1 / 10

MALÍŘSTVÍ

MALÍŘSTVÍ. DRUHY ZNAKY. OBORY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. MALÍŘSTVÍ SOCHAŘSTVÍ ARCHITEKTURA. MALÍŘSTVÍ. MALBA KRESBA GRAFIKA. KRESBA . = VÝTVARNÁ PRÁCE PROVEDENÁ JEDNOBAREVNÝM, NEJČASTĚJI SUCHÝM MATERIÁLEM – TUŽKOU, UHLEM, PASTELKOU, RUDKOU, PASTELEM, FIXEM… ZÁKLADEM JE LINIE – ČÁRA

karen-levy
Download Presentation

MALÍŘSTVÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MALÍŘSTVÍ DRUHY ZNAKY

  2. OBORY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ • MALÍŘSTVÍ • SOCHAŘSTVÍ • ARCHITEKTURA

  3. MALÍŘSTVÍ • MALBA • KRESBA • GRAFIKA

  4. KRESBA = VÝTVARNÁ PRÁCE PROVEDENÁ JEDNOBAREVNÝM, NEJČASTĚJI SUCHÝM MATERIÁLEM – TUŽKOU, UHLEM, PASTELKOU, RUDKOU, PASTELEM, FIXEM… • ZÁKLADEM JE LINIE – ČÁRA Barevný dojem vícebarevné kresby vzniká vzájemnou blízkostí čar či překrýváním různobarevných vrstev.

  5. SEDM ZÁKLADNÍCH PRVKŮ KRESBY • KRUH (slunce,měsíc) • SPIRÁLA (ulita, had) • PŮLKRUH (duha,měsíc) • 2 PŮLKRUHY (plamen,kouř) • VLNOVKA – pokrač. (voda,vlas) • HŘEBENOVKA/ KLIKATKA (hřebeny hor,blesk) • ROVNÁ ČÁRA (svislá-stromy, vodorov.-horizont, vodní hladina

  6. KRESBAtužkou, fiXem kolorovaná

  7. MALBA = VÝTVARNÁ PRÁCE PROVEDENÁ BAREVNÝM A TZV. MOKRÝM MATERIÁLEM – AKVARELOVÝMI, TEMPEROVÝMI NEBO OLEJOVÝMI BARVAMI • ZÁKLADEM JE BAREVNÁ SKVRNA, PLOCHA

  8. MALBA

  9. gRAfika = VÝTVARNÁ PRÁCE ROZMNOŽENÁ TISKEM • TISK Z VÝŠKY - vyryté je bezbarvé (dřevořez, dřevoryt, linoryt) • TISK Z HLOUBKY - vyryté se tiskne (rytina, lept) • TISK Z PLOCHY – (litografie-kamenotisk- otisk kresby mastnou tuší na zrnitém povrchu kamene)

  10. TISK Z HLOUBKY - vyryté se tiskne

More Related