Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Սատուրն ( Երեվակ ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Սատուրն ( Երեվակ )

Սատուրն ( Երեվակ )

215 Views Download Presentation
Download Presentation

Սատուրն ( Երեվակ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Սատուրն (Երեվակ)

  2. Այսմոլորակըարեգակնայինհամակարգիվեցերորդմոլորակն է` Երևակ հայկական անվանումով: Մեծությամբ արեգակնային համակարգում երկրորդն է`Յուպիտերից հետո: Արեգակի շուրջը պտտվում է էլիպսային ուղեծրով: Միջին հեռավորությունը Արեգակից 1,43 միլիարդ կմ է: Սատուրնի էքսցենտրիսիտետը 0,056 է` հսկա մոլորակների մեջ առավելագույնը:

  3. Սատուրնըկազմված է ջրածնից, ոչմեծքանակությամբհելիումից և գծայինէլեմենտներից։ Այնկազմված է նաևփոքրքարե և սառցեմիջուկից, որըշրջապատված է մետաղականջրածնիհաստշերտով և դրսից` գազայինշերտով։ ՔամուարագությունըՍատուրնիվրակարողհասնել 1800 կմ/ժ։ Մթնոլորտումտեղիենունենումհսկայականփոթորիկներ, որոնքտեսանելիենանգամԵրկրից (աստղադիտակով)։ Սատուրնիմագնիսականդաշտըհասնում է Յուպիտերինին և մեծ է Երկրիմագնիսականդաշտից։

  4. Արեգակիցգտնվում է 9,54 ա.մ. հեռավորությանվրա և նրաշուրջը 9,6 կմ/վ արագությամբպտտվում է 29,46 տարում։ Հասարակածայինշառավիղը 60400 կմ է, միջինխտությունը` 700 կգ/մ³։ ԻրառանցքիշուրջՍատուրնըպտտվում է 10 ժամ 40 րոպե 30 վայրկյանում։ Նմանարագպտույտիցմոլորակը «սեղմվում է» բևեռներում։ Բևեռայինշառավիղը 6500 կմ-ովփոքր է հասարակածայինշառավղից։ Հասարակածըուղեծրիհարթությամբթեքված է 26,70 անկյունով. դահանգեցնում է տարվաեղանակներիփոփոխության։

  5. ՈՒնիէլիպսաձևսկավառակ: Հասարակածայինշառավիղը 60 000 կմ է, ծավալը` 755 երկրայինծավալ: Զանգվածը` 95,1 երկրայինզանգված, իսկխտությունը 0,68 գրամ/սմխորանարդ: Ծանրությանուժիարագացումըհասարակածում 11 մետրվրկքառակուսի է, պարաբոլականարագությունը` 37 կմ/վրկ:

  6. Սատուրնունի 61 արբանյակ,որոնցիցամենամեծըՏիտանն է, որնիրզանգվածովերկուանգամմեծ է լուսնիզանգվածից և արբանյակներիընտանիքումառանձնահատուկ է այնբանով,որմթնոլորտունի:Դրանցից 34- ի տրամագիծըփոքր է 10 կմ- ից:

  7. Մակերևույթայինջերմաստիճանըփոխվում է -190-ից մինչև -150 աստիճանցելսիուս: Մթնոլորտըհիմնականումբաղկացած է ջրածնից, մեթանից և հելիումից: Սատուրնիուշագրավառանձնահատկություններից է օղակներիառկայությունը, որոնքկազմումենՍատուրնիհասարակածայինհարթությանմեջգտնվողմիասնականհարթհամակարգ: Օղակները, կարծես, մեկըմյուսիմեջդրվածտարբերպայծառությանհամակենտրոնգոյացություններեն:

  8. Շնորհակալություն !!!