slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
kanan

MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH - PowerPoint PPT Presentation

87 Views
Download Presentation
MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jazykové projekty vo vzdelávacích programoch Európskej komisie Socrates a Leonardo da Vinci.Bratislava, 26. september 2005 MOŽNOSTI A LIMITY UPLATŇOVANIA METODIKY CLIL NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH Pokrivčáková Silvia – Vinohradská Nataša – Illéšová Mária

 2. Osnova • Čo sú integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov a čo je CLIL? • Prečo o CLIL hovoríme? • Metodické princípy CLIL • Výhody, ktoré CLIL prináša • Problémy, ktoré je treba pri CLIL riešiť • Záver : ako sa dozvedieť viac

 3. 1. Čo sú integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov a čo je CLIL? Významné stratégie a metódy v histórii vyučovania CJ: • Grammar-Translation Approach. • Direct Method. • Audiolingual Method. • Total Physical Response (TPR). • Silent Way Learning (SWL). • Suggestopeadia. • Communicative Approach. • Community Learning. • Task-based learning • Integrated approaches.

 4. Integrované prístupy Integrované prístupy, považované za súčasť skupiny metodík zameraných na študenta, a) integrujú všetky aspekty študentovej osobnosti, pričom sa uplatňuje požiadavka rešpektovania žiakovej osobnostnej autonómie. b) integrujú rôzne učebné obsahy (napr. cudzí jazyk s vyučovaním matematiky, cudzí jazyk s umeleckou výchovou a pod.).

 5. Všeobecná tendencia metodiky zamerané na učiteľa (teacher-centred methodology)  metodiky zamerané na učivo (content-centred methodology)  metodiky zamerané na žiaka (learner-centred methodology)  integrácia overených metodík

 6. CLIL(Content language integrated learning) CLIL je bežne používaný pedagogicko-didaktický termín označujúci metódu vyučovania cudzích jazykov, v rámci ktorej sa edukačné obsahy rôznych vyučovacích predmetov (matematika, fyzika, zemepis, história, umenie, účtovníctvo, technické predmety atď.) žiakom sprostredkúvajú cez médium iného než materinského jazyka.

 7. 2. Prečo o CLIL hovoríme? - Európska komisia ju už v roku 1995 (v dokumente The White Paper: “Teaching and Learning – Towards the Learning Society”, 1995) a opätovne v roku 2003 v Akčnom pláne na roky 2004-2006 označuje za odporúčanú metódu cudzojazyčného vzdelávania a rozvoja európskeho plurilingvizmu. Európsky plurilinguizmus: • odmietanie dominancie jedného jazyka, • „rozmanitosť jazykov je bohatstvom Európy“, • požiadavka „M+2“, • osobitná podpora vzdelávania v tzv. malých alebo zriedkavých jazykoch.

 8. Potrebné zmeny v národných vzdelávacích systémoch • vytvárať vzdelávacie prostredie, ktoré je „priateľské“ voči vyučovaniu cudzích jazykov, • rozširovať možnosti vyučovania a vzdelávania sa v čo najširšej palete cudzích jazykov, • odborne pripravovať učiteľov pre takto širokú škálu cudzích jazykov, • vytvoriť spoľahlivé a efektívne nástroje pre testovanie cudzojazyčných komunikačných zručností, • v cudzojazyčnom vzdelávaní efektívnejšie uplatňovať moderné komunikačné technológie, • vyvíjať nové, efektívnejšie edukačné metódy, ktoré by viedli k tzv. európskemu plurilingvizmu (t.j. schopnosti komunikovať aspoň v 3 európskych jazykoch).

 9. 3. Metodické princípy CLIL • žiaci sú zapájaní do kontextualizovaných úloh (nový obsah v novom jazyku), • žiaci používajú cudzí jazyk v zmysluplnej komunikácii (neučia sa jazyk kvôli jazyku, ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali), • žiaci používajú cudzí jazyk v prirodzených podmienkach (skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách), • žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, ktorý chcú komunikovať (to významne odbúrava ich strach z  chýb), • pragmatika komunikácie – „uč sa, čo potrebuješ“, • gramatické štruktúry a kultúrne pozadie jazyka je druhoradé, • CLIL umožňuje zapojenie rôznych štýlov učenia sa (nielen verbálneho).

 10. Vekové obmedzenia? • teoreticky najkomplexnejšie je prepracovaná metodika CLIL pre oblasť vysokoškolského vzdelávania a vyučovania CJ pre dospelých, • na porovnateľne dobrej úrovni je spracovaná aj metodika CLIL pre stredné školy (najmä odborné), i keď u nás sa iba začína, • na ZŠ je uplatňovanie tejto metodiky zriedkavejšie, ale čoraz viac teoretikov i praktikov sa tejto otázke začína venovať.

 11. 4.Výhody, ktoré CLIL prináša • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku; • prehĺbenie povedomia o svojom materinskom jazyku, cieľovom jazyku a ostatných jazykoch, • zvyšovanie motivácie žiakov prostredníctvom reálnych edukačných situácií pri vyučovaní cieľového cudzieho jazyka; • zvyšovanie plurilingválnych kompetencií; • rozvoj interkultúrnych komunikačných zručností, • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia, • výchova k multikultúrnosti a tolerancii, • príprava na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti.

 12. 5. Problémy, ktoré je treba pri CLIL riešiť • zvýšené nároky na prípravu učiteľov v oblasti ich univerzitného a následne celoživotnéhocudzojazyčného vzdelávania (jazykárov aj nejazykárov), • zvýšené nároky na prípravu učiteľov na vyučovanie (jazykárov aj nejazykárov), • nutná úzka spolupráca učiteľov a využívanie medzipredmetových vzťahoch,

 13. zmeny v organizačnej štruktúre vyučovania (ITV, modulárne vyučovanie), modulárne vyučovanie opätovne zvyšuje nároky na pripravenosť a tvorivosť učiteľa v oblasti jeho pedagogicko-didaktickej a organizačnej práce, zvýšené nároky na materiálne zabezpečenie vyučovania (okrem využívania knižných zdrojov a zahraničných učebníc, príp. odbornej literatúry, aj využívanie už hotových cudzojazyčných didaktických materiálov), učiteľ by mal byť veľmi dobre pripravený v oblasti práce s rôznymi informačnými zdrojmi.

 14. 6. Záver : ako sa dozvedieť viac • projekt COM 1.1/2004/44p-NR-1: CLIL for Young Learners • metodické stretnutia učiteľov k problematike CLIL, organizované KCJ PF UKF v Nitre, • kurzy pre učiteľov anglického jazyka vo VB a iných krajinách EÚ s osobitným zameraním na CLIL (Exeter), • iné.

 15. Literatúra CLIL Compendium. (2001). Retrieved February 2, 2003 from http://www.clilcompendium.com Education across Europe. Statistics and indicators 1999. (2000). European Commission: Eurostat. Foreign language teaching in schools in Europe. (2001). European Commission: Eurydice. The Statistic Annual Book of Education. (1991). Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy. The Statistic Annual Book of Education SROV. (2001). Bratislava: ÚIPŠ. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: Action Plan 2004-2006. (2003). Retrieved November 24, 2003 from http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/actlang/act_lang_en.pdf