1 / 28

Sportfiske i ett lokalt perspektiv.

Sportfiske i ett lokalt perspektiv. Lars Emilson Fiskevattenägare i 3 fvof. Jobbar med fiske och landsbygdsfrågor. Ledamot i LAG, Leader Närheten. Lite historia. Uppväxt med nät och ryssjor. Ätit alldeles för mycket gädda varvat med kalvdans. Sportfiskat på allvar de sista 20 åren.

kalila
Download Presentation

Sportfiske i ett lokalt perspektiv.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sportfiske i ett lokalt perspektiv. Lars Emilson Fiskevattenägare i 3 fvof. Jobbar med fiske och landsbygdsfrågor. Ledamot i LAG, Leader Närheten

 2. Lite historia Uppväxt med nät och ryssjor. Ätit alldeles för mycket gädda varvat med kalvdans. Sportfiskat på allvar de sista 20 åren. Mycket gös och havsfiske i Norge.

 3. Forshaga fiskevårdskrets12 fvof3 större med intäkter från 100 tkr upp 500 tkr.Övriga 10 tkr och uppåt.Bra och varierade vatten.Gädda, gös, lax och öring mest efterfrågat.

 4. Gädda mest efterfrågad.

 5. Forshaga fiskevårdskrets.Ska enligt stadgarna bl.a.jobba med utvecklingfrågor, samverkan, kompetenshöjning och kunna fungera som projektägare.Allt för att höja avkastningen till fiskerättsägarna.Gemensamt kort för gymnasieungdom.

 6. Fiske för framtiden.Leaderfinansierat utvecklingsprojekt.Kom till då de mesta av fvof tappat farten i arbetet och dåligt med framåtblickande tänk. Fisket inget värt jämfört med jakt, ändå värt att bråka om ifall någon försöker förändra.Önskar ibland att vargen åt fisk.

 7. Negativa faktorer! • Hög medelålder. • Inga ungdomar. • Dålig tillsyn. • Några få eldsjälar. • Ett sammelsurium av regelverk, för vem, i alla fall inte för fiskegästen. • Dålig kännedom om nutidens fiske. • Dålig framförhållning.

 8. Mera negativt! • Inga fiskevårdsplaner förutom ett fvof men ej uppdaterad på 20 år. • Fiskutsättningar och andra åtgärder för att så har vi gjort förut. • Dåligt affärstänk. • Få deltagare på stämmor och möten.

 9. En ungdom!

 10. Något måste göras! • Goda förutsättningar genom bra fiskevatten. • Skaplig infrastruktur genom tidigare arbete, fvof/kommunen. • Några eldsjälar finns. • Bra närmarknad och bra förbindelser. • Sportfiskeakademin med kunskap.

 11. Vindskydd vid Klarälven.

 12. Leader,en möjlighet! • Sökte Leaderstöd för ett projekt på 31 mån. • Kostnader på 681 tkr. C:a 25% lönekostnader. • Projektstöd, 455 tkr. • Privat finansiering, 30 tkr. • LAG, off. Finansiering, 195 tkr. • Resurser, ideellt arbete, 228 tkr. • Offentliga resurser, 44 tkr.

 13. Saker som vi jobbar med. • Kompetenshöjande föreläsningar. • Biotopvård • Fiskevårdsplaner • Sportfisketurism i olika perspektiv. • Ungdom och kvinnor. • Invandrare • Sportfiskemetoder • Avtalsfrågor • Info om Leader och andra bidragsmöjligheter.

 14. Mera uppgifter! • Samordnad tillsyn • Driftsutsättning • Samförvaltning • Fiskekortsförsäljning via webb/sms. • Nya produkter. • Hyrbåtar • E-post

 15. Har vi några mål? • 1.Skapa arbetstillfällen och utveckla nya produkter. • 2. Kompetenshöjning, föreläsningar och utbyte. • 3. Engagera fler ungdomar och kvinnor i arbetet. Nå invandrare. • 4.Fiskets förvaltning, samordning av tillsyn, regler, m.m. 3-4 fvof • 5.Arbeta med fiskevårdsplaner, 4 -6 fvof.

