sprawozdanie cz ciowe ko cowe z wykonania zadania publicznego
Download
Skip this Video
Download Presentation
SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (- YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego' - kanan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sprawozdanie cz ciowe ko cowe z wykonania zadania publicznego
SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWEz wykonania zadania publicznego

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

wprowadzenie
Wprowadzenie
 • Sprawozdanie częściowe lub końcowe składa się w terminie wyznaczonym w umowie.
 • Sprawozdanie należy wypełnić komputerowo, maszynowo lub pismem drukowanym.
 • Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione (w przypadku, gdy dana pozycja sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: „nie dotyczy”.
 • Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza sprawozdania.

UWAGA!

Zadanie publiczne winno byś realizowane i rozliczone zgodnie z umową, która określa zakres i warunki realizacji i rozliczenia zadania publicznego; załącznikami stanowiącymi integralną część umowy, tj.:

 • ofertą;
 • zaktualizowanym kosztorysem;
 • zaktualizowanym harmonogramem zadania publicznego

! Wszelkie zmiany w strukturze finansowania projektu, terminach realizacji czy też zmiany merytoryczne powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie w związku z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy.

slide3
WZÓR

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE1))2)

z wykonania zadania publicznego

.................................................................................

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ................ do .................

określonego w umowie nr ..............

zawartej w dniu .............................................................. pomiędzy

Zarządem Powiatu Wrocławskiego

a .........................................................................................................

(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))

Data złożenia sprawozdania4)

……………….......................

Niepotrzebne

skreślić

Wypełnić zgodnie z § 1 pkt. 1 umowy

Wypełnić zgodnie z § 2 pkt. 1 umowy

Podać nr umowy

Podać datę zawarcia umowy

Wypełnia Starostwo Powiatowe

slide4
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
 • Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

! Punkt 1 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 6 część III złożonej oferty

slide5
2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)

Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

! Punkt 2 sprawozdania jest odpowiedzią w szczególności na

pkt 9część III złożonej oferty

slide6
3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie 

! Za inwestycję uważa się zakupy przekraczające wartość

3.500 zł / jednostkę zakupową (środek trwały).

slide7
4. Opis osiągniętych rezultatów.

Rezultaty są to bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego zadania publicznego, które powinny ściśle odnosić się do zakresu projektu i wyznaczonego w nim celu.

Rezultaty twarde – policzalne rezultaty, które osiągnęła organizacja realizując zadanie publiczne, np. ilość zorganizowanych wystaw, przeprowadzonych koncertów, imprez sportowych, liczba ich uczestników, ilość wydanych publikacji, wykonanych prac artystycznych.

Rezultaty miękkie – korzyści trudno mierzalne, np. poprawa wyników sportowych, naukowych, wzrost świadomości, umiejętność pracy w zespole, itp.

! Jeżeli podane w sprawozdaniu wartości różnią się od zaplanowanych w złożonej ofercie to należy wyjaśnić przyczyny takiej sytuacji.

slide8
5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania.

Należy podać informacje o liczbach związanych z realizacją zadania. Grupujemy wg rezultatów twardych i miękkich z podaniem konkretnych wartości liczbowych, np. ilość osób uczestniczących w konkursie, imprezie kulturalnej , sportowej, ilość wycieczek, liczba wydanych katalogów, ilość plakatów, ulotek, itp..

! Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie

realizacji zadania, w części III pkt 10.

slide9
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu z zachowaniem wszystkich występujących w kosztorysie pozycji i w tej samej kolejności

Wypełnić tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem

Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym

slide10
Dokumentowanie pracy społecznej członków organizacji i wolontariuszy

1.Wolontariusze:

 • porozumienie wolontariackie (umowa);
 • karta pracy wolontariusza;

2.Członkowie stowarzyszenia:

 • karta pracy członków stowarzyszenia;

! Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. (art..44. pkt 4.)

! Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. (art..46. pkt 3.)

slide11
2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Kolumna musi być odzwierciedleniem tabeli: ”Całość zadania” – pkt 2 część IV oferty, znajdującej się w złożonej ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie

Kolumna ma odzwierciedlać rzeczywiste źródła i koszty realizowanego zadania

! Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

wynosi nie więcej niż: OKREŚLONY W UMOWIE (§ 4 pkt 2).

slide12
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Należy opisać wybrane pozycje budżetowe, które wymagają dodatkowych

objaśnień, podać uzasadnienia dokonanych przesunięć. Powinny się tu znaleźć

również informacje na temat ewentualnego zwiększenia kosztów całkowitych

zadania jak i również zwrotu niewykorzystanych środków.

 • Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego (§ 2 pkt 3 umowy.
 • Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy w terminie do 15 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego (§ 11 pkt 1,4 umowy)
slide13
4. Zestawienie faktur (rachunków).

Nr dokumentu księgowego w prowadzonej ewidencji księgowej

! Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer dokumentu księgowego, datę wystawienia dokumentu księgowego, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.

slide14
Każda faktura (rachunek) powinna:
 • Być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje:
 • z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
 • jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.

Informacja powinna być podpisana przez osobę (osoby) odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (zgodnie ze statutem organizacji).

slide15
Opis faktury:

Drugostronnie wymieniona faktura / rachunek dotyczy zakupu / zapłaty za

_____________________________________________________

zgodnie z umową Nr __________________ z dnia ____________

na realizację zadania:____________________________________

Opłacono ze środków własnych / z dotacji Powiatu Wrocławskiego na realizację powyższego Zadania.

Podpis osoby (osób) upoważnionej oraz pieczęć firmowa

slide16
Wszelkie wydatki związane z realizacja zadania muszą być
 • poniesione w okresie realizacji zadania.
 • Do sprawozdania nie załącza się oryginałów faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.
 • W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.
 • „Załącznik do sprawozdania końcowego stanowią potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, rachunków dokumentujących koszty związane z realizacją zadania pokryte z dotacji przekazanej przez Zleceniodawcę” (§ 9 pkt 3 umowy).
slide17
Część III. Dodatkowe informacje ........................................................................................................................... ......................................................................................................................... ..............................................................................................................................

Załączniki:

1. Kopie faktur, rachunków (umów cywilnoprawnych wraz z rachunkami) opłaconych z dotacji

2. ............................................................

3. ............................................................

Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Należy w uzasadnionych przypadkach podać istotne informacje mające

bezpośredni związek z realizacją zaplanowanego zadania

slide18
Podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w sprawach majątkowych

slide19
Wypełnia Starostwo Powiatowe

Wypełnia Starostwo Powiatowe

slide20
UWAGA !!!
 • Przekazane środki finansowe z dotacji Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego !
 • Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego !
 • Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy !
 • Sprawozdania należy składać zgodnie z terminami podanymi w umowie !!!
 • Proszę o przekazanie wraz ze sprawozdaniami kopii wszystkich faktur dotyczących realizacji zadania publicznego potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 • Proszę o dołączanie do sprawozdań protokołów odbioru nagród, list uczestników zadania, plakatów, ulotek, informacji z prasy i innych informacji dotyczących realizowanego zadania publicznego.
slide21
W składanych sprawozdaniach należy dokładnie sprawdzić w części rozliczeniowej prawidłowość wpisywanych kwot z faktur jak również wszystkie wyliczenia.
 • Proszę wypełniać wszystkie pola i dokonywać wszystkich wymaganych skreśleń w składanych sprawozdaniach.
 • W przypadku poprawiania kwoty, lub innych zapisów w sprawozdaniach należy zaparafować zmianę.
 • Należy z wyprzedzeniem informować o wszelkich zmianach terminów realizacji zadań oraz o ich przyczynach ( wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu) !!!
 • Proszę o przekazywanie z wyprzedzeniem zaproszeń na poszczególne imprezy.
ad