slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
שוק העבודה של ערביי ישראל

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

שוק העבודה של ערביי ישראל - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

ועידת ראש הממשלה, 29 אוקטובר 2013, אוניברסיטת תל אביב. שוק העבודה של ערביי ישראל. אוניברסיטת תל אביב בנק ישראל. ערן ישיב ניצה (קלינר) קסיר. מבוא. הערבים מהווים 20.4 אחוזים מהאוכלוסייה שיעורי עוני גבוהים בקרבם – 57 אחוזים

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'שוק העבודה של ערביי ישראל' - kalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ועידת ראש הממשלה, 29 אוקטובר 2013, אוניברסיטת תל אביב

שוק העבודה של ערביי ישראל

אוניברסיטת תל אביב בנק ישראל

ערן ישיב ניצה (קלינר) קסיר

slide3
מבוא
 • הערבים מהווים 20.4 אחוזים מהאוכלוסייה
 • שיעורי עוני גבוהים בקרבם – 57 אחוזים
 • שורשי בעיית העוני מקורם בשוק העבודה negative labor market outcomes:
  • שיעורי השתתפות נמוכים(נשים בעיקר)
  • שיעורי אבטלה גבוהים (גברים בעיקר)
  • ריכוז במשלחי יד וענפים "נמוכים"
  • פריון נמוך ושכר נמוך
slide4
מבוא

כתוצאה מכך:

 • מצוקה כלכלית במגזר הערבי
 • פערים גדולים בין יהודים וערבים
 • ניכור מהמדינה וממוסדותיה
 • פגיעה משמעותית בתמ"ג ובמשק הישראלי.
slide6
שיעור ההשתתפות של גברים ערבים ישראלים ושל גברים במדינות המערב, 2010

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide7
שיעור ההשתתפות של גברים ערבים ישראלים ושל גברים במדינות ערביות ומוסלמיות, 2010

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide8
משלחי היד של גברים ערבים, 2011

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide9
תעסוקת גברים ערבים לפי ענף, 2011

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide10
שיעור השתתפות על פני זמן, 2011-1970, נשים

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

הערה: החל משנת 2012 שונתה שיטת המדידה של הלמ"ס בסקר כוח אדם, ולכן לא ניתן להשוות לנתונים קודמים.

slide11
שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ישראליות ושל נשים במדינות המערב, 2010

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide12
שיעור ההשתתפות של נשים ערביות ישראליות ושל נשים במדינות ערביות ומוסלמיות, 2010

המקור: סקרי כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide13
מודרניות לעומת מסורתיות (תרגיל שרירותי)

ישיב, ערן וניצה (קלינר) קסיר, 2010. "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה", סקר בנק ישראל 84, עמ' 86-39.

slide14
מודרניות לעומת מסורתיות (תרגיל שרירותי)

ישיב, ערן וניצה (קלינר) קסיר, 2010. "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה", סקר בנק ישראל 84, עמ' 86-39.

slide15
הכנסה ושעות עבודה שבועיות לפי מין ומגזר, 2010

מתוך: סקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים.

slide17
הבעיות העיקריות בשוק העבודה בקרב הגברים הערבים
 • ריכוז תעסוקתי גבוה במשלחי יד הדורשים מיומנות נמוכה וכושר פיסי.
 • פרישה מוקדמת יחסית מהשתתפות בשוק העבודה בקרב גברים המועסקים במשלחי יד פיסיים.

- היכולת לקבל הכנסה מתמיכות ממשלתיות שונות מאפשרת לפרוש עם הירידה ביכולות הפיזיות.

- מאפיין תרבותי - תמיכת הילדים בהוריהם, כבר בגיל צעיר.

