slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 597 Views
 • Uploaded on

การเขียนรายงานเชิงวิชาการ. โดย คุณครู เพ็ญวดี ค้าสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. รายงานเชิงวิชาการ. การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การประมวลความรู้ ทฤษฏี หลักวิชาการ และประสบการณ์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอเนื้อหาอย่างมีระบบ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การเขียนรายงานเชิงวิชาการ' - kamaria-gyasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การเขียนรายงานเชิงวิชาการการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

โดย คุณครู เพ็ญวดี ค้าสุวรรณ

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

slide2
รายงานเชิงวิชาการ
 • การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
 • การประมวลความรู้ ทฤษฏี หลักวิชาการ และประสบการณ์
 • การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
 • การนำเสนอเนื้อหาอย่างมีระบบ
 • การใช้ ภาษาวิชาการ
 • การอ้างอิงตามแบบแผน
slide3
ตัวอย่างรายงานเชิงวิชาการ
 • รายงานการศึกษา
 • รายงานการวิเคราะห์
 • รายงานทางเทคนิค
 • รายการวิจัย
 • กรณีศึกษา
slide4
การเขียนรายงานจากค้นคว้า
 • เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
 • สำคัญ จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
 • ฝึกให้คิดอย่างมีเหตุผล
 • ฝึกความสามารถในการใช้ภาษา
slide5
การค้นคว้าด้วยตนเอง

การศึกษาหาความรู้ นอกจากครูจะเป็นผู้บอกแล้ว เราสามารถหาความรู้จากแหล่งอื่นๆได้อีก เช่น จากหนังสือ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ ซีดีรอม ชมนิทรรศการ ฟังวิทยุ สื่อต่างๆ ฯลฯ

report
รายงาน (report)
 • เป็นการเขียนของ นักเรียนที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ในเรื่องต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อเสนอต่อผู้สอน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชานั้นๆ
 • ผู้เขียนจะต้องเขียนรายงานตามรูปแบบที่กำหนดไว้
 • รายงานที่ดีควรใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้อื่นได้
slide7
วัตถุประสงค์ของการทำรายงานวัตถุประสงค์ของการทำรายงาน
 • ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 • เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง
 • พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ
 • พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ
slide8
ขั้นตอนการทำรายงาน

1. เลือกเรื่องและตั้งชื่อเรื่อง

2. สำรวจแหล่งความรู้ ค้นหาข้อมูลอย่างคร่าวๆ

3. วางโครงเรื่อง

4. ค้นคว้าตามโครงเรื่อง อ่านและจดบันทึก

5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียบเรียงเนื้อเรื่อง และเขียนการอ้างอิง

6. เขียนบรรณานุกรม

7. ทำส่วนประกอบของรายงาน

8. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำรูปเล่ม

slide9

การกำหนดเรื่องของรายงานการกำหนดเรื่องของรายงาน

อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้

เรื่องที่เลือกเองได้ (ผู้เขียนรายงานมีอิสระแต่เรื่องที่เลือกทำควรมีขอบเขตเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน)

slide10
หลักของการเลือกเรื่องหลักของการเลือกเรื่อง
 • ลักษณะของเรื่อง- ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

- ผู้ทำมีความรู้ ความชำนาญ หรือ ประสบการณ์- มีคุณค่า น่าสนใจ ทันสมัย- มีประโยชน์- หาเอกสารข้อมูลได้ง่าย และมากพอ

 • ขอบเขตขอบเรื่อง

- ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป - เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด

slide11
ตัวอย่างขอบเขตของเรื่องตัวอย่างขอบเขตของเรื่อง

กว้างมาก การเลี้ยงปลา

กว้าง การเลี้ยงปลาสวยงาม

แคบ การเลี้ยงปลากัด

......................................................... กว้างมาก สมุนไพร กว้าง สมุนไพรกับการรักษาโรค แคบ สมุนไพรกับการรักษาโรคเอดส์

slide12
วิธีการกำหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลงวิธีการกำหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบลง

