slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Baøi 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Baøi 1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Baøi 1. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ. I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM. 1) Chuyeån ñoäng cô :. Chuyeån ñoäng cô laø gì ?. Ví duï : chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi. I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM. 1) Chuyeån ñoäng cô :. Chuyeån ñoäng cô laø gì ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baøi 1' - kalare


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Baøi 1

CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide2

I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM

1) Chuyeån ñoäng cô :

Chuyeån ñoäng cô laø gì ?

Ví duï : chuyeån ñoäng cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide3

I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM

1) Chuyeån ñoäng cô :

Chuyeån ñoäng cô laø gì ?

Ví duï : chuyeån ñoäng cuûa oâ toâ treân ñöôøng

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide4

I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM

1) Chuyeån ñoäng cô :

Chuyeån ñoäng cô laø gì ?

Ví duï : chuyeån ñoäng cuûa chieác taøu buoàm treân soâng , cuûa maùy bay

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide5

I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM

1) Chuyeån ñoäng cô :

Chuyeån ñoäng cô laø gì ?

Ví duï : chuyeån ñoäng cuûa con taøu vuõ truï

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide6

MỸ THO

60Km

MỸ THO

59Km

I. CHUYEÅN ÑOÄNG CÔ – CHAÁT ÑIEÅM

1) Chuyeån ñoäng cô :

Chuyeån ñoäng cô cuûa vaät laø söï thay ñoåi vò trí cuûa vaät ñoù so vôùi caùc vaät khaùc theo thôøi gian

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide7

2) CHAÁT ÑIEÅM

Moät vaät chuyeån ñoäng ñöôïc coi laø moät chaát ñieåm neáu kích thöôùc cuûa noù raát nhoû so vôùi ñoä daøi ñöôøng ñi ( hoaëc so vôùi nhöõng khoaûng caùch maø ta ñeà caäp ñeán )

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide8

C1

  • Ñöôøng kính cuûa Maët Trôøi : 1.400.000km
  • Ñöôøng kính cuûa Traùi Ñaát : 12.000km
  • Khoaûng caùch töø Traùi Ñaát ñeán Maët Trôøi : 150.000.000km
  • a) Neáu veõ ñöôøng ñi cuûa Traùi Ñaát quanh Maët Trôøi laø moät ñöôøng troøn , ñöôøng kính 15cm thì hình veõ Traùi Ñaát vaø Maët Trôøi seõ laø nhöõng hình troøn coù ñöôøng kính bao nhieâu xentimeùt ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide9

C1

b) Coù theå coi Traùi Ñaát nhö moät chaát ñieåm trong heä Maët Trôøi ñöôïc khoâng ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide10

3) QUYÕ ÑAÏO

Quyõ ñaïo laø gì ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide11

3) QUYÕ ÑAÏO

Khi chuyeån ñoäng, chaát ñieåm vaïch ra moät ñöôøng trong khoâng gian goïi laø quyõ ñaïo chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

ii ca ch xa c nh v tr cu a va t trong kho ng gian

MỸ THO

60Km

MỸ THO

59Km

II. CAÙCH XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUÛA VAÄT TRONG KHOÂNG GIAN

1. Vaät laøm moác vaø thöôùc ño

Neáu bieát ñöôøng ñi cuûa vaät ta chæ caàn choïn moät vaät laøm moác vaø moät chieàu döông treân ñöôøng ñoù laø coù theå xaùc ñònh chính xaùc vò trí cuûa vaät baèng caùch duøng moät caùi thöôùc ño chieàu daøi ñoaïn ñöôøng töø vaät laøm moác ñeán vaät

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

ii ca ch xa c nh v tr cu a va t trong kho ng gian1
II. CAÙCH XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ CUÛA VAÄT TRONG KHOÂNG GIAN

1. Vaät laøm moác vaø thöôùc ño

C2 : Coù theå laáy vaät naøo laøm moác ñeå xaùc ñònh vò trí moät chieác taøu thuyû ñang chaïy treân soâng ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide14

O

M

x = OM

2) Heä toaï ñoä

 Xeùt chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm treân moät ñöôøng thaúng

+ Truïc toïa ñoä : Coù phöông truøng vôùi ñöôøng ñi.

