1 / 9

Orkanger IF Fotball

Orkanger IF Fotball. - Fotball for alle!. Fotballstyret 2012. Sportslig utvalg. Utviklingsplanen styrende for sportslig arbeid. Snart har samtlige trenere gjennomført trenerkurs. Adeccos Utdanningspris 2011. Stor oppsving i jentefotballen. TK jobber inn mot alle lag og trenere.

kali
Download Presentation

Orkanger IF Fotball

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Orkanger IF Fotball - Fotball for alle!

  2. Fotballstyret 2012

  3. Sportslig utvalg • Utviklingsplanen styrende for sportslig arbeid. • Snart har samtlige trenere gjennomført trenerkurs. • Adeccos Utdanningspris 2011. • Stor oppsving i jentefotballen. • TK jobber inn mot alle lag og trenere. • Smålagsspill og mange ballberøringer. • Differensiering etter nivå vektlegges. • Keeperutvikler. • Dommeravdeling.

  4. Økonomiutvalg • Største inntektskilder: • Samarbeidspartnere • Sponsorplakater • Orkla Cup • Treningsavgift • Største utgifter er hall- og baneleie i vinterhalvåret. • Negativt resultat i 2012. • Jobbes med å innføre gode rutiner.

  5. Seniorutvalg • Selvstyrte med egne representanter i styret. • Damelaget starter på sin 2. sesong i 3. div. • Herrelaget kretsmester i 2012. Lag i 5. og 6. div. • Flere 16-åringer deltar.

  6. Teknisk utvalg • RG som representantfor OIF Anlegg. • Anlegg tar seg av utbygging og drift. • Fotball står for dugnadshjelpen. • Friidrettsanleggog kunstgressbane.

  7. Inkluderingsutvalg • Jobber med inkludering av grupper med minoritetsbakgrunn og utviklingshemmede. • OIF Diamonds • Tett samarbeid med Orkdal Kommune og NFF.

  8. Orkla Cup • Et sosialt høydepunkt med deltakere fra hele distriktet. • Opp mot 1000 deltakende barn og unge. • Arrangeres i år 14. – 15. september.

  9. - Mer enn ei fotballavdeling • En aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. • Skal framstå som en klubb med holdningssterke spillere og ledere. • Holdningsarbeid,samhold, inkludering. • Helsebringende og kriminalitetsforebyggende arbeid.

More Related