Program aktywno ci lokalnej
Download
1 / 38

Program Aktywności Lokalnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Program Aktywności Lokalnej. Program warsztatów PLAN WARSZTATÓW: Wprowadzenie (autoprezentacja, cel warsztatów) – ćwiczenia. Program aktywności lokalnej w świetle przepisów. Program aktywności lokalnej narzędziem aktywnej integracji (historia metody pracy CAL) – ćwiczenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Aktywności Lokalnej' - karah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program aktywno ci lokalnej
Program Aktywności Lokalnej

Program warsztatów

PLAN WARSZTATÓW:

 • Wprowadzenie (autoprezentacja, cel warsztatów) – ćwiczenia.

 • Program aktywności lokalnej w świetle przepisów.

 • Program aktywności lokalnej narzędziem aktywnej integracji (historia metody pracy CAL) – ćwiczenia.

 • Kierunki działań.

 • Zasoby lokalne (określenie zasobów lokalnych) - ćwiczenia.

 • Analiza mocnych i słabych stron - ćwiczenia.

 • Zasady dobrego programu aktywności lokalnej (zasady funkcjonowania zespołu partnerskiego trakcie tworzenia i realizacji PAL) - ćwiczenia.

 • Cele programu oraz analiza jak cele osiągnąć - ćwiczenia.

 • Harmonogram działań – ćwiczenia.

 • Wyłonienie zespołów wspierających - ćwiczenia.


Perspektywa dzia a w pomocy spo ecznej
Perspektywa działań w pomocy społecznej

- Rozdawanie zasiłków

- Brak wymagań w stosunku do klientów

TWORZENIE POSTAW BIERNYCH I ROSZCZENIOWYCH

-Tworzenie lokalnych programów aktywizujących do wyjścia z bezradności i bezrobocia – systemy kontraktów

- Wspieranie rodzin w wychodzeniu z kryzysu, tworzenie lokalnego systemu wsparcia

- Aktywizacja do samopomocy, tworzenia grup obywatelskich, samopomocowych i rozwój wolontariatu

- Tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów

TWORZENIE POSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI, SOLIDARNOŚCI I SAMOPOMOCY


Nowa strategia dzia a integracja poprzez aktywizacj narz dzia
Nowa strategia działań – Integracja poprzez aktywizację - narzędzia

 • Kontrakt socjalny

 • - zastosowanie wsparcia finansowego

 • - pracy socjalnej

 • - prace społecznie użyteczne

 • - instrumentów aktywnej integracji

 • Program aktywności lokalnej

 • - środowiskowa praca socjalna

 • - instrumenty aktywnej integracji

 • - prace społecznie użyteczne

 • - działania o charakterze środowiskowym

 • Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

 • - środowiskowa praca socjalna

 • - instrumenty aktywnej integracji

 • - działania o charakterze środowiskowym


Program aktywno ci lokalnej pal
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)

Cel:

ukończenie udziału w PAL ma przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych grupy osób umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo na rynek pracy i aktywizację zawodową


Podstawą prawną programu aktywności lokalnej jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z którym, Rada gminy lub Rada powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Podstawą prawną może być również art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który przewiduje, że gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program aktywności lokalnej może być częścią lub rozwinięciem przyjętych już programów lokalnych. Na etapie przygotowywania i składania wniosku program nie musi być już przyjęty przez radę gminy lub powiatu


Program aktywno ci lokalnej1
Program aktywności lokalnej

Program aktywności lokalnej realizowany jest w partnerstwie !!!

