Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Finanční situace Dopravního podniku hlavního města Prahy. Praha, leden 200 9. Výhrady pražské sociální demokracie ke způsobu financování Dopravního podniku HMP v posledních letech. snižování provozní dotace ze strany HMP pod únosnou mez

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Výhrady pražské sociální demokracie ke způsobu financování Dopravního podniku HMP v posledních letech

 • snižování provozní dotace ze strany HMP pod únosnou mez

 • DP HMP pro rok 2009 přidělena provozní dotace ve výši 7,1 mld. Kč, tj. o

 • 1,9 mld. Kč méně než činí náklady dle auditovaného kalkulačního vzorce

 • hodnotyposkytované dotace vykazují (jak v absolutní výši,tak vztažené k 

 • poskytované službě)trvale klesající trend


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Úspory a vnitřní rezervy Dopravního podniku HMP vyčerpány

 • během let 2003 – 2008 došlo k razantnímu snížení nákladů a potenciál dalších úspor

 • je téměř vyčerpán

 • 66% nákladů DP je prakticky přímo neovlivnitelných (zejména energie, odpisy, osobní

 • náklady,PHM), z čehož vyplývá že strategie kontinuálního navyšování výkonů je při

 • současném snižování dotací dlouhodobě neudržitelná

 • kalkulovaný náklad na 1 provozní vozokm (Kč) poklesl z hodnoty 87,7 na 75,06,

 • tj. o 14,4%.


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Přepravené osoby vyčerpány

1 400 000 000

1 350 000 000

1 300 000 000

1 250 000 000

1 200 000 000

1 150 000 000

1 100 000 000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Výkony Dopravního podniku HMP přesto rostou

 • současně s krácením provozní dotace a snižováním provozních nákladů ve stejném období docházelo k navyšování objemů poskytované služby (objemu přepravených osob +22% a vozových kilometrů +14%).


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Výše přidělované provozní dotace ze strany vyčerpányhl.m. Prahy neumožňuje:

 • řešit vnitřní dluh společnosti, který vznikl s ohledem na krácení výdajů nutných na údržbu a opravy stanic a tratí metra v minulých letech

 • udržet a zvyšovat kvalitu a rozsah městské hromadné dopravy na území HMP a v rámci pražské integrované dopravy

 • řešit problematiku kumulované ztráty v hodnotě 3,4 mld Kč (hospodaření minulých let, zejména povodňové škody a ztráty z konsolidace podniku v r. 2007).


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Pražská ČSSD nesouhlasí s řešením nastalé situace v oblasti nedostatku finančních prostředků na zajištění provozních výdajů Dopravního podniku HMP

 • formou omezenípřepravníchvýkonů, neboť by došlo při jejich razantním

 • snížení do nákladů DPk nevratnému zásahu do fungování Dopravního podniku

 • HMP (uzavírání garážía vozoven, propouštění zaměstnanců apod.)

 • formou tarifních úprav znamenajících zvýšení cen jízdného včetně předplatného

 • na území HMP

 • formou omezení či dokonce úplného zrušení do současné doby poskytovaných

 • sociálních slev (především pro seniory a školní mládež)


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Nedostatek finančních prostředků i v oblasti investičních výdajů

Dopravního podniku HMP

 • základním zdrojem financování investic v DP HMP jsou investiční dotace z rozpočtu

 • HMP, odpisy a úvěr

 • DP HMP je od roku 2002 zatížen úvěrem na 20 souprav metra (4,5 mld. Kč) se splatností

 • v roce 2019

 • přestože odpisy investičního majetku průběžně rostou, není jejich růst adekvátní

 • růstu cen dopravních prostředků a stavebních prací

 • objemu nasmlouvaných a připravovaných investic dlouhodobě neodpovídá jejich

 • pokrytí zdroji především ze strany hlavního města Prahy

 • v období 2009 – 2019 bude nutné na financování obnovy vozového parku vynaložit

 • celkem 23,8 mld. Kč


P ehled zasmluvn n ch investic dopravn ho podniku hmp v mil k obdob 2007 2019
Přehled zasmluvněných investic Dopravního podniku HMP (v mil. Kč) – období 2007 - 2019

 • vozový park metra – 11,2 mld Kč

 • autobusy a tramvaje – 20,2 mld Kč

 • celkem vozový park – 31,2 mld Kč

 • stavby – 10,4 mld Kč

  Potřeba roku 2009 – 3 mld Kč

  Schválený rozpočet HMP na rok 2009

  Trasa metra A 312,5 mil. Kč

  Modernizace vozů metra 500,0 mil. Kč

  IV. Provozní úsek trasy metra C2 917,3 mil. Kč

  I. provozní úsek trasy metra D 58,3 mil. Kč

  Nákup tramvají 200,0 mil. Kč


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Návrh mil. Kč) – období 2007 - 2019yČSSD uplatněné v rámci projednávání návrhu

rozpočtu HMP na rok 2009 v ZHMP

 • snížení navrhovaných výdajů pro výstavbu Severozápadní části Městského okruhu o 1,5 mld. Kč

 • přesuntěchto finančních prostředků ve prospěch investičních akcí Dopravního podniku HMP (obnova vozového parku pražské městské hromadné dopravy)


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

 • Nové návrhy pražské sociální demokracie na zajištění

 • finanční stabilizace Dopravního podniku HMP

 • opětovně posoudit nutnost realizace investic v oblasti výstavby městského okruhu

 • v objemech schváleného rozpočtu HMP na rok 2009 a na úkor těchto investic

 • posílit investiční dotace ve prospěch Dopravního podniku HMP

 • okamžitě navýšit investiční dotaci pro DP HMP na úkor předpokládaného přebytku

 • hospodaření HMP za rok 2009


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Dopravní podnik HMP a projekt OPENCARD zajištění

 • celkové finanční prostředky vynaložené do současné doby Dopravním podnikem HMP

 • na realizaci projektu OPENCARD činí 217 – 232 mil. Kč

 • tato částka nezahrnuje finanční ztrátu způsobenou přechodem části cestujících na roční

 • kupón z jiných tarifů vlivem nabídnutého bonusu – bude teprve vyčíslena

 • přes ubezpečování ze strany HMP a řadu jednání financuje Dopravní podnik HMP

 • projekt OPENCARD z vlastních finančních zdrojů, tj. bez jakékoliv dotace ze strany

 • HMP na realizaci tohoto projektu

 • Pražská sociální demokracie požaduje,

 • aby tyto finanční prostředky vynaložené Dopravním podnikem HMP na projekt,

 • který realizuje HMP prostřednictvím odboru informatiky MHMP, byly neprodleně

 • Dopravnímu podniku HMP v plné výši poukázány .

 • Současně pražská ČSSD požaduje, aby bylo ze strany HMP jasně deklarováno, jakým

 • způsobem a z jakých zdrojů bude realizace projektu OPENCARD v rámci Dopravního

 • podniku HMP financována v roce 2009, případně v dalších letech.


Finan n situace dopravn ho podniku hlavn ho m sta prahy

Za pražskou organizaci Č zajištění SSD děkujeme za pozornost