Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Download
1 / 73

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)upravuje souhrnně veškeré obecné instituty soukromého práva, obecnou úpravu právnických osob, rodinné právo a absolutní a relativní majetková práva;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“)upravuje souhrnně veškeré obecné instituty soukromého práva, obecnou úpravu právnických osob, rodinné právo a absolutní a relativní majetková práva;

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) navazuje na NOZ úpravou týkající se uspořádání vztahů v obchodních společnostech a družstvech;

 • Zákon č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém stanoví kolizní a procesní normy pro řešení soukromých vztahů s mezinárodním prvkem;

  Tyto tři zákony tvoří kodifikaci reformy soukromého práva v České republice.

  NOZ zrušil zcela nebo zčásti 238 právních předpisů.


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon
Doprovodnou legislativu bude tvořit 5 hlavních zákonů:

 • Zákon o zvláštních řízeních soudních s 512 paragrafy;

 • Novela OSŘ (392 změn) s doprovodnými novelami o soudních poplatcích, zákona o státním zastupitelstvu, SŘS a zákona o VSÚ;

 • Novela insolvenčního zákona (357 změn) s doprovodnou novelou o insolvenčních správcích;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • Nový rejstříkový zákon, který upravuje veřejné rejstříky právnických (a podnikajících) fyzických osob ve vazbě na § 120 NOZ;

 • Velký doprovodný zákon, který novelizuje dalších 124 zákonů („zákon zákonů“);

 • Samostatně se ještě připravují:

 • změny daňové legislativy

 • nový katastrální zákon


P edm t pravy a z kladn z sady noz
Předmět úpravy a základní zásady NOZ

 • Rozdíl mezi soukromým a veřejným právem;

 • Soukromé právo: - je nezávislé na uplatňování práva veřejného; - souhrn těch ustanovení právního řádu, která upravují vzájemná práva a povinnosti osob;

 • Prosazování osobních zájmů soukromé povahy;

 • Např. jak uzavřít manželství, smlouvu, jak smlouvu splnit, jak se dědí, jak se hradí škoda;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • Jednotlivec může činit cokoliv, co mu není zákonem zakázáno nebo nařízeno;

 • Soukromé a veřejné právo se pak střetávají v respektu k lidské svobodě – základní myšlenka naší Listiny základních práv a svobod – přednost svobody člověka před státem – člověk tu není kvůli státu, ale stát je tu kvůli lidem;

 • V soukromé sféře rozhoduje každý sám za sebe;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon


Z kladn z sady 3 soukrom ho pr va
Základní zásady (§ 3) soukromého práva: člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Smluvní volnost (AUTONOMIE VŮLE);

 • Priorita svobody člověka před státem – BRÁT; SE O SVÉ ŠTĚSTÍ (nezpůsobit újmu druhým);

 • Důstojnost člověka (ochrana slabšího);

 • Právo na ochranu života, zdraví, svobody, cti, důstojnosti a soukromí;

 • Zvláštní ochrana manželství a rodiny;

 • Nikdo nesmí utrpět bezdůvodnou újmu;

 • Nikdo nesmí těžit z bezdůvodné újmy;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • Smlouvy se mají plnit; člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Vlastnické právo je chráněno;

 • Nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží;

 • Právo všech je být bdělým (právo přeje bdělým);

 • Presumpce poctivosti- § 7 (poctivost a dobrá víra);

 • Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8);


V klad soukrom ho pr va 2 noz mus b t
Výklad soukromého práva (§ 2 NOZ) musí být: člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Ve shodě s Listinou základních práv a svobod;

 • Ve shodě s ústavním pořádkem vůbec;

 • Ve shodě se zásadami NOZ;

 • Při respektování hodnot soukromého práva;

 • Nesmí být v rozporu s dobrými mravy;

 • Nesmí vést ke krutosti

 • nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění;

 • gramatický (slova, smysl a úmysl zákonodárce);

 • § 2 brání právnickému kejklířství;


Mo nost odch len se od z kona
Možnost odchýlení se od zákona člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Smluvní svoboda a autonomie vůle stran = možnost odchýlení se od zákona;

 • Normy dispozitivní a kogentní;

 • Smluvní strany se mohou odchýlit od zákona, ledaže by to zákon výslovně zakazoval;

 • Zákaz v normě vyjádřen slovy: „zakazuje se“,„nepřihlíží se“,“nesmí“, „musí“, „může jen“;


U it p edpis noz ochrana pr v loha soudce
Užití předpisů NOZ , ochrana práv, úloha soudce člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • NOZ, pokud soukromá práva nejsou upravena jinde;

 • Jen pokud tak stanoví zákon, použijí se zvyklosti;

 • Mlčení zákona;

 • Analogie;

 • Princip spravedlnosti a zásad NOZ;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon


