java jsp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAVA – JSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAVA – JSP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29
karen-armstrong

JAVA – JSP - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
JAVA – JSP
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JAVA – JSP JAVA SERVER PAGES PODSTAWY Java EE training: http://courses.coreservlets.com

 2. Źródło strony JSP <%-- Document : index Created on : 2008-12-15, 15:47:11 Author : Paolo --%> <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>JSP Page</title> </head> <body> <h1>Hello World!</h1> </body> </html>

 3. Wygenerowany servlet package org.apache.jsp; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; import javax.servlet.jsp.*; public final class index_jsp extends org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase implements org.apache.jasper.runtime.JspSourceDependent { private static final JspFactory _jspxFactory = JspFactory.getDefaultFactory(); private static java.util.Vector _jspx_dependants; private org.apache.jasper.runtime.ResourceInjector _jspx_resourceInjector; public Object getDependants() { return _jspx_dependants; } public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws java.io.IOException, ServletException { ...... }

 4. Metoda _jspService standardowe zmienne lokalne .... PageContext pageContext = null; HttpSession session = null; ServletContext application = null; ServletConfig config = null; JspWriter out = null; Object page = this; JspWriter _jspx_out = null; PageContext _jspx_page_context = null; try { response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); response.setHeader("X-Powered-By", "JSP/2.1"); pageContext = _jspxFactory.getPageContext(this, request, response, null, true, 8192, true); _jspx_page_context = pageContext; application = pageContext.getServletContext(); config = pageContext.getServletConfig(); session = pageContext.getSession(); out = pageContext.getOut(); _jspx_out = out; _jspx_resourceInjector = (org.apache.jasper.runtime.ResourceInjector) application.getAttribute("com.sun.appserv.jsp.resource.injector"); ...... }

 5. Metoda _jspService cd. .... out.write("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\"\n"); out.write(" \"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd\">\n"); out.write("\n"); out.write("<html>\n"); out.write(" <head>\n"); out.write(" <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n"); out.write(" <title>JSP Page</title>\n"); out.write(" </head>\n"); out.write(" <body>\n"); out.write(" <h1>Hello World!</h1>\n"); out.write(" </body>\n"); out.write("</html>\n"); } catch (Throwable t) { if (!(t instanceof SkipPageException)){ out = _jspx_out; if (out != null && out.getBufferSize() != 0) out.clearBuffer(); if (_jspx_page_context != null) _jspx_page_context.handlePageException(t); } } finally { _jspxFactory.releasePageContext(_jspx_page_context); } }......

 6. Predefiniowane zmienne request – Pierwszy argument metody do obsługi parametrów żądania (typ obiektu HttpServletRequest) response – Drugi argument metody do obsługi odpowiedzi (typ obiektu HttpServletResponse ) out – Obiekt do generowania odpowiedzi przez servlet, (typ obiektu JspWriter) wykorzystuje buforowanie session – Obiekt do obsługi mechanizmu sesji związanej z żądaniem (typ obiektu HttpSession) Mechanizm sesji może być wyłączony przez dyrektywę „page” application – obiekt do obsługi zmiennych dostępnych w całej aplikacji webowej (typ obiektu ServletContext) Dostęp uzyskany jest przez metodę getServletContext().

 7. Elementy stron jsp • Skryptlety <% … %> • Komentarze <%-- … --%> • Dyrektywy <%@ … %> • Deklaracje <%! … %> • Wyrażenia <%= … %> • Akcje <jsp: …>

 8. Wyrażenia (Expressions) <%= MyElements.JSPElement.Add(2, 3) %> out.print( MyElements.JSPElement.Add(2, 3) ); <%= new MyElements.JSPElement().Subtract(2, 3) %> out.print( new MyElements.JSPElement().Subtract(2, 3) ); public class JSPElement { public static double Add(double a, double b) { return a+b; } public double Subtract(double a, double b) { return a-b; } }

 9. Wyrażenia cd (Składnia XML) <jsp:expression>Java Expression</jsp:expression> Uwaga nie można mieszać znaczników XML ze standardowymi na jednej stronie

