Download
mink laisia valmiuksia ja taitoja yritt j t tarvitsevat veli matti lamppu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat? Veli-Matti Lamppu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat? Veli-Matti Lamppu

Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat? Veli-Matti Lamppu

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat? Veli-Matti Lamppu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Minkälaisia valmiuksia ja taitoja yrittäjät tarvitsevat? Veli-Matti Lamppu

 2. Yrittäjyyden monet kasvot- 259 000 tarinaa • Suomessa on noin 259 000 yrittäjää (266 000 yritystä) • Eniten yrityksiä palvelualoilla ja palveluala kasvaa myös nopeimmin • Yksinyrittäjiä on 62% • 57 % on yli 45 -vuotiaita, alle 35 -vuotiaita on 19 %, keski-ikä on 47 vuotta • naisyrittäjiä on kolmannes yrittäjistä • Yrittäjien koulutustaso vastaa hyvin väestön koulutustasoa. Vailla ammatillista koulutusta olevien osuus vähenee korkeakoulutettujen lisääntyy • Maahanmuuttajayrittäjiä on noin 6000 Lähde: TEM, Yrittäjyyskatsaus 2011

 3. ”Tilastot ovat lukuja ja keskiarvoja. • Yrittäjät ovat yksilöitä”

 4. Yrittämiseen liittyy usein • mahdollisuus menestyä taloudellisesti • taloudellisen riskin ottaminen • työskentely laajassa toimijaverkossa • itsenäinen päätöksenteko • vastuu • mahdollisuus toteuttaa itseään. Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

 5. Yrittäminen lähtee halusta Mitä muuta tarvitaan yritystoiminnan aloittamiseksi? Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan • halu yrittää • hyvä yritysidea • hyvä ammattitaito • kokemuksia työelämästä • tietoja ja taitoja yrittämisestä • riittävästi alkupääomaa.

 6. Mikä yrittämisessä kiinnostaa? Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä seikat vaikuttivat yrittäjäksi lähtemiseen. • oman itsensä herra • itsensä toteuttaminen • halu menestyä • mahdollisuus tehdä tulosta • vaikutusvalta ja arvostus • suvun perinteet Mitkä muut asiat yrittämisessä voivat kiinnostaa?

 7. Millaisia valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? 1/2 Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa. • ahkeruus • oma-aloitteisuus • palvelualttius • sosiaaliset taidot • joustavuus • itseluottamus • halua kehittyä • luovuus • tavoitteellisuus • uskaliaisuus • kyky tehdä valintoja • neuvokkuus • kyky vaikuttaa • perustiedot yrittämisestä

 8. Millaisia valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? 2/2 Mitä muita valmiuksia yrittämisessä tarvitaan? • Menestyvällä yrittäjällä on myös • hyvä ammattitaito • halu itsenäiseen työskentelyyn • halu ottaa vastuuta ja riskejä • kyky tehdä tuloksellista työtä • kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin • perheen tuki.

 9. Koulutuspolku =hyvä yleissivistys + oppipojasta mestariksi + elinikäisen oppimisen avaintaidot Näitä yleisiä valmiuksia tarvitaan työssä oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja työkyky aloitekyky ja yrittäjyys kestävä kehitys estetiikka viestintä- ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit.

 10. Tulevaisuus on luovien moniosaajien Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai kokeilu- yhteiskuntaa. Keskeiseksi on noussut se, osataanko työskennellä uudella tavalla ja siten saada aikaan uudistettuja tai uusia ratkaisuja. Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn tekemisen tapojaan. Mekaaninen ajattelu, ”by the book”, on valttia yhä harvemmin. Tarkat ohjeet korvautuvat suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso kasvaa. Työn sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa. Tulevaisuuskuvaan vastataan nostamalla luovuuden edistäminen kaiken koulutuksen läpileikkaavaksi teemaksi. Luovuus tarkoittaa mahdollisuusajattelua ja vaihtoehtoisiin toimintatapoihin tarttumista. Tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti nk. T-osaajia. Jalka tarkoittaa syvää substanssiosaamista. T:n hattu viittaa kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita ja innostua niistä. Lähde: EK, Oivallus-loppuraportti, 2011

 11. HYVÄN TYÖNTEKIJÄN OMINAISUUDETTarvitsee tiettyjä perus- ja erityistaitoja, joita voidaan soveltaa monipuolisesti.Ei ole sidottu yksittäiseen ammattiin tai työpaikkaan

 12. Pystyykö koulutus vastaamaan tehokkaasti yrittäjien ja yritysten osaamistarpeisiin? Viiden kärki koulutustarpeesta ja -tarjonnasta Tarpeen ja tarjonnan välillä on kohtaanto-ongelma Katso www.koulutustayrittajille.fi