Pr vn jedn n pr vn kon 545 n noz
PRÁVNÍ JEDNÁNÍ (právní úkon) - § 545 n. NOZ člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Projev vůle, se kterým je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností - NOZ nemá definici;

 • Právní jednání vyvolává právní následky (z jednání, ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran);

 • Lze jednat konáním nebo opomenutím, výslovně nebo jiným způsobem;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon


V klad pr vn ch jedn n
VÝKLAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Podle obsahu;

 • Podle pravé povahy (zastřené jednání);

 • Slova, zvyklosti, praxe;


Forma pr vn ch jedn n
FORMA PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Libovolná (omezení ujednání, zákon);

 • Písemná forma – věcná práva k nemovitostem;

 • Soukromá a veřejná listina;

 • Právní jednání vůči nepřítomné osobě §§ 570 – 572;

 • Doby dojití - § 573 (v ČR – 3. pracovní den; mimo – 15.);


Vady kter zp sobuj relativn neplatnost
VADY, člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);KTERÉ ZPŮSOBUJÍ RELATIVNÍ NEPLATNOST

 • Rozpor se zákonem, pokud jeho smysl a účel vyžaduje neplatnost;

 • Nemožné plnění;

 • Jednání nesvéprávné osoby nebo osoby jednající v duševní poruše;

 • Nedodržení smlouvy;

 • Uvedení v omyl;

 • Jednání v důsledku hrozby tělesného nebo; duševního násilí nebo důvodnou obavou - § 587;


N sledky vad pr vn ch jedn n
NÁSLEDKY VAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • Nicotnost (zdánlivé jednání) ze zákona (§§ 551, 552);

 • Absolutní neplatnost- § 588- (dobré mravy, zákon, veřejný pořádek);

 • Relativní neplatnost – promlčecí doba 3 roky;

 • Relativní neúčinnost - § 589 n.;


V znam asu a po t n asu
VÝZNAM ČASU A POČÍTÁNÍ ČASU člověka (mohu si odchylně ujednat práva a povinnosti);

 • PROMLČENÍ A PREKLUZE

 • Promlčecí lhůta (3, 10, nebo 1, 15);

 • PRÁVNÍ OSOBNOST (způsobilost k právním úkonům);

 • FYZICKÁ OSOBA - SVÉPRÁVNOST;

 • PRÁVNICKÁ OSOBA – KORPORACE, FUNDACE,ÚSTAV;


N jem bytu v nov m ob ansk m z kon ku z kon 89 2012 sb
Nájem bytu v novém občanském zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb.,

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA II

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 2

Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 3

Nájem

Pododdíl 1

Obecná ustanovení - §§ 2201 až 2234,


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

Pododdíl 2 89/2012 Sb.,

Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

§§ 739 – 750 - společné jmění manželů, společné bydlení manželů;

§§ 2235 až 2301 – nájem bytu a domu;

§§ 3073 – 3076 – přechodná ustanovení;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NÁJEM – OBECNĚ; 89/2012 Sb.,

 • NÁJEMNÍ SMLOUVA;

 • Přenechání věci do užívání, úplatné, dočasné, nespotřebitelnost věci, nájem věci budoucí;

 • ZÁPIS DO VEŘEJNÉHO SEZNAMU - § 2203;

 • Zápis nájemního práva nemá konstitutivní účinky;

 • NÁJEM NA DOBU URČITOU DELŠÍ NEŽ PADESÁT LET § 2204;

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – OKAMŽITÁ VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY - § 2208;

 • PROHLÍDKA VĚCI - § 2219;

 • ZMĚNA VLASTNICTVÍ - § 2224;


N jem bytu a n jem domu
NÁJEM BYTU A NÁJEM DOMU 89/2012 Sb.,

 • K JAKÉMU ÚČELU JE BYT NEBO DŮM PRONAJAT?

 • K ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH POTŘEB NÁJEMCE A ČLENŮ JEHO DOMÁCNOSTI;

 • BYT K BYDLENÍ;

 • BYT MUSÍ BÝT K BYDLENÍ VHODNÝ A ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÝ;

 • BYDLET MŮŽE JEN ČLOVĚK NE PRÁVNICKÁ OSOBA!!!