 10. Skryplety Format – <% Java Code %> • Wynik Kod zostaje wstawiony Bezpośrednio do metody _jspService Przykład <% String queryData = request.getQueryString(); out.println(" Parametry zadania GET " + queryData); %> <% response.setContentType("text/plain"); %> Składnia w formacie XML <jsp:scriptlet>Java Code</jsp:scriptlet>

 11. Skryplety przykład <!DOCTYPE …> <HTML> <HEAD> <TITLE>Color Testing</TITLE> </HEAD> <% String bgColor = request.getParameter("bgColor"); if ((bgColor == null)||(bgColor.trim().equals(""))){ bgColor = "WHITE"; } %> <BODY BGCOLOR="<%= bgColor %>"> <H2 ALIGN="CENTER">Test zmiany koloru tła "<%= bgColor %>".</H2> </BODY></HTML>

 12. Skryplety właściwości • Skryplety są wstawiane w servlet dokładnie tak jak zostały napisane, • Niekoniecznie muszą tworzyć pełne wyrażenia w języku Java, • Jednak pełne wyrażenia są barziej przejżyste łatwiejsze do analizy • Przykład: • <% if (Math.random() < 0.5) { %> • Have a <B>nice</B> day! • <% } else { %> • Have a <B>lousy</B> day! • <% } %> • Kod wynikowy w servlecie • – if (Math.random() < 0.5) { • out.println("Have a <B>nice</B> day!"); • } else { • out.println("Have a <B>lousy</B> day!"); • }

 13. Deklaracje Format <%!Java Code %> Wynik Kod jest wstawiany do definicji klasy servletu poza istniejącymi metodami Przykład <%! private int someField = 5; %> <%! private void someMethod(...) {...} %> Składnia w formacie XML <jsp:declaration>Java Code</jsp:declaration> Uwagi: Pola są użyteczne. Deklaracje metod lepiej jest definiować w osobnych klasach

 14. Deklaracje: przykład Kod strony JSP <H1>Some Heading</H1> <%! private String randomHeading() { return("<H2>" + Math.random() + "</H2>"); } %> <%= randomHeading() %>

 15. Deklaracje: PrzykładKod Servletu public class xxxx implements HttpJspPage { private String randomHeading() { return("<H2>" + Math.random() + "</H2>"); } public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); HttpSession session = request.getSession(); JspWriter out = response.getWriter(); out.println("<H1>Some Heading</H1>"); out.println(randomHeading()); ... } ... } // koniec servletu

 16. Delklaracje Przykład 2 <!DOCTYPE …> <HTML> <HEAD> <TITLE>JSP Declarations</TITLE> <LINK REL=STYLESHEET HREF="JSP-Styles.css" TYPE="text/css"> </HEAD> <BODY> <H1>JSP Declarations</H1> <%! private int accessCount = 0; %> <H2>Accesses to page since server reboot: <%= ++accessCount %></H2> </BODY></HTML>

 17. Metody init i destroy w stronach JSP Strony JSP mogą wymagać wywołania metod init i destroy Servlet wygenerowny ze strony JSP może już wykorzystywać te funkcje Nie można więc wykorzystać deklaracji do ich zdefiniowania, gdyż spowoduje to problemy Rozwiązanie: Przeładwać funkcje jspInit i jspDestroy. Automatycznie generowane servlety wywołują te funkcje, których ciało w wersji podstawowej jest puste

 18. Dyrektywy <%@ method = ” ...”%>

 19. Dyrektywa page import Format <%@ page import="package.class" %> <%@ page import="package.class1,...,package.classN" %> Wynik Dodaje instrukcje import do definicji servletu Uwagi Klasy wykorzystywane przez strony JSP muszą być zawarte w pakietach (czyli umieszczoene w odpowiednich katalogach np..: …/WEB-INF/classes Przykład <%@ page import="java.util.*,coreservlets.*" %>

 20. Dyrektywa page contentType Format <%@ page contentType="MIME-Type" %> <%@ page contentType="MIME-Type; charset=Character-Set" %> <%@ page pageEncoding="Character-Set" %> Wynik Określa tym MIME strony generowanej przez servlet utworzony na podstawie definicji strony JSP Uwagi – Wartość atrybutu nie może być określona podczas obsługi żądania Przykład <%@ page contentType="application/vnd.ms-excel" %>