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

 • środowiskowej pracy socjalnej

 • instrumentów aktywnej integracji

 • prac społecznie użytecznych

 • działań o charakterze środowiskowym


 • Programy aktywności lokalnej przewidujące wyłącznie środowiskową pracę socjalną i działania o charakterze środowiskowym lub wyłącznie środowiskową pracę socjalną nie mogą otrzymać dofinansowania w ramach PO KL

 • środowiskowa praca socjalna w ramach programu aktywności lokalnej jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającym na celu pomoc, osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi


 • instrumenty aktywnej integracji w ramach programu aktywności lokalnej to zespół, instrumentów o charakterze aktywizacyjnym

 • prace społecznie użyteczne w ramach programu aktywności lokalnej – oznaczają to, prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;


 • działania o charakterze środowiskowym w programie aktywności lokalnej – to inicjatywy integracyjne obejmujące:

  • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi;

  • edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców;

  • organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym;

  • inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324);


 • Nie musi być przyjęty przez radę gminy na etapie składania wniosku

 • Może być częścią lub rozwinięciem przyjętych już programów, np. PP i RPA, Gminna Strategia…

 • Potrzebne zainicjowanie partnerstwa lokalnego, by tworzyć programy- współpraca !!!

 • Do grupy ludzi, np. z dzielnicy, sołectwa, wsi, grupa niepełnosprawnych, kilka rodzin z bloku, otoczenia osób wykluczonych


Program aktywizacji lokalnej
Program aktywizacji lokalnej składania wniosku

 • Wzorowany na metodzie Centrum Aktywności Lokalnej, która jest realizowana w wielu ośrodkach pomocy społecznej.

 • Program ten skierowany jest do grupy osób w ramach konkretnego środowiska lokalnego (terytorium: nie większym niż gmina).

 • Program ten  przewiduje: aktywizację społeczno-zawodową konkretnej grupy osób w powiązaniu z innymi grupami funkcjonującymi w danym środowisku lokalnym.

 • Uruchomienie aktywności społeczno-edukacyjnej w oparciu o partnerstwo lokalne formalne lub nieformalne: instytucji publicznych (np. ośrodek kultury, biblioteka, ośrodek sportu i rekreacji, szkoła) lub partnerstwo publiczno-społeczne.


Certyfikatu jako ci centrum aktywno ci lokalnej
CERTYFIKATU JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ składania wniosku

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności lokalnej Cal promuje metodę Centrów Aktywności Lokalnej.

Instytucja wdrażająca model CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego - opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwojowi środowiska lokalnego.

 • odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej,

 • angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady "Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami„

  - tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.


PAL składania wniosku

 • Przyjęty sposób pracy (dialog edukacyjny) od początku zakłada postrzeganie uczestników jako partnerów i współtwórców wypracowywanej wspólnie metody pracy w środowisku lokalnym.

 • Należy zmienić sposób zarządzania placówką, zasobami ludzkimi i materialnymi poprzez umiejętne tworzenie zespołów problemowych nastawionych na rozwiązanie problemu w oparciu o tworzenie lokalnego partnerstwa.

 • Standardy pracy metodą CAL - Polecam: Program Aktywności Lokalnej – Paweł Jordan – prezentacja

 • - projekt powinien być uchwalony prze Gminę i wpisany w Strategię Gminy

 • - społeczność współpracująca

 • - praca z grupą

 • - zespół interdyscyplinarny

 • - grupa samopomocowa

 • - lokalne partnerstwo


Nowa rola o rodka pomocy spo ecznej
Nowa rola Ośrodka Pomocy Społecznej składania wniosku

 • Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej to zmodyfikowana instytucja wyposażona w najnowszą wiedzę dotyczącą sposobów organizowania środowiska lokalnego, wykorzystywania zasobów oraz tworząca strategię rozwoju lokalnego w oparciu rozpoznane problemy i potrzeby środowiska.

 • inicjator konkretnych działań, skupiający siły lokalne wokół określonego problemu i koordynujący ich pracę w tym zakresie.

 • już nie zaspokajanie jedynie materialnych potrzeb indywidualnych klientów, lecz w pełni elastyczna instytucja nastawiona na zaspokojenie wszelkich potrzeb środowiska lokalnego przy wykorzystaniu jego sił i zasobów

 • Pracownik socjalny staje się animatorem środowiska lokalnego, który w oparciu o rozpoznane potrzeby lokalne stworzy strategię jego rozwoju, adekwatną do problemów środowiska, dla którego pracuje.


