1 / 14

92 Středoškolská odborná činnost Soutěžní obor 07 Pivo jako nápoj

92 Středoškolská odborná činnost Soutěžní obor 07 Pivo jako nápoj. autor: Zuzana Baranová škola: Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 783 91 vedoucí práce: Mgr. Ludmila Zbořilová, Gymnázium Uničov

kamali
Download Presentation

92 Středoškolská odborná činnost Soutěžní obor 07 Pivo jako nápoj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 92 Středoškolská odborná činnostSoutěžní obor 07Pivo jako nápoj autor: Zuzana Baranová škola: Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 783 91 vedoucí práce: Mgr. Ludmila Zbořilová, Gymnázium Uničov konzultant: RNDr. Petr Barták, Ph.D., katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc

 2. Úvod • z pohledu potravinářského a chemického - identifikace látek ovlivňujících senzorické vlastnosti piva • z pohledu sociologického – pohled na pivo očima konzumentů

 3. Osnova teoretické časti práce • Historie • Základní výrobní suroviny • Postup výroby • Látky v pivě obsažené • Sacharidy - Voda • Dusíkaté sloučeniny - Anorganické sloučeniny • Vitaminy - Karboxylové kyseliny • Fenolické sloučeniny - Hořčiny • Oxid siřičitý a uhličitý - Aminy • Heterocykly a nukleové kyseliny - Sekundární produkty fermentace • Lepek • Alkoholismus • Pitný režim

 4. EMPIRICKÁ ČÁSTPlynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií • analytická metoda • rozdělení zkoumaných látek mezi dvě fáze (stacionární a mobilní) • mobilní fáze - nosný plyn (vodík, dusík, helium, nebo argon) • plynový chromatograf - dávkovací zařízení, chromatografická kolony a systém na zpracování dat. • užitý přístroj -plynovým chromatograf Agilent 7890A s hmotnostním spektrometrem Agilent 5975C, který je znázorněn na obrázku. • výsledky byly porovnány s databází→identifikace látek • identifikovala jsem 32 látek

 5. Identifikované látky

 6. Přehled identifikovaných látek • Estery karboxylových kyselin - ethylester kys. propanové, 2-methylpropylester kys. octové, ethylester kys. butanové, 3-methylbutylester kys. octové, ethylester kys. pentanové, ethylester kys. hexanové, hexylester kys. octové, 2-methylbutylester kys. 2-methylpropanové, ethylester kys. heptanové, heptylester kys. olejové, ethylester kys. oktanové, oktylester kys. octové, 2-fenylethylester kys. octové, ethylester kys. nonanové, ethylester kys. decenové, ethylester kys. dekanové, ethylester kys. dodekanové, decylester kys. octové • Alkoholy – ethanol, 3-methylbutanol, furanmethanol, 1-oktanol, 2-fenylethylakohol, 2-methoxy-4-vinylfenol • Karboxylové kyseliny - kys. olejová, ethylacetát, kyselina oktanová • Terpeny - alfa-karyofylen, beta-myrcen • Alkeny - 2,6-dimethyl-2,6-oktadien • Další látky – Furfural, methoxyfenyloxim

 7. DOTAZNÍK • 1. Jakého jste pohlaví? Muž – žena • 2. Kolik vám je let? ………… • 3. Pijete pivo? Ano – občas – vůbec ne • 4. Pokud pijete pivo jak často? denně – 2krát týdně – 1krát týdně - vůbec • 5. Pokud pijete pivo tak kdy? ráno – poledne – odpoledne – večer • 6. Kolik piv dokážete vypít během jednoho dne? 1 až 2 – 3 až 5 – více jak 5 • 7. Pivo je nápoj …. alkoholický - nealkoholický • 8. Víte, že pivo obsahuje lepek, který způsobuje vážné zdravotní komplikace u osob alergických na lepek či nemocných celiakií? Ano – ne • 9. Máte představu, jakými příznaky se celiakie projevuje? Ano – matnou – vůbec netuším • 10. Slyšeli jste někdy o bezlepkové dietě, popřípadě znáte nějaké její zásady? Ano – ne • 11. Víte, že existuje bezlepkové pivo určené právě pro tyto nemocné osoby Ano – ne

