Integrovaný operační program
Download
1 / 15

Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví. Globální cíl IOP 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Globální cíl:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Integrovaný operační program Oblast intervence - Služby v oblasti veřejného zdraví ' - kana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Glob ln c l iop 3 2 slu by v oblasti ve ejn ho zdrav
Globální cíl IOP 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

 • Globální cíl:

 • Zvýšení kvality a dostupnosti standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.


Integrovan opera n program
Integrovaný operační program zdraví

 • Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP

 • Služby v oblasti veřejného zdraví

 • 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí (traumatologie, onkologie, kardiologie, popáleninová centra, neurologie)

 • 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

 • 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)


V zvy v procesu hodnocen 3 2 a
Výzvy v procesu hodnocení- 3.2 a zdraví

 • Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

 • Termíny výzvy: 22.7.2009 - 24.8.2008

 • Alokace výzvy: 340 mil. Kč (ERDF)

 • Podporovaná národní síť:

 • Specializovaná spolupracující pracoviště poskytující komplexní onkologickou péči

 • Příjemci podpory: specializovaná pracoviště

 • Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR

 • Organizace zřizované kraji

 • Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb. anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platných znění


V zvy v procesu hodnocen 3 2 b a 3 2 c
Výzvy v procesu hodnocení- zdraví3.2 b a 3.2 c

 • Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem

 • Termíny výzvy: 15.7.2009 - 21.9.2008

 • Alokace výzvy: 668 mil. Kč (ERDF+SR)

 • Příjemci podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR

 • Nestátní neziskové organizace

 • Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)

 • Termíny výzvy: 15.7.2009 - 18.8.2008

 • Alokace 3 výzvy: 813 mil. Kč (ERDF+SR)

 • Příjemci podpory:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Příspěvkové organizace zřizované MZ ČR


Pl novan v zvy v r mci iop 3 2
Plánované výzvy v rámci IOP 3.2 zdraví

 • Aktivita 3.2 ařízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

 • Zaměření:

 • Specializovaná pracoviště kardiologických center

 • Popáleninová centra

 • Termín:

 • konec roku 2009Pod l vydan ch rozhodnut mz r
Podíl vydaných Rozhodnutí MZ ČR zdraví

81% vydaných rozhodnutí – Ministerstvo zdravotnictví

 • Zdroj IS Monit k 30.6.2009


Integrovan opera n program1
Integrovaný operační program zdraví

MZ ČR, PO MZ ČR, ostatní

MZ ČR, PO MZ ČR, NNO, ostatní

PO MZ ČR, KRAJSKÉ, NESTÁTNÍ ZZ


Finan n prost edky erp n v r mci prvn v zvy iop traumacentra onkocentra
Finanční prostředky čerpání v rámci první výzvy IOP – traumacentra, onkocentra

členění dle příjemců


V znamn projekty v r mci v zvy 3 2 c
Významné projekty v rámci výzvy 3.2 c – traumacentra, onkocentra

 • Projekt tvorby Národní sady standardů odborné zdravotní péče v ČR

 • - navazuje na realizované pilotní projekty (Odborné fórum)

  - realizací dojde k plnění úkolů vyplývajících z významných evropských dokumentů (Lucemburská deklarace, Doporučení EK o bezpečnosti pacientů z června 2009 atd.)

  - cílem - vytvoření národního systému pro tvorbu

  standardů péče, vč. řešitelské struktury

  - vytvoření cca 100 ks standardů v nejpotřebnějších oblastech, standardy prostředí

  - vše v časovém horizontu 3 – 5 let

 • v rámci navazujících výzev tvorba dalších standardů

  Konečný příjemce: MZČR


V znamn projekty v r mci v zvy 3 2 b
Významné projekty v rámci výzvy 3.2 b – traumacentra, onkocentra

 • Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem v rámci Integrovaného operačního programu.

 • Systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva

 • Cílem projektu je zajistit prevenci v těchto oblastech:

 • Civilizační choroby

 • Zneužívání alkoholu, tabáku a drog

 • HIV/AIDS

 • Zdraví u seniorů

 • Nadužívání antibiotik

 • Prevence bude zajištěna pomocí marketingových kampaní.

 • Konečný příjemce: SZÚ


Pl novan v zvy v r mci iop
Plánované výzvy v rámci IOP – traumacentra, onkocentra

 • Aktivita 3.2 a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí

 • Zaměření:

 • Specializovaná pracoviště kardiologických center

 • Popáleninová centra

 • Termín:

 • konec roku 2009


Erp n fond eu z jin ch opera n ch program
Čerpání fondů EU z jiných operačních programů – traumacentra, onkocentra

 • Spolupráce Ministerstva zdravotnictví s ostatními rezorty na zaměření relevantních výzev pro sektor zdravotnictví

 • OP Životní prostředí

 • Oblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie u nepodnikatelské sféry

 • Předpokládané předložení několika projektů přímo řízených organizací MZ ČR zaměřených na zateplování budov s celkovými náklady cca 600 mil. Kč.

 • Vyhlášená výzva: červenec 2009

 • OP výzkum a vývoj pro inovace

 • Oblast podpory 1.1 a 2.1 Centra excelence a Regionální centra

 • Předpokládané předložení projektů několika přímo řízených organizací MZ ČR zaměřených na rozvoj regionálních VaV center. Předpokládaný rozsah finančních prostředků 4,5 mld. Kč.

 • Vyhlášené výzvy: červen 2009 (prosinec 2008)

 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost - vzdělávání

 • Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků

 • MZ ČR předkládá v rámci individuálních projektů celkem tři projekty na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (lékaři, nelékaři, jazykové vzdělávání, komunikace, řízení lidských zdrojů) s celkovými náklady cca 950 mil. Kč.

 • Vyhlášená výzva: červen 2009


Děkuji za pozornost! – traumacentra, onkocentraKontakt:Mgr. et Mgr. Jan Bodnár Oddělení projektového řízení Email: jan.bodnar@mzcr.cz Tel: +420 224 972 370


ad