ใช้แง่มุมที่เหมาะสมของเรื่องปัญหาของสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาชุมชนแออัดเด็ก การให้ภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เพลงกล่อมเด็กปุ๋ย การทำปุ๋ยหมักปลา การเลี้ยงปลาสวยงาม

slide13
วิธีกำหนดขอบเขตของเรื่อให้แคบลงวิธีกำหนดขอบเขตของเรื่อให้แคบลง
 • ใช้ยุคหรือสมัยเป็นตัวกำหนด เพลงกล่อมเด็กในสมัยปัจจุบัน
 • ใช้ขอบเขตภูมิศาสตร์กำหนด การเลี้ยงโคนมทางภาคใต้
 • ใช้กลุ่มบุคคลเป็นตัวกำหนด ปัญหายาเสพติดในเด็กมัธยมต้นการ เมืองไทยในทรรศนะนักธุรกิจ
 • ใช้ บางประการ แนวโน้ม แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2550
slide14
การหาหัวข้อเรื่อง

ประเด็น/คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกัน

อ่านจากเอกสารต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนแนะนำให้ค้นคว้าเพิ่มเติม

ขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

การรับรู้สารสนเทศจากสื่อต่างๆ

ค้นหาหัวข้อจากสารานุกรมทั่วไปและสารานุกรมเฉพาะวิชา

slide15
การเลือกเรื่องจะง่ายและคล่องตัวการเลือกเรื่องจะง่ายและคล่องตัว

หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต

จะได้เรื่องราว ข้อมูลและแง่คิดกว้าวขวางขึ้น สามารถจะเลือกหยิบเอามากำหนดเป็นเรื่องที่จะเขียนได้

อ่าน

slide16
ข้อสังเกตการตั้งชื่อเรื่องข้อสังเกตการตั้งชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง กำหนดทิศทาง ขอบเขตของเรื่อง อาจตั้งตามจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดหรือปัญหาสำคัญ โดยใช้คำที่กะทัดรัด และเหมาะสม

