Download
idul adha pengorbanan yang agung n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IDUL ADHA: PENGORBANAN YANG AGUNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
IDUL ADHA: PENGORBANAN YANG AGUNG

IDUL ADHA: PENGORBANAN YANG AGUNG

453 Views Download Presentation
Download Presentation

IDUL ADHA: PENGORBANAN YANG AGUNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IDUL ADHA: PENGORBANAN YANG AGUNG DISAMPAIKAN OLEH: HAJI MAT RADZI BIN HAJI MAT ALI BahagianDakwah JabatanKemajuan Islam Malaysia Haji Radzi

 2. JENIS-JENIS HARI RAYA(ANAS BIN MALIK) Setiaphariseseorangberjalanmelalui (berhubungdengan) orang yang berimandantidakdicatatdarinyasuatudosa pun; Hariseseorangkeluardariduniaiaitumatidenganmembawabekaliman, syahadatdanterpeliharadaritipudayasyaitan; HariseseorangmenyeberangisiratalMustaqimdandiaselamatdarisegalarisikohariKiamatdanselamat pula daritanganlawannyadandariMalaikatZabaniah. HariseseorangmasukkedalamsyurgadanselamatdarinerakaJahim. HaridisaatseseorangmelihatTuhannya. Haji Radzi

 3. KONSEP DAN FALSAFAH Hari Raya hendaklah disambut dengan beribadat dan taqwa. Maksud Hadith: “ Sesiapa yang berjaga pada kedua malam Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dengan mengingatkan Allah SWT, nescaya hatinya tiada mati pada hari matinya semua hati-hati lain “. Haji Radzi

 4. KONSEP DAN FALSAFAH UMAT ISLAM MERAYAKAN AIDIL ADHA SEBAGAI TANDA KESYUKURAN KE HADRAT ILAHI DI MANA KEMENANGAN YANG BUKAN SAHAJA TERKANDUNG DALAM IBADAH HAJI ITU SAHAJA, TETAPI LEBIH DARI ITU IALAH MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN SESUATU PERISTIWA YANG BERLAKU PADA TAHUN YANG KESEMBILAN HIJRAH. Haji Radzi

 5. KONSEP DAN FALSAFAH KOTA MEKKAH TELAH DIISYTIHARKAN DENGAN RASMINYA SEBAGAI TANAH HARAM, TIDAK LAGI DIBENARKAN KEPADA ORANG MUSYRIKIN KAFIR QURAISY UNTUK MENZIARAHI BAITIL ALLAH AL-HARAM. SERENTAK DENGAN KETETAPAN INI, KOTA MEKKAH DAN DISEKELILINGNYA TELAH DIBERSIHKAN DARI PERKARA-PERKARA SYIRIK DAN KEKUFURAN DAN KALIMAH TAUHID TELAH DITEGAKKAN DENGAN GAGAHNYA DI BAWAH NAUNGAN KAABAH DENGAN SUATU PEMERINTAHAN ISLAM DI BAWAH PIMPINAN BAGINDA NABI MUHAMMAD SAW. Haji Radzi

 6. SOLAT HARI RAYA Solat pada Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha tersebut disyariatkan dan apabila tertinggal atau terlewat hendaklah dikerjakan pada hari berikutnya. Solat Hari Raya ini dikerjakan dua rakaat seperti solat Fajar tanpa azan dan tanpa iqamah dan tanpa seruan “ Ashalaatu Jaami’ah”, kerana seruan ini hanya dipergunakan dalam solat gerhana. Ulama’ berselisih pendapat tentang hukumnya: WAJIB – di antara dalil yang menunjukkan ialah gugurnya kewajipan solat Jumaat apabila bersamaan waktunya dengan hari raya, sebab sesuatu yang bukan wajib tidak akan menggugurkan yang wajib. Haji Radzi

 7. SOLAT HARI RAYA SUNAT – Pendapat An-Nawawi dan Jumhur Ulama’ termasuk pendapat Zaid bin Ali, An Nashir dan Imam Yahya. Mereka berpegang dengan hadisnya THALHAH BIN UBAIDILLAH yang menerangkan bahawa solat selain solat yang lima waktu adalah sunat. FARDHU KIFAYAH – Pendapat Abu Sa’id Al-Ashthahari dari golongan Syafi’iyah. SUNAT MUAKKADAH –Tiada solat wajib selain solat lima waktu dan solat Jumaat, berdasarkan hadis Mikraj yang menerangkan wajibnya solat lima waktu. Haji Radzi

