Pavelpetr cz
Download
1 / 22

pavelpetr.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

www.pavelpetr.cz. LITERATURA. DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, 2007. 392 s. Fiala, J. a kol. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář . 3. vydání. Praha : C.H.Beck , 2005. 500 s.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'pavelpetr.cz' - kalani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Www pavelpetr cz
www.pavelpetr.cz

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště


Literatura
LITERATURA

 • DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, 2007. 392 s.

 • Fiala, J. a kol. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3. vydání. Praha : C.H.Beck, 2005. 500 s.

 • Fiala, J. Nad zákonem o vlastnictví bytů aneb „spoluvlastnictví je vynálezem ďábla“. Časopis pro právní vědu a praxi, 1994, č. 4, s. 9-17.

 • JENIβEN, G. Wohnungseigentumgesetz. Kommentar.Wien : LexisNexis, 2006. 3. bearbeiteteAuf. 522 s.

 • KOLEKTIV AUTORŮ. Guidelines on condominiumownershipofhousingforcountries in transition. New York, UnitedNations, 2003, 84 p.

 • LEYSER, J. TheOwnershipofFlats – A Comparative Study. InternationalandComparativeLawQuarterly. 1958, Vol. 7., pp. 31-53.

 • Luby, Š.Vlastníctvobytov. Bratislava : VydavateľstvoSlovenskejakadémievied, 1971. 518 s.

 • Petr, p. Společenství vlastníků jednotek v novém kabátě? Právní fórum, 2010, č. 6, s. 279-283.

 • Schödelbauerová, P.; ČÁP, J. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. Praha : WoltersKluwer, 2009. 155 s

 • Zuklínová, M. Několik úvah o osobním vlastnictví bytů. Právník, 1979, č. 5, s. 479-493.

 • Aj.

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Prameny pr va
PRAMENY PRÁVA

 • Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 • Zákon 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu NP

 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu vl. některých věcí…

 • Zákon č. 42/1992 Sb., transformační zákon

 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vl. a jiných věc. práv

 • Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů

 • Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění n.v. č. 151/2006 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy SVJ

 • Aj.

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Historie
HISTORIE

 • Starověký Řím – platí zásada SUPERFICIES SOLO CEDIT (GAIUS uč. 2, 73) povrch ustupuje půdě – tzn. stavba je součástí pozemku (pozor současnost §120/2 OZ)

 • Věci - pouze pozemky (res immobiles); možnost práva stavby (superficies) věcné právo suigeneris

 • Byty (ovšem nikoliv jako samostatné věci) existovaly v podobě tzv.insulae, skládající se i jen z jedné místnosti, nacházející se až v sedmipatrových domech (údajně jich bylo až 23000).

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Historie1
HISTORIE

 • 18. – 19. stol. na křižovatce mezi uznáním a neuznáním bytu coby věci v právním smyslu.

 • Velkým odpůrcem např. Savigny (vlastnictví bytů je nesmysl) ovlivnilo německou právní doktrínu

 • Renesance vlastnictví bytů se objevuje ve 30tých letech 20.stol – vzrůstající potřeba bytů (dělníci, inteligence)

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Historie2
HISTORIE

 • V českých zemích existence zásady s.s.c. aktuální až do účinnosti tzv. středního kodexu, kdy byla z občanského práva vypuštěna; překážka pro hospodářský život země; kolektivizace zemědělství

 • V současnosti se zvažuje opětovné zavedení zásady viz §478 Osnovy návrhu OZ (problémy řeší přechodná ustanovení §2915 Osnovy)

 • Vlastnictví bytů zavedeno až zákonem č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů (touto formou převedeno/vystaveno cca 32 tis. bytů) – monistická koncepce!!

 • Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.

 • De lege ferenda zařazeno do lex generalis!

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Teoretick koncepce vlastnictv byt luby vlastn ctvo bytov bratislava sav 1971
TEORETICKÉ KONCEPCE VLASTNICTVÍ BYTŮLUBY, Š. Vlastníctvobytov. Bratislava : SAV, 1971.

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Privatizace bytov ho fondu
PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU

 • Před rokem 1989 výhradním vlastníkem bytů stát, družstva, organizace, resp. cca 32tis. bytů v „osobním“ vlastnictví

 • Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (privatizace stricto sensu)

 • Transformační zákon – družstva

 • Zákon o vlastnictví bytů (privatizace lato sensu) tzv. bytové vlastnictví

 • Bytové vlastnictví pouze jedna z forem - prodej domů právnickým (fyzickým) osobám

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Statistick daje
STATISTICKÉ ÚDAJE

 • Počty bytů (jednotek) dle ZOVB

 • Nárůst ovlivněn: a) výstavba b) privatizace c) vestavby

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Byt p edm t a v c v pr vn m smyslu
BYT PŘEDMĚT A VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU

 • Předpoklady pro uznání bytu jako věci v právním smyslu lze spatřovat v dikci § 118 odst. 2 OZ

 • Předmětem občanskoprávních vztahů mohou být též byty nebo nebytové prostory.