Pal musi okre la
PAL musi określać: składania wniosku

 • Cel główny, szczegółowe oraz przewidywane rezultaty

 • Ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów

 • Szczegółowy opis planowanych działań

 • Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań

 • Budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków

 • Podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu

 • Uzasadnienie realizacji – przykładowe programy: Radom, Węgorzewo


Korzy ci z pal
KORZYŚCI z PAL składania wniosku

 • usprawnienie przepływu i dostępu do informacji o formach pomocy i o lokalnym rynku pracy,

 • planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców,

 • skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów,

 • zmniejszenie kosztów finansowych realizowanych zadań,

 • podwyższenie jakości realizowanych zadań,

 • stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców,

 • wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące,

 • wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań środowiskowych,

 • realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności,

 • stały monitoring potrzeb środowiska,

 • aktywizacja osób wykluczonych,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


Realizatorami zada programu pal mog by
Realizatorami zadań programu PAL mogą być: składania wniosku

 • Urząd Miejski

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • GOPS

 • PCPR

 • organizacje pozarządowe

 • Szkoły podstawowe i Gimnazja

 • Szkoły ponadgimnazjalne

 • Starostwo Powiatowe

 • Straż Miejska

 • Komenda Powiatowa Policji

 • Ośrodek Kuratorski

 • Miejski Ośrodek Kultury

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa, w tym m.in.:

 • Spółdzielcze domy kultury

 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 • Placówki Służby Zdrowia

 • Media Lokalne

 • Ośrodki sportu działające na terenie miasta

 • Organizacje pozarządowe


Kontrakt pal program os niepe nosprawnych instrumenty aktywnej integracji nowa jako dzia a
Kontrakt, PAL, Program os. niepełnosprawnych składania wnioskuINSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI– nowa jakość działań

1) Zawodowe

2) Społeczne

3) Edukacyjne

4) Zdrowotne


Aktywizacja poprzez
AKTYWIZACJA POPRZEZ składania wniosku

INSTRUMENTY ZAWODOWE

 • KIS (skierowanie w ramach Kontr. socj. lub PAL i sfinansowanie koszty pobytu)

 • CIS (skierowanie w ramach Kontraktu Socjalnego przez prac. socjalnego, sfinansowanie kosztów pobytu)

 • Dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania (w ramach kontraktu socj. osoba chce podjąć działalność gospod. , działalność w ramach spółdzielni socjalnej lub zmienić miejsce zamieszkania – jednorazowe wsparcie w postaci pieniężnej lub rzeczowej)

 • Usługi wspierające aktywizację zawodową – organizacja i finansowanie trenera pracy, doradcy zawodowego- PORADNICTWO ZAWODOWE, DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH, INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA


Instrumenty spo eczne
INSTRUMENTY SPOŁECZNE składania wniosku

 • Organizacja i koszty WOLONTARIATU

 • GRUPY SAMOPOMOCOWE i osoby prowadzące grupy

 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych (w tym osoby prowadzące)

 • Poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa

 • Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, np. zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, wizaż

 • Uczestnictwo w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach

 • Usługi wspierające osoby niepełnosprawne, np. tłumacz, jęz. migowego, asystent os. niepełnosprawnej, przewodnik os. Niewidomej

 • Animacja lokalna – sfinansowanie animatora, lidera KIS, streetworkera

 • Usługi wspierające i aktywizujące rodziny zmarginalizowane, np. asystent rodzinny


Instrumenty spo eczne cd
INSTRUMENTY SPOŁECZNE – cd. składania wniosku

 • Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, osób opuszczających plac. opiekuńczo-wychowawcze i rodziny z-cze

  Działania towarzyszące - sfinansowaniu może także podlegać:

 • koszt opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć) poniesiony przez beneficjenta

 • koszt pobytu dziecka w świetlicach, klubach oraz zorganizowanych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Koszty ubezpieczenia zdrowotnego

 • Koszty dojazdów uczestników projektu, a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów

 • Koszt wyżywienia uczestników a w przypadku niepełnosprawnych uczestników ich opiekunów


Instrumenty edukacyjne
INSTRUMENTY EDUKACYJNE składania wniosku

 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych (poziom podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny lub policealnym)

 • Kształcenie ustawiczne w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego – po konsultacji

  z właściwym PUP

 • Kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową– po konsultacji

  z właściwym PUP

 • Organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego)

 • Sfinansowanie kosztów czesnego, w przypadku podjęcia nauki na poziomie wyższym przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowańcze lub inne formy opieki zastępczej


Instrumenty aktywizacji zdrowotnej
INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ składania wniosku

 • Badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia

 • Terapia psychologiczna, rodzinna

 • Treningi psychospołeczne

 • Program korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy

 • Psychoterapia w zakładzie lecznictwa odwykowego i terapeutycznego (uzależnieni)

 • Sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych (część PFRON), zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych


Przygotowanie projektu
Przygotowanie projektu składania wniosku

Etapy przygotowania projektu

 • - potrzeby

 • - cele

 • - zadania/działania

 • - koszty

 • - oczekiwane rezultaty

  Projekt ≠ wniosek o dofinansowanie


Przygotowanie projektu1
Przygotowanie projektu składania wniosku

Krok pierwszy: identyfikacja problemów:

 • charakterystyka, uzasadnienie potrzeb w zakresie aktywnej integracji:

 • jakie problemy są nie rozwiązywane w związku z brakiem aktywnej integracji;

 • jakie problemy są źle i/lub niewystarczająco rozwiązywane;

 • jakie pojawiły się nowe zadania/wyzwania;

 • czy dany problem jest możliwy do rozwiązania przy wykorzystaniu środków EFS


Przygotowanie projektu2
Przygotowanie projektu składania wniosku

Krok drugi: zdefiniowanie celów

 • szczegółowych projektu – na ile rzeczywistość

 • zmieni się w wyniku jego realizacji;

 • cele powinny ściśle wynikać ze zidentyfikowanych problemów i do nich się odnosić

 • cele muszą być osiągalne w założonym czasie (SMART)

 • realne, mierzalne, weryfikowalne

 • celów nie może być wiele (od 1 do 3)


Przygotowanie projektu3
Przygotowanie projektu składania wniosku

Krok trzeci: kim są uczestnicy projektu? Jak

duża jest to grupa? Jaką jej część jesteśmy w

stanie objąć działaniami projektu?

 • Jak więc wybierzemy tę część, jakimi kryteriami będziemy się posługiwać?

 • Jakie inne specyficzne problemy charakteryzują tę grupę?

 • Na ile jesteśmy w stanie je uwzględnić w naszym projekcie?

 • Jak dotrzemy do potencjalnych uczestników? Co musimy zrobić, by zapewnić udział zaplanowanej liczby uczestników?


Przygotowanie projektu4
Przygotowanie projektu składania wniosku

Krok czwarty: jakie rezultaty – zarówno

twarde i miękkie - przyniesie realizacja projektu?

 • Rezultat twardy – ilościowy, łatwo weryfikowalny, np. liczba osób, liczba świadectw itp.

 • Rezultat miękki – jakościowy; też weryfikowalny ale przy zastosowaniu bardziej złożonych metod (np. zmiana postaw, zwiększenie wiary we własne możliwości).


Przygotowanie projektu5
Przygotowanie projektu składania wniosku

Krok piąty: co kolejno musimy wykonać, aby zrealizować zamierzenia projektu (osiągnąć cele)?