 8. TEMPAT SOLAT HARI RAYA Selamahidupnya, Rasulullah SAW mendirikansolatharirayadikawasanlapangdanterbuka. InimerupakansunnahRasulullah SAW danuntukmenonjolkansyiar Islam. Mengerjakansolatharirayadikawasanlapangitulebihutamadanafdhalkecualisekiranyapadahariituberlakunyahujanatauperkara-perkaraselainnya yang dianggapkesukaranataukeuzuran, solatitubolehdikerjakandimasjid. HadisRiwayat Abu Hurairahr.a : “ Hujanmenimpakamipadawaktuhariraya, makaRasulullah SAW solatbersamakamidimasjid “. KhalifahUthman bin AffandanKhalifahUmarmengerjakansolatharirayadimasjidpadawaktuturunhujan. Haji Radzi

 9. TEMPAT SOLAT HARI RAYA KataAsyShafi’i: “ Tidakmenjadikesalahanbagimereka yang mengerjakansolatharirayadimasjid yang luasdanlapang, tanpamendirikannyadikawasanlapang, tetapi MAKRUH hukumnyajikaseseorangitumendirikansolatharirayadimasjid yang sempittanpabersamakekawasan yang lapang, keranaapabilameninggalkanmasjidkemudiansolatdikawasanlapangmerekatidakakanmendapatkemudharatansedangkankalaumeninggalkankawasanlapangkemudiansolatdimasjid yang sempitmakaakanmendapatkesulitankeranaakanbersesak-sesakdanmungkinsekalidiantaramerekaakanketinggalansolat.” Haji Radzi

 10. KONSEP DAN FALSAFAH Dimulai dengan solat istimewa mengandungi ucapan syukur , zikir dan doa: Tasbih, Tahmid dan Takbir. Timbul rasa kemesraan, kasih sayang dan pertemuan. Hari raya disambut dengan gembira dan riang: Dipenuhi suasana baik dan mesra. Saling kunjung-mengunjungi Pakaian dan makanan sederhana Tidak harus berlaku pengasingan dan penyingkiran. Beri bantuan kepada orang miskin atau orang yang berhajat. Haji Radzi

 11. KONSEP DAN FALSAFAH Menyambungsemulahubunganpersaudaraan yang terputus. Melupakankeburukandanpergisiranhidupdanmembudayakanamalanbermaaf-maafan. Mulakankebahagiaanhidup yang kekalterusmenerus. Peluanguntuksalingbertimbang rasa, berbelaskasihan, salingberdukadansalingbertolong-tolongan. Menziarahikubur. Haji Radzi

 12. WAKTU, TAKBIR DAN KHUTBAH HARI RAYA WaktuuntukmengerjakansolatharirayaIdilAdha pula adalahsejakterbitnyamataharisampaimataharinaikkira-kirasetinggi galah. Rasulullah SAW menyaringkanbacaandalamsolathariraya. Padarakaatpertamamembacatakbirsebanyaktujuh kali danpadarakaatkeduamembacatakbirsebanyak lima kali secaraberturut-turutdandengansuarakuat. Apabilatakbirtertinggalkeranalupaatausengajamakatidakperludigantidengansujudsahwi. Haji Radzi

 13. WAKTU, TAKBIR DAN KHUTBAH HARI RAYA Takbiradalahbaikdansetiaptakbirakanmendapatsepuluhkebaikan. Orang yang mengerjakansolatharirayatidakberdosaapabilatidakmendengarkankhutbah, demikianjugaiatidakberdosaapabilameninggalkansolatjumaatapabilasolatharirayaitubertepatandenganhariJumaat, tetapimenghadirisolatJumaatpadaharirayaadalahsuatukeutamaan. Padahariraya ‘IdilFitri, disunatkansupayamakansebelumpergisolat. PadaharirayaIdulAdhasangatdisukaiuntuktidakmakanlebihdahulusebelumselesainyasolatharirayadansesudahnyabolehmemakandagingkorban. Disunatkanmandidanmemakaipakaian yang elok. Disunatkansupayapergiketempatsolatdengansatujalandanpulangnyamelaluijalan lain. Haji Radzi

