Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Това е лизинг! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Това е лизинг!

Това е лизинг!

233 Views Download Presentation
Download Presentation

Това е лизинг!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Това е лизинг! ю Част от HVB Group Добре дошли при Биохим Лизинг България ООД

 2. СЪДЪРЖАНИЕ Въведение Защо точно лизинг ? Биохим Лизинг България ООД : факти и цифри Основни продукти Целеви групи Стратегия за Развитие на лизинга на движими вещи Основни обекти на финансиране при лизинг на движими вещи Основни параметри при лизинг на движими вещи Основни обекти на финансиране при лизинг на недвижими обекти Основни параметри при лизинг на недвижими вещи Биохим Лизинг България ООД- централен офис София

 3. Структура на HVB- group Hypo Vereinsbank АвстрияиЦИE: Bank Austria Creditanstalt AG Германия Западна Европа Австрия Банка Биохим ЦИЕ Биохим Лизинг България ООД

 4. BACA-Leasing в Централна и Източна Европа: Филиали Представителни офиси Планирани филиали Трансграничен лизинг Полша Чехия Словакия Австрия Унгария Romania Румъния Словения Хърватска Босна и Херце- говина Сърбия и Черна гора България Македония

 5. Защо точно лизинг ? • Лизингът е форма на финансиране, при която клиентът ползва срещу възнаграждение дадена вещ, като след изтичане на договора за лизинг, клиентът може да придобие вещта или да я замени с нова, следвайки съвременните технологии в бизнеса. • Лизинговите дружества са по-гъвкави от банките по отношение на исканото обезпечение. Това прави лизингът по-предпочитана форма пред банковия заем. • Лизингът осигурява по-добраликвидност на предприятията. • Лизингът има предимства при плащане на ДДС. • Лизингът е индивидуален и гъвкав финансов инструмент.

 6. БИОХИМ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД :Факти и цифри • Основано през м. август 2003 г. • Съдружници : Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, с дял 80% и Търговска Банка “Биохим” АД, с дял 20% • Седалище и адрес на управление : гр. София, община Оборище, ул. Чаталджа № 3; тел. 948-90-10, факс : 948-90-22 • Основна дейност : финансов лизинг на движими вещи и недвижимо имущество • Състав : понастоящем 18 служители • sales@biochimleasing.com; • office@biochimleasing.com; • www.biochimleasing.com

 7. ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ: • Лизинг на транспортни средства –няма ограничение; • Лизинг на машини и технологично оборудване –над 20 000 евро; • Лизинг на IT техника и офис оборудване –над 15 000 (10 000) евро; • Лизинг на недвижимо имущество– над 1,0 милионевро; ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ: • Лизинг на транспортни средства –няма ограничение;

 8. Целеви групи • Български корпоративни клиенти • Големия и среден бизнес, основно в сферата на производството, транспорта и услугите; • Международни фирми (чуждестранни фирми в България) • С фокус към сключване на договори за сътрудничество с международни доставчици и производители; • Чуждестранни фирми, планиращи да работят в България • Физически лица -за автомобили

 9. Стратегия за развитие на лизинга на движими вещи • Основният анализ на българския лизингов пазар разкри следните атрактивни пазарни ниши • Автомобили за търговски цели, леки автомобили; • Селскостопански машини и оборудване; • Индустриални машини и технологично оборудване; • Високо технологично оборудване; • Енергетично оборудване; • Търсенето се откроява в следните сектори: • Транспорт и спедиция; • Строителство и пътно строителство; • Печат и предпечат; • Текстилна промишленост; • Хранително-вкусова промишленост; • Енергетика

 10. Основни обекти на финансиране при лизинг на движими вещи • Транспортни средства, включителнож.п. транспортни средства; • Пътно- строителни машини; • Индустриални машини и технологично обрудване; • Селскостопански машини и оборудване; • IT и офис оборудване; • Медицинскатехника; *Лизинговат се предимно нови обекти. Допускасеи финансиране на употребяваниавтомобили, но с година на производство до 2 г. При финансиране на друга употребявана техника, същата следва да е ремонтирана, рециклирана и с гаранционен срок.

 11. Основни параметри при лизинг на движими вещи • Срок на лизинг : от 2 до 5 години; • Лихвен процент : приложима база 3 месечен Еuribor( актуализира се на всеки 3 месеца); • Такса за сключване на договора за лизинг: в зависимост от финансирания проект между 1 и 2% от покупната цена; • Първоначална вноска : стандартно 20% (в зависимост от клиента и финансирания обект между 10 и 30%); • Начин на плащане : ежемесечно/тримесечно; в края на периода; • Остатъчна стойност : по желание на клиента може да се остави до 10% от покупната цена като остатъчна стойност (в този случай правото на собственост се прехвърля при заплащането й) ; *Биохим Лизинг България си запазва правото да променя посочените параметри в зависимост от клиента и финансирания проект, както и при промяна на рефинансиращата база