 13. Korkeakouluissa opiskelijoille tarjottava yrittäjyyskoulutus sekä opiskelijoiden haluama koulutus

 14. Lisätietoja yrittäjyydestä • www.tilastokeskus.fi • www.oph.fi • www.edu.fi • www.minedu.fi • www.nuoriyrittajyys.fi • www.yes-keskus.fi • www.yvi.fi • www.kerhokeskus.fi • www.finpec.fi • www.tat.fi • www.yrittajat.fi, • Yritystoiminnan ABC > koulutus ja kehittäminen • www.yrittajat.fi/perustietoayrittajyys-opetuksesta • www.yrityssuomi.fi • www.tem.fi • yrittäjyyskatsaus

 15. Lisäaineistot

 16. Nuorten ammatinvalinnan perusteet Seuraavat viisi tekijää nousivat korkeimmalle: • ammatin sisällöllinen kiinnostavuus • mahdollisuus itsensä toteuttamiseen • työstä saatava palkka • ammatin hyvä imago • nopea tie ammattiin ja työelämään. Yhdeksäsluokkalaisilta kysyttiin heidän perusteitaan omalle ammatinvalinnalleen. Mitkä asiat vaikuttavat sinun ammatinvalintaasi?

 17. Nuoret ja yrittäjyys Mitä pitäisi tehdä, että yhä useampi nuori ryhtyisi yrittäjäksi? • Suomalaiset nuoret ja alle 35-vuotiaat suhtautuvat yrittäjyyteen myönteisesti. • Lähes puolet nuorista pitää yrittäjyyttä houkuttelevana ura- ja ammattivaihtoehtona. • Kolme neljästä pärjäisi mielestään yrittäjänä. • Joka kolmas nuori on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä.

 18. Jos saisi valita yrittäjyyden ja palkansaajauran välillä. Lähde: Entrepreneurship in the Eu and beyond, 2012

 19. Yrittäjyyden puolesta puhuvat seikat Lähde: Yritysilmapuntari 2011, Suomalaisen Työn Liitto

 20. Mitä ansiotyö merkitsee itselle henkilökohtaisesti?yrittäjät vs. palkansaajat Lähde: EVA, Kansallinen arvo- ja asenne tutkimus, 2010

 21. ”Yrittäjyyskasvatusta ja - opetusta eri koulutusasteilla vahvistava valtakunnallinen verkosto”

 22. Yrittäjyyskasvatuksella Eteenpäin Suomessa – Yhdessä Enemmän Saavutuksia

 23. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2015 (OKM 2009:7) • Vuoteen 2015 mennessä alueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunut ja on valtakunnallisesti kattava. • YES = opetushenkilöstön resurssi yrittäjyyskasvatukseen.

 24. Valtakunnallinen tausta – OKM:n strategia Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat vuoteen 2015 Yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden verkostoyhteistyö on vahvistunut kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasollaYrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvien toimintojen painopiste on alue- ja paikallislähtöistäAlueellisten resurssikeskusten toiminta on vakiintunut ja valtakunnallisesti kattavaYrittäjyyskasvatus on nykyistä vahvemmin sisällytetty uudistuviin opetussuunnitelmien perusteisiin. Se on myös nykyistä vahvemmin osa koulujen ja oppilaitosten omia opetussuunnitelmia. Yrittäjyyskasvatus on sisällytetty nykyistä vahvemmin osaksi kuntien koulu- ja elinkeinotoimen strategioita ja kehittämissuunnitelmia.(OKM 2009:7)

 25. Ote valtioneuvoston asetuksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012), 2 luku 3 §. • ”Opetuksen tavoitteena on tukea aktiivista kansalaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Lisäksi opetuksen tulee vahvistaa oppilaiden eettistä ajattelua ja toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalaisvalmiuksiaan ja tietojaan työelämästä ja yrittäjyydestä.”

 26. Euroopan komission Yrittäjyys 2020 toimintaohjelma (9.1.2013) • Toimintaohjelmassa nostetaan kouluissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus keskeiseen asemaan Euroopan hyvinvointikehityksen turvaamisessa. Komission näkemyksen mukaan jokaiselle toisen asteen opiskelijalle tulisi tarjota kokemuksia yrittäjyydestä esimerkiksi harjoitusyritystoiminnan avulla.

 27. Hallitusohjelma 2011 (opetus s 31) • ”Koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla” • ”Vahvistetaan jokaisen yksilön mahdollisuutta oppimiseen sekä luovuuden, osaamisen ja erilaisten lahjakkuuksien kehittämiseen. ”(perusaste) • Hallitusohjelma 2011 (elinkeino s 39) • ”Yrittäjyyttä vahvistetaan” • Kiinnostusta ja valmiuksia yrittäjyyteen pyritään lisäämään koulutuksellisin toimin eri koulutusasteilla. • Edistetään koulutettujen nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä yrityshautomo- ja yrityskiihdyttämötoiminnan avulla. Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä!”

