Kriminologinio tyrimo tema: - PowerPoint PPT Presentation

kareem
kriminologinio tyrimo tema n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kriminologinio tyrimo tema: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kriminologinio tyrimo tema:

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Kriminologinio tyrimo tema:
135 Views
Download Presentation

Kriminologinio tyrimo tema:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kriminologinio tyrimo tema: Tipiškas plėšikas visuomenės akimis

 2. Kriminologinio tyrimo tikslai: • Išsiaiškinti, su kokiomis išvaizdos bei charakterio savybėmis žmonės sieja tipišką plėšiką; • Išsiaiškinti, ar tipiško plėšiko vaizdinio egzistavimas daro įtaką asmens, turinčio tipiškų plėšiko bruožų, vertinimui.

 3. Kriminologinio tyrimo hipotezės: • Visuomenė turi susidariusi tipiško plėšiko vaizdinį; • Šis vaizdinys lemia jų elgesį su “tipiško plėšiko” bruožų turinčiu asmeniu.

 4. BK 180 str. Plėšimas Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis, pagrobė svetimą turtą, baudžiamas (..).

 5. Tyrimo metodai: • apklausa, vykdoma anketavimo būdu; • kriminologinės literatūros analizė. • Imtis – 100 atsitiktinai pasirinktų respondentų; panaudotas atrankos formavimo metodas – sisteminė atranka (kas 3 asmuo); • Tyrimo vieta – Vilnius, Kaunas.

 6. Anketa Anketos klausimai apima informaciją apie: 1. plėšiko išorinius požymius (1 – 12 klaus.) 2. plėšiko vidinius požymius (13 – 15 klaus.) 3. respondentų reakciją į plėšiko bruožų turintį asmenį (16 kl.)

 7. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį:

 8. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

 9. Apklausos rezultatai….

 10. Išorės požymiai

 11. Kai išgirstate žodį “plėšikas”, Jūs įsivaizduojate asmenį, kurio......

 12. Kūno sudėjimas • Biologijos moksle paprastai išskiriami tokie žmogaus kūno sudėjimo tipai: apkūnus (endomorfinis), raumeningas, kampuotas (mezomorfinis) bei lieknas sudėjimas (ektomorfinis). Amerikiečių biologas Šeldonas nustatė, jog raumeningo, kampuoto sudėjimo asmenys paprastai daro nusikaltimus, susijusius su prievartos taikymu. • Kaip matoma iš diagramos, šią Šeldono teoriją mūsų apklausti respondentai patvirtino. Net 73% asmenų teigė, jog plėšikas jiems asocijuojasi su raumeningo, kampuoto kūno sudėjimo žmogumi.

 13. Ūgis • Kaip matoma iš diagramos, atsakymų variantai dėl plėšiko ūgio pasiskirstė labai vienareikšmiai. Respondentai gana vieningai tvirtino, jog plėšikas yra vidutinio ūgio žmogus (89%). Tuo tarpu tik 7 % respondentų teigė, jog plėšikas jų manymu yra žemas, o 4 % - jog aukštas žmogus.

 14. Amžius Mus dominantys atsakymų variantai dėl tipiško plėšiko amžiaus pasiskirstė gana įvairiai: • 57 % respondentų teigė, jog jų manymu plėšikas yra subrendęs asmuo. • 33 % respondentų manė, jog plėšikas yra asmuo iki 25 m. • 8 % respondentų tvirtino jį esant pagyvenusiu žmogumi. • 2 % respondentų teigė, kad plėšikas yra paauglys. Rezultatuose pastebima bendra tendencija, jog dauguma respondentų plėšiką įsivaizduoja kaip vyresnio amžiaus asmenį. Tai gali būti siejama su kriminalinės karjeros teorija. Kuo vyresnis ir labiau patyręs yra nusikaltėlis, tuo sunkesnius nusikaltimus jis daro. Plėšimas - tai tiek techniškai, tiek fiziškai sudėtinga nusikalstama veika, reikalaujanti tam tikros kriminalinės patirties, gudrumo, fizinės jėgos.