ชื่อเรื่องสั้น ขอบเขตรายงานยาว

ประเพณีไทย

ชื่อเรื่องยาว ชอบเขตรายงานสั้น

ประเพณีแต่งงานชาวเขาในภาคเหนือ

slide17
การค้นคว้าเพื่อวางโครงเรื่องการค้นคว้าเพื่อวางโครงเรื่อง
 • การระดมความรู้
  • ต้องมีหัวข้อเรื่องที่ต้องการศึกษา
  • ต้องรู้จักเครื่องมือในการค้นหาสารสนเทศ Opac,Google
  • รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา
  • เตรียมวางโครงเรื่อง
  • วางโครงเรื่อง
slide18
การค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งการค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 • มีหัวข้อเรื่องที่จะค้น
 • ต้องคิดคำเพื่อนำไปใช้สืบค้น
 • ต้องเป็นคำที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน
  • คำที่ตรงตามเรื่องที่ต้องการทำ
  • คำที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่ต้องการทำ
  • คำที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องการทำ
  • คำที่ครอบคลุมกับเรื่องที่ต้องการทำ
slide19
การคิดหาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ค้นคว้าการคิดหาหัวข้อเรื่องที่จะใช้ค้นคว้า
 • ต้องการทำรายงานเรื่อง มลพิษของคนเมืองหลวง
  • คำที่ตรงตามเรื่องที่ต้องการทำ เช่น มลพิษ
  • คำที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่ต้องการทำ เช่น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • คำที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องการทำ เช่น อากาศเสีย น้ำเสีย
  • คำที่ครอบคลุมกับเรื่องที่ต้องการทำ เช่น สาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม
slide20
การคิดหัวข้อเรื่องที่จะใช้ค้นหาการคิดหัวข้อเรื่องที่จะใช้ค้นหา
 • ต้องการทำรายงานเรื่อง การเลี้ยงโคนทในภาคใต้
  • คำที่ตรงตามเรื่องที่ต้องการทำ เช่น โคนท
  • คำที่ใกล้เคียงกับเรื่องที่ต้องการทำ เช่น โคกระบือ
  • คำที่สัมพันธ์กับเรื่องที่ต้องการทำ เช่น โคนม การเลี้ยง
  • คำที่ครอบคลุมกับเรื่องที่ต้องการทำ เช่น ปศุสัตว์ ฟาร์มโคนม อุตสาหกรรมนมเนย
slide21
การสำรวจและรวบรวมแหล่งข้อมูล การสำรวจและรวบรวมแหล่งข้อมูล
 • เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการเขียนเรื่อง เพื่อดูว่ามีใครเคยเขียนเรื่องราวเหล่านั้นไว้บางหรือไม่ และมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำรายงานได้หรือไม่
 • รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือสืบค้น
 • เลือกข้อมูล
 • การอ่านเบื้องต้น
  • หาแนวคิด ขอบเขต
  • รวบรวมหัวข้อเรื่อง
  • คัดเลือกเอกสาร
slide22
ต้องรู้จักเครื่องมือในการสืบค้นสารนิเทศ ต้องรู้จักเครื่องมือในการสืบค้นสารนิเทศ
 • WebOPACช่วยให้ผู้ใช้ สืบค้นข้อมูล หนังสือ บทความวารสาร ที่ต้องการได้อย่างรวมเร็วได้อย่างสะดวก ครบถ้วนและสมบูรณ์
  • นำหัวข้อเรื่องที่คิดไว้ ไปค้นจาก รายการหัวเรื่อง
  • รายการที่ต้องจด มาจากรายการ OPAC หนังสือ
   • เลขเรียกหนังสือ เพื่อนำไปค้นหาหนังสือ
   • รายการบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้เขียนบรรณานุกรม

ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่////////พิมพ์:/สำนักพิมพ์.

slide23
บทความวารสาร
 • WebOPACช่วยให้ผู้ใช้ สืบค้นข้อมูล หนังสือ บทความวารสาร ที่ต้องการได้อย่างรวมเร็วได้อย่างสะดวก ครบถ้วนและสมบูรณ์
  • บทความวารสาร จะให้เรื่องราว ความคิดแปลกใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน
  • รายการที่ต้องจดมาจากรายการ OPAC บทความวารสาร
  • ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่,////////(ฉบับที่),/หน้า/เลขหน้าบทความ.
slide24
หนังสืออ้างอิง
 • พจนานุกรม ศึกษาความหมายของเรื่องที่จะต้องการค้นคว้าทำให้เข้าใจเรื่องราวที่ต้องการทำรายงานได้ถูกต้อง
 • สารานุกรม จะให้ข้อมูลที่เป็นความรู้พื้นฐาน โดยดูว่าเรื่องที่ต้องการค้นคว้าได้แบ่งหัวข้อเรื่องไว้อย่างไร ทำให้ทราบเค้าโครงเรื่องย่อๆ ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตและหัวข้อในโครงเรื่องให้สัมพันธ์กันได้
 • ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อสารานุกรม/(เล่มที่ใช้.)////////หน้า/เลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
slide25
สารสนเทศอื่นๆ
 • จุลสาร กฤตภาค รวมทั้งโสตทัศนวัสดุ
 • เมื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • เมื่อพบข้อมูล หรือ บทความไม่ว่าจะเป็นจาก หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม ฐานข้อมูล ฯลฯ ที่คิดว่ามีเนื้อหาตรงหรือเกี่ยวข้อง ให้จัดรายละเอียด ตามแบบบรรณานุกรม เพื่อนำไปใช้สืบค้นข้อมูลต่อไป
slide26
วิธีเลือกข้อมูล
 • คุณวุฒิของผู้แต่ง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ
 • คุณค่าของเอกสาร เลือกฉบับพิมพ์ล่าสุด หรือแหล่งต้นตอ
 • ความทันสมัยและน่าเชื่อถือ ทั้งเนื้อหาข้อมูลและสถิติเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าหลัง และบอกแหล่งที่มาซึ่งเชื่อถือได้
slide27
การอ่านเบื้องต้น
 • เป็นการอ่านเอกสารที่รวบรวมมาได้อย่างคร่าวๆ เพื่อหาหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการจากเอกสารว่ามีหัวข้อที่น่าจะใช้เป็นโครงเรื่องได้หรือไม่ ดูจาก
  • คำนำ
  • สารบัญ
  • ดรรชนีท้ายเล่มของหนังสือนั้นๆ
  • ใช้เครื่องมือช่วยค้น
 • คัดเลือกเอกสารที่ต้องการ และจดบันทึกหัวข้อเรื่องไว้เพื่อวางโครงเรื่อง
slide28
โครงเรื่อง
 • เค้าโครงเรื่องงานเขียน เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว ของการก่อสร้าง
 • แนวคิดหรือหัวข้อสำคัญ
 • แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูล
 • ช่วยให้รายงานมีเอกภาพ สารัตถภาพ และ สัมพันธภาพ
 • ช่วยเน้นย้ำประเด็นสำคัญได้อย่างเหมาะสมและมีเนื้อหาได้สัดส่วนไม่ให้ “ข้อมูลพาไป”
 • ช่วยให้เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ตามหัวข้อขอบเขตประเด็นสำคัญที่กำหนด
 • ช่วยให้รายงานมีความน่าอ่าน เข้าใจง่าย เพราะจัดความรู้ความคิด อย่างเป็นระบบ
slide29

