grunnskolel rerutdanningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grunnskolelærerutdanningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grunnskolelærerutdanningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Grunnskolelærerutdanningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Grunnskolelærerutdanningen. En liten oversikt. Fra skolemester til profesjonell lærer. En begynnelse. Før og nå – nye utfordringer i skolen. Før og nå – nye utfordringer i skolen. Skolekultur. Hva styrer skole ns innhold ? Landsfolkeskolen – byfolkeskolen ? Enhetsskolen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Grunnskolelærerutdanningen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skolekultur
Skolekultur
 • Hvastyrer skolens innhold?
 • Landsfolkeskolen – byfolkeskolen?
 • Enhetsskolen
 • Fellesskolen
 • …?
st meld nr 11 2008 2009 l reren rollen og utdanningen
St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren Rollen og utdanningen
 • Kunnskapsdepartementetoppnevnte et utvalg med mandat:å utarbeideutkasttilrammeplaniforskrifts form for de nyegrunnskolelærerutdanningene, somskalerstattedagensallmennlærerutdanningfrahøsten 2010
 • Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinnog 5. - 10. trinn
nasjonale retningslinjer for grunnskolel rerutdanningene
Nasjonaleretningslinjer for grunnskolelærerutdanningene
 • førende for institusjonenesprogramplaner
 • sikre en nasjonaltkoordinertlærerutdanning
 • Institusjonenesprogramplanerskalværeisamsvar med forskriftognasjonaleretningslinjer.
 • varierer med hensyntilomfangogkonkretiseringavfagligekrav, fagligprogresjonogdifferensieringmellom de to grunnskolelærerutdanningene.
forskningsbasert utdanning
Forskningsbasert utdanning
 • Lærerutdanningeneskalværeforskningsbaserte.
 • Alleundervisningsfagogskolerelevante fag ogemnerværeforankreti et forskningsaktivtmiljø.
 • Med forskningsaktivtmiljømenes at fagmiljøetmåomfatteansattesomselveraktiveforskere.
mobilitet i utdanningen
Mobilitet i utdanningen
 • Studenteneskalkunnesøke om overgangfra en institusjontil en annenetterbåde 2. og 3. studieår
utdanningenes innhold
Utdanningenesinnhold
 • Fagligkompetanse
 • Differensiertlærerutdanning
 • Integrertlærerutdanning
 • Danning
 • Detflerkulturelleperspektivet
 • Tilpassetopplæring
 • Vurdering
 • Grunnleggendeferdigheter
praksisoppl ringen
Praksisopplæringen
 • Lærerutdanningsinstitusjoneneharansvar
 • Må etablere et langsiktigsamarbeid
 • Praksislærerenskal ha gjennomgåttvidereutdanningipraksisveiledning
 • Praksisskolenskalorganiserepraksisopplæringenitråd med lærerutdanningensprogramplaner
 • Opplæringenskalevalueresunderveisistudieåretogvedstudieåretsslutt
opptakskrav til studiet
Opptakskrav til studiet
 • minstgjennomsnittskarakteren3 inorskog
 • minstgjennomsnittskarakteren3 imatematikk(224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng
jobbmuligheter
Jobbmuligheter
 • Studietutdannertillærer for grunnskolens 1.-7. trinneller 5. – 10 trinn
 • Utdanningengirogså et godtgrunnlag for å jobbeinnenforandreyrker, for eksempelinnenforskoleadministrasjon, opplærings- oginformasjonsarbeid, journalistikkogikultursektoren.
videreutdanning
Videreutdanning

Ettertreårielleretterfullført utdanning:

 • relevantemasterstudier
 • ulikefagligeutdanninger (bredde)
 • fordypningsfag
fagvalg
Fagvalg
 • GLU 1 – 7:
  • Krav om 30 stpiundervisningsfag + 60 stp PEL (inkl bachelor)
 • GLU 5 – 10:
  • Krav om 60 stpiundervisningsfag + 60 stpi PEL (ink bachelor)
slide22
PEL?
 • pedagogikkogelevkunnskap
 • forskjelligfraAllmennlærerutdanningen
 • den lærerfagligeplattformen
 • værepraktiskrettet
 • være et verdi- ogdanningsfag
 • omfatterdeldisiplineridéhistorie, utdanningshistorie, didaktikk, filosofi, psykologiogsosiologi.
pel tre hovedfunksjoner
PEL - Tre hovedfunksjoner
 • utvikle studentens faglige plattform
 • utvikle studentens metodiske kompetanse
 • utvikle studentens kompetanse til å ivareta relasjonelle og sosiale forhold knyttet til yrkesprofesjonen.
innhold i pel
Innhold i PEL

Faget er delt i fire, hver del med 15 studiepoeng:

 • Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling.
 • Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. 
 • Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet.
 • Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode.
hva inneb rer det nye
Hva innebærer det nye?
 • ”Styrkelærerrollenogskape en læreridentitetsom bringer skolenframover”
 • Evnetil å lærefraseg
 • Bidratil å gielevenegrunnleggendeferdigheter
 • Møteeleverssosiale problem ogandreforholdsom hemmer læring
 • Innsiktihvordanskolenisamarbeid med andreinstanserkanløseslikeproblemer
ny utdanning
Ny utdanning

Skal gi:

 • Faglig plattform (praksisnært og forskningsbasert)
 • Metodisk kompetanse (legge vekt på den mer instrumentelle delen av læreryrket)
 • Relasjonell og metodisk kompetanse
praksisn rhet
Praksisnærhet
 • Praksisskolersomer lærerutdannere
  • Praksisskoler med fellesholdning
 • God kompetanseipraksisskoler for mangfoldetiyrket
 • Godeveiledningsbetingelseripraksisogsomnyutdannet
masterutdanning
Masterutdanning
 • UTFORDRING
 • Hvaertankenbak?
 • Masterutdanningeller 5-årig utdanning?
  • Forventningerfrapolitiskemyndigheter?
  • ForventningerfraUtdanningsforbundet
  • Forskerellerlærer – forskendelærer?
  • Doktorgraderibarnehageogskole?
   • Ønsker vi det?
   • Ønsker en forskerdet?
 • Kvalitetiutdanningen?
er h gskoler og universiteter beredt
Er høgskoler og universiteter beredt
 • Kompetansehevingpåtoppkompetansenivå
 • Kompetansehevingpåførstenivå
 • Skolefagligeutfordringer mot masternivå
 • Forskningsmiljøer med utviklingogveiledningskompetanse
 • …..
utfordringer
Utfordringer
 • Godeutdanningstilbud
 • Godepraksisordninger
 • Godtsamarbeidmellomhøgskole/uniogpraksisfeltetiutdanningen
 • Godesøkeretilutdanningen
  • Realistiskeopptakskrav
 • God tilgangpå lærerutdannere frapraksisfeltet
  • Attraktivogkonkurransedyktiglønn
  • Godebetingelser for utviklingogforskningsarbeid
om f lgegruppen
Om følgegruppen
 • Hovedoppgave:
  • å følgeinnføringenav de nyegrunnskolelærerutdanningene
  • bidratil å sikre at reformengjennomføresetterStortingetsintensjoner ….
  • …. ogitråd med gjeldendestyringsdokumenter. Opprettelsenavfølgegruppenbleomtalti St.meld.nr. 11 (2008-2009) Læreren - Rollenogutdanningen.
 • Funksjonsperioden for Følgegruppener fem år
om f lgegruppen1
Om følgegruppen

Oppdragetertredelt:

 • følgegruppenskalsamle, analysereoggjørekjent data om reformen
 • girådtildepartementetogeventueltforeslåjusteringer
 • girådtilinstitusjoneneireformarbeidet
 • avgiårlig rapport tilKunnskapsdepartementet
rapporter fra f lgegruppen for l rerutdanningsreformen
Rapporter fra følgegruppen for lærerutdanningsreformen
 • Grunnskolelærerstudenter

Første semester i de nye utdanningene

 • MED GOD GLI I KUPERT TERRENG  

GLU‐reformens andre år

 • DRIVKRAFT I UTVIKLINGA AV LÆRARPROFESJONEN?

Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane

 • LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

Indre utvikling – ytre kontekstuelle og strukturelle hinder

utfordringer for utdanningsforbundet
Utfordringer for Utdanningsforbundet?
 • Rekrutteringtillærerutdanning
 • Hvemskalutdannedem?
 • Erdetforskjellpå 5-årig utdanningogmasterutdanning?
 • Statushevingavlæreryrket?
scenario
Scenario?
 • Klasseskilleiskolen?
  • Hvemer den godelæreren?
  • Forskningskompetanseellerskolekompetanse?
 • Mulighetenes marked!
  • Flere jobber å velgemellom?
forventninger
Forventninger
 • Regjeringenvilsatsepålærerne:
  • Heve status for yrket
  • Økekontrollen med arbeidstid
 • Status?
  • Lønnogarbeidsforhold
  • Karriereveier
 • Hvemstyrerlærerne?
regjeringens statustanker
Regjeringens statustanker

St.mld 11, kapittel 7.1:

 • «Status for et yrke eller en yrkesgruppe kan defineres som yrkes rang/stilling innenfor samfunnet. En rekke faktorer påvirker status.Yrker med høy status kjennetegnes gjerne med høy lønn, lang utdanning, troverdighet og karrieremuligheter.»