slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การใช้เวลาว่างและนันทนาการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การใช้เวลาว่างและนันทนาการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

การใช้เวลาว่างและนันทนาการ - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

การใช้เวลาว่างและนันทนาการ. การใช้เวลาว่างและนันทนาการ. ผู้สอน ผศ . จิราพร โช ตึก. คำถาม …????. ทรัพยากรที่มีอยู่สิ่งเดียวในโลกที่ไม่สามารถสะสมไว้ได้เหมือนสะสมเงินทอง หรือ วัตถุ และมีค่ามากที่สุด คือ ..???? มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมประนีประนอมกับใคร และเป็นสิ่งที่ตายตัวที่สุดในโลก คือ .. ????.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การใช้เวลาว่างและนันทนาการ' - kane-christensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การใช้เวลาว่างและนันทนาการการใช้เวลาว่างและนันทนาการ

การใช้เวลาว่างและนันทนาการการใช้เวลาว่างและนันทนาการ

ผู้สอน ผศ.จิราพร โชตึก

slide3

ทรัพยากรที่มีอยู่สิ่งเดียวในโลกที่ไม่สามารถสะสมไว้ได้เหมือนสะสมเงินทอง หรือ วัตถุ และมีค่ามากที่สุด คือ..????

  • มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมประนีประนอมกับใคร และเป็นสิ่งที่ตายตัวที่สุดในโลก

คือ..????

slide4
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง

“เวลา” คืออะไร…….

ตามพจนานุกรม หมายถึง คราว กาล ชั่วโมง สมัย แดน

โอกาส เขต ที่สุด ฝั่งทะเล

หรือ….หมายถึง

ช่วงระยะใดระยะหนึ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว หรือกำลัง

ประสบอยู่ในปัจจุบัน หรือ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

slide5
ความสำคัญของเวลา
  • ♣เวลาเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ และมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจถึงความสำคัญของเวลาขอให้นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลและทำการบันทึกเกี่ยวกับความสำคัญของเวลาให้ชัดเจน โดยแยกเป็นข้อ ที่สำคัญยิ่งต้องมี คือ♣บอกแหล่งอ้างอิงที่นำมาคัดลอกในครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม (วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า)
slide6
ความหมายของเวลาว่าง
  • “เวลาว่าง” คืออะไร…….
slide7

Leisure ( เล็ชชัว= ความสบาย )หรือ เวลาว่าง แปลเป็นทางการ

ว่า การได้รับอนุญาตให้มีอิสระจากการงาน และหน้าที่

นอกเหนือจากงานประจำ

slide8
ความหมายของเวลาว่าง 2
  • หมายถึง เวลาที่เป็นอิสระจากกิจกรรมที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งหมด

เช่น เวลานอน เวลาที่ที่ประกอบกิจวัตรประจำวัน

หรือ

เวลาว่าง

slide9
ลักษณะของเวลาว่าง

เวลาว่างมี

►เวลาว่างที่แท้จริง หมายถึงเวลาที่เป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่ถูกบังคับ หรืออยู่ภายใต้กฎข้อบังคับใด กิจกรรมที่ทำทุกอย่างเป็นไปโดยความสมัครใจ

►เวลาว่างเชิงบังคับ หมายถึง เวลาว่างที่ถูกจำกัดไม่ให้กระทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามใจชอบ เป็นเวลาว่างที่ไม่ประสงค์จะให้มีขึ้นเช่น เวลาว่างขณะเจ็บป่วย ภาวะตกงาน คนเกษียณอายุ ฯลฯ

2 ลักษณะ

slide11
ความสำคัญของเวลาว่าง

♦สร้างพื้นฐานของคนเกี่ยวกับความต้องการ

♦ บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างในรูปแบบต่างๆ เช่น

การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์

และธรรมชาติต่างๆ

♦ เป็นช่วงการใช้เวลาเพื่อตนเองเต็มที่ ได้ผ่อนคลายความตรึงเครียด

♦ มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ และมีความเป็นอิสระ

♦เกิดความสนุกสนาน และความพึงพอใจ

♦สร่างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของชาติ และของโลก

slide12
ลักษณะการใช้เวลา

การใช้เวลา จำแนกได้ดังนี้

  • เวลาที่ใช้ในการทำงาน คือเวลาที่ใช้ประกอบอาชีพ (นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียน)
  • เวลาที่ใช้ในการนอนหลับ
  • เวลาเพื่อการทำกิจวัตรประจำวัน
  • เวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
slide13
การบริหารเวลา

ควรแบ่งเวลาเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมอาชีพ คือ กิจกรรมเพื่อการครองชีพของตนและครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง

2. กิจกรรมครอบครัว เป็นกิจกรรมสำคัญมาก เพราะครอบครัวต้องการความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงทางจิตใจ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว การใช้เวลาในการช่วยเหลืองานบ้าน เช่น ช่วยทำอาหาร รดน้ำต้นไม้ ซักผ้า ฯลฯ ควรจัดเวลาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

การบริหารเวลา

slide14

3. กิจกรรมชุมชน เป็นการใช้เวลาเพื่อความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร หรือชุมชน ประมาณ 1 ชั่วโมง

4.กิจกรรมผักผ่อนนอนหลับ ควรแบ่งไว้ประมาณ 6-8ชั่วโมง

5.กิจกรรมส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ทำเล็บ หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

6.กิจกรรมสำหรับสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วย การออกกำลังกาย ฯลฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง

7.กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียด ลดความเหน็ดเหนื่อย ประมาณ 1-2 ชั่วโมง