วางโครงเรื่อง

เลือกหัวข้อเรื่องที่จะเหมาะสมจะใช้เป็นโครงเรื่องจากที่จดไว้

จัดกลุ่มหัวข้อที่เลือกแล้วให้เป็นหมวดหมู่ สัมพันธ์กัน

ปรับหัวข้อเรื่องที่เลือก และจัดกลุ่มให้เหมาะสม

เรียงลำดับก่อนหลังตามความสำคัญ

รวมกลุ่มหัวข้อเรื่องเป็นหมวดหมู่

ใช้รูปแบบหัวข้อเรื่องเดียวกันโดยตลอด

ปรับชื่อรายงานให้สัมพันธ์ สอดคล้องกับโครงเรื่อง

slide30
หัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสารหัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสาร
 • นิตยา มหาผล. (2538) มลพิษทางอากาศ. ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน(พิมพ์ครั้งที่ 4 ).(เล่มที่ 15. หน้า 213-242).กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน.
  • ผลของการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ
  • ผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อร่างกายคนและสัตว์
  • ผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อพืช
  • แหล่งกำเนิดของมลพิษในอากาศ
  • การควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน
   • การควบคุมมลพิษที่เป็นฝุ่นละออง
   • การควบคุมสารมลพิษที่เป็นก๊าซ
  • การควบคุมและป้องกันมลพิษ
slide31
หัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสารหัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสาร
 • พัฒนา มูลพฤกษ์. (2546).อนามัยสิ่งแวดล้อม(พิมพ์พ532อ ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่).กรุงเทพฯ: ซิกม่า ดีไซน์ กราฟฟิก.
  • ความสำคัญของอากาศ
  • แหล่งกำเนิดของสารพิษทางอากาศ
   • ที่มนุษย์สร้าง
   • โดยธรรมชาติ
  • ประเภทของสารเจือปนในอากาศ
  • ผลเสียของการเกิดมลพิษทางอากาศ
  • การควบคุมและป้องกันมลพิษทางอากาศ
  • มาตรฐานคุณภาพอากาศ
slide32

หัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสารหัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสาร

363.7392 นพภาพร พานิช และวัลภา สอนดี. (2547). ระบบบำบัดมลพิศอากาศ. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษอากาศ

ประเภทของแหล่งกำเนิดสารมลพิษอากาศ

แหล่งกำเนิดตามธรรทชาติ

แหล่งกำเนิดที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์

ประเภทของสารมลพิษอากาศ

ผลกระทบของสารมลพิษอากาศ

สถานการณ์มลพิษอากาศในประเทศไทย

กฎหมายมลพิษจากอุตสาหกรรม

การควบคุมฝุ่นละออง

slide33
หัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสารหัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสาร
  • สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม.(2542). มลพิษทางอากาศ. ค้นเมื่อ เมษาย 14,2549,จาก http://www.riss.ac.th/envi/air.HTML
  • ความหมายมลพิษทางอากาศ
  • แหล่งกำเนิดสารมลพิษทางอากาศ
  • ระบบภาวะมลพิษทางอากาศ(air pollution system)
 • ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • การเกิดรูรั่วของโอโซน
 • การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
 • การควบคุมบำบัด
 • การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
slide34
จัดกลุ่มหัวข้อเรื่องที่เลือกจัดกลุ่มหัวข้อเรื่องที่เลือก
slide35
ปรับหัวข้อเรื่องที่เลือกและจัดกลุ่มให้เหมาะสมปรับหัวข้อเรื่องที่เลือกและจัดกลุ่มให้เหมาะสม
 • ความหมายของมลภาวะทางอากาศ
 • แหล่งกำเนิดของสารมลภาวะทางอากาศ
  • แหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ
  • แหล่งกำเนิดที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์
slide36
โครงเรื่อง: มลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานคร
 • ความหมายของมลภาวะทางอากาศ (4)
 • แหล่งกำเนิดของสารมลภาวะทางอากาศ (1,2,3,4)
  • มลภาวะจากยานยนต์
  • มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • มลภาวะจากธรรมชาติ
 • ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ (1,2,3)
  • ต่อคน
  • ต่อสัตว์
  • ต่อพืช
 • การตรวจวัดและสภาพมลภาวะทางอากาศในกรุงเทพมหานคร
 • การควบคุมและป้องกันมลภาวะทางอากาศ(1,2,3)
slide37
รวบรวมเอกสารเพิ่มเติมรวบรวมเอกสารเพิ่มเติม
 • ให้ดูข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วว่ามีรายการใดที่ใช้ไม่ได้
 • ข้อมูลที่คัดเลือกแล้วครอบคลุมหัวข้อทั้งหมดและเพียงพอที่จะนำมาเรียบเรียงเป็นรายงานหรือไม่
 • หากพบว่าบางหัวข้อยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ
  • สืบค้นสารสนเทศเพิ่มเติม
  • คัดเลือกเอกสารเพิ่มเติมให้ตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกหัวข้อเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกหัวข้อ
slide38
ตัวอย่างโครงเรื่องโรคอ้วนตัวอย่างโครงเรื่องโรคอ้วน
 • อยากอ้วน
 • โรคอ้วน
 • ปัญหาคนอ้วน
 • สาเหตุของความร้อน
 • ความอ้วนเป็นโรค
 • จะทราบได้อย่างไรว่าท่านอ้วนหรือไม่

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide39
ตัวอย่างโครงเรื่อง โรคอ้วน

ความอ้วน

 • ความหมายของความอ้วน
  • สาเหตุของความอ้วนความผิดปกติของร่างกาย
  • อาหารและนิสัยการรับประทานอาหาร
 • โทษของความอ้วน
 • การลดความอ้วน
  • ลดด้วยวิธีบริหารร่างกาย
  • ลดด้วยวิธีควบคุมอาหาร
  • ลดด้วยวิธีใช้ยาลดความอ้วน

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide40
ตัวอย่างโครงเรื่อง:ผลไม้ตัวอย่างโครงเรื่อง:ผลไม้
 • วิถีการตลาดผลไม้ของไทย
 • การบรรจุหีบห่อ
 • หลักการเลือกซื้อผลไม้
 • การเก็บรักษาผลไม้
 • คุณภาพของผลไม้
 • ประโยชน์ของผลไม้ในทางโภชนาการ