 16. Gädda från Klarälven!

 17. Hur har det gått? • Mål1. Jobbar med driftsutsättning av laxfisket i Forshagaforsen. Fvof tecknar driftsavtal med extern entreprenör när det gäller fisket. Entreprenören ska även jobba med övriga vatten. Forshaga kommun arrenderar ut campingen till samma entreprenör. Bokningsbara produkter skapas. Går allt i lås så ger detta arbetstillfällen året runt på fiskesidan och kompetensförstärkning i regionen. Genom samarbete längs Klarälven är ett turistfiskekort på gång. Troligtvis inte mer än två kortområden.

 18. Prickig fisk från Klarälven.

 19. Lite mera under mål 1. • Ett nytt tätortsnära karpvatten är på gång. Ett samarbete mellan aktuellt fvof, Sportfiskeakademin och fiskeklubbar. Här kommer ungdomar att vara med i verksamheten. • Kräftor är kan vara aktuellt i samma vatten. • Bra tillgänglighet på fiskekort är svår att lösa. Därför inleder 4 -5 fvof samarbete med I-fiske för att sälja kort över webb/sms. • En sak som vi inte lyckats med fullt ut är tillgången till hyrbåtar.

 20. Mål 2 • Föreläsningar har genomförts, bl.a. om biotopvård, fiskevårdsplaner sportfisketurism, avtal och webb/smsbaserade tjänster. • Sportfiskemetoder 2010 blev Sportfiskets dag 2011. Info om moderna fiskemetoder med möjlighet till praktiska övningar. Samarbete med Sportfiskeakademins YH-studenter. • Studieresa till Älvkarleby med delar av styrgrupp och styrelsen i Forshagaforsen. • Återstår sportfiskemetoder/vinterfiske och ev. studieresa för samliga fvof.

 21. Gösmete

 22. Mål 3 • Information vid Sportfiskets dag riktat mot kvinnor och ungdom. • Inbjudan till aktiviteter skickas till sportfiskeklubbar och invandraransvariga i närområdet. • Här kommer vi få svårt att uppnå målet. Svårt att få med kvinnor i en mansdominerad värld. För att nå invandrare på ett bra sätt bör det finnas ”upparbetade” kulturer. • Karpsatsningen kan förhoppningsvis engagera ungdomar.

 23. Samarbete har kommit till stånd mellan 6 fvof. 4 fvof samarbetar i en samverkansgrupp. 2 fvof har gemensam kassör och gemensamma styrelsemöten. Tillsyn samordnas genom kretsen. Reglerna ses över och i möjligaste mån likformas för att underlätta för fiskegästen. Ytterligare 2 fvof har planer på samverkan. Mål 4

 24. Biotopvård i Klarälven.

 25. Mål 5 • 5 fiskevårdsplaner planer är på gång. • Planerna kommer att ha olika utformning allt efter hur mycket fvof kan bekosta. • Tyvärr så har förankringen av arbetet tagit mycket längre tid än beräknat. • Osäkert om det går att uppnå full ideell finansiering men huvudsaken att planerna blir gjorda.

 26. Några reflektioner! • Förvaltningsformen av fvof är oftast en trög apparat. • Förankringsprocessen tar lång tid men oerhört viktig. • Värdet av fiskeresursen alldeles för lågt. • Svårt med föryngring och att få fart på utvecklingsarbetet. • Oerhört viktigt att lyfta blicken och utbyta erfarenheter/nya ideer. • Utnötningsmetoden får användas i vissa fall. • Dålig uppbackning regionalt.

 27. Lite mer! • Mycket blanketter för att genomföra ett Leader-projekt. • Var rädd om kulturarvet fiske! Historia varvat med nytt höjer en fiskeupplevelse. • Låt kvalite och miljötänk genomsyra arbetet. • Eldsjälar behövs och ska premieras. • Vi har oanade resurser i våra fiskevatten!

 28. Nu är det slut! • Lars Emilson • Fiske o landsbygdsamordnare • 076-725 30 55 • lars.emilson@forshaga.se

More Related