1 / 14

OTH-prosjektet

OTH-prosjektet. Skreddersydd opplegg for alle fag om… - DIFFERENSIERING OG YRKESRETTING … i OTH prosjektet for Selbu videregående skole. HVA er OTH-prosjektet ?. Samarbeid mellom Åfjord vgs og Rissa vgs Samlinger Påfyll fra fagfolk som gløder og kolleger som lykkes

kapono
Download Presentation

OTH-prosjektet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OTH-prosjektet Skreddersydd opplegg for alle fag om…-DIFFERENSIERINGOG YRKESRETTING… i OTH prosjektet for Selbu videregående skole.

 2. HVA er OTH-prosjektet? • Samarbeid mellom Åfjord vgs og Rissa vgs • Samlinger • Påfyll fra fagfolk som gløder og kolleger som lykkes • Utveksling av ideer og opplegg • Læreplantolkning (forenkling) • Eksamensform i engelsk (mappevurdering) • Yrkesretting/aktualisering av kompetansemål (resultat av forenklinga av læreplanen) • Prosjektmidler utdanningsdirektoratet – OTH • Lærerne som deltar får 1 time resurs ekstra pr. uke • Vi får drahjelp fra kreative krefter ved NTNU

 3. FORARBEID NYTT ÅR • GJØR LÆREPLANEN FORSTÅELIG.Elevene på VG1 især vil bruke tid på å tilegne seg læreplanstrukturen, så vi forenkler målene til eksempelvis 3-4-5 hovedmål pr. semester. Hva med rapport fra utplasseringa som felles mål i et yrkesfag og norsk? • STRUKTURER TIMENEIkke glem å prøve å kjøre korte sekvenser med variert arbeidsmetodikk. Minst 1 fysisk aktivitet pr. time sier legen! • KARTLEGGING AV ELEVENVi baserer oss på en kombinert lese og skriveprøve som heter KARTLEGGEREN og som er databasert. Denne sammen med første innlevering gir grunnlag for den første elevsamtalen. • GJENNBRUK (… ELLER DIGITAL MAPPE)Elevene er vant til å produsere besvarelser som leveres inn for så å forsvinne i glemselen. Med digital mappe vil de fleste besvarelsene kunne FORBEDRES > Legges i digital mappe og bli vurdert på nytt av faglærer. Hvilke av arbeidene gjennom året som skal i mappa kan gjøres demokratisk i klassen eks. ved avstemning. MEN: alle leverer det samme!

 4. 1.Gjør læreplanen forståelig • I klassen min i engelsk på vg1 har jeg følgende mål for andre semester (oversatt til norsk): • Jeg skal klare å holde en presentasjon på engelsk om en film jeg har sett. • Jeg skal klare å skrive en enkel analyse om en novelle jeg har lest.- Jeg skal ha bra basiskunnskaper om viktige historiske hendelser i den engelsk-språklige verden.… dette klarer eleven å forholde seg til!

 5. 2.Strukturer timene Jeg er den første til å innrømme at jeg ikke tenkte på denne måten tidligere… men struktur fungerer! Jeg starter timen med å fortelle: HVA vi skal lære (gjerne knyttet til et av de forenklede hovedmålene og hvor det evt. står i boka) HVORDAN vi skal lære (se neste lysbilde!) Jeg gjennomfører timen strukturert og kan bruke tid på å observere elevene mens DE jobber! Herlig! Jeg avslutter timen med en samtale om hvordan de synes timen har vært. PRØV SELV!

 6. 2.1 HVORDAN? Forarbeid:Jeg har laget en tabell med 10 begreper i venstre kolonne og forklaringen på disse i motsvarende høyre kolonne. Disse skriver jeg ut/ kopierer i ønsket antall etter grupper jeg kan lage i klassen. Hver celle i tabellen klippes ut. Hvert sett ”lapper” legges i egen konvolutt. 5 grupper = 5 konvolutter eksempelvis.Dette tar litt tid, men settene kan gjemmes til repetisjon på prøver og til kommende skoleår!

