mgr el bieta szymlet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mgr Elżbieta Szymlet PowerPoint Presentation
Download Presentation
mgr Elżbieta Szymlet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

mgr Elżbieta Szymlet - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

ul. Zakopiańska 73 30-418 Kraków , POLAND tel. +48 12 26 18 111 fax +48 12 26 60 870 iod@iod.krakow.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'mgr Elżbieta Szymlet' - kamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mgr el bieta szymlet

ul. Zakopiańska 7330-418 Kraków, POLANDtel. +48 12 26 18 111fax +48 12 26 60 870iod@iod.krakow.pl

Współpraca sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektów celowych.KonferencjaForesight Technologii Odlewniczych w kontekście Energii 2030 r.1-2 czerwca 2011r. Kocierz

mgrElżbieta Szymlet

www.iod.krakow.pl

projekty celowe
Projekty Celowe

Projekt celowy jest to projekt w wyniku, którego uruchomiony zostaje nowoczesny wyrób lub technologia, bądź łącznie wyrób i technologia.

 • W projekcie celowym muszą być podejmowane działania badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, oraz prace inwestycyjno-wdrożeniowe, czyli bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Przedsiębiorstwa mogą realizować projekty celowe w ramach:

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4, obsługiwanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
 • w ramach Programu Projekty Celowe dla MŚP za pośrednictwem Centrum Innowacji NOT .
projekty celowe1
Projekty Celowe

Wnioskodawcąprojektu jest przedsiębiorca

mający siedzibę na terenie RP i posiadający zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce, Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Realizację zadań badawczych Wnioskodawca może zlecić jednostce naukowej, która będzie Wykonawcąbadań w ramach usługi badawczej.

projekty celowe2
Projekty Celowe

Dofinansowywane badania to:

 • badania przemysłowe, które obejmują badania mające na celu pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów/procesów lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych
projekty celowe3
Projekty Celowe
 • prace rozwojowe-nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów/procesów. Powstałe projekty, rysunki plany oraz inna dokumentacja dla nowych produktów/procesów nie może być przeznaczona do celów komercyjnych. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
projekty celowe wielko dotacji
Projekty Celowe – wielkość dotacji

Dotacja nie może przekroczyć n/w wielkosci:

Rodzaj badań :

Badania przemysłowe:Prace rozwojowe:

 • intensywność pomocy do : 50% (duże) 25% (duże)
 • wielkości przedsiębiorstwa : małe średniemałe średnie

Intensywność pomocy może być

zwiększona o : 20% 10% 20% 10%

Łączna intensywność

pomocy: 70% 60% 45% 35%

projekty celowe wielko dotacji1
Projekty Celowe – wielkość dotacji

Intensywność pomocy może być zwiększona o 15%, ale nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych, gdy:

 • Projekt obejmuje skuteczną współpracę miedzy msp a jednostką naukową , a jednostka naukowa ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych projektu, oraz ma prawo do publikowania wyników projektów badawczych w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań (podwykonawstwa nie uważa się za efektywną formę współpracy). – zarówno dla badań przemysłowych, jak i prac rozwojowych.
projekty celowe wielko dotacji2
Projekty Celowe – wielkość dotacji
 • W przypadku badań przemysłowych, kiedy wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem konferencji technicznych i naukowych lub publikowane w czasopismach naukowych lub technicznych lub w powszechnie dostępnych bazach (bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych) lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania typu open source.

Maksymalna intensywność pomocy

Badania przemysłowe Prace rozwojowe

małe średnie duże małe średnie duże

80% 75% 65% 60% 50% 40%

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 r.

projekty celowe4
Projekty Celowe

Pozostałą część kosztów badań oraz części inwestycyjno-wdrożeniowej przedsiębiorca musi pokryć z własnych środków.

Dofinansowane przedsięwzięcie w ramach projektów celowych jest pomocą publiczną przyznawaną przedsiębiorcy za pośrednictwem PARP lub CI NOT.

projekty celowe koszty kwalifikowane
Projekty Celowe – koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną to koszty:

 • Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań związanych z projektem.
 • Aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań.
 • Wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury i innych urządzeń służących do wykonywania badań.
 • Gruntów i nieruchomości zabudowanych w zakresie i przez okres w jakim są używane do prowadzenia badań (koszty amortyzacji budynków, koszty związane z odpłatnego korzystania z gruntu)
projekty celowe koszty kwalifikowane1
Projekty Celowe – koszty kwalifikowane

5. Usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych na warunkach rynkowych oraz usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzenia badań.

 • Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań.
 • Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone w związku z realizacją badań.
projekty celowe za czniki
Projekty Celowe - załączniki
 • Przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie projektu celowego musi mieć zapewnione środki własne na realizację tego przedsięwzięcia. Mogą to być środki zgromadzone na koncie firmy, potwierdzone przez Bank lub zaświadczenie o możliwość uzyskania kredytu w chwili przyznania projektu.
 • Do wniosku wnioskodawca dołącza:
  • odpis Krajowego Rejestru Sądowego, albo dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej - wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku;
  • kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku albo kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - w przypadku gdy nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku
projekty celowe za czniki1
Projekty Celowe - załączniki
 • oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami podatków
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • oświadczenie o posiadaniu środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu (lub o zdolności kredytowej wnioskodawcy)
 • informację o wysokości uzyskanej pomocy publicznej, sporządzonej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (wg wzoru)
 • oświadczenie o spełnianiu kryterium mśp przez wnioskodawcę (wg wzoru)
projekty celowe konkursy
Projekty celowe - Konkursy

Najbliższe terminy konkursów o dofinansowanie badań w ramach projektów celowych:

 • Centrum Innowacji NOT – 25.07.2011 do 25.11.2011
 • PARP POIG dz. 1.4 - 28.08.2011 do 30.09.2011

Ogłoszenie konkursów na stronach internetowych:

 • www.centruminnowacji.org
 • www.parp.gov.pl
projekty celowe ci not
Projekty celowe – CI NOT

KONKURSY

 • Naczelna Organizacja Techniczna - Centrum Innowacji NOT, na podstawie zawartej umowy w dniu 22 kwietnia 2009 r. z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłasza konkursy o dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw :

Konkurs 5: 2011 r. - od 25 lipca do 25 listopada

Konkurs 6: 2012 r. – od 2 stycznia do 4 maja

Konkurs 7: 2012 r – od 23 lipca do 23 listopada

Konkurs 8: 2013 r. – od 3 stycznia do 6 maja

 • Realizacja projektu celowego (zakończenie badań i prac wdrożeniowych) musi być zakończona do 31 października 2013 r.
projekty celowe ci not1
Projekty celowe – CI NOT

Wnioski o dofinansowanie projektu celowego w trzech kompletnych egzemplarzach (oryginał + 2 kopie) należy składać w Centrum Innowacji NOTw Biurze Zespołu FSNT - NOT ds. programu projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5, pok. 244 w godz.9.oo do 15.00 (decyduje termin dostarczenia wniosku do siedziby CI NOT).

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zarejestrowania, do wyczerpania środków finansowych.

projekty celowe poig
Projekty celowe - POIG

Projekty składane w ramach POIG Działanie 1.4:

 • Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.
 • Kwota wsparcia na prace badawcze i rozwojowe musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.
 • Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej musi wynieść co najmniej 400 tysięcy zł
 • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w aplikacji Generator Wniosków i przesyła elektronicznie do PARP, natomiast wydruk wniosku w formie papierowej składa się w Regionalnej Instytucji Finansującej.
innotech program narodowego centrum bada i rozwoju
INNOTECH – Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program INNOTECH jest kompleksowym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii.

Program podzielony jest na dwie ścieżki: In-Tech i Hi-Tech.Obie ścieżki przeznaczone są dla różnego typu Beneficjentów i wykorzystują różne instrumenty wsparcia. Warunkiem koniecznym jest, by podmioty zainteresowane udziałem w Programie podejmowały działania badawcze, obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, służących podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki

innotech program narodowego centrum bada i rozwoju1
INNOTECH – Program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ścieżka programowa In-Techskierowana jest do konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców.

W ramach ścieżki Hi-Techaplikować mogą innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działające w obszarze zaawansowanych technologii.

Celem Programu INNOTECH jest:

Zwiększenie liczby opracowanych i wdrożonych innowacji technologicznych,

Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce,

Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostki badawczymi sektora publicznego.