 8. DOTAZNÍK • 12. Slyšeli jste, že lepek je obsažen i v jiných alkoholických nápojích vyrobených z pšenice (např.: vodka, whisky) ? Ano – ne • 13. Myslíte si, že pivo opravdu obsahuje vitamíny( B1, B2, B3, B5, B6, B12, H) ? Ano – ne • 14. Říká se, že pivo podporuje trávení, je to podle vás pravda nebo ne? Ano – ne • 15. Kolik litrů piva se ročně vypije v ČR na osobu (včetně dětí)? 10 l – 75 l – 160 l – 220 l • 16. Tloustne se z piva? Ano – ne • 17. Ze kterých základních surovin se pivo vyrábí?................................................... • 18. Obsahuje podle vás pivo sacharidy ( „cukry“ ) Ano - ne • 19. Jaký druh piva upřednostňujete? • výčepní (do 10 % hm.) - ležáky (11 až 12,5 % hm.) - speciální (nad 12,5 % hm.) – žádné • 20. Má podle vás pivo pozitivní účinky na organismus člověka? • Ano v malém množství – Ano i ve velkém – ne v žádném množství –nevím • 21. Myslíte si, že pivo obsahuje nějaké karboxylové kyseliny(např. octová, citrónová, šťavelová, jablečná,…)? Ano – ne • 22. Vápník je prvek pro naše tělo nezbytný ( výstavba kostí ), obsahuje ho pivo? Ano – ne

 9. DOTAZNÍK • Pro představu jsem uvedla příklad zpracované otázky z dotazníku: • Pijete pivo? Ano – občas – vůbec ne

 10. DOTAZNÍK 17. Ze kterých základních surovin se pivo vyrábí?....................................................................... Mezi základní suroviny potřebné k výrobě piva řadíme chmel, slad, vodu a kvasnice. Tyto čtyři suroviny vypsalo nejvíce mužů mezi 18 a 29 lety.

 11. DOTAZNÍK • 16. Tloustne se z piva? Ano – ne • Odpověď na tuto otázku je velmi složitá, jelikož z piva se netloustne, pokud je konzumováno v malé míře. Ve 100ml piva světlého 10° je 130 kJ,ve 100ml piva tmavého 11° je 220kJ, což svědčí o velké energetické dotaci. Platí, že většinu energie poskytuje obsažený alkohol. Avšak pivo podporuje trávení, máme tedy po jeho konzumací dříve hlad, následnou nadměrnou konzumací nevhodných potravin získáváme tedy „ pivní bříško“.

 12. Statistický test • čtyřpolní tabulka a test nezávislosti chí-kvadrátu • Hypotézy: H0 : Muži a ženy si myslí, že se z piva tloustne. • H1 : Muži a ženy si nemyslí, že se z piva tloustne. • Vzorec:

 13. Závěr • pozitivní i negativní účinky • nadměrná konzumace škodí • v určité míře i pozitivní zdravé účinky – vitamíny, fenolických látek, • spotřeba nealkoholického piva se zvyšuje • z hlediska pitného režimu je nejvhodnější pivo nealkoholické nebo pouze nízkoalkoholické. Děkuji za pozornost

 14. Informační zdroje • Klouda, Pavel: Základy biochemie, 2000 ( nakladatelství P.Klouda) • McMurry, John: Organická chemie, 2004 ( nakladatelství VUTIUM) • Tvrdoňová, V.: Pitný režim žáků na 2. stupni základních škol – diplomová práce, 2008 ( Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy) • Doubrava, J. a kol.: Základy biochemie, 1984 (SPN) • Šťastná, Sylvie a kol.: Přehled vyšetření metabolitů pro diagnostiku dědičných metabolických poruch, 2008 • Červenka, O.; Dědek, V.; Ferkes, M.: Organická chemie, 1982 (SPN/ALFA) • Vacík, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie, 1990 (SPN) • Opava, Z.: Chemie kolem nás, 1986 (Albatros) • Voet, D.: Voetová, J.,G.: Biochemie, 1995 (Victoria publishing) • Potáček, M.: Organická chemie, 1987 (Masarykova univerzita) • http://cs.wikipedia.org/wiki/Histamin • http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda • http://www.zajimavosti-pivo.estranky.cz/clanky/slozeni-piva • http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo • http://cs.wikipedia.org/wiki/Chmel_ot%C3%A1%C4%8Div%C3%BD • http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C4%8Dmen • http://www.holba.cz/vyroba-piva/postup-vyroby-piva • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Diny • http://cs.wikipedia.org/wiki/Prolin • http://cs.wikipedia.org/wiki/Alanin • http://cs.wikipedia.org/wiki/Celiakie • http://cs.wikipedia.org/wiki/Lepek • http://www.alkoholik.cz/zavislost/psychika_a_telo/telo_a_alkohol_jak_pusobi_alkohol_na_organy_a_mozek.html • http://www.alkoholik.cz/zavislost/psychika_a_telo/priznaky_a_projevy_alkoholismu_stadia_alkoholizmu.html • http://www.alkoholik.cz/zavislost/odbouravani_alkoholu/odbouravani_alkoholu_z_krve_pivo_vino_destilat.html • http://www.vesmir.cz/clanek/jak-se-vyrabi-nizkoalkoholicke-a-nealkoholicke-pivo

More Related