 14. AIDIL ADHA AIDIL ADHA ATAU HARI RAYA KORBAN INI SEBENARNYA LEBIH BESAR ERTINYA DAN LEBIH TINGGI NILAI DARJATNYA BERBANDING DENGAN AIDIL FITRI. SEJAJAR DENGAN KEDUDUKAN ITU, MASA BERTAKBIR DIPANJANGKAN BERMULA DARI MALAM HARI RAYA HINGGALAH KE HARI YANG KEEMPAT RAYA IAITU HARI KETIGA BELAS ZULHIJJAH YANG DINAMAKAN HARI-HARI TASYRIK. DI SAMPING BERTAKBIR UMAT ISLAM MELAKUKAN IBADAH KORBAN PADA HARI-HARI TERSEBUT. HARI RAYA AIDIL ADHA INI TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARIPADA IBADAH KORBAN. IBADAH KORBAN INI ADALAH KEMUNCAK TAQWA KEPADA ALLAH SWT. Haji Radzi

 15. HADIS RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM “ SESUNGGUHNYA PERTAMA-TAMA AMALAN YANG KITA LAKUKAN PADA HARI INI (AIDIL ADHA) IALAH SUPAYA KITA SOLAT KEMUDIAN KEMBALI KE RUMAH LALU KITA MENYEMBELIH KORBAN. MAKA BARANGSIAPA YANG MENGERJAKAN SEDEMIKIAN, IA TELAH MENGIKUT SUNNAHKU. ADAPUN ORANG YANG MENYEMBELIH SEBELUM MELAKUKAN SOLAT, MAKA ITU HANYALAH MERUPAKAN DAGING YANG HENDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KELUARGANYA SAHAJA, TIDAK TERMASUK AMALAN IBADAH PENYEMBELIHAN KORBAN”. Haji Radzi

 16. MAKSUD PENGORBANAN(AL-TADHHIYAH) BERKORBAN JIWA, HARTA, MASA, KEHIDUPAN DAN SEGALANYA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT. Haji Radzi

 17. HIDUP PERLU PENGORBANAN SEMUA PERKARA DI DUNIA INI TIDAK DAPAT DINIKMATI TANPA ADANYA SEBUAH PENGORBANAN. PERJUANGAN YANG DITEMPUH DALAM MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT MENGHADAPI PELBAGAI RINTANGAN: ADA YANG MUDAH TAPI ADA JUGA YANG SEBALIKNYA (PAYAH). Haji Radzi

 18. HIDUP PERLU PENGORBANAN PENGORBANAN MENJADI UJIAN KEPADA UMAT MANUSIA SEJAUHMANAKAH MEREKA ITU BERIMAN DAN MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH SWT YANG MENJADIKANNYA, YANG MEMBERI REZEKI DAN SEGALA KURNIAAN YANG TIDAK TERHINGGA KEPADANYA. Haji Radzi

 19. SURAH AL-BAQARAH (2): AYAT 28 “ MENGAPA KAMU KUFUR DENGAN ALLAH, PADA HAL KAMU DAHULUNYA MATI (TIADA), LALU ALLAH MENGHIDUPKAN KAMU, KEMUDIAN KAMU DIMATIKAN, KEMUDIAN DIHIDUPKAN KEMBALI, KEMUDIAN KAMU DIKEMBALIKAN KEPADANYA.” Haji Radzi

 20. HIDUP ADALAH UJIAN SEMUA HAMBA AKAN DIUJI. UJIAN ADALAH BERDASARKAN DARJAT KEIMANAN. UJIAN ORANG MUKMIN DAN ORANG KAFIR ADALAH BERBEZA. UJIAN MENANDAKAN TANDA KASIH ALLAH SWT KEPADA HAMBANYA. Haji Radzi