 15. Lytis • Diagrama rodo, jog respondentų atsakymai pasiskirstė labai vienodai. Visi apklaustieji beveik vieningai (98%) teigė, jog plėšiką jie įsivaizduoja tik vyrą. Vos 2% asmenų paminėjo, jog nesieja plėšiko su konkrečia lytimi. Tačiau nė vienas respondentas neįsivaizdavo tipiško plėšiko kaip moters • Šis respondentų požiūris atitinka iš tikrųjų egzistuojančias tendencijas. Plėšimas iš esmės yra vyrų elgesio forma, moterys plėšikės pasitaiko žymiai rečiau.

 16. Apranga • Tai informacinis klausimas, kuriuo siekta surinkti duomenis kaip visuomenė įsivaizduoja plėšiko aprangos tendencijas. • Rezultatų analizė rodo, jog žmonės nusikaltėlį linkę sieti su netvarkingai atrodančiu, neišsiskiriančiom spalvomis besirengiančiu asmeniu.

 17. Vidiniai požymiai

 18. Pagrindinis plėšiko asmenybės bruožas • Rečiausiai įvardyti bruožai – impulsyvumas (2%) bei priekabumas (3%). • Priešiškumą, kaip pagrindinį plėšiko bruožą, išskyrė 9% respondentų. • Konfliktiškumą įvardijo 19% respondentų. • Vyraujantis bruožas – agresyvumas (67%). Kaip žinia, agresyvumas, būdamas pastoviu asmenybės bruožu, lemia, jog asmuo, turintis šį bruožą, yra žymiai labiau linkęs panaudoti jėgą bei smurtą, nei asmuo, neturintis šio bruožo. Darytina išvada, jog dauguma respondentų pagrindinę plėšiko savybę sieja su jo vykdomų nusikaltimų pobūdžiu – smurto panaudojimu vykdant nusikaltimą.

 19. Svarbiausias plėšiko asmenybę lemiantis veiksnys • 7% apklaustųjų nurodė naujų pojūčių troškimą kaip pagrindinį plėšiko asmenybę lemiantį veiksnį. • 8% įvardijo irzlumą. • 9% respondentų nurodė tokius veiksnius kaip – atsiskyrėliškumas, nesugebėjimas prisitaikyti visuomenėje (socialinių veiksnių išskyrimas). • 13% respondentų nurodė ekstraversiją. • 63% respondentų nurodė neurotizmą (nestabilumą, polinkį į depresiją). Taigi dauguma respondentų nurodė vidinius psichologinius konfliktus esant pagrindiniu veiksniu, kuris lemia jo, kaip nusikaltėlio, asmenybės bruožus.

 20. Plėšiko socializacija (visuomeniškumas) 17% respondentų nurodė, jog tai kompanijos žmogus 37% respondentų nurodė, jog tai socialiai atsiskyręs asmuo 46% respondentų tvirtino, jog socializacija plėšiko asmenybei neturi reikšmės. Taigi apklausa rodo, jog didžioji dalis apklaustųjų mano, jog plėšiko socializacija jo asmenybei neturi reikšmės, tačiau net 37% respondentų plėšiką įsivaizduoja kaip atsiskyrusį nuo visuomenės.

 21. Išvydęs/usi asmenį, turintį anksčiau Jūsų pažymėtų bruožų, Jūs: • 1% respondentų atsakė, jog informuotų teisėsaugos pareigūnus. • 3% respondentų įspėtų aplinkinius apie ‘potencialų plėšiką’. • 9% respondentų būtų pasiruošę gintis (vyraujanti dauguma-vyrai). • 15% respondentų nesiimtų jokių veiksnių. • 72% respondentų siektų pasišalinti iš ‘potencialaus plėšiko’ akiračio.

 22. Išvados

 23. Tyrimas patvirtino iškeltą hipotezę, kad mūsų visuomenėje egzistuoja tipiško plėšiko vaizdinys.

 24. 2. Tyrimas padėjo išsiaiškinti su kokiomis išvaizdos bei būdo savybėmis visuomenė sieja plėšiko vaizdinį.

 25. 3. Tyrimas atskleidė, kad tipiško plėšiko vaizdinys lemia visuomenės reakciją bei elgesį su “tipiško plėšiko” bruožų turinčiu asmeniu.

 26. Ačiū už dėmesį!

 27. Tyrimą atliko: • Lina Čirvinskaitė • Simona Garbenčiūtė • Raimonda Jakubonytė • Eglė Juškevičiūtė • Raminta Klumbytė • Deimantė Pazdrazdytė TEbd2-03 gr. 2005 m.