Sređivnje arhivskog gradiva Tehničko opremanje i odlaganje gradiva - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sređivnje arhivskog gradiva Tehničko opremanje i odlaganje gradiva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sređivnje arhivskog gradiva Tehničko opremanje i odlaganje gradiva

play fullscreen
1 / 25
Sređivnje arhivskog gradiva Tehničko opremanje i odlaganje gradiva
379 Views
Download Presentation
kana
Download Presentation

Sređivnje arhivskog gradiva Tehničko opremanje i odlaganje gradiva

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sređivnje arhivskog gradiva • Tehničko opremanje i odlaganje gradiva sređivanje

 2. SREĐIVANJE ARHIVSKOG GRADIVA 17/09/2014 sređivanje

 3. SREĐIVANJE GRADIVA • Određivanje jedinica ili cjeline i utvrđivanje odnosa među njima • Cilj sređivanja sređivanje

 4. SREĐIVANJE GRADIVA • Arhivističko sređivanje • Fizičko sređivanje

 5. ARHIVISTIČKO SREĐIVANJE PRINCIP PROVENIJENCIJE temeljni princip sređivanja arhivskog gradiva

 6. PRINCIP PROVENIJENCIJE • Gradivo nastalo djelovanjem jednog stvaratelja treba biti organizirano i čuvati se u jednoj cjelini koja se naziva arhivski fond • Gradivo unutar fonda nastalo obavljanjem jedne djelatnosti stvaratelja je cjelina: serija, podserija, dosje, sređivanje

 7. Arhivski fond • Cjelina gradiva nastala djelatnošću jednog stvaratelja sređivanje

 8. Dokumentacijska zbirka ili cjelina • gradivo nastalo djelovanjem istog stvaratelja • zbirka dokumentacije određene vrste ili namjene • dokumentacija nastala obavljanjem određene djelatnosti

 9. PRVOBITNI RED Sustav odlaganja spisa koji je uspostavljen kod stvaratelja i koji odražava poslovanje stvaratelja 17/09/2014 sređivanje

 10. Dubina sređivanja Razine na kojima se obavlja sređivanje: fond, serija, dosje / predmet, dokument Više razine – područje djelatnosti Niže razine – vrsta gradiva 17/09/2014 sređivanje

 11. Postupak ili tijek sređivanja Uvid u - gradivo: sadržaj, porijeklo, stanje - postojeću dokumentaciju o gradivu - dokumente koji opisuju djelatnost stvaratelja Definirati poželjnu strukturu fonda Plan sređivanja 17/09/2014

 12. Utvrđivanje strukture fonda • utvrđivanje skupina dokumenata koje nastaju vršenjem određene djelatnosti / arhivskih jedinica • arhivske jedinice: serije, podserije, dosjei, predmeti te zapisi ili dokumenti • utvrđivanje hijerarhijskih veza između arhivskih jedinica sređivanje

 13. Grafički prikaz truktura gradiva u fondu

 14. OPIS ARHIVSKOG GRADIVA Podaci kojima se iskazuje sređenost: • Signature – označavaju određenu arhivsku jedinicu i višu razinu kojoj pripada • Naziv arhivske jedinice, vrijeme nastanka, količina tj. broj fizičkih ili tehničkih jedinica u kojima je pohranjena arhivska jedinica Veza između arhivskih jedinica i fizičkih jedinica sređivanje

 15. OPIS ARHIVSKOG GRADIVA • Identifikacija • Predstavljanje • Pronalaženje • Upravljanje sređivanje

 16. OBAVIJESNA POMAGALA Pregled arhivskih fondova i zbirki Arhivski vodič Arhivski inventar/našastar Regesta Arhivski popis (u pismohranama sumarni popis) 17/09/2014

 17. TEHNIČKO OPREMANJE I ODLAGANJE GRADIVA Tehničko opremanje arhivskih jedinica Opis tehničkih jedinica Odlagane tehničkih jedinica u spremište 17/09/2014

 18. Tehničko opremanje arhivskih jedinica • Stavljanje arhivskih jedinica u zaštitni omot ili drugu prikladnu ambalažu • Stavljanje arhivskih jedinica u tehničke jedinice

 19. Opis tehničke jedinice naziv dokumentacijske zbirke ili cjeline naziv stvaratelja redni broj tehničke jedinice godine gradiva u tehničkoj jedinici oznaka arhivske jedinice ili raspon oznaka arhivskih jedinica u tehničkoj jedinici 17/09/2014

 20. Odlaganje fizičkih jedinica u spremište • Tehnički uvjeti u spremištu • Pohrana i čuvanje arhivskog gradiva kod druge pravne osobe

 21. EVIDENCIJE U ARHIVSKOM SPREMIŠTU Popis svih dokumentacijskih zbirki / cjelina koje posjeduje Popis arhivskog gradiva svake pojedine dokumentacijske zbirke ili cjeline Popis arhivskih jedinica

 22. Popis svih dokumentacijskih zbirki / cjelina • Sadrži: naziv, stvaratelja, vrijeme nastanka, količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja, popis skupina na koje je zbirka / cjelina podijeljena

 23. Popis arhivskog gradiva pojedine dokumentacijske skupine ili cjeline • Podatke o dokumentacijskim skupinama na koje je zbirka ili cjelina podijeljena • Podatke o arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini

 24. Opis dokumentacijske skupine - redni broj - identifikacijsku oznaku ( klasifikacijska oznaka, arhivski znak ...) - naziv - sadržaj - medij i vrsta zapisa - količina zapisa - tehničke jedinice - vrijeme nastanka gradiva - napomena

 25. Popis arhivskih jedinica • Sadrži