 21. PERISTIWA KORBAN NABI IBRAHIM A.S DAN NABI ISMAIL A.S PERISTIWA YANG BERSEJARAH DAN AGUNG DALAM SEJARAH KEMANUSIAAN SEJAGAT. DIPERINGATI DAN DIRAYAKAN SETIAP TAHUN. NABI IBRAHIM TIDAK MEMPEROLEHI ANAK SEHINGGALAH DIRINYA TELAH MENCAPAI USIA YANG LANJUT. BAGINDA SANGAT SAYANG KEPADA ANAKNYA TETAPI KASIHNYA TIDAK LEBIH DARIPADA KASIHNYA KEPADA ALLAH SWT. Haji Radzi

 22. SURAH AL-SHAAFFAT (37): AYAT 102-107 “ MAKA TATKALA ANAK ITU SAMPAI (PADA UMUR SANGGUP) BERUSAHA BERSAMA-SAMA IBRAHIM, IBRAHIM BERKATA: “ HAI ANAKKU SESUNGGUHNYA AKU MELIHAT DALAM MIMPI BAHAWA AKU MENYEMBELIHMU. MAKA FIKIRKANLAH APA PENDAPATMU”. IA MENJAWAB: “HAI BAPAKU, KERJAKANLAH APA YANG DIPERINTAH-KAN KEPADAMU; INSYAALLAH KAMU AKAN MENDAPATIKU TERMASUK ORANG YANG SABAR” # TATKALA KEDUANYA TELAH BERSERAH DIRI DAN IBRAHIM MEMBARINGKAN ANAKNYA ATAS PELIPIS (NYA), (NYATALAH KESABARAN KEDUANYA) # DAN KAMI PANGGILLAH DIA: HAI IBRAHIM # SESUNGGUHNYA KAMU TELAH MEMBENARKAN MIMPI ITU, SESUNGGUHNYA DEMIKIANLAH KAMI MEMBERI BALASAN KEPADA ORANG YANG BERBUAT BAIK # SESUNGGUHNYA INI BENAR-BENAR SUATU UJIAN YANG NYATA # DAN KAMI TEBUS ANAK ITU DENGAN SEEKOR SEMBILAHAN YANG BESAR .” Haji Radzi

 23. PERISTIWA KORBAN NABI IBRAHIM A.S DAN NABI ISMAIL A.S SEBAGAI SEORANG YANG MUHSIN (MANUSIA YANG IHSAN), NABI IBRAHIM SENSITIF DENGAN PERINTAH ALLAH DAN DILAKSANAKAN PERINTAH ALLAH DENGAN PENUH PENYERAHAN. TAHAP PENYERAHAN DAN PENGORBANAN SEPERTI INI BUKANLAH SENANG UNTUK DICAPAI OLEH MANUSIA BIASA, KECUALI MEREKA YANG SELALU BERHUBUNG DENGAN ALLAH SWT. Haji Radzi

 24. PERISTIWA KORBAN NABI IBRAHIM A.S DAN NABI ISMAIL A.S NABI ISMAIL DENGAN RELA HATI DAN BEGITU TENANG SEKALI DIA MENYURUH BAPANYA MELAKSANAKAN PERINTAH ALLAH SWT TERSEBUT. TIDAK TERDAPAT RASA RAGU-RAGU, TAKUT ATAU HENDAK TUNJUK BERANI. JELAS MEMPERLIHATKAN PENYERAHAN LANGSUNG KEPADA KEHENDAK ALLAH SWT. DARI SEGI PELAKSANAAN, TIDAK SEDIKITPUN RASA SYAK, MALAH PENUH YAKIN DENGAN PERINTAH ALLAH SWT. Haji Radzi

 25. PERISTIWA KORBAN NABI IBRAHIM A.S DAN NABI ISMAIL A.S PERISTIWA KEPATUHAN NABI IBRAHIM A.S UNTUK MENYEMBELIH PUTERA BAGINDA DAN KEPATUHAN NABI ISMAIL A.S TERHADAP PERINTAH ALLAH TERSEBUT MEMAPARKAN KEKUATAN IMAN DAN KETEGUHAN MENTAL YANG PERLU KITA CONTOHI. SESUNGGUHNYA IMAN ADALAH DASAR PENTING YANG MENJADI PAKSI KEHIDUPAN MANUSIA. IA MERUPAKAN ASAS PENERIMAAN SESUATU AMALAN DARI ALLAH SWT, HANYA AMALAN YANG DILAKUKAN KERANA ALLAH SAHAJA YANG AKAN MENDAPAT PENILAIAN DISISINYA. SEJARAH PENGORBANAN TERAGUNG ITU TIDAK TINGGAL DALAM LIPATAN SEJARAH SAHAJA, MALAH IA TELAH DIHAYATI SEPANJANG ZAMAN DEMI MENEGAKKAN AGAMA ILAHI INI. Haji Radzi