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide41
ตัวอย่างโครงเรื่อง: ผลไม้
 • ผลไม้ไทย
  • ความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้ไทย
  • คุณค่าของผลไม้ไทย
   • คุณค่าด้านเศรษฐกิจ
   • คุณค่าด้านโภชนาการ
  • การเลือกซื้อผลไม้
  • การเก็บรักษาผลไม้

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide42
ตัวอย่างโครงเรื่อง: การเลี้ยงสุนัข
 • สุนัขในบ้าน
 • ประเภทของสุนัข
 • ลักษณะหลังอานของสุนัขที่นิยมเลี้ยง
 • ลักษณะของสุนัขพันธุ์ปักกิ่ง
 • โรคต่างๆในสุนัข
 • ปัญหาสำคัญในการเลี้ยงสุนัข
 • เราคุมกำเนิดสุนัขกันอย่างไร
 • ความรับผิดชอบของเจ้าของผู้เลี้ยง

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide43
ตัวอย่างโครงเรื่อง: การเลี้ยงสุนัข

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร

ลองปรับดู

 • ประเภทของสุนัข
  • สุนัขเพื่อนเล่น
  • สุนัขเฝ้าบ้าน
  • สุนัขใช้งาน
 • ลักษณะของสุนัขบางพันธุ์
  • พันธุ์ไทยหลังอาน
  • พันธุ์ปักกิ่ง
 • ปัญหาจากการเลี้ยงสุนัข
  • อาหารและการบำรุงรักษา
  • การฝึกสุนัข
  • โรคของสุนัขและการป้องกันรักษา
  • การคุมกำเนิดและการบำรุงพันธุ์สุนัข
slide44
ตัวอย่างโครงเรื่อง: หนังสือพิมพ์
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์
 • หนังสือพิมพ์กับการพัฒนาประเทศ
 • หนังสือพิมพ์ของเรา
 • หนังสือพิมพ์คืออะไร

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide45
ตัวอย่างโครงเรื่อง: หนังสือพิมพ์
 • ความหมายของหนังสือพิมพ์
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์
 • หนังสือพิมพ์ของเรา
 • หนังสือพิมพ์กับการพัฒนาประเทศ

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide46
ตัวอย่างโครงเรื่อง: วัตถุมีพิษ
 • พิษภัยของวัตถุมีพิษทางการเกษตร
 • อันตรายจากการใช้วัตถุมีพิษในการปรายศัตรูพืช
 • แนวทางการควบคุมเคมีภัณฑ์อันตราย
 • ผู้ป่วยหมดสติจาการได้รับสารพิษ
 • โรคอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพจากสารเคมี

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide47
ตัวอย่างโครงเรื่อง: วัตถุมีพิษ
 • ความหมายของวัตถุมีพิษ
 • ประเภทขอวัสดุ
 • อันตรายจากวัสดุมีพิษ
  • มลภาวะของสิ่งแวดล้อม
  • โรคอันเนื่องมากจากการสะสมของวัตถุมีพิษ
  • อาการอันเนื่องมาจากการได้รับวัตถุมีพิษ
 • การควบคุมวัตถุมีพิษ

โครงเรื่องนี้ผิดอย่างไร ลองปรับดู

slide48
สรุปการวางโครงสร้าง
 • จะเขียนเรื่องใด ให้หาความรู้ในเรื่องนั้นก่อนวางโครงเรื่อง เพื่อเป็นการปูพื้นความรู้
 • ชื่อเรื่อง ตั้งให้มีขอบเขตของเนื้อหาพอเหมาะไม่แคบหรือกว้างจนเกินไป
 • เลือกสรรประเด็นหรือสาระของเรื่องตั้งเป็นหัวข้อของโครงเรื่อง
 • การให้เลขกำกับหัวข้อของโครงเรื่อง ใช้ระบบเดียวกันโดยตลอด
 • ตำแหน่งของหัวข้อเรื่อง :
  • ชื่อเรื่องอยู่กลางหัวกระดาษ
  • หัวข้อใหญ่อยู่ชิดเส้นขอบหน้า(เส้นคั่นหน้า)
  • หัวข้อรองย่อหน้า 5-7 ตัวอักษร
  • หัวข้อยิ่งย่อย ย่อหน้ายิ่งลึก
slide49

การรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาการรวบรวมข้อมูลและเนื้อหา

รูปแบบของบัตรบันทึก

หัวข้อเรื่อง เป็นสิ่งแรกที่จะต้องบันทึก ใช้ตามหัวข้อในโครงเรื่อง

เอกสารที่ใช้ค้นคว้า ดูว่าใช้เอกสารประเภทใด ให้ลงรายการบรรณานุกรมตามแบบฟอร์มของเอกสารประเภทนั้น

หน้าที่ค้นคว้า หน้าที่มีข้อมูลของหัวข้อเรื่องที่บันทึกปรากฏอยู่

เนื้อหาสาระที่บันทึก เก็บความจากเอกสาร ตรงหัวข้อเรื่องหรือไม่ มีแก่นและส่วนขยายแก่น ครบถ้วนหรือไม่หากมีความคิดเห็น แงคิดข้อสังเกต หรือพบสิ่งขาดตกบกพร่องใดๆ ควรบันทึกเสริมไว้ด้วยและทำเครื่องหมายให้ทราบว่าเป็นของผู้บันทึก

ชื่อห้องสมุดที่ค้นคว้า

slide50
การรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาการรวบรวมข้อมูลและเนื้อหา
 • บัตรบันทึกแผ่นหนึ่งๆ ใช้บันทึกเพียงหัวข้อเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น
 • หัวข้อเรื่องเดียวกัน ถ้าบันทึกจากเอกสารต่างเล่มกันให้ใช้บัตรบันทึกแยกแผ่นกัน
 • เอกสารเล่มเดียวกัน แต่บันทึกต่างหัวข้อกันให้ใช้แยกบัตรบักทึกกัน
 • ถ้าบัตรบันทึกมีเนื้อหาที่ไม่พออาจใช้หน้าหลัง คว่ำบัตรกลับหัวลง การบันทึกหน้าหลังจะกลับหัวกับด้านหน้าเพื่อให้สะดวกเวลาใช้งาน
 • หากมีความคิดเห็น ข้อสังเกต หรือข้อวิเคราะห์ วิจารณ์ เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บความ ก็ควรบันทึกเสริมไว้ท้ายบัตรแผ่นนั้นด้วย แต่ควรทำหมายเหตุให้ทราบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บันทึกเอง
slide51
โครงสร้างของบัตรบันทึกสารสนเทศโครงสร้างของบัตรบันทึกสารสนเทศ

หัวข้อเรื่อง

เอกสารที่ใช้ค้นคว้า(ลงรายการแบบบรรณานุกรม)

(ชื่อห้องสมุดที่ค้นคว้า)หน้าที่ค้นคว้า

สารสนเทศที่บันทึกตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด

slide52
แบบบรรณานุกรม

หนังสื่อ : ผู้แต่ง (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (พิมพ์ครั้งที่). จังหวัด: ชื่อสำนักพิมพ์/โรงพิมพ์.

สารานุกรม : ผู้แต่ง (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อสารานุกรม.(เล่มที่ใช้. หน้า). จังหวัด: ชื่อสำนักพิมพ์/โรงพิมพ์.

วารสาร : ผู้แต่ง (ปีพิมพ์,เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, (ฉบับที่), หน้า.

หนังสือพิมพ์ : ผู้แต่ง (ปีพิมพ์,เดือน วันที่). ชื่อบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ์. เลขหน้า.

slide53
ตัวอย่างบัตรบันทึกสารสนเทศ : หนังสือ

639.3 สุภาพร อารีกิจ. (2542). การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม ส838ก สกลนคร: สถาบันราชภัฏสกลนคร. (มรน.)

