Dopady lisabonsk smlouvy na fungov n evropsk unie
Download
1 / 17

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie. Eva Zahořová České Budějovice 2009. Listina základních práv Evropské unie základní vymezení pravomocí mezi EU a členské státy článek 352 SFEU (doložka flexibility) právní subjektivita a možnost vystoupení z Unie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie' - kalare


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dopady lisabonsk smlouvy na fungov n evropsk unie

Dopady Lisabonské smlouvy na fungování Evropské unie

Eva Zahořová

České Budějovice 2009


Listina základních práv Evropské unie

základní vymezení pravomocí mezi EU

a členské státy

článek 352 SFEU (doložka flexibility)

právní subjektivita a možnost vystoupení z Unie

pilířová struktura

institucionální změny


Lisabonsk smlouva
Lisabonská smlouva

Článek 18 se mění takto:

a) v odstavci 2 se slova „může Rada“ nahrazují slovy „mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem“ a poslední věta se zrušuje;

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

3. Ke stejnému účelu jako účelu uvedenému v odstavci 1, nestanoví-li k tomu Smlouvy nezbytné pravomoci, může Rada zvláštním legislativním postupem přijmout opatření týkající se sociálního zabezpečení nebo sociální ochrany. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.“


Smlouva o Evropské Unii (SEU)

Smlouva o založení Evropského společenství → Smlouva o fungování Evropské Unie (SFEU)

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Protokoly

Listina základních práv EU


Listina z kladn ch pr v evropsk unie
Listina základních práv Evropské unie

 • Článek 6 (SEU)

 • Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy.

 • Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve

 • Smlouvách.


Výlučná pravomoc Unie

a) celní unie;

b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu;

c) měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro;

d) zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky;

e) společná obchodní politika;

f) některé mezinárodní smlouvy

Sdílená pravomoc Unie

a) vnitřní trh;

b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě;

c) hospodářská, sociální a územní soudržnost;

d) zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů;

e) životní prostředí;

f) ochrana spotřebitele;

g) doprava;

h) transevropské sítě;

i) energetika;

j) prostor svobody, bezpečnosti a práva;

k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v této smlouvě


P enos pravomoc podle l 10a stavy
Přenos pravomocí podle čl. 10a Ústavy

 • Článek 10a

 • Mezinárodní smlouvou mohou být některépravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

 • (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.


Dolo ka flexibility
Doložka flexibility

 • Článek 352 (SFEU)

 • Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu vhodná ustanovení.


Pr vn subjektivita unie

Článek 47 (SEU)

Unie má právní subjektivitu.

Právní subjektivita Unie


Vystoupen z unie
Vystoupení z Unie

 • Článek 50 (SEU)

 • Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.


Pil ov struktura unie

Evropská unie

I. pilíř

Evropská

společenství

II. pilíř

Společná

zahraniční a

bezpečnostní

politika

III. pilíř

Policejní a

justiční

spolupráce

v trestních

věcech

Pilířová struktura Unie


Evropsk parlament

zastupuje demokratický prvek

všeobecné, přímé, svobodné, tajné volby

751 poslanců včetně předsedy / minimálně 6, maximálně 96 míst z každého členského státu

funkční období – 5 let

posílení role Evropského parlamentu - spolurozhodování

Evropský parlament


Evropsk komise
Evropskákomise

 • zastupuje zájmy EU

 • počet členů – listopad 2009 až 31. říjen 2014 – 27

  – od 1. listopadu 2014 – snížení počtu

 • funkční období – 5 let


Evropsk rada
Evropská rada

 • hlavy států nebo předsedové vlád členských států + předseda + předseda Komise

 • vymezuje obecné politické směry a priority EU

 • nevykonává legislativní funkci

 • rotující předsednictví x stálý předseda


P edseda evropsk rady
Předseda Evropské rady

 • vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 • svolává Evropskou radu

 • předsedá Evropské radě a vede její jednání


Vysok p edstavitel unie pro zahrani n v ci a bezpe nostn politiku
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věcia bezpečnostní politiku

 • volen Evropskou radou se souhlasem předsedy Komise

 • jako místopředseda Komise – schválení Evropským parlamentem

 • předsedá Radě pro zahraniční věci, je místopředsedou Komise

 • předkládá návrhy k vypracovávání společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 • zajišťuje provádění rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou

 • zastupuje Unii v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 • vede politický dialog se třetími stranami, vyjadřuje postoj Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Mgr. Eva Zahořová, LL.M.

Odbor kompatibility | Department for Compatibility with EC Law

Oddělení pro legislativní proces EU | Unit for Legislative Process of the EU

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic

nábřeží Edvarda Beneše 4

CZ Praha 1 - 118 01

[email protected]

www.vlada.cz


ad