 26. PERISTIWA KORBAN NABI IBRAHIM A.S DAN NABI ISMAIL A.S ALLAH SWT SEBENARNYA BUKAN HENDAK MENYIKSA NABI IBRAHIM DAN NABI ISMAIL TETAPI ALLAH SWT HENDAK MENGUJI SEJAUHMANA KEIKHLASAN DAN KESANGGUPAN MEREKA UNTUK BERKORBAN DEMI ALLAH SWT. PERISTIWA TABUK MERUPAKAN SATU BENTUK UJIAN DARIPADA ALLAH SWT UNTUK MEMBUKTIKAN SIAPA YANG BENAR-BENAR IKHLAS DAN SIAPA YANG TIDAK. Haji Radzi

 27. PERISTIWA KORBAN NABI IBRAHIM A.S DAN NABI ISMAIL A.S PENGORBANAN NABI MUHAMMAD SAW DAN PARA SAHABAT DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN ISLAM ADALAH PENGORBANAN YANG AMAT AGONG. BAGINDA DAN PARA SAHABAT TELAH MEMPERTAHANKAN ISLAM BUKAN SAHAJA DENGAN HARTA BENDA DAN KEKAYAAN MEREKA TETAPI MEREKA TELAH MENGORBANKAN NYAWA DAN DARAH. Haji Radzi

 28. SURAH AS-SHAF (61): AYAT 10-11 “ WAHAI ORANG YANG BERIMAN, MAHUKAH KAMU AKU TUNJUKKAN SUATU PERNIAGAAN YANG BOLEH MENYELAMATKAN KAMU DARI AZAB SEKSA YANG TIDAK TERPERI SAKITNYA? # IAITU KAMU BERIMAN KEPADA ALLAH DAN RASULNYA SERTA KAMU BERJUANG MEMBELA DAN MENEGAKKAN AGAMA ALLAH DENGAN HARTA BENDA KAMU DAN DIRI KAMU, YANG DEMIKIAN ITULAH YANG LEBIH BAIK BAGI KAMU, JIKA KAMU HENDAK MENGETAHUI (HAKIKAT YANG SEBENARNYA).” Haji Radzi

 29. HADIS RIWAYAT BUKHARI “ DITANYA ORANG AKAN RASULULLAH SAW.: “SIAPAKAH MANUSIA YANG LEBIH UTAMA?” MAKA JAWAB RASULULLAH SAW: “ORANG YANG LEBIH UTAMA IALAH ORANG MUKMIN YANG BERJIHAD DI JALAN ALLAH DENGAN DIRI DAN HARTANYA SENDIRI”, MEREKA BERKATA: “SIAPA KEMUDIAN? BERSABDA RASULULLAH SAW: “ORANG MUKMIN YANG BERADA DI SATU LURAH BUKIT IA TAKUT KEPADA ALLAH DAN MENYERU MANUSIA SUPAYA MENJAUHI DARIPADA ANGKARA KEJAHATAN.” Haji Radzi

 30. PERTANYAAN RASULULLAH KEPADA KHALIFAH ABU BAKAR “ APAKAH YANG ENGKAU TINGGALKAN UNTUK KELUARGA KAMU?” JAWAB ABU BAKAR: “ AKU TINGGALKAN BUAT MEREKA ALLAH DAN RASULNYA.” Haji Radzi

 31. KATA-KATA ULAMA’ “ SIAPA YANG MAHUKAN KEBAIKAN DAN MEMBAIKKAN KEMULIAAN DAN KETINGGIAN TANPA JIHAD DAN PENGORBANAN MAKA IA BAGAIKAN SEORANG YANG BERMIMPI KOSONG.” Haji Radzi

