zemn pl novac dokumentace a jej aktualizace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Územně plánovací dokumentace a její aktualizace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Územně plánovací dokumentace a její aktualizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Územně plánovací dokumentace a její aktualizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Územně plánovací dokumentace a její aktualizace. Ing. Tomáš Sklenář. Závazné nástroje územního plánování. Politika územního rozvoje Územně plánovací dokumentace - zásady územního rozvoje - územní plán - regulační plán. Oprávněný investor. § 39 odst. 2 SZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Územně plánovací dokumentace a její aktualizace' - kalona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z vazn n stroje zemn ho pl nov n
Závazné nástroje územního plánování

Politika územního rozvoje

Územně plánovací dokumentace

- zásady územního rozvoje

- územní plán

- regulační plán

opr vn n investor
Oprávněný investor
 • § 39 odst. 2 SZ

= vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury

 • může vyvolat mimořádné (zkrácené) postupy aktualizace ZÚR a nepřímo také aktualizace politiky územního rozvoje (PÚR)
 • může uplatňovat námitky k ZÚR a územnímu plánu (ÚP), o kterých musí být rozhodnuto
zkr cen postup aktualizace p r
Zkrácený postup aktualizace PÚR
 • § 35 odst. 5 SZ

Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda rozhodnout o aktualizaci PÚR, jejím obsahu a zkrácení lhůt uvedených v § 33 SZ (tj. lhůt pro její projednání) bez zprávy o uplatňování PÚR (tj. bez zadání)

 • (v SZ není stanoveno na čí návrh)
 • na návrh ministra (člena vlády)
zkr cen postup aktualizace z r
Zkrácený postup aktualizace ZÚR
 • § 42 odst. 6

… je-li kraji podán oprávněným investorem návrh na aktualizaci ZÚR z důvodu rozvoje veřejné dopravní nebo technické infrastruktury … , zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci ZÚR a jejím obsahu. Zpráva o aktualizaci ZÚR se v tomto případě nepořizuje (= nezpracovává se a neprojednává žádné zadání)

hrada opr vn n m investorem
Úhrada oprávněným investorem
 • § 42 odst. 7 ve spojení s § 45 odst. 2 SZ

Pokud je pořízení aktualizace ZÚR vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může kraj podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a úhradou nákladů podle § 45 odst. 2 (tj. na změny územních plánů vyvolaných aktualizací ZÚR)

n le itosti n mitky
Náležitosti námitky

Uplatnění ve lhůtě 7 dnů od veřejného projednání písemně

 • identifikační údaje - název nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla nebo jiná adresa pro doručování
 • vlastní text námitky (které věci se týká a co se navrhuje)
 • odůvodnění námitky
 • vymezení území dotčeného námitkou
 • podpis
vztah z vaznosti mezi p r a druhy pd z hlediska rozhodov n
Vztah závaznosti mezi PÚR a druhy ÚPD z hlediska rozhodování
 • § 31 odst. 4

PÚR je závazná pro pořizování a vydávání ZÚR, ÚP, RP a pro rozhodování v území

 • § 41 odst. 4

Kraj je povinen uvést do souladu ZÚR s následně schválenou PÚR. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí ZÚR, které jsou v rozporu s následně schválenou PÚR

vztah z vaznosti mezi z r a p nebo rp z hlediska rozhodov n
Vztah závaznosti mezi ZÚR a ÚP nebo RP z hlediska rozhodování
 • § 36 odst. 5

ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání ÚP, RP a pro rozhodování v území

 • § 54 odst. 5

Obec je povinna uvést do souladu ÚP s následně vydanou ÚPD krajem (tj. se ZÚR a RP vydaným krajem) a následně schválenou PÚR. Do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu s ÚPD následně vydanou krajem a s PÚR

umis ov n staveb v nezastav n m zem
Umisťování staveb v nezastavěném území
 • § 18 odst. 5 SZ

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro … veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, … . Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.