pa stwa demokracji ludowej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Państwa „demokracji ludowej ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Państwa „demokracji ludowej ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Państwa „demokracji ludowej ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Państwa „demokracji ludowej ”. Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Państwa „demokracji ludowej ”' - kalare


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przyczyny sowietyzacji europy rodkowowschodniej
Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej

II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających przed działaniami wojennymi lub przemieszczających się w różnych kierunkach w wyniku nowego podziału ziem po zakończeniu wojny, ruinę gospodarczą, chaos i destabilizację sytuacji społeczno-politycznej

slide4
do społeczeństw zmęczonych wojną łatwiej trafiały hasła reformy rolnej, nacjonalizacja przemysłu, powszechnej oświaty i zabezpieczeń społecznych
 • wśród wielu narodowości silne były tradycje rusofilskie i rozczarowanie postawą Zachodu (np. w Czechosłowacji)
 • zwycięstwo Armii Czerwonej, która stacjonowała na zajętych ziemiach, wprowadzała siłą komunizm – „eksport rewolucji”, terror, aresztowania i likwidacja opozycji
 • masowe fałszowanie wyborów, jednoczenie partii, delegalizacja partii niekomunistycznych
 • na konferencji Wielkiej Trójki zagwarantowano Stalinowi wpływy w Europie środkowowschodniej
 • rywalizacja między super mocarstwami w okresie zimnej wojny wpłynęło na przyspieszenie budowy systemu totalitarnego w państwach „demokracji ludowej”
czechos owacja
Czechosłowacja
 • po powrocie z emigracji prezydent Edward Benesz powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków
 • 27 III 1945 rząd ogłosił w Koszycach program, który zapowiadał
 • Reformę rolną
 • Nacjonalizację
 • Demokrację parlamentarną
 • Federacyjny ustrój państwa
 • Sojusz z ZSRR
 • W V 1946 odbyły się wybory
 • Komunistyczna Partia Czechosłowacji uzyskała 38% głosów i utworzyła rząd z komunistą Klementem Gottwaldem
slide8
Pod naciskiem Stalina następowała likwidacja życia demokratycznego

- odrzucono plan Marshalla

- Edward Benesz w II 1948 zmuszony był odwołać niekomunistycznych ministrów w rządzie Klementa Gottwalda

 • W 1948 ogłoszono konstytucję

- konstytucja określiła „ustrój demokracji ludowej”

 • Edward Benesz odmówił podpisania konstytucji i został zmuszony do dymisji

- rządy przejęli komuniści, którzy w wyborach w V 1948 wystawili tylko jedną listę wyborczą

w gry
Węgry
 • W czasie wojny stanęły po stronie państw faszystowskich

- od 1944 Niemcy wprowadzili okupację państwa węgierskiego

 • W XII 1944 na zajętych przez Armię Czerwoną wschodnich terenach Węgier powstał Rząd Tymczasowy z siedzibą w Debreczynie

- wypowiedział wojnę Niemcom

- ogłosił reformę rolną

- brak poparcia aliantów, którzy zgodzili się na wpływy Stalina

slide11

Sprawiający poczciwe wrażenie Chruszczow w 1956 kazał krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

slide12
v
 • W XI 1945 odbyły się wolne wybory parlamentarne

- zwycięstwo odniosła Partia Drobnych Rolników 57 %

- komuniści uzyskali tylko 17%

 • Pod naciskiem Armii Czerwonej na czele rządu stanął komunista Laszko Rajk
 • W I 1946 Węgry ogłoszono republiką

- aresztowanie opozycji i eliminowanie przeciwników tzw. Taktyką salami

 • Po wyborach w VIII 1947 i V 1949 komuniści przejęli władzę, ogłaszając w VIII 1949 konstytucję
rumunia
Rumunia
 • W czasie wojny była po stronie państw faszystowskich do VIII 1944
 • W 1944 wkroczyła Armia Czerwona, która traktowała państwo jak kraj podbity
 • W X 1944 – założenie przez komunistów Narodowego Frontu Demokratycznego

- opowiadał się za radykalnymi reformami społeczno-gospodarczymi

- powołał oddziały milicji patriotycznej

slide16
Zmuszenie króla Michała do mianowania w II 1945rządu komunistycznego premiera Petru Grozy

- sfałszowanie wyborów do parlamentu w 1946, terror, likwidacja opozycji

- reforma rolna

 • W 1947 król Michał abdykował i udał się na emigrację
 • W III 1948 komuniści uzyskali 98% mandatów do parlamentu i ogłosili nową konstytucję, wprowadzając „ustrój demokracji ludowej”
bu garia
Bułgaria
 • W czasie wojny znalazła się po stronie państw faszystowskich, ale nie brała udziału w wojnie z ZSRR
 • W 1944 – wkroczenie Armii Czerwonej
 • IX 1944 – przejęcie władzy przez Front Ojczyźniany, w którego skład weszli komuniści Bułgarskiej Partii Komunistycznej i ich sojusznicy
slide20
- początek terroru

- do opozycji przeszli socjaldemokraci i Bułgarski Ludowy Związek Chłopski

 • Fałszowanie wyborów w 1945

- premierem został przywódca komunistów, Georgi Dymitrow

 • 1946 – sfałszowanie referendum znoszącego monarchię
 • ogłoszenie republiki ludowej