 7. 2.2 HVORDAN?? Eksempel på gjennomføring:5 min : Jeg forklarer HVA vi skal lære, HVORDAN og HVOR lærestoffet forefinnes. Jeg gir en enkel introduksjon til stoffet.10 min : Eleven deles i grupper og de får hver sin konvolutt. Første gruppe som klarer å finne korrekt løsning vinner (skift gruppe hver gang).10 min : Lærer kan gi mer utdypende forklaring (..eleven har brukt krutt og følger med i tilfelle det blir mer konkurranse..)15 min : Tavle-aktivitet: Nye grupper deles inn og hver gruppe har en representant stående med ryggen til tavla. Lærer skriver et begrep på tavla hvorpå de andre på gruppa skal få sin representant til å komme fram til ønsket begrep ved å forklare UTEN å bruke begrepet på tavla. Poeng til gruppa som sier begrepet først!5 min : Lekser og samtale om timen.En time hvor elevene har vært fysisk aktive bør prøves. Tiden går for fort!I tillegg har slike aktiviteter en innebygd AUTO-DIFFERENSIERING!Dette fungerer på alt fra norsk til tømrerteori!

 8. 3.Kartlegging Legg arbeid i å forstå elevens ståsted og du vil få aha-opplevelser underveis! På yrkesfag opplever vi mange elever som har fått ekstrahjelp i mindre grupper… disse er ofte svært skoletrøtte.Søylen i midten viser elevens grammatikknivå! De har øvd mye grammatikk i engelsk! Disse hungrer etter fysisk aktivitet i timene!

 9. 4.Digital mappe Mine elever lærer fort at det de leverer kan forbedres på et senere tidspunkt. Karakteren i faget måles på slutten av året og baseres på innholdet i deres digitale mappe. Denne inneholder både tekstdokument og lydfiler som er laget gjennom året! Når elevene fatter poenget er de unisont enige om at det er slik det bør være. Mye jobb for læreren, men elevene vet hva de har å gjøre for ønsket karakter!

 10. SKRIVING KJEDELIG? • Skriveopplæring (uansett fag..) • Få elevene til å skrive lengre tekster uansett sjanger/ tema • Mer struktur i forhold til tekstoppbygging • Økt ordforråd/begrepsapparat •  • Skriverammer (ypperlig til differensiering) • Muntlige rammer ( …lydfiler ) • Leserammer (ypperlig til differensiering)Husk at lesing er et felles mål i ALLE FAG!

 11. EKSEMPLER PÅ SKRIVERAMMER Ei skriveramme er kort fortalt et dokument hvor læreren har startet hver setning, som eleven skal fullføre. Juks? Nei, dette brukes også på høgskoler og universitet! På wikien til presentasjonen i Selbu ligger det 2 skriverammer for samme oppgave om filmen Whale Rider på engelsk. Det er meget viktig at elevene på forhånd også vet HVA som skal til for å få HVILKEN karakter, så evalueringskriteriene forefines i oppgaven. Så også målene for aktiviteten. I tillegg er det en skriveramme som legger opp til REFLEKSJON, hvor innholdet ikke består av påbegynte setninger, men hva hvert avsnitt skal inneholde. Denne er myntet på de som vil prøve seg på kar. 4 og oppover!

 12. YRKESRETTING Yrkesretting har jeg som engelsk og norsklærer gjort på denne måten: NORSK : Jobbsøknad og CV knyttet til VG2 og søknad på lærlingeplass. Rapportskriving fra utplassering gjøres i norskfaget og presenteres til faglærer i yrkesfagene. IT-kompetanse: hva vil du sjefen din skal finne om deg på web?ENGELSK : Brukt tekster om internasjonalisering i arbeidsmarkedet. Jobbsøknad og CV samme som i norskfaget, men på engelsk. Jobbet mye muntlig, også med lydfiler, slik at eleven er forberedt for et engelskspråklig jobbmiljø. Etter som jeg har klart å flytte aktiviteten over på elevene har jeg faktisk fått mer tid til å mase på yrkesfaglærerne for mer samarbeid!

 13. NYTTIGE LENKER • http://www.othprosjektet.wikispaces.com • http://www.elgweb.net • http://www.armoredpenguin.com

 14. KONTAKT For spørsmål, kontakt undertegnede på : E-post : tom.rune.breivold@stfk.no Mobil : 90630453 Tom Rune Breivold LærerÅfjord videregående skole

More Related