Rekreace nebo jin zjevn kr tkodob el
REKREACE NEBO JINÝ ZJEVNĚ KRÁTKODOBÝ ÚČEL 89/2012 Sb.,

 • NEJDE O BYDLENÍ;

 • BYT

 • MÍSTNOST NEBO SOUBOR MÍSTNOSTÍ, KTERÉ JSOU ČÁSTÍ DOMU;

 • TVOŘÍ OBYTNÝ PROSTOR;

 • JSOU URČENY A UŽÍVÁNÍ K ÚČELU BYDLENÍ;

  JINÝ NEŽ OBYTNÝ PROSTOR

 • MOHOU SI STRANY UJEDNAT;


N le itosti n jemn smlouvy
NÁLEŽITOSTI NÁJEMNÍ SMLOUVY 89/2012 Sb.,

 • PÍSEMNÁ FORMA;

 • SHODA NA PŘEDMĚTU NÁJMU;

 • SHODA NA TOM, ŽE PRONAJÍMATELI NÁLEŽÍ ÚPLATA;

 • FAKTICKÝ NÁJEM;

 • SMLUVNÍ POKUTA JE ZAKÁZÁNA;

 • ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU;

 • STANOVY DRUŽSTVA;

 • ZÁKON Č. 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH; KORPORACÍCH §§ 741 – 747;


Byt ve vlastnictv pr vnick osoby ob van z titutlu lenstv lenem nebo spole n kem t to pr vnick osoby
BYT VE VLASTNICTVÍ PRÁVNICKÉ OSOBY OBÝVANÝ Z TITUTLU ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • STANOVY;

 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA;

 • NÁJEMNÍ SMLOUVA;

 • BYT ZPŮSOBILÝ K UŽÍVÁNÍ

 • PŘEDÁNÍ BYTU, KLÍČE, ZPŘÍSTUPNĚNÍ BYTU;

 • Kdy je byt způsobilý k nastěhování a obývání?

 • odpovídá tomu, co si strany dohodly;

 • nebo pokud je čistý a ve stavu obvyklém;

 • a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění; spojených s užíváním bytu nebo s ním souvisejících;


Byt nezp sobil k u v n
BYT NEZPŮSOBILÝ K UŽÍVÁNÍ ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • DOHODNOUT VÝŠI A ZPŮSOB ÚHRADY NÁKKLADŮ NA PROVEDENÍ NUTNÝCH OPRAV;

 • BYT MÁ VADY – NÁJEMCE MÁ PRÁVO SE NENASTĚHOVAT

 • Byt má vady:

 • nájemce má právo odmítnout se nastěhovat – PO DOBU VADY NEPLATÍ NÁJEMNÉ;

 • nastěhuje se, musí bez zbytečného odkladu žádat odstranění vad, jinak jeho právo na odstranění vad zaniká A MÁ PRÁVO NA PŘIMĚŘENOU SLEVU;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • VADOU BYTU ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • JE VADA, KTERÁ BRÁNÍ OBVYKLÉMU BYDLENÍ;

 • A NA KTEROU NÁJEMCE UPOZORNIL DŘÍVE NEŽ SE NASTĚHOVAL;

 • PŘIMĚŘENOU SLEVOU

 • ROZDÍL MEZI OBVYKLÝM NÁJEMNÝM BYTU BEZVADNÉHO A VADNÉHO;

 • BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU


N jemn 2246
NÁJEMNÉ - § 2246 ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • NÁJEMNÉ Z BYTU SE PLATÍ PŘEDEM - § 2251

 • NÁJEMNÍ SMLOUVA JE POJMOVĚ SMLOUVOU ÚPLATNOU;

 • ÚPLATA = NÁJEMNÉ;

 • NÁJEMNÉ SE SJEDNÁVÁ PEVNOU; ČÁSTKOU/MĚSÍC;

 • PŘEDEM NA KAŽDÝ MĚSÍC NEBO JINAK UJEDNANÉ OBDOBÍ;

 • OBDOBNĚ SE PLATÍ SLUŽBY;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • DALŠÍ PLNĚNÍ NENÍ PRONAJÍMATEL OPRÁVNĚN POŽADOVAT; ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • NENÍ-LI UJEDNANÁ VÝŠE – MÁ PRONAJÍMATEL PRÁVO:

 • NA NÁJEMNÉ VE VÝŠI JAKÁ JE V DEN UZAVŘENÍ SMLOUVY V MÍSTĚ OBVYKLÁ PRO NOVÝ NÁJEM OBDOBNÉHO BYTU ZA OBDOBNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK;

 • VYCHÁZÍ SE PŘITOM Z OBECNÉHO PRAVIDLA VĚTY PRVNÍ § 1792 ODST. 1;


Slu by 2247
SLUŽBY - § 2247 ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • DOHODA O SLUŽÁCH;

 • NENÍ-LI DOHODA PLATÍ SLUŽBY VYJMENOVANÉ V NOZ – nezbytné služby;

 • ZPŮSOB ROZÚČTOVÁNÍ STANOVÍ CEN A ÚHRADY SLUŽEB STANOVÍ JINÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS – ZÁKON Č. 67/2013 Sb.;

 • NEBO SI STRANY UJEDNAJÍ JINÝ ZPŮSOB ;


