1 / 14

Informace a informační zdroje

E tické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva. Informace a informační zdroje. Součást duševního vlastnictví Jsou to práva, která chrání díla vědecké, umělecké a literární. Tyto práva chrání díla autorů před zneužitím

kalli
Download Presentation

Informace a informační zdroje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva Informace a informační zdroje

 2. Součást duševního vlastnictví Jsou to práva, která chrání díla vědecké, umělecké a literární. Tyto práva chrání díla autorů před zneužitím V České republice jsou zákony upravovány autorským zákoníkem. Autorské právo

 3. Hudba,filmy Legální • Stahovat z internetu pro vlastní účely • Půjčovat kamarádům Nelegální • Prodávat • Vystavovat na internetu • Natáčet filmy v kině • Obcházet ochranu proti kopírování

 4. Jsou chráněny softwarovou licencí Něco jako literární díla Programy

 5. Freeware – bezplatný, Autor si zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro specifické účely. • Shareware - chráněný autorským právem, který je možné volně distribuovat. Uživatel má možnost software po určitou dobu zkoušet, zda mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále používá, je povinen se řídit podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu Softwarové licence

 6. Demo - je komerční software dostupný zdarma ve verzi, která je omezená v jednom či více směrech.(Určitý počet dnů, omezené spouštění…) Trial – časově omezená licence. Program je plnohodnotný a po vypršení lhůty se rozhodneme zda koupíme nebo ne. Plná verze – plně funkční program

 7. ACTA obsahuje v preambuli kategorické tvrzení, že účinné prosazování práv k duševnímu vlastnictví je klíčové pro udržení hospodářského růstu ve všech odvětvích a celosvětově. • Pirátské zboží je nekvalitní a má pro spotřebitele nebezpečná rizika. • Za „padělané” knihy označuje ty kopie, které byly vydány bez povolení vydavatele. ACTA

 8. Ve prospěch nositelů práv (vydavatelů, nakladatelů, hudebních a filmových korporací). Jde o vtělení jejich požadavků do nejrigidnější formy, kterou právo zná, tedy mezinárodní smlouvy. Pro uživatele Internetu a pro poskytovatele informačních služeb žádné mezinárodní dohody, které by zaručovaly jejich práva a postavily limity požadavkům korporací, neexistují.

 9. Nebo-li Pirátství Porušování licenční smlouvy Padělání, prodej, nelegální šíření Tresty Vězení Vysoká pokuta Porušení autorských práv

 10. Etika = věda o morálce, patří do oblasti filozofie jakožto nauka o správném chování usiluje o uplatnění etických zásad v informační praxi – proces publikování, šíření informací… Informační etika

 11. Nutnost ->zvýšit úroveň profesionální informační práce ->preventivně působit na ochranu před nesprávným zacházením s informacemi ->zabezpečit, aby se informační pracovníci (také knihovníci) nepropůjčovali k činnostem, které se neslučují se zásadami informační etiky . Záměry

 12. Povinnost uvést zdroj, při používání citací jiného autora. Co nesmím?Opsat myšlenky bez citace Použít citaci a neuvést dílo nebo autora Používat nepřesné citace Citační etika

 13. 1. Nepoužiješ počítače, abys uškodil jinému člověku. • 2. Nebudeš rušit jiné při práci s počítačem. • 3. Nebudeš slídit v cizích počítačových souborech. • 4. Nepoužiješ počítače, abys kradl. • 5. Nepoužiješ počítače pro falešné svědectví. • 6. Nezkopíruješ ani nepoužiješ programové vybavení v něčím vlastnictví, aniž bys za ně poskytl úhradu. • 7. Nepoužiješ cizí počítačové prostředky bez zmocnění nebo řádné kompenzace. • 8. Nepřivlastníš si výsledek cizí duševní činnosti. • 9. Budeš mít na paměti společenské důsledky programu, který píšeš, nebo systému, který navrhuješ. • 10. Budeš používat počítače pouze tak, aby bylo zajištěno uznání a respekt tvých bližních Desatero počítačové etiky

 14. http://www.vscht.cz/document.php?docId=4319 www.wikipedie.cz http://www.phil.muni.cz/~cacka/infetik.html Novotná Dominika 4.A Zdroje

More Related