+ Goác toïa ñoä : Taïi moät ñieåm O treân ñöôøng ñi.

+ Chieàu döông : Nhö hình veõ.

x

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide15

X = MO

x > 0

O

2) Heä toaï ñoä

 Vò trí cuûa chaát ñieåm taïi ñieåm M ñöôïc xaùc ñònh baèng toïa ñoä :

 Neáu vaät chuyeån ñoäng ôû phía döông cuûa truïc toïa ñoä thì : x > 0

x

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide16

X = MO

x < 0

O

2) Heä toaï ñoä

 Vò trí cuûa chaát ñieåm taïi ñieåm M ñöôïc xaùc ñònh baèng toïa ñoä :

 Neáu vaät chuyeån ñoäng ôû phía döông cuûa truïc toïa ñoä thì : x > 0

 Neáu vaät chuyeån ñoäng ôû phía aâm cuûa truïc toïa ñoä thì : x < 0

x

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide17

y

M

y = OI

O

x

x = OH

2) Heä toaï ñoä

 Xeùt chuyeån ñoäng cuûa moät chaát ñieåm treân moät maët phaúng

I

H

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide18

C3

Haõy cho bieát caùc toïa ñoä cuûa ñieåm M naèm chính giöõa moät böùc töôøng hình chöõ nhaät ABCD coù caïnh AB = 5m , vaø caïnh AD = 4m ( Hình 1.4) . Laáy truïc Ox doïc theo AB , truïc Oy doïc theo AD

C

D

B

A

Hình 1.4

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide19

III. XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN TRONG CHUYEÅN ÑOÄNG

1. Moác thôøi gian vaø ñoàng hoà : Muoán xaùc ñònh thôøi ñieåm, ngöôøi ta phaûi chæ roõ moác thôøi gian (hoaëc goác thôøi gian) vaø ño khoaûng thôøi gian troâi ñi keå töø moác thôøi gian baèng moät chieác ñoàng hoà.

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide20

III. XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN TRONG CHUYEÅN ÑOÄNG

2. Thôøi ñieåm vaø thôøi gian : Neáu laáy moác thôøi gian laø thôøi ñieåm vaät baét ñaàu chuyeån ñoäng (thôøi ñieåm 0) thì soá chæ cuûa thôøi ñieåm truøng vôùi soá ño khoaûng thôøi gian ñaõ troâi qua keå töø moác thôøi gian

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide21

III. XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN TRONG CHUYEÅN ÑOÄNG

C4. Xem baûng 1.1 trang 10 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi : Tính xem ñoaøn taøu chaïy töø ga Haø Noäi ñeán ga Sai Goøn trong bao laâu ?

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

slide22

IV. HEÄ QUY CHIEÁU

  • Moät heä quy chieáu goàm :
  • moät vaät laøm moác , moät heä toaï ñoä gaén vôùi vaät laøm moác
  • moät moác thôøi gian vaø moät ñoàng hoà

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

ca u 1
Caâu 1

Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây coù theå coi vaät laø chaát ñieåm ?

A. Traùi ñaát chuyeån ñoäng töï quay quanh truïc cuûa noù .

B. Hai hoøn bi va chaïm vôùi nhau

C. Ngöôøi nhaûy caàu luùc ñang rôi xuoáng nöôùc

D. Gioït nöôùc möa luùc ñang rôi

D. Gioït nöôùc möa luùc ñang rôi

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền

ca u 2
Caâu 2

Trong tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây vaät khoâng ñöôïc coi laø chaát ñieåm ?

A. Maët Traêng chuyeån ñoäng quanh Traùi Ñaát .

B. Gioït nöôùc möa ôû caïnh con ñom ñoùm

C. Moät oâ toâ taûi chaïy töø TP. Hoà Chí Minh veà Myõ Tho

D. Traùi Ñaát chuyeån ñoäng quanh Maët Trôøi

B. Gioït nöôùc möa ôû caïnh con ñom ñoùm

Huỳnh Thiện Chí - THPT Lê Thanh Hiền