 28. VALTAKUNNALLINEN YES RY • Valtakunnallinen YES ry tukee ja koordinoi • YES-verkoston toimintaa. • YES ry edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista tekemällä yhteistyötä jäseniensä ja sidosryhmiensä kanssa kansallisesti ja alueellisesti. • YES ry:n tavoitteena on luoda YES-verkostosta pysyvä ja valtakunnallisesti kattava toimintamalli.

 29. Valtakunnallinen YES ry (perustettu 1.6.2010) • Jäsenet 2013 • Yhteistyökumppanit

 30. YES-verkosto27 aluetoimijaa 20 paikkakunnalla • Pohjois-Pohjanmaa (Oulu/Oulun eteläinen)Keski-Pohjanmaa (Kokkola)Pohjanmaa (Vaasa)Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki)Satakunta (Pori)Varsinais-Suomi (Turku)Kanta-HämePirkanmaa (Tampere)Keski-Suomi (Jyväskylä)Pohjois-Savo (Kuopio/Iisalmi)Etelä-Savo (Mikkeli)KouvolaKotka-Hamina (Kotka)Päijät-Häme (Lahti) Uusimaa (Järvenpää, Lohja, Porvoo)Metropoli (Helsinki)Pohjois-Karjala (Joensuu)

 31. YES-verkoston rahoitus • Pohjois-Pohjanmaa (ELY/ 2013)Keski-Pohjanmaa (OPH/2013*)Pohjanmaa (ELY/2013)Etelä-Pohjanmaa (OPH/2013*)Satakunta (OPH/2013*)Varsinais-Suomi (OPH/2013*)Kanta-Häme (avoin)Pirkanmaa (ELY 2012/OPH 2013*)Keski-Suomi (ELY2013)Pohjois-Savo (ELY2013)Etelä-Savo (ELY2012)Kouvola (kaupunki)Kotka-Hamina (OPH 2013*)Päijät-Häme (ELY2013) Uusimaa (EER 2012/OPH2013*)Metropoli (Uudenmaan liitto 2013)Pohjois-Karjala (ELY/2013) • *OPH:n osarahoittama YES goes to lukio -hanke

 32. YES = resurssi opettajalle • YES välittää tietoa ja toimii kohtaamisfoorumina YES järjestää yhteistyötä opettajien, yrittäjien, elinkeinoelämän ja päättäjien välille.YES jakelukanavanaYES toimii yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksia tukevien mallien, materiaalien ja hyvien käytänteiden jakelukanavana.YES välittää tietoa opettajille ja kouluille yritysten työvoima- ja osaamistarpeista YES verkottaa, viestii ja yhdistää koulutuksen, elinkeinoelämän ja tulevaisuuden tekijöiden tarpeita.

 33. YES verkosto palvelee • YES toiminnan pohja on alueellisissa lähtökohdista ja vastaa alueen tarpeisiin tarjoten palveluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Toimintamalli on käytännönläheisen ja tehokas tapa vaikuttaa.Jokaisella YES alueella toimii YES aluepäällikköYES aluepäällikkö jalkautuu oppilaitoksiin opettajan työn tueksi.YES aluetoimisto luo edellytyksiä yrittäjyyskasvatusta ja työelämävalmiuksia tukevalle toiminnalle. Kaikki YES-alueet tarjoavat samoja ydinpalveluja.YES aluepäällikön tukena toimii alueellisista sidosryhmistä koottu YES-tiimi, joka koostuu sivistys- ja elinkeinoelämän, järjestöjen, keskeisten koulutuksen ja työelämän vaikuttajistaYES alueiden rahoitus on pääsääntöisesti projektirahaa (ESR, OPH ja ELY). Alueiden omarahoitusosuus vaihtelee 25-60% välillä. YES alueiden rahoitus ulottuu asteittain vuoden 2013 loppuun.