 12. Обекти за лизинг на недвижимо имущество Ние финансираме обекти като: • Бизнес центрове; • Производствени халета/ сгради; • Логистични центрове; • Складове и складови бази • Вериги магазини за търговия на едро и дребно • Търговски центрове; • Паркинги и гаражи; • Сгради на болници, лаборатории, диагностично-консултативни центрове • Енергийни обекти; • Хотели само ако се: • позиционират в големи градове; • управляват съвместно със световно известни хотелски вериги (ACCOR, Holliday Inn и т.н);

 13. Обекти на лизинг за недвижимо имущество • Ние финансираме както построяването на нови обекти така и обновяването и разширяването на вече съществуващи обекти; • Задължително условие при финансиране на недвижимо имущество е придобиването на правото на собственост на лизингодателя над терена, върху който ще се строи или обновява съответния обект;

 14. Предимства при финансирането на недвижимо имущество чрез лизинг • Пълно финансиране на обекта • Всички разходи по строителството могат да бъдат включени във финансирането • Задължението за плащане на лизинговите вноски възниква едва след предаване на завършения обект от страна на лизингодателя • Осигурените регулярни средства водят до намаляване на времето за строеж и с това до икономии на разходи.

 15. Предимства при финансирането на недвижимо имущество чрез лизинг • Съдействие при избор на проектант и строител; • Инвеститорски, строителен контрол по време на изграждането на обекта; • Финансирането е дългосрочно – до 20 години; • Цялостния процес на строителството - плащане на фактури, следене и контрол на строителните разходи и качеството на изпълнение се управлява от лизинговото дружество; • Повишаване на качеството на изпълнение;

 16. Обекти на лизинг на недвижимо имущество Общински проекти • Газификация; • Електрификация; • Водоснабдяване и канализация; • Общински административни сгради; • Други обекти за нуждите на общините, изискващи дългосрочно финансиране

 17. Основни параметри при лизинг на недвижимо имущество • Срок на договора за лизинг : от 10 до 20 години; • Лихвен процент : променлив на база 6 месечен Еuribor; • Такса за сключване на договора: в зависимост от финансирания проект до 2.0 %; • Първоначална вноска : от 0 до 30%; • Начин на плащане : ежемесечно/тримесечно; в началото на периода; • Остатъчна стойност : по желание на клиента може да се остави до 10% от покупната цена като остатъчна стойност (в този случай правото на собственост се прехвърля при заплащането й) *Биохим Лизинг България си запазва правото да променя посочените параметри в зависимост от клиента и финансирания проект, както и при промяна на рефинансиращата база

 18. Биохим Лизинг България ООДЦентрален офис София Биохим Лизинг БългарияООД Ул.Чаталджа” 3 1504 София Тел.: +359 2 948 90-10 Факс: +359 2 948 90-22 Управители • Хорст Ебхарт • Инж. Драган Георгиев

 19. ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВАШИТЕ ИДЕИЛица за контакт Транспортни средства, оборудванеи машини: Антоний ПихуровВалентин Бендурски Управител Търговски Отдел Специалист Търговски отдел Ул. Чаталджа 3 Ул. Чаталджа 3 София 1504, България София 1504, България Teл: (+ 359 2) 948 90 16 Teл: (+359 2) 948 90 26 Факс: +359 2 948 90 22 факс: (+ 359 2) 948 90 22 Моб.тел: (+359) 88746 66 38 Моб.тел: (+359) 887 70 90 72 e-mail: a.pihurov@biochimleasing.com e-mail: v.bendurski@biochimleasing.com Силвия ЦветановаРашко Тачев Специалист Търговски ОтделСпециалист Търговски Отдел Ул. Чаталджа 3 Ул. Чаталджа 3 София 1504, БългарияСофия 1504, България Teл: (+ 359 2) 948 90 15Teл: (+ 359 2) 948 90 25 Факс: (+ 359 2) 948 90 22Факс: (+ 359 2) 948 90 22 Моб.тел: (+359) 887 466 644 Моб.тел (+359) 887 70 91 41 e-mail: s.cvetanova@biochimleasing.come-mail: r.tatchev@biochimleasing.com

 20. ЗАСТАВАМЕ ЗАД ВАШИТЕ ИДЕИЛица за контакт Недвижимо имущество: Асистент Милен МарковБорислава Маркова Специалист/ недвижимо имущество Асистент Ул. Чаталджа 3Ул. Чаталджа 3 София 1504, БългарияСофия 1504, България Teл: (+ 359 2) 948 90 14 Teл: (+ 359 2) 948 90 10 Факс: +359 2 948 90 22Факс: +359 2 948 90 22 Моб.тел: (+359) 887 63 66 74 е-mail: b.markova@biochimleasing.com e-mail: m.markov@biochimleasing.com Радостина Григорова Асистент Търговски Отдел Ул. Чаталджа 3 София 1504, България Teл: (+ 359 2) 948 90 17 Факс: (+ 359 2) 948 90 22 e-mail:r.grigorova@biochimleasing.com

 21. That´s leasing. Благодарим Ви! www.biochimleasing.com