หน้า123-130

(ส่วนที่ใช้บันทึกสารสนเทศตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้)

……….

slide54
แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดนี้ว่าด้วยการเลือกเรื่องและวางโครงเรื่อง ให้อ่านคำสั่งและทำความเข้าใจให้ตลอดทั้ง 5 ข้อก่อนลงมือทำ

1.ให้เลือกชื่อเรื่องเพื่อทำรายงานคนละ 1 เรื่องโดยไม่ซ้ำกันเพื่อทำแบบฝึกหัดเรื่องที่เลือกนี้จะใช้ทำแบบฝึกหัดต่อไปทีละขั้นตอนจนสำเร็จเป็นรายงานที่สมบูรณ์ และถือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของรายวิชานี้ ซึ่งจะต้องส่งเพื่อรับการประเมินผล

2.ให้รวบรวมชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เลือกไว้เพื่อใช้ค้นคว้าต่อไป

3.ให้อ่านเอกสารที่รวบรวมนั้น เพื่อสำรวจขอบเขตและเลือกสรรหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมมาเป็นโครงเรื่องของรายงาน

4.ให้เขียนโครงเรื่องของรายงานและส่งเพื่อรับการตรวจแก้

5.ให้รับโครงเรื่องรายงานคืนเพื่อแก้ไข(ถ้ามีข้อบกพร่อง)และรอการดำเนินงานในขั้นต่อไป

slide55
ตัวอย่างงานที่นักศึกษาส่งตัวอย่างงานที่นักศึกษาส่ง
 • ชื่อรายงาน การเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อการค้า
 • คำที่ใช้สืบค้น
  • คำที่ตรงกับเรื่อง : ปลาสวยงาม ;

ปลาสวยงาม—การเลี้ยง

ปลาสวยงาม—การค้า

  • คำที่ใกล้เคียงกับเรื่อง : ปลาตู้—การเลี้ยง
  • คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง : ชื่อเฉพาะของปลา เช่น ปลาหมอสี ปลาการ์ตูน
slide56
ตัวอย่างงานที่นักศึกษาส่งตัวอย่างงานที่นักศึกษาส่ง
 • ชื่อรายงาน การใช้ก๊าซหุงต้ม
 • คำที่ใช้สืบค้น
  • คำที่ตรงกับเรื่อง : ก๊าซหุงต้ม ; แอลพีจี
  • คำที่ใกล้เคียงกับเรื่อง : ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
  • คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง : เชื้อเพลิง ; พลังงาน
slide57
3.แหล่งข้อมูลเรื่องนี้ที่รวบรวมได้3.แหล่งข้อมูลเรื่องนี้ที่รวบรวมได้
 • จากหนังสือ

ประเสริฐ เทียนนิมิต, ขวัญชัย สิน ทิพย์สมบูรณ์ และปานเพชร ชินินทร

(2547). เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น. กรุงเทพฯ:ซีอ็ดยูเคชั่น.

 • จากบทความวารสาร

ฯลฯ………….

slide58
4.หัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสารข้อ3.4.หัวข้อเรื่องที่ค้นได้จากเอกสารข้อ3.
 • เล่มที่ 1
  • ประวัติความเป็นมา
  • ประโยชน์ในการนำก๊าซหุงตุ้มไปใช้
  • ในครัวเรือน
  • ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ในยานพาหนะ
  • ความปลอดภัย
 • เล่มที่ 2
  • การควบคุมเชื้อเพลิง
  • การขนส่งถังก๊าซ
  • วิธีตรวจสอบน้ำหนักแต่ละถัง
  • อันตรายจากการใช้ก๊าซหุงต้ม
  • วิธีใช้การหุงต้มอย่างถูกวิธี
  • การซื้อ
  • การใช้
  • การเก็บรักษา
slide59

โครงเรื่องของรายงาน

การใช้ก๊าซหุงต้ม

ความเป็นมาของก๊าซหุงต้ม

ข้อดีและข้อเสียของก๊าซหุงต้ม

วิธีใช้ก๊าซหุงต้มอย่างถูกต้อง

การตรวจสอบก่อนซื้อ

ขั้นตอนในการใช้

การดูแลรักษา

อันตรายและการควบคุมความปลอดภัยจากการใช้ก๊าซหุงต้ม