 34. YES palvelut KOULUTUKSET • YES Kouluttaa opettajiaEri pituisia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia opetushenkilöstölle- YES Infot- YES Vesot- YES Asiantuntijakoulutukset- NY opinto-ohjelmakoulutuksetYrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiudet tulevat osaksi opetusta.Nuoret saavat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta

 35. YES palvelut STRATEGIAT JA SUUNNITELMAT • YES osallistuu strategioiden ja suunnitelmien laatimiseen ja kehittämiseenTuki oppilaitoksille opetussuunnitelman toteuttamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa. • Nuoret saavat laadukasta yrittäjyyskasvatusta myös tulevaisuudessa

 36. YES palvelut MATERIAALIT JA TOIMINTAMALLIT • YES tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen malleja ja materiaaleja opetukseenYES Katalogit- hyviä käytänteitä yrittäjyyskasvatuksestaYES Helmet- lyhyitä case-esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksestaMuiden toimijoiden yrittäjyyskasvatuksen materiaalit ja toimintamallitNuoret oppivat aktiivisen tekemisen kautta elämänhallintaa sekä tulevaisuudessa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

 37. YES palvelut KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ • YES antaa tukea yhteistyöhön koulun ja työelämän välilläYES ope-yrittäjätreffit- opettaja ja yrittäjä kohtaavat yhteisen teeman äärelläYES Café- opettajainkokous siirtyy koululta yritykseenYES Kummit- yritysten ja elinkeinoelämän edustajia, jotka sitoutuvat kouluyritysyhteistyöhönopeTET ja rexiTETAlueen elinkeino- ja yrityselämä tulevat tutuksi opettajalle ja nuorelle. Nuoret saavat realistista tietoa työelämästä ja työelämässä tarvittavista taidoista ja luovat kontakteja tulevaisuutta varten.

 38. YES palvelut NY ALUEPALVELUT • YES tarjoaa koulutusta Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien toteuttamiseenNY yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa käytännönläheisiä opinto-ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle learningbydoing- periaatteellaOpinto-ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien tavoitteitaNuoret oppivat yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja • ja talouden hallintaa tekemällä oppien.

 39. YES vuonna 2013 • YES goes to lukio- hanke- mukana 7 aluetta (muut YES –alueet verkostokumppaneina)- lukion opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämätietouden vahvistaminen- Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittämistyöYES- työkalut levitetään koko verkostolle-YES Kummit, YES ope-yrittäjätreffit, YES Café (YGL- hanke)YES Mentor- hanke- opettajien ja yrittäjien vertaismentorointihanke, jossa opettajata ja yrittäjät benchmarkkaavat toisiaan ja luovat uusia muotoja koulu-yritysyhteistyöhänYES vahvasti näkyvillä Yrittäjän päivässä ja viikossa- valtakunnallinen kampanja ja alueelliset tapahtumatYES seuraa yleissivistävän opetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyön edistymistäYES mukana Järjestöt on the road-kiertueella yhdessä muiden järjestöjen kanssaYES ry vaikuttaa yhdessä muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssaAlueelliset tavoitteet ja painopisteet

 40. Mitä hyötyä toiminnasta? ELINKEINOELÄMÄ - alueen osaamisen ennakointi YRITYKSET - alueen osaaminen käyttöön ja tietotaidon jakaminen vastavuoroisesti KUNNAT - oman alueen yhteinen osaaminen käyttöön omalla alueella NUORET - elämänhallintaa, omien/erilaisten taitojen ja vahvuuksien tiedostamista ja käyttöönottamista, yrittäjyysasennetta ja –osaamista = Oy Suomi Ab: enemmän hyvinvointia – vähemmän syrjäytymistä, yrittäjyysasennetta, elämänhallintaa, osaamista työpaikoille ja yrittäjyyttä KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT - tiivis vuorovaikutus koulun ulkopuolisen työelämän kanssa, tukea opsin toteutumiseen, tiedon päivittäminen ajan haasteisiin

 41. YES toiminnan vaikuttavuus 2013 YRITTÄJIÄ/ YRITYKSIÄ1 700 (yhteistyötä yli 10 000 kertaa) OPETTAJIA 8 000 (palvelua yli 20 000 kertaa) ARVIOITU VAIKUTUS 22 000 NUOREEN

 42. www.yes-keskus.fifacebook.com/yesverkostofacebook.com/YESgoestolukio

 43. ”Yrittäjyyskasvatusta ja - opetusta eri koulutusasteilla vahvistava valtakunnallinen verkosto”

 44. Kuinka paljon tutkinnon suorittamisesta oli sinulle hyötyä? (n=495)

 45. Yrittäjyys tutkintojen perusteissa • Tutkinnon perusteissa läpäisevänä teemana yrittäjyys • Kaikkiin tutkintoihin sisällytetty yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia joko sisällytettynä tutkinnon osien tavoitteisiin tai erillisenä tutkinnon osana. • Yrittäjyysosaamista sisällytetään kuhunkin perustutkintoon vähintään 5 opintoviikon nimellislaajuuden verran tutkinnoille luonteenomaisella tavalla • Yrittäjyysosaamista on osassa tutkintoja laajemminkin joko pakollisena tai valinnaisena – työelämän tarpeiden mukaan

 46. Ammatillinen peruskoulutus – yrittäjyys

 47. Näyttötutkinnot – yrittäjyys