Vy tov n slu eb 2252
VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB - § 2252 ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • PRÁVO NÁJEMCE NAHLÉDNOUT DO VYÚČTOVÁNÍ – ZPRAVIDLA DO ČTYŘ MĚSÍCŮ PO SKONČENÍ ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ;

 • NEDOPLATEK A PŘEPLATEK ZÁLOH NA SLUŽBY JSOU SPLATNÉ K TÉMUŽ DNI, NENÍ-LI UJEDNÁNA JINÁ DOBA, JSOU SPLATNÉ DO SEDMI MĚSÍCŮ PO SKONČENÍ ZÚČTOVACÍHO OBDOBÍ;

 • JINAK VŠE ŘEŠÍ ZÁKON Č. 67/2013 Sb.;


Postup p i sjedn v n n jemn ho 2248 2249
POSTUP PŘI SJEDNÁVÁNÍ NÁJEMNÉHO - § 2248, 2249 ČLENSTVÍ ČLENEM NEBO SPOLEČNÍKEM TÉTO PRÁVNICKÉ OSOBY

 • STRANY SI MOHOU UJEDNAT KAŽDOROČNÍ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMMNÉHO;

 • STRANY SI MOHOU UJEDNAT, ŽE SE NÁJEMNÉ ZVYŠOVAT NEBUDE – STRANY VYLOUČILY ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO

 • KDYŽ SI NEUJEDNAJÍ NEBO NEVYLOUČÍ ZVYŠOVÁNÍ, MŮŽE PRONAJÍMATEL NÁJEMCI VÝŠI NÁJEMNÉHO NAVRHNOUT:

 • v písemné formě;

 • navrhnout nájemci jeho zvýšení až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě,

 • pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyš­ší než 20 % (§ 2249 odst. 1 NOZ).


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • návrh může být učiněn po uplynutí 12 měsíců od předchozího návrhu;

 • návrh musí obsahovat výši nájemného a musí splňovat podmínky § 2249 odst. 1 NOZ;

 • Nájemce s návrhem souhlasí, pak od třetího měsíce po doručení návrhu zaplatí;

 • Pokud nájemce do dvou měsíců nevysloví písemný souhlas se zvýšením nájemného, může pronajímatel dát návrh soudu ke zvýšení nájemného ve lhůtě dalších 3 měsíců;

 • Návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • Tento postup upravený v § 2249 odst. 1 až 3 NOZ použije nájemce navrhuje-li snížení nájemného;

 • Znalecký posudek – postup dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů a vyhl. č. 3/2008 Sb., §§ 3 – 26 oceňování staveb a bytů nákladovým způsobem;

 • Cenové mapy

 • Počítání času;

 • Doručování;


Zv en konfortu bydlen 2250
ZVÝŠENÍ KONFORTU BYDLENÍ - § 2250 výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody,

 • zvýšení nájemného max. o 10% z účelně vynaložených nákladů ročně – souhlas nájemců alespoň 2/3 bytů;

 • nebo návrh pronajímatele na 3,5% z účelně vynaložených nákladů ročně;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NOTÁŘSKÁ ÚSCHOVA - § 2253 výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • NEDOHODA O VÝŠI DLUHU NA NÁJEMNÉM;

 • KDYŽ PRONAJÍMATEL NEPLNÍ SMLOUVU S POUKAZEM NA DLUŽNÉ NÁJEMNÉ;

 • JISTOTA (KAUCE) - § 2254

 • AŽ DO VÝŠE ŠESTINÁSOBKU NÁJEMNÉHO;

 • PŘI SKONČENÍ NÁJMU SI PRONAJÍMATEL MŮŽE ZAPOČÍST DLUH NA NÁJEMNÉM;

 • JISTOTA JE VRATNÁ S ÚROKY ALESPOŇ VE VÝŠI ZÁKONNÉ SAZBY;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • PRÁVA A POVINNOSTI STRAN - § 2255 výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • NÁJEMCE JE POVINEN UŽÍVAT BYT ŘÁDNĚ V SOULADU S NÁJEMNÍ SMLOUVOU;

 • NÁJEMCE MŮŽE V BYTĚ I PRACOVAT NEBO PODNIKAT, NEZPŮSOBÍ-LI ZVÝŠENÉ ZATÍŽENÍ PRO BYT NEBO DŮM;

 • CHOVÁNÍ V DOMĚ - § 2256

 • PRONAJÍMATEL UDRŽUJE V DOMĚ NÁLEŽITÝ POŘÁDEK OBVYKLÝ PODLE MÍSTNÍCH POMĚRŮ

 • NÁJEMCE DODRŽUJE PRAVIDLA OBVYKLÁ PRO CHOVÁNÍ V DOMĚ A ROZUMNÉ POKYNY PRONAJÍMATELE;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • POVINNOSTI PRONAJÍMATELE PŘI ÚDRŽBĚ BYTU A DOMU výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • § 2257 ODST. 1

 • UDRŽOVAT DŮM A BYT VE STAVU ZPŮSOBILÉM K ŘÁDNÉMU UŽÍVÁNÍ;

 • POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ A BĚŽNÝCH OPRAVÁCH - § 2257 ODST. 2

 • NÁJEMCE PROVÁDÍ A HRADÍ POUZE BĚŽNOU ÚDRŽBU A DROBNÉ OPRAVY SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM BYTU;

 • NAŘ. VL. Č. 258/1995 Sb. je od 1. 1. 2014 ZRUŠENO !!!