 32. PENGAJARAN PENGORBANAN DI NEGARA KITA, KEMERDEKAAN DAN KEAMANAN YANG DINIKMATI HARI INI ADALAH HASIL PENGORBANAN PARA PEJUANG DAN PASUKAN KESELAMATAN KITA MENENTANG PENJAJAH DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA DARIPADA MUSUH-MUSUH NEGARA YANG KEJAM SEPERTI PENGGANAS KOMUNIS. SEBENARNYA DALAM APA JUGA BIDANG DAN LAPANGAN KEHIDUPAN, PENGORBANAN ADALAH SATU TUNTUTAN DAN KEMESTIAN. ISLAM MENGAJAR KITA SUPAYA MENJADIKAN PENGORBANAN SESUATU YANG BERHARGA SEBAGAI PENYAKSIAN DAN PEMBUKTIAN KEPADA AQIDAH KITA DEMI UNTUK KEBAHAGIAAN DAN KESELAMATAN HIDUP DI DUNIA DAN DI AKHIRAT. Haji Radzi

 33. PENGAJARAN PENGORBANAN ORANG YANG BERJAYA SEBENARNYA IALAH ORANG YANG MELAKUKAN PENGORBANAN, SANGGUP BERKORBAN MASA, WANG, JIWA RAGA, KEPENTINGAN DIRI, TENAGA, FIKIRAN, PERASAAN DAN SEBAGAINYA. KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN TIDAK DATANG MENGOLEK. TANPA PENGORBANAN, PELAJAR AKAN GAGAL, PENTADBIR AKAN KECEWA, PEMIMPIN AKAN BERMUSUHAN, ULAMA’ AKAN DICACI, MASYARAKAT DAN RUMAHTANGGA AKAN HANCUR, KAMPUNG HALAMAN PURAK PURANDA DAN NEGARA AKAN TERUS DIJAJAH. Haji Radzi

 34. SURAH ALI IMRAN (3): AYAT 133-134 “DAN BERSEGERALAH KAMU KEPADA MENGERJAKAN AMAL-AMAL YANG BAIK UNTUK MENDAPAT KEAMPUNAN DARI TUHAN KAMU, DAN MENDAPAT SYURGA YANG BIDANGNYA LUAS SEGALA LANGIT DAN BUMI YANG DISEDIAKAN BAGI ORANG YANG BERTAQWA, IAITU ORANG YANG MENDERMA HARTANYA PADA MASA SENANG DAN SUSAH, DAN ORANG YANG MENAHAN KEMARAHANNYA DAN ORANG YANG MEMAAFKAN KESALAHAN ORANG DAN INGATLAH ALLAH MENGASIHI ORANG YANG BERBUAT PERKARA YANG BAIK.” Haji Radzi

 35. RUMUSAN PENGORBANAN SUCI DAN KEPATUHAN NABI IBRAHIM A.S ADALAH SATU CONTOH SEORANG BAPA YANG BERJAYA MEMBINA SEBUAH KELUARGA YANG CEMERLANG. KETABAHAN HATI DAN KEPATUHANHAJAR KEPADA SUAMINYA NABI IBRAHIM UNTUK TINGGAL KESEORANGAN DI TANAH GERSANG MEKKAH, MERUPAKAN MODEL ISTERI MITHALI YANG SANGGUP MENGORBANKAN JIWA RAGA SEMATA-MATA KEPATUHAN KEPADA PERINTAH ALLAH DAN NABINYA. Haji Radzi

 36. RUMUSAN 3. KEBERANIAN DAN KERELAAN SEORANG ANAK (NABI ISMAIL A.S) UNTUK DISEMBELIH OLEH BAPANYA SEMATA-MATA KERANA PERINTAH ALLAH SWT ADALAH MERUPAKAN ISYARAT BAHAWA BERKORBAN SEBENARNYA TIDAK MELIHAT KEPADA USIA. INI BERMAKNA SAMA ADA GOLONGAN TUA, DEWASA, BELIA, LELAKI DAN WANITA, PERLU BERSEDIA UNTUK BERKORBAN APA SAHAJA DEMI TERTEGAKNYA AQIDAH TAUHID DAN TERLAKSANANYA SYARIAT ALLAH SWT. KITA MESTI BERADA DALAM SATU KESATUAN KEMANUSIAAN DAN JANGAN PULA KITA HANCUR DIKORBANKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB. Haji Radzi