 • עקב התופעות הנ"ל, השכר הממוצע נמוך יחסית.
 • שיעור גבוה של גברים בעלי השכלה אקדמית שאינם מועסקים במקצועות הלימוד שלהם.
slide18
הבעיות העיקריות בשוק העבודה בקרב הנשים הערביות
 • שיעורי תעסוקה והשתתפות נמוכים (כ-20%)
 • ריכוז תעסוקתי גבוה בחינוך ובשירותי בריאות ורווחה
 • שיעורים ניכרים של עבודה חלקית
slide19
הבעיות העיקריות בשוק העבודה בקרב הנשים הערביות - המשך
 • הבעיות מתמקדות בנשים:
 • בעלות השכלה נמוכה;
 • שאינן שולטות במיומנויות מודרניות;
 • להן מספר רב של ילדים, וילדים קטנים בפרט;
 • המתגוררות במקומות בהן יש בעיה של נגישות לתחבורה ציבורית (מרחב אפשרויות תעסוקה מוגבל);
 • בעלות תפיסות "מסורתיות" בעניין עבודת נשים ועבודת גברים;
 • מבוגרות.
slide20
הבעיות העיקריות
 • יש סימנים לקיומה של אפליית הערבים בשוק העבודה הן בתחום השכר והן בתחום התעסוקה.
 • בעיה מרכזית של ערביי ישראל קשורה בריכוז גיאוגרפי ובקשיים תחבורתיים –

מעיד על מצב של הצטמצמות התעסוקה הערבית למרחב מוגבל בכל המישורים: שכר, היקפי המשרה ועוד.

slide22
הרציונל בבסיס המלצות המדיניות
 • הבעיות שאופיינו הן בעיות מבניות ברמה מקרו-כלכלית
 • יש לזכור שחלקה של האוכלוסיה הערבית הוא 20% וצפוי לגדול ל-23% בעשורים הקרובים
 • המצב הנוכחי משקף הצטברות בעיות משמעותיות, חלקן נובעות מקיפוח ואפליה, במשך עשורים
 • בהיקף כזה אין לכך תקדים בכלכלות המפותחות בעולם
 • תוכניות מינוריות או מוגבלות במגוון שלהן לא רק שמחטיאות את המטרה אלא בולמות שינוי יסודי
slide23
כיוונים להמלצות למדיניות
 • צעדים שיפעלו להעלאת רמת ההשכלה והמיומנות;
 • צעדים שיקטינו את עלויות היציאה לעבודה;
 • צעדים שיפעלו לשינוי נורמות חברתיות בדבר יציאת נשים לעבודה;
 • צעדים לשיפור התחבורה הפיזית והגדלת הנגישות הפיזית של מקומות העבודה;
 • גישור על קשיים כגון העדר מידע, קושי בניידות, אפליה וכד'
 • מגוון צעדים בתחום הגברת הביקוש לעובדים
slide24
אנו מביאים המלצות בתחומים רבים כולל:
 • תוכנית מרווחה לתעסוקה
 • מס הכנסה שלילי
 • חינוך – תוכניות נרחבות
 • הכשרה מקצועית
 • תווך תעסוקתי
 • נושא עובדים זרים
 • עידוד תעסוקת נשים
 • הנגישות הפיסית של מקומות עבודה
 • חוקים נגד אפלייה ואכיפה
 • תעסוקת אקדמאים
slide25
תמרוץ הביקוש לעבודה
 • הקמת תשתיות למפעלים באזורים גיאוגרפיים רלבנטיים
 • פיתוח מיוחד וייעודי של היישובים הלא מוכרים בנגב בתחום התעסוקתי
 • הדרכה והכוונה בתחומים של ניהול ויזמות
 • סבסוד הקמת פירמות חדשות, תוך התמקדות בעסקים קטנים ובינוניים
 • טיפול בנושא קבלת אשראי מבנקים ומקרנות
 • ובכלל:פיתוח התווך הפיננסי במגזר הערבי
 • דרישות מפירמות המקבלות סיוע ממשלתי בתחום העסקת ערבים
 • פעולה נמרצת יותר לשילוב עובדים ערבים במגזר הציבורי בהתאם להחלטות ממשלה קיימות
slide26
תעסוקת אקדמאים
 • עידוד נקיטת מדיניות גיוס פעילה (כמו חברת "אינטל"): פרסום מודעות בערבית ביישובים ובמדיה הערבית, צירוף מראיין ערבי לראיון הקבלה לעבודה, עידוד קשרים בין העובדים הערבים לבין הקהילות שלהם.
 • להפיק לקחים מדוגמאות חיוביות: אינטל, סופרפארם
 • מתן תמריצים לחברות אשר יישמו מדיניות שכזו.
slide30

סימולציות ושיעורי תשואה

 • סימולציות של :
 • שיעורי ההשתתפות של נשים ערביות
 • סך התוצר של נשים ערביות בשנה
 • שיעורי התשואה
slide36
שיעורי התשואה השנתיים של צעדי המדיניות,

לאופק של 40 שנה – תסריטים חלופיים

ad