 • ZVÍŘE V BYTĚ - § 2258

 • CHOV NESMÍ PŮSOBIT OBTÍŽE NEPŘIMĚŘENÉ POMĚRŮM V DOMĚ;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • ÚPRAVY A JINÉ ZMĚNY BYTU NEBO DOMU - § 2259 – 2262 výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • JE NÁJEMCE POVINEN STRPĚT ÚPRAVU DOMU NEBO BYTU?

 • SOUHLAS NÁJEMCE;

 • KDY SOUHLAS NENÍ VYŽADOVÁN:

 • jen nesníží-li hodnotu bydlení;

 • a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce;

 • nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci;

 • anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • DOČASNÉ VYSTĚHOVÁNÍ Z BYTU - § 2260, 2261 výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu;

 • Jsou dány tyto podmínky:

 • pronajímatel se zaváže poskytnout přiměřenou náhradu účelných nákladů, které nájemci vzniknou v souvislosti s vyklizením bytu, a zaplatí nájemci na tyto náklady přiměřenou zálohu;

 • 3 měsíce předem projednat: povahu těchto prací, předpokládaný den jejich zahájení, odhad jejich trvání, nezbytnou dobu, po kterou musí být byt vyklizen a poučení o následcích odmítnutí vyklizení; zároveň se pronajímatel zaváže k náhradě účelných nákladů spojených s vyklizením bytu a uvede, jakou zálohu na náhradu nabízí;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • Nájemce má 10 dnů na to, aby se vyjádřil, když se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • V případě kratší úpravy, kdy vyklizení bytu je nutné po dobu 1 týdne, musí pronajímatel oznámit 10 dnů předem a nájemce má 5 dnů na vyjádření;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NÁJEMCE ODMÍTL BYT VYKLIDIT - § 2262 v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • Pronajímatel může navrhnout soudu, aby rozhodl o vyklizení bytu; nepodá-li však návrh do deseti dnů po nájemcově odmítnutí, právo domáhat se vyklizení bytu zaniká;

 • O VYKLIZENÍ ROZHODUJE SOUD

 • Prokáže-li pronajímatel účelnost úpravy, přestavby nebo jiné změny bytu nebo domu a nezbytnost vyklizení bytu, soud návrhu vyhoví; přitom může stranám uložit přiměřená omezení, která na nich lze rozumně požadovat. Před rozhodnutím o vyklizení bytu nelze práce provádět, ledaže soud provádění prací povolí;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚNÉ NÁJEMCEM - § 2263 v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • PRONAJÍMATEL NESOUHLASÍ V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ NÁJEMCE ČI ČLENA JEHO DOMÁCNOSTI NEBO JINÉ BYDLÍCÍ OSOBY – NAHARDÍ NESOUHLAS SOUD, NENÍ-LI TU K ODMÍTNUTÍ VÁŽNÝ A SPRAVEDLIVÝ DŮVOD;

 • SKONČENÍ NÁJMU – UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • VADY BYTU, KTERÉ MUSÍ NÁJEMCE OZNÁMIT - § 2264 v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • Nájemce má povinnost oznámit pronajímateli:

 • ihned poškození nebo vadu bytu, kterou je třeba bez prodlení odstranit;

 • bez zbytečného odkladu jinou vadu nebo poškození bránící obvyklému bydlení;

 • činí kroky, aby nevznikla další škoda;

 • Nájemce má právo:

 • na náhradu nákladů účelně vynaložených při odstraňování škody;

 • Nájemce nemá právo:

 • na náhradu nákladů účelně vynaložených při odstraňování škody, za kterou sám odpovídá;

 • I v této oblasti se může nasmlouvat cokoliv, např. že nájemce v bytě nesmí vady sám odstraňovat;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • POVINNOSTI PRONAJÍMATELE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ VAD BYTU v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí; - § 2265

 • Odstranit vadu v přiměřené době;

 • HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PRONAJÍMATELE - § 2266

 • Nájemce má právo vypovědět nájem bez výpovědní doby

 • Pronajímatel poškození nebo vadu ani v dodatečné lhůtě neodstranil;