 • To ovšem automaticky neznamená, že byt může být věcí v právním smyslu! předmět ≠ věc

 • Byt je pouze reálně neoddělitelnou části věci

 • Nesprávné je rozhodnutí KS v Brně Ca 254/1993, které připouští, že byt je samostatnou věcí v právním smyslu všeobecně viz 118/2!

 • Byt je předmětem občanskoprávních vztahů, ale věcí je jen ve smyslu zvláštního zákona (72/1994 Sb., resp. 52/1966 Sb.) – předpokladem je zde ustanovení § 125/1 OZ

 • Byt v družstevním, státním nebo soukromém vlastnictví není věcí v právním smyslu

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Vlastnictv domu budovy
VLASTNICTVÍ DOMU (BUDOVY)

Vlastnictví bytů – Mgr. Pavel Petr, LL.M.


Vlastnictv bytu
VLASTNICTVÍ BYTU

1/3 společných částí domu, resp. pozemku + určitý byt (Byt1)

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Pavelpetr cz
BYT

 • Místnost nebo soubor místností, který je určen k trvalému bydlení dle rozhodnutí stavebního úřadu

 • Rozhodující je tedy právní nikoliv faktický stav, resp. vůle stran např. nájemní smlouvy conditio sine qua non!

 • NS 26 Cdo 400/2000

 • Byt ve smyslu ZOVB

 • Jednotka!

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Vztah oz a zovb
VZTAH OZ A ZOVB

 • Jde o vztah subsidiarity

 • lex specialis derogat generali

 • Právní vztahy ZOVB neupravené se řídí ustanoveními OZ

 • Zákaz použití ustanovení OZ o podílovém spoluvlastnictví (vyjma spoluvlastnictví jednotky)

 • Jednotka není nemovitostí viz §119/2

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Je byt nemovitost
JE BYT NEMOVITOSTÍ?

 • Sporná otázka

 • §3/2 ZOVB říká, že právní vztahy k jednotkám se řídí ustanoveními OZ a dalších zákonů o nemovitostech – písemná forma smluv, vznik zástavního práva, zápisy vlastnických práv do KN aj.

 • Nejde však o stavbu spojenou se zemí pevným základem, proto nemůže být nemovitostí

 • Přesto se objevují názory (Eliáš), že byt je věcí nemovitou a to cestou fikce

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Vznik bytov ho vlastnictv
VZNIK BYTOVÉHO VLASTNICTVÍ

 • Základním přepokladem je existence alespoň dvou bytů, resp. nebytů, resp. jednoho bytu a jednoho nebytu v budově

 • Pro bytové vlastnictví je typická pluralita subjektů a předmětů

 • Jednotlivý byt (nebytový prostor) a společné části domu, resp. pozemek

 • Vznik bytového vlastnictví

 • A) vklad prohlášení vlastníka budovy do KN+převod první jednotky

 • B) výstavba jednotky na základě smlouvy o výstavbě

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Prohl en vlastn ka
PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

 • Předpoklad pro vznik bytového vlastnictví

 • Jednostranný právní úkon vlastníka, resp. spoluvlastníků budovy

 • Budova se účinkem vkladu je rozdělení budovy (domu) na byty, resp. Nebytové jednotky – původní vlastník se tak stává vlastníkem každé jednotky, ale výhradním vlastníkem společných částí domu

 • Až převodem první jednotky vzniká bytové vlastnictví (vkladem práva do KN – účinky ex tunc)

 • Kvalifikované požadavky na převod první jednotky

 • Smlouva o převodu jednotky – kupní, darovací, směnná aj.

 • Speciální požadavky – předkupní právo, resp. smluvní přímus u družstevních bytů

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Smlouva o v stavb
SMLOUVA O VÝSTAVBĚ

 • Smluvními stranami jsou tzv. stavebníci

 • Řeší otázku nabytí vlastnického práva k jednotkám, resp. Vztahy mezi vlastníky nově vzniklých jednotek

 • Zcela nový dům – nástavba – vestavba – přístavba – přestavba apod.

 • Dokončení výstavby nebo alespoň stádium rozestavěné jednotky

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Spole enstv vlastn k jednotek
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 • Nejde o tzv. kondominium!!!

 • Právnická osoba sui generis

 • (Wohnungseigentümergemeinschaft, owners association, wspolnota mieskaniova)

 • Významná novela ZOVB 103/2000 Sb., resp. nález ÚS PL. ÚS 51/2000 ze dne 13.3.2001

 • Netradičně založena na nuceném členství – vzniká a zaniká se vznikem/zánikem vlastnictví jednotky

 • Speciální právní subjektivita – tzn. Smí jen to co mu zákonodárce dovolí – na rozdíl od všeobecné právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem) fyzické osoby

 • Může nabývat jen taková práva, která souvisí se „správou domu“

Vlastnictví bytů – Pavel Petr


Spole enstv vlastn k jednotek1
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 • Vzniká pouