politika st tu ve vztahu k zahrani vn j m nov vn j obchodn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Politika státu ve vztahu k zahraničí vnější měnová + vnější obchodní PowerPoint Presentation
Download Presentation
Politika státu ve vztahu k zahraničí vnější měnová + vnější obchodní

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35
kameko-mckenzie

Politika státu ve vztahu k zahraničí vnější měnová + vnější obchodní - PowerPoint PPT Presentation

97 Views
Download Presentation
Politika státu ve vztahu k zahraničí vnější měnová + vnější obchodní
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Politika státu ve vztahu k zahraničívnější měnová+vnější obchodní

 2. Vnější politika státu • Měnová • Cíl: stabilní kurz + vyrovnaná platební bilance • Obchodní • Cíl: vliv na objem obchodu a výběr partnera + vyrovnaná platební bilance

 3. Magický čtyřúhelník • Dílčí cíle vedoucí ke stabilitě ekonomiky státu • Cíle magického čtyřúhelníku jsou konfliktní, žádná vláda není schopná splnit všechny čtyři cíle současně. Nízká nezaměstnanost Plynulý ekonomický růst Vyrovnaná platební bilance a stabilita měnového kurzu Stabilita cen

 4. Orgány provádějící vnější politiku státu • Parlament ČR a Senát jsou nejvyšším subjektem zahraničního obchodu, schvalují příslušné zákony, které ovlivňují zahraniční obchod (devizní zákon, celní zákon) • Vláda vydává nařízení a vyhlášky (celní sazebník)

 5. Ministerstva • min. financí vydávají devizové předpisy, stanovují daně, řídí úvěrovou politiku a některé platební podmínky • min. průmyslu a obchodu uzavírají obchodní smlouvy a obchodní dohody se státy, udělují povolení k vývozu a dovozu (dovozní a vývozní licence v ČR vydává pomocí Licenční správy ministerstva), vydávají předpisy pro celní řízení • min. zahraničních věcí zřizuje při zastupitelských úřadech v zahraničí útvar pro obchod, nejčastěji obchodní konzulát (ČR zřizuje tzv. česká centra), vede jej konzul nebo obchodní přidělenec, pracují zde obchodní delegáti (sami neobchodují, pouze připravují půdu pro firmy - navazují společenské styky, zajišťují kontakty se státními orgány, ověřují údaje pro celní řízení, poskytují pomoc při obchodech)

 6. ČNB (emisní banka) vyhlašuje kurs, vydává pokyny pro nakládání s cizími měnami, spolupracuje při tvorbě devizových předpisů • Celnísprávy uzavírají mezinárodní celní dohody, vydávají přepisy pro celní řízení, v některých zemích (v ČR ne) jsou oprávněny udělovat dovozní a vývozní licence , v ČR se tento orgán nazývá Generální ředitelství cel

 7. Sdružení podnikatelů – využívají svého vlivu na vládu k přijímání opatření pro podporu jejich podnikání – lobbování. Zřizují společné fondy na výdaje podnikatelů, poskytují informace, právní pomoc, • v ČR jsou to Svaz podnikatelů a Hospodářská komora

 8. Mezinárodní obchodní komora – sídlí v Paříži, navazuje kontakty s komorami jiných zemí, sjednocuje mezinárodní dokumenty, zabývá se ochranou průmyslových práv • MMF, Mezinárodní měnový fond (IMF) – vznikl v roce 1944 a činnost zahájil v roce 1946, má víc jak 200 členských států, jejím cílem je stabilizace měnového vývoje, každý členský stát vkládá členský příspěvek, může po schválení a předložení záruk vrácení čerpat prostředky Fondu, ČR je členem od roku 1990. • Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) – je součástí Světové banky, členství je podmíněno členstvím v MMF, banka podporuje ekonomiky rozvinutých zemí, při poskytnutí podpory se opírá o konzultace MMF

 9. Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) – podporuje ekonomiku zemí východní Evropy • Banka pro mezinárodní platby (BIS) – jejími členy jsou emisní banky, pro něž BIS provádí operace se zlatem, přijímá vklady, poskytuje úvěry, působí jako zprostředkovatel při mezinárodních finančních operacích, poskytuje informace

 10. Předseda Senátu ??? • Předseda Parlamentu ??? • Předseda vlády ???

 11. Ministr financí ??? • Ministr průmyslu a obchodu ??? • Ministr zahraničních věcí ???

 12. Guvernér ČNB ??? • GŘ Generálního ředitelství cel ??? • Prezident Hospodářské komory ???

 13. 1. Vnější měnová politika • Cíl: Stabilita kurzu, stabilita ekonomiky státu. • Předpoklad: • Znát vlivy, které na měnový kurz působí • Znát možnosti, jak kurz ovlivňovat

 14. A) Vlivy na měnový kurz • Saldo platební a obchodní bilance b) Výše úrokových sazeb c) Rozsáhlé nákupy a prodeje d) Ekonomická, politická situace a aktuální události

 15. Aa) Saldo bilance • Aktivní saldo • vývoz > dovoz • v zahraniční potřebují nakoupit měnu příslušného státu • roste poptávka a tím i cena domácí měny, kurz se stabilizuje nebo roste • Pasivní saldo • dovoz > vývoz • nabídka domácí měny převyšuje poptávku • klesá její cena, kurz klesá