Nabór wniosków wstępnych, w elektronicznym generatorze wniosków OSF, odbywa się w dniach od 16 maja do 16 czerwca 2011 roku, pod adresem https://osf.opi.org.pl

in tech
IN - TECH

Wnioskodawca projektu:

 • Przedsiębiorca – mikro, mały, średni i duży
 • Konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa (nie będąca przedsiębiorstwem) i co najmniej jeden przedsiębiorca
 • Centrum naukowo-przemysłowe
in tech1
IN - TECH

Projekty dofinansowywane w ramach ścieżki In-Techmuszą spełniać jednocześnie następujące warunki:

 • przedmiotem projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej)
 • Wyniki badań projektu maja być zastosowane w praktyce gospodarczej, tzn. muszą zostać wdrożone nie później niż dwa lata od daty zakończenia realizacji projektu.

Łączny okres realizacji projektu tj. fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekroczyć 3 lat.

in tech2
IN - TECH

Dofinansowanie projektów może być przeznaczone na :

 • Fazę badawczą (Faza A) obejmującą badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe
 • Fazę badawczą (Faza A) i fazę przygotowawczą do wdrożenia (Faza B) obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej tj komercjalizacji, w szczególności :

a) badania rynku dla przyszłego produktu,

b) sporządzenie niezbędnej do wdrożenia dokumentacji technicznej,

c) opracowania procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych,

in tech3
IN - TECH

d) uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową,

e) certyfikację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.),

f) działania bezpośrednio związane z postępowaniami dotyczącymi przyznania praw własności przemysłowej.

Warunkiem dofinansowania projektu jest zaangażowanie własnych środków finansowych w realizację projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln zł.

Dofinansowanie projektu jest pomocą publiczną udzieloną przedsiębiorcy za pośrednictwem Centrum.

hi tech
HI - TECH

Wnioskodawcą projektu jest przedsiębiorca z sektora MŚP i mający siedzibę na terenie RP.

Projekty dofinansowywane w ramach tego programu muszą spełniać jednocześnie następujące warunki:

 • Przedmiotem projektu jest rozwiązanie w dziedzinie klasyfikowanej jako „zaawansowane technologie” określone wg kodów działalności gospodarczej PKD/2007,
 • Przedmiotem projektu jest rozwiązanie innowacyjne w odniesieniu do rozwiązań istniejących w dziedzinie, której dotyczy wniosek (w skali krajowej lub międzynarodowej)
 • Wyniki projektu mają muszą zostać wdrożone nie później niż dwa lata od daty zakończenia realizacji projektu.

Łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 2 lat.

hi tech1
HI - TECH

Dofinansowanie projektów może być przeznaczone na:

 • realizację zadań badawczych, z których każde musi być zakwalifikowane do jednej z kategorii – badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
 • dofinansowanie działań przygotowujących do wdrożenia, z których każde musi być zakwalifikowane do jednej z kategorii usług związanych z innowacjami lub usług wsparcia innowacji zgodnie z definicjami par.28 rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej.

Warunkiem dofinansowania jest zaangażowanie własnych środków finansowych przedsiębiorcy w realizację projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 mln zł.

Dofinansowanie projektu jest pomocą publiczną udzieloną przedsiębiorcy przez Centrum.

definicje innowacja
Definicje - INNOWACJA

Innowacja produktowa - dotycząca wyrobów – produktów to wszelkiego rodzaju zmiany :

 • polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo – jednakże innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące:
 • ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności.
 • Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt.

Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy

technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych.

Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy.

definicje innowacja1
Definicje - INNOWACJA

Innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo :

 • metodach wytwarzania / metodach świadczenia usług, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców.

Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian

 • w urządzeniach lub
 • w organizacji produkcji,
 • mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub
 • być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy.

Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy

też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych.

Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenia istniejących produktów.

definicje innowacja2
Definicje - INNOWACJA

W celu określenia „Innowacji”planowana do wdrożenia w ramach przedsięwzięcia technologia powinna być:

 • znana i stosowana w skali regionu poniżej 1 roku,
 • znana i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat,
 • znana i stosowana w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.
definicja m p
Definicja MŚP

Za mikroprzedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo:

 • zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz
 • którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

Za małe przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo:

-zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz

-którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów Euro,

Za średnie przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo:

-zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz

-którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 miliony Euro.

definicja m p1
Definicja MŚP

Kwalifikacja do poszczególnych kategorii zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa.

W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego (samodzielnego) decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa. W innych przypadkach pod uwagę bierzemy wskaźniki nie tylko samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w określonych związkach (w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub przedsiębiorstw związanych).

Dla celów obliczania danych dotyczących poziomu zatrudnienia oraz danych finansowych rozróżnia się przedsiębiorstwa: niezależne, partnerskie i związane.