 • Vada nebo poškození bylo způsobeno okolnosti, za které nájemce neodpovídá;

 • Sama vada nebo poškození musí představovat hrubé porušení povinností pronajímatele;

 • Prodlení představuje hrubé porušení povinností pronajímatele;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • VADA BYTU, ZA KTEROU ODPOVÍDÁ NÁJEMCE - § 2267 v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • Nájemce je povinen vadu odstranit;

 • Neodstraní-li nájemce, odstraní na náklady nájemce pronajímatel;

 • USTANOVENÍ O VADÁCH BYTU SE POUŽIJÍ OBDOBNĚ - § 2268:

 • brání-li užívání bytu právo třetí osoby;

 • brání-li užívání bytu ustanovení zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci vydané na základě zákona;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NEPŘÍTOMNOST NÁJEMCE V BYTĚ DELŠÍ NEŽ DVA MĚSÍCE v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;- § 2269

 • Označená osoba nebo pronajímatel;

 • Při nesplnění této oznamovací povinnosti a vznikne-li z tohoto důvodu pronajímateli závažná újma, je nájemcovo „nekonání“ považováno za závažné porušení povinností;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • SPOLEČNÝ NÁJEM - § 2270, 2271 v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • Nájemní smlouvu uzavře více osob;

 • Nebo další osoba přistoupí se souhlasem stran k nájemní smlouvě;

 • SPOLEČNÉ NÁJEMNÍ PRÁVO MANŽELŮ

 • NĚKTERÁ USTANOVENÍ O BYDLENÍ MANŽELŮ - § 745, § 746, 748

 • MANŽELÉ SI MOHOU UJEDNAT, ŽE SPOLEČNÝ NÁJEM NEVZNIKL;

 • OBVYKLE VZNIKÁ SPOLEČNÉ NÁJEMNÍ PRÁVO;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • JSOU ZAVÁZÁNI SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ; v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s vyklizením nesouhlasí;

 • BEZ SOUHLASU DRUHÉHO MANŽELA NESMÍ NÁJEM UKONČIT NEBO JEJ OMEZIT PRÁVEM, JEHOŽ VÝKON JE NESLUČITELNÝ S BYDLENÍM MANŽELŮ NEBO RODINY;

 • JEDNÁ-LI MANŽEL BEZ SOUHLASU DRUHÉHO MANŽELA, MŮŽE SE TENTO DOVOLAT NEPLATNOSTI TAKOVÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ;

 • JAKÁKOLIV DOHODA MANŽELŮ O SPOLEČNÉM BYDLENÍ NESMÍ ZHORŠIT POSTAVENÍ NEZLETILÉHO DÍTĚTE (§750);


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • ČLENOVÉ NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI – OZNÁMENÍ O POČTU OSOB – VÝHRADA PRONÁJÍMATELE S PŘIJETÍM DALŠÍ OSOBY DO BYTU – 2272, 2273

 • NESPLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI – VYVRATITELNÁ PRÁVNÍ DOMĚNKA:

 • ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ;

 • ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ NEBO HRUBÉ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ;

 • ČLEN NÁJEMCOVY DOMÁCNOSTI;

 • OSOBA BLÍZKÁ - § 22 NOZ, § 115 ObčZ;

 • DALŠÍ PŘÍPADY ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE VHODNÉ;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • PODNÁJEM - § 2274 AŽ 2277 OSOB – VÝHRADA PRONÁJÍMATELE S PŘIJETÍM DALŠÍ OSOBY DO BYTU – 2272, 2273

 • NOZ nově u podnájmu bytu odlišuje:

 • zda nájemce v bytě sám trvale bydlí;

 • zda nájemce v bytě sám trvale nebydlí;

 • zákon nebo smlouva;

 • NÁSLEDKY SMRTI NÁJEMCE (PŘECHOD NÁJMU) - § 2279, 2280

 • smrt nájemce;

 • nejde o společný nájem;

 • žití v bytě – člen nájemcovy domácnosti;

 • nemá vlastní byt;

;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • DVĚ SKUPINY: OSOB – VÝHRADA PRONÁJÍMATELE S PŘIJETÍM DALŠÍ OSOBY DO BYTU – 2272, 2273

 • 1. SKUPINA: MANŽEL, POTOMEK (dítě, vnuk), RODIČ, SOUROZENEC, ZEŤ NEBO SNACHA;

 • 2. SKUPINA: ostatní, jen pokud pronajímatel souhlasí s přechodem;

 • DVAROKY;

 • VÝJIMKY: 18 – 20 LET, 70 LET – DOHODA MOŽNÁ;

 • SPOLEČNÝ PŘECHOD;