 16. Ab) Úrokové sazby • úrokové sazby rostou • roste zájem domácí měnu ukládat • zahraniční firmy domácí měnu nakupují za účelem jejího uložení • roste poptávka a s ní roste kurz • úrokové sazby klesají • zájem o ukládání domácí měny klesá • zahraniční firmy začnou měnu prodávat • nabídka převyšuje poptávku, kurz klesá

 17. Ac) Velikost obchodů s měnou • Jedná se o mezinárodní spekulace, kdy velké firmy a instituce, zejména banky hromadným nákupem a prodejem ovlivňují její kurz • při nákupu roste kurz • při prodeji klesá kurz

 18. Ad) Situace ve státě • Ekonomové podle událostí, které nastanou ve státě předvídají budoucí ekonomický a politický vývoj v zemi, podle toho se rozhodnou si měnu nakoupit, nebo ji prodat • Očekávaný příznivý vývoj zvyšuje kurz • Očekávaný negativní vývoj kurz snižuje

 19. B) Regulace měnového kurzu státem • Při nepříznivém vývoji kurzu může zasáhnout příslušná emisní banka (v ČR ČNB) a použít k ovlivnění kurzu jeden z níže uvedených nástrojů: • Devizová intervence • Změna úrokových sazeb • Krajní opatření

 20. Ba) Devizová intervence • Při nadměrném poklesu kurzu začne banka uměle zvyšovat poptávku po domácí měně, začne svou měnu nakupovat za cizí měny. K nákupu domácí měny používá emisní banka vlastní devizové rezervy nebo úvěrů od Mezinárodního měnového fondu. • Při nadměrném růstu, začne zvyšovat nabídku domácí měny, emisní banka domácí měnu prodává a nakupuje za cizí měny (do devizové rezervy).

 21. Bb) Změna úrokových sazeb • Při nadměrném poklesu kurzu emisní banka zvýší úrokovou sazbu, je výhodné ukládat domácí měnu, dochází k nákupu domácí měny od zahraničních firem, roste poptávka. • Při nadměrném růstu emisní banka sníží úrokovou sazbu, dochází k prodeji domácí měny, nabídka převyšuje poptávku.

 22. Bc) Krajní opatření • V době hospodářské krize může dojít k vyčerpání devizových rezerv a neudržovatelnosti volné směnitelnosti měny. Měna se stává vázanou a kurz je stanovován uměle

 23. 2. Vnější obchodní politika • Nástroje zahraničně obchodní politiky státu lze členit na : • Smluvní - obchodní smlouva, obchodní dohoda, platební dohoda • Autonomní - tarifní a netarifní

 24. A) Smluvní nástroje • Obchod je regulován mezi dvěma či více zeměmi smluvní dohodou. • Výhodnost této dohody pro jednotlivé země závisí samozřejmě na tom, jak silná je jejich jednací pozice. • Dohoda je vždy výhodnější než pouze jednostranná úprava podmínek obchodu ze strany druhé země

 25. B) Autonomní nástroje • Jednostranné rozhodnutí jednoho státu. • Pokud stát přijímající tento krok přestoupí stanovená pravidla, vystavuje se riziku protiopatření. • Autonomního opatření jsou nadřazeny smlouvě • 2 druhy nástrojů: • Tarifní nástroje • Netarifní nástroje

 26. Ba) Tarifní nástroje • Tarif = clo • dávka, vybíraná ze zboží při přechodu přes celní hranici.

 27. Bb) Netarifní nástroje • nepůsobí plošně • projevuje se jako ochrana určitého druhu výrobku, před jeho nadměrným dovozem ze zahraničí • je stanoveno maximální množství, maximální nebo minimální cena, dovozní přirážky, technické, ekologické a zdravotní normy, úplný zákaz vývozu do určité země (embargo)

 28. Základní principy ZOB • princip liberalizace • princip reciprocity • princip konsolidace • princip nediskriminace • princip parity

 29. princip liberalizace • postupné odstraňo­vání tarifních a netarifních překážek

 30. princip reciprocity • žádná ze smluvních stran nemůže žádat celní či jinou obchodně-politickou výhodu od jiné strany, pokud sama rovněž stejnou nebo podobnou obchodně-politickou úlevu neposkytla

 31. princip nediskriminace • rozumí poskytování stejného zacházení všem subjektům

 32. princip konsolidace • je-li celní sazba či jiná výhoda vázána dohodou, je vyloučeno její zvýšení (zhoršení) nad tuto mez, pokud to dohoda za zvláštních okolností neumožní • snížit clo mohou státy kdykoli

 33. princip parity  • rozumí stejné zacházení s dovezenými a domácími výrobky od okamžiku, kdy překročí hranice (budou pro ně platí stejné normy a zákony)

 34. Písemka 

 35. Možné otázky • Cíl vnější měnové politiky • Cíl vnější obchodní politiky • Magický čtyřúhelník • Orgány ČR, které provádějí vnější politiku • Co ovlivňuje měnový kurz • Regulace měnového kurzu státem • Nástroje vnější obchodní politiky • Základní principy ZOB