborare-relație pozitivă în grup;-capacitatea de a lua decizii;-capacitatea de a asculta;-asumarea responsabilității

otilia zaharia profesor v m nt primar coal privat bucure ti
Otilia Zaharia, profesor îvăţământ primar (Școală privată, Bucureşti)

Metodele moderne:

- măresc potențialul intelectual al copilului

- identifică reușitele

- identifica erorile

- consolidează abilitatea de autoevaluare

- îi încurajează pe copii în exprimare

- presupun munca în echipă

- stimulează generarea de idei

- crează contexte și situații noi

regulile unei evalu ri eficiente
Regulile unei evaluări eficiente:

- Construiți o imagine pozitivă despre evaluare și fără să o asociați cu eșecul;

- Utilizați evaluarea doar pentru scopurile în care ea a fost proiectată;

5 bibliografie
5. Bibliografie
 • Dan Potolea, Ioan Neacșu, Romiță B. Iucu, Ion-Ovidiu Pânișoară – Pregătirea Psihopedagogică, Ed. Polirom, București, 2008
 • Manolescu, Marin – Evaluareașcolară – Metode, Tehnici, Instrumente, Ed. Meteor Press, București, 2005
 • Manolescu, Marin – Evaluareașcolară – un constractpedagogic.,Ed. Fundaţiei Culturale „D.Bolintineanu”, Bucureşti, 2002
 • Radu T.I., Evaluarea în procesul didactic., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
 • http://www.authorstream.com/Presentation/marian.cirlig-995612-metode-alternative-evaluare/
slide31

Vă mulțumim

pentru atenție!