 • PŘECHOD NÁJMU MOHU DO 1 MĚSÍCE OD SMRTI MOHU UKONČIT NÁJEM (NÁJEM KONČÍ DORUČENÍM OZNÁMENÍ);

 • POTOMEK MÁ PŘEDNOST - § 2280;

 • PŘECHOD NÁJMU U DRUŽSTEVNÍHO BYTU – ČLENSTVÍ A NÁJEM NA TOHO DĚDICE, KTERÉMU PŘIPADL ČLENSKÝ PODÍL (NEJDE-LI O SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELŮ);


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • DĚDICI NÁJEMCE OSOB – VÝHRADA PRONÁJÍMATELE S PŘIJETÍM DALŠÍ OSOBY DO BYTU – 2272, 2273

 • PRÁVO POŽADOVAT JISTOTU PŘI PŘECHODU NÁJMU

 • VYPOŘÁDNÍ SE S NÁJEMCOVÝMI DĚDICI - § 2281

 • PRÁVO PRONAJÍMATELE POŽADOVAT JISTOTU, IKDYŽ JI PŘED TÍM NÁJEMCE NESLOŽIL;

 • PRÁVO PRONAJÍMATELE POŽADOVAT JISTOTU, KDYŽ PRONAJÍMATEL MUSEL VYPOŘÁDAT JISTOTU S NÁJEMCOVÝM DĚDICEM;

 • KDYŽ PŘEJDOU NÁJEMCOVA PRÁVA NA DĚDICE - § 2282, 2283

 • NÁJEMCE, NA KTERÉHO PŘEŠLO PRÁVO NÁJMU A DĚDIC JSOU ZAVÁZÁNA SPOLEČNĚ A NEROZDÍLNĚ Z DLUHŮ ZEMŘELÉHO NÁJEMCE;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • PRONAJÍMATEL MŮŽE VYPOVĚDĚT - VÝPOVĚDNÍ DOBA 2 MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ;

 • CO SE DOZVĚDĚL O SMRTI NÁJEMCE, ŽE NENÍ PŘECHOD PRÁV A KDO JE DĚDIC NEBO SPRAVUJE POZŮSTALOST;

 • NÁJEMCŮV DĚDIC MŮŽE VYPOVĚDĚT - VÝPOVĚDNÍ DOBA 2 MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ;

 • CO SE DOZVĚDĚL O SMRTI NÁJEMCE, ŽE NENÍ PŘECHOD PRÁV A ŽE JE DĚDICEM, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 6 MĚSÍCŮ OD SMRTI NÁJEMCE;

 • SPRÁVCE POZŮSTALOSTI MŮŽE ROVNĚŽ NÁJEM VYPOVĚDĚT;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NÁJEMCŮV DĚDIC NENÍ ZNÁM MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ;

 • ANI DO 6 MĚSÍCŮ OD NÁJEMCOVI SMRTI - § 2284

 • PRONAJÍMATEL MŮŽE BYT VYKLIDIT, VĚCI USCHOVAT, POTÉ PRODAT;

 • SKONČENÍ NÁJMU BYTU

  • dohoda;

  • uplynutí doby;

  • výpověď;

  • výpověď bez výpovědní doby- okamžitá výpověď;

  • smrt nájemce;

  • zvláštní případy skončení – služební byt, byt zvláštního určení


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • AD 1. MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ;

 • POKRAČOVÁNÍ V NÁJMU PO UPLYNUTÍ DOBY NÁJMU- § 2285;

 • 3 MĚSÍCE PO;

 • PRONAJÍMATEL NEVYZVAL – PÍSEMNÁ VÝZVA;

 • NÁJEM UJEDNÁN ZNOVU NA TUTÉŽ DOBU, NEJDÉLE NA 2 ROKY;

 • V NÁJEMNÍ SMLOUVĚ MŮŽE BÝT UJEDNÁNO JINAK;

 • AD 2.

 • VÝPOVĚĎ NÁJMU NA DOBU URČITOU DANÁ NÁJEMCEM - § 2287;

 • ZMĚNA OKOLNOSTÍ;

 • VADY BYTU (okamžitá výpověď);


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • OKAMŽITÁ VÝPOVĚĎ – MĚSÍCE DO 3 MĚSÍCŮ POTÉ; VÝPOVĚĎ BEZ VÝPOVĚDNÍ DOBY – § 2291;

 • VÝPOVĚĎ DANÁ PRONAJÍMATELEM;

 • PORUŠENÍ POVINNOSTÍ NÁJEMCE ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM;

 • Nájem na dobu určitou i neurčitou;

 • V odst. 2 § 2291 jsou vyjmenovány případy porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem; jsou to zejména:

 • nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců,

 • poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;

 • nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno;

  Pronajímatel má právo požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • § 2286 – pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;náležitosti výpovědi dané pronajímatelem

 • vyžaduje písemnou formu;

 • musí dojít druhé straně;

 • výpovědní doba – 0 nebo 3 měsíce;

 • poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem; NEPLATNOST

 • výpovědní důvod musí být uveden ve výpovědi;

 • okamžité výpovědi musí předcházet výzva k odstranění závažného porušení, zvlášť závažné porušení popsat, jinak se k výpovědi NEPŘIHLÍŽÍ;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • AD 3. pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;

 • VÝPOVĚDNÍ DŮVODY NA STRANĚ PRONAJÍMATELE - § 2288ODST. 1;

 • VYPOVĚZENÍ NÁJMU NA DOBU URČITOU I NEURČITOU;

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu;

 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Podle úpravy výpovědi nájmu bytu v NOZ již nebude výpovědním důvodem, má-li nájemce dva nebo více bytů, tak, jako tomu bylo za současné právní úpravy (§ 711 odst. 1 c) OZ).


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • § 2288 ODST. 2 veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

 • VYPOVĚZENÍ NÁJMU NA DOBU NEURČITOU

  v případě, že:

  a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;

  b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • POZNÁMKA: veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

  § 2289 - Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

 • LHŮTA 2 MĚSÍCE PRO PODÁNÍ NÁVRHU NA OPRÁVNĚNOST VÝPOVĚDI


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

Z obecných ustanovení o nájmu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo se zde použije § 2233 – UMOŽNIT ZÁJEMCI PROHLÍDKU BYTU v době 3 měsiců před skončením nájmu.

 • ODEVZDÁNÍ BYTU NÁJEMCEM - § 2292

 • Klíče a přístup do bytu;

 • Opuštění bytu;

 • Byt ve stavu v jakém jej převzal, odstraní změny - § 2293;

 • Vyrovnání, náhrada, dohoda možná;

 • Zařízení a předměty upevněné ve zdech, podlaze a stropu bytu;

 • Vyrovnání - § 2294;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • KDYŽ V BYTĚ ZŮSTANE NÁJEMCOVA VĚC - § 2296; veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

 • Uložit – vyzvat – prodat;

 • NÁJEM SLUŽEBNÍHO BYTU NEBO DOMU - § 2297 - 2299;

  Znaky služebního bytu (domu):

 • v souvislosti s výkonem zaměstnání nebo jiné práce;

 • výslovně určeno v nájemní smlouvě, že se jedná o služební byt;

 • pak mohou být práva nájemce služebního bytu omezena;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • SKONČENÍ NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU: veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

 • práce přestal nájemce vykonávat bez vážného důvodu;

 • nájem končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy práce ukončil;

 • skončí-li práce z vážného důvodu (věk, zdravotní stav) nebo z důvodů na straně pronajímatele či jiný vážný důvod, nájem končí uplynutím 2 let ode dne, kdy práce přestal vykonávat;

 • v případě smrti nájemce, jsou členové nájemcovi domácnosti se povinni vystěhovat k výzvě pronajímatele do 3 měsíců;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - § 2300, 2301; veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

  ZNAKY bytu zvláštního určení:

 • byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením;

 • nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby;

 • nebo byt v domě s pečovatelskou službou;

  VZNIK nájemní smlouvy:

 • jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

SKONČENÍ veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebonájmu bytu zvláštního určení

 • nepoužije se ustanovení o přechodu nájmu;

 • zemře-li nájemce, nájem skončí; „zbylé“ osoby musí k výzvě pronajímatele opustit byt do 3 měsíců ;

 • platí i pro nájemcovy dědice;

 • výpověď jen s předchozím písemným souhlasem „zřizovatele“ bytu;


P echodn a z v re n ustanoven 3074 3076
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - § 3074 - 3076 veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo

 • nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti;

 • vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů;

 • ustanovení § 2249 odst. 1 se nepoužije:

 • v případě, že nájemné nebylo určeno ujednáním pronajímatele a nájemce ;

 • nebo rozhodnutím soudu;


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • ale nájemné bylo určeno na základě jiného právního předpisu;

 • v takovém případě má pronajímatel právo navrhnout v písemné formě nájemci zvýšení nájemného;

 • ustanovení § 2249 odst. 3 se použije obdobně;

 • byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřízen byt zvláštního určení ze státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, lze uzavřít smlouvu o nájmu tohoto bytu jen na základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností a nájem lze vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu.


Doprovodnou legislativu bude tvo it 5 hlavn ch z kon

 • NOZ ruší bytové náhrady. Bylo-li před 1. lednem 2014 zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena (§ 3076 NOZ);


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo

V Praze dne 3. října 2013

JUDr. Jitka Kocianová

Pořadatelé: Sdružení nájemníků ČR

Česká společnosti pro rozvoj bydlení