 • Opisać czynności i pogrupować je w zadania a następnie podzadania

 • Zastanowić się nad kosztami poszczególnych zadań i personelem odpowiedzialnym za ich wykonanie

 • Budżetowanie zadań - opisać koszty zadań i niezbędnych inwestycji w projekcie


Drzewko problem w
„DRZEWKO PROBLEMÓW” składania wniosku

1. PROBLEM GŁÓWNY

2. PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

3. PRZYCZYNY PROBLEMÓW SZCZEGÓŁOWYCH

4. SKUTKI PROBLEMU GŁÓWNEGO


Problem g wny zagro enie wykluczeniem spo ecznym
PROBLEM GŁÓWNY: składania wnioskuZagrożenie wykluczeniem społecznym

Problemy szczegółowe;

1.Długotrwałe bezrobocie – przyczyna: ograniczona liczba miejsc pracy, bierna i roszczeniowa postawa, brak kwalifikacji zawodowych, niskie umiejętności psychospołeczne, mała mobilność, ograniczona dostępność do opieki nad dziećmi, niska samoocena

2. Uzależnienie od alkoholu – przyczyna: słaba działania profilaktyczne, niska świadomość zagrożeń, duża dostępność, brak alternatywnych sposobów spędzania czasu, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, brak grupy wsparcia

SKUTKI: wzrost przestępczości, dziedziczenie postaw, rozpad rodziny, zubożenie, utrata mieszkań, choroby, uzależnienie od świadczeń


Drzewko cel w
„DRZEWKO CELÓW” składania wniosku

1. CEL GŁÓWNY

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

3. DZIAŁANIA

4. REZULTATY


Cel g wny przeciwdzia anie zagro eniu wykluczeniem spo ecznym
CEL GŁÓWNY: składania wnioskuPRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • 1. zwiększenie aktywności osób długotrwale bezrobotnych (doradztwo zawodowe, poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne, treningi umiejętności psychospołecznych, grupy samopomocowe, integracja, zajęcia rekreacyjno-sportowe, pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi)

 • 2. ograniczenie zjawiska uzależnienia od alkoholu

  ( lecznictwo odwykowe, psychoterapia indywidualna i grupowa, grupy wsparcia i samopomocowe, zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne, organizacja czasu wolnego)


Cel g wny przeciwdzia anie zagro eniu wykluczeniem spo ecznym d
CEL GŁÓWNY: składania wnioskuPRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – ćd.

 • 3. Zwiększenie mobilności osób bezrobotnych (opieka nad dziećmi, refundacja dojazdów na szkolenia, do pracy, zakup biletów, zapewnienie transportu, wyjazdy na wizyty do innych miejscowości)

 • 4. Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych (udział w szkoleniach zawodowych, nauka jęz. obcego, obsługa komputera)

 • 5. Wzrost zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych (staże, przygotowanie zawodowe, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładanie firmy)


Cel g wny przeciwdzia anie zagro eniu wykluczeniem spo ecznym d1
CEL GŁÓWNY: składania wnioskuPRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIU WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – ćd.

6. Zapobieganie dziedziczeniu postaw i zachowań biernych

(warsztaty aktywizująco - motywujące do zmiany, zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania budżetem domowym, warsztaty umiejętności wychowawczych, trening umiejętności psychospołecznych, profilaktyka medyczna)


Rezultaty
REZULTATY składania wniosku

MIĘKKIE

- ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

 • ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY, POSZUKIWANIA PRACY, UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI

 • PODWYŻSZENIE SAMOŚWIADOMOŚCI, SAMOOCENY I WIĘKSZA ZNAJOMOŚĆ WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

 • WZROST MOTYWACJI DO ZMIANY, PODJĘCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


Rezultaty1
REZULTATY składania wniosku

TWARDE

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE UTRZYMAŁY ABSTYNENCJĘ

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY TERAPIE, TRENINGI, WARSZTATY, SZKOLENIA ZAWODOWE

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z PORAD…

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ….

 • LICZBA SKONSTRUOWANYCH IPD

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE SKORZYSTAŁY Z OPIEKI NAD DZIEĆMI

 • LICZBA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY KIS, CIS, KLUB PRACY


Dziękujemy za uwagę składania wniosku

Siedziba Projektu Systemowego

“Efektywnie, Fachowo, Skuteczniena Warmii i Mazurach”

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

Tel. (0-89) 535-31-50

(0-89) 535-26-27

e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]


ad