 21. Dyrektywa page contentType cd Ustawienie atrybutu contentType nie może być wyrażeniem warunkowycm Poniższy kod powoduje ustawienie typu MIME (application/vnd.ms-excel) niezależnie od parametrów żądania <% boolean usingExcel = checkUserRequest(request); %> <% if (usingExcel) { %> <%@ page contentType="application/vnd.ms-excel" %> <% } %> Trzeba wykorzystać skryplet i wywołać metodę response.setContentType <% String format = request.getParameter("format"); if ((format != null) && (format.equals("excel"))) { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); } %>

 22. Dyrektywa page session Format <%@ page session="true" %> <%-- Default --%> <%@ page session="false" %> Wynik Określa czy na dana strona implementuje mechanizm Sesji Uwagi Domyślnie ustawiona na true Wyłącznie pozwala zaoszczędzić pamięć w przypadku bardzo obciążonego serwera 16

 23. Dyrektywa page buffer Format <%@ page buffer="sizekb" %> <%@ page buffer="none" %> Wynik Określa rozmiar bufora wykorzystywanego przez zmienną out Uwagi Buforowanie umożliwia ustawienie nagłówków HTTP nawet jeśli pewna część strony została już wygenerowana (dopuki buffor nie został zapełniony lub celowo opróżniony) Serwer może zastosować większy buffor niż zdefiniowano (nie mniejszy)

 24. Dyrektywa page errorPage Format <%@ page errorPage=”Wględny adres URL" %> Wynik Określa stronę JSP przeznaczonej do obsługi wyjątku wygenerowanego leczni nie przechwyconego przez bierzącą stronę. Uwagi Wygenerowany wyjątek jest dosteępny automatycznie dla docelowej strony JSP prze zmienną exception Plik konfiguracyjny web.xml pozwala na zdefniowanie wielu stron do obsługi konkretnych wyjątków bądź błędów HTTP

 25. Dyrektywa page isErrorPage Format <%@ page isErrorPage="true" %> <%@ page isErrorPage="false" %> <%-- Default --%> Wynik Określa że bierząca strona bezie stroną przeznaczoną do obsługi błędów generowanych przez inną stronę JSP Uwagi Tworzona jest dodatkowo zmienna o nazwie exception Należy przechwytywać jak najwięcej wyjątków mechanizm stron do obsługi błędów stosować w sytuacjach wyjątkowych

 26. Dyrektywa page extends Format <%@ page extends="package.class" %> Wynik Określa klasę bazową dla wygenerowanego na podstawie strony JSP servletu Uwagi Stosować rozważnie Typowe zastosowanie to wykorzystanie klas dostarczonych przez producenta serwera, na którym uruchamiana jest aplikacja (np.. Identyfikacja użytkownika itp.)

 27. Inne dyrektywy Format <%@ page isThreadSafe="true" %> <%-- Default --%> <%@ page isThreadSafe="false" %> Wynik Informacja dla systemu, że kod nie jest bezpieczny (threadsafe), więc sysem powinien wyłączyć wspólny dostęp do zasobów dla innych wątków Zazwyczaj oznacza to że servlet impelmentuje SingleThreadModel • Uwagi Unikać, Powoduje degradację wydajności Format <%@ page isELIgnored="false" %> <%@ page isELIgnored="true" %> Wynik Włącza bądź wyłącza JSP 2.0 Expression Language

 28. • JSP Expressions – Format: <%= expression %> – Wrapped in out.print and inserted into _jspService • JSP Scriptlets – Format: <% code %> – Inserted verbatim into the servlet’s _jspService method • JSP Declarations – Format: <%! code %> –Inserted verbatim into the body of the servlet class • Predefined variables – request, response, out, session, application • Limit the Java code that is directly in page – Use helper classes, beans, servlet/JSP combo (MVC), JSP expression language, custom tags • XML Syntax – There is alternative JSP syntax that is sometimes useful when generating XML-compliant documents. • But is more trouble than it is worth for most HTML applications