- nacjonalizacja przemysłu

 • kolektywizacja rolnictwa
 • XII 1947 – konstytucja wprowadziła ustrój „demokracji ludowej”
jugos awia
Jugosławia
 • W czasie wojny prężnie działała komunistyczna partyzantka pod dowództwem Josipa Broz Tito

- w 1944 wyzwoliła znaczną część państwa

 • W czasie konferencji w Jałcie zdecydowano, że w Jugosławii powstanie koalicyjny rząd złożony z komunistów oraz przedstawicieli rządu emigracyjnego i zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory parlamentarne

- komuniści jednak nie chcieli się dzielić władzą

 • W III 1945 powołano koalicyjny Rząd Jedności Narodowej
slide24
W XI 1945 odbyły się wybory parlamentarne

- zwyciężył w nich komunistyczny Front Narodowy, który uzyskał 90% głosów i powołał nowy rząd

 • W I 1946 uchwalono konstytucję i ogłoszono Jugosławię Federacyjną Ludową Republiką

- terror, likwidacja opozycji, obozy koncentracyjne

- Josip Broz Tito przeciwstawił się Moskwie

- chciał stworzyć federację bałkańską z udziałem Jugosławii i Bułgarii

 • Oskarżenie w 1948 JBT o „błędy i odstępstwa” od marksizmu-leninizmu i o nacjonalizm
 • Postawa Tito była nieugięta wobec Moskwy

- zdobył sobie tym poparcie wśród społeczeństwa

slide26
- otworzył państwo na Zachód – układy gospodarcze z USA i Wielką Brytanią

- zaniechano kolektywizacji

- rady robotnicze przejęły zarząd w zakładach pracy

- uchwalono konstytucję – stworzono komunizm samorządowy

- spowodowało to zerwanie stosunków państw „demokracji ludowej” z Jugosławią

 • W VIII 1954 Grecja, Jugosławia i Turcja podpisały Pakt Bałkański, który wprowadził Jugosławię w strefę wpływów NATO

- pakt nie odegrał większej roli z powodu nowej polityki wobec Jugosławii po 1956

 • Aktywny udział Jugosławii w ruchu państw niezaangażowanych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej
albania
Albania
 • Zwycięstwo komunistów w wyborach parlamentarnych w XII 1945

- Albania oddała Jugosławii Kosow-Metohiji, w którym mieszkało więcej Albańczyków

 • W I 1946 zniesiono monarchię
 • Całe państwo było pod ścisłą kontrolą i dyktaturą Komunistycznej Partii Albanii na czele z Denverem Hodżą, który skupił w swoich rękach władzę dyktatorską
 • Po 1956 komuniści nie zerwali e stalinowską przeszłością, poparli ideologią chińskiego maoizmu
 • W 1961 Albania zerwała stosunki dyplomatyczne z ZSRR i wystąpiła z RWPG
rewolucja kuba ska
Rewolucja kubańska
 • W 1952 ponownie do dyktatorskiej władzy doszedł Fulgencio Batista

- wywołało to protest lewicujących intelektualistów z braćmi Castro na czele

 • 26 VII 1953 grupa młodzieży pod przewodnictwem Fidela Castro zaatakowała koszary Santiago de Kuba

- po nieudanej akcji partyzanci zostali aresztowani, a po dwóch latach udali się na emigrację, gdzie założyli „Ruch 26 lipca”

slide32
- niepowodzenie akcji

- blokada morska Kuby przez USA

- pomoc ZSRR dla Castro

- rozmieszczenie na wyspie strategicznych wyrzutni rakietowych

- w odpowiedzi 22 X 1962 błyskawiczna, całkowita blokada Kuby przez USA /kryzys karaibski/

- groźbie wybuchu wojny próbowali zapobiec m. in. sekretarz ON U Thant i papież Jan XXIII

 • 28 X 1962 podpisano porozumienie

- USA zrezygnowały z inwazji na Kubę, a ZSRR wycofał wyrzutnie rakietowe

podporz dkowanie moskwie
Podporządkowanie Moskwie
 • Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych /Kominform/ zostało powołane we IX 1947 na spotkaniu przedstawicieli partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie

- jego celem była „walka z imperializmem” i wzajemna pomoc

- w praktyce ingerowało w wewnętrzne sprawy państw

 • Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
slide38
- została utworzona w I 1949 przez: ZSRR, Polskę, Bułgarię, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, Albanię, NRD

- narzucono jednolity system gospodarczy według radzieckiego wzorca, rozwinięto współpracę naukowo-techniczną

 • Budowa „systemu promienistego” na zasadzie dwustronnych kontaktów państw satelickich z Moskwą

- żadne decyzje nie mogły zapaść bez wiedzy i zgody Stalina

 • „czystki” w partiach satelickich
slide40
Wprowadzenie cenzury; podporządkowanie oświaty i kultury władzy partii; represje wobec kościoła; marksistowska interpretacja dziejów
 • Potępienie przez Stalina i Kominform przywódcy Jugosławii, Josipa Broz Tito za stworzenie modelu komunizmu samorządowego i niepodporządkowanie się Moskwie
 • Powstanie wojskowego sojuszu obronnego
 • Układ Warszawski /14 V 1955 – 1 VII 1991/: Albania /wystąpiła w 1968/ Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry ZSRR
 • Zgoda na czasowe stacjonowanie wojsk radzieckich na terytorium sojusznika