1 / 11

การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS

การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบน เว็บไซต์ ของ หน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS. โดย นางสาวสุวิมล ปราบปรี รหัส 5210121094. 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III.

kanoa
Download Presentation

การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS โดย นางสาวสุวิมล ปราบปรี รหัส 5210121094 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 2. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS บทนำ ปัญหาและความเป็นมาของงานวิจัย 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 3. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS ความเป็นมา • - คณะทำงานมีน้อย และยากแก่การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ • ข้อมูลไม่ทันสมัย • ไม่มีคลังความรู้ในการดำเนินงาน และความรู้กระจัดกระจายอยู่กับตัวบุคคลหรือหน่วยงาน • ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ไม่มีความรู้ในการพัฒนาระบบงาน • การสำรองข้อมูลขาดประสิทธิภาพทำให้ข้อมูลสูญหาย • รูปแบบของเว็บไซต์ไม่น่าสนใจ 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 4. การจัดการเนื้อหาไม่เป็นระบบมีความซับซ่อนการจัดการเนื้อหาไม่เป็นระบบมีความซับซ่อน ผู้ดูแลระบบขาดความรู้เรื่องเว็บไซต์ ขาดการสำรองข้อมูล รูปแบบมีความซับซ่อน ขาดความปลอดภัย การเชื่อมโยงข้อมูลเกิดความผิดพลาดของโปรแกรม ข้อมูลไม่มีการปรับปรุง เว็บไซต์ไม่น่าสนใจ การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS สภาพปัญหา แสดงตามแผนภูมิก้างปลาได้ดังนี้ 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 5. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS ทฤษฏีและหลักการการวิจัย • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ • -โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ • - ระบบการบริหารและการจัดการเว็บไซต์ (Content Management System) 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 6. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS ทฤษฏีและหลักการการวิจัย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ CMS ทำการเปรียบเทียบ Open Source CMS ที่ได้รับความนิยม 3 ชนิด - จุมลา (Joomla) - แมมโบ (Mambo) - เวิร์ดเพลส (WordPress) 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 7. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS ทฤษฏีและหลักการการวิจัย ข้อดีของ CMS 1) มีหน้ากาก (Template) 2) มีเครื่องมือช่วยในการจัดการเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม 3) สามารถนำระบบ CMS ไปใช้ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่เสียทรัพยากรในการสร้างและบำรุงรักษาเว็บไซต์ เช่น งบประมาณ เวลา และบุคลากร 4) สามารถดาวน์โหลดโมดูลต่าง ๆ จำพวก Plug-in หรือ Add-Onsเข้ามาเสริมการทำงานได้ 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 8. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS สมมติฐานการวิจัย สมมติฐานของการดำเนินงาน 1) การใช้ CMS จัดทำเว็บไซต์ จะเป็นช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่สนใจได้ 2) การใช้ CMS จัดทำเว็บไซต์ จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการส่งรายงาน 3) การใช้ CMS สร้างชุมชนออนไลน์ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะทำงานตามความสนใจ 4) การใช้ CMS ในการเก็บรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สะดวกในการค้นหา และการพัฒนาเป็นคลังความรู้ต่อไป 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 9. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS สรุปผลการวิจัย สรุปผลการเปรียบเทียบ CMS Security ปรากฏว่า Joomla มีเครื่องมือช่วยด้านความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ Mambo ในขณะที่ wordpress ไม่เน้นเรื่องความปลอดภัยมากนัก Ease of Use Joomla มีเครื่องมือช่วยในการใช้งานและอำนวยความสะดวกให้ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือ wordpress ในขณะที่ Mambo ยังมีข้อจำกัดมาก Management Joomla และ Mambo มีความสามารถใกล้เคียงกัน ในขณะที่ wordpress มีข้อจำกัดมาก 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 10. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS สรุปผลการวิจัย สรุปผลการเปรียบเทียบ CMS (ต่อ) Interoperability CMS ทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถใกล้เคียงกัน Flexibility Joomlaจะมีความยืดหยุ่นในหัวข้อที่พิจารณามากที่สุด ส่วน Mambo ค่อนข้างมีข้อจำกัด ในขณะที่ wordpressไม่ยืดหยุ่นในการใช้งาน Built-in Applications Joomlaและ Mambo มีความสามารถเท่าเทียมกัน ในขณะที่ wordpressจะด้อยไปมาก และ Mambo เริ่มคลายความนิยมลง โดยสรุปแล้ว Joomlaจึงมีความเหมาะสมในทุกด้าน และเหมาะที่จะนำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

 11. การเปรียบเทียบการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการด้วยโปรแกรม CMS คำถามและข้อเสนอแนะ 229-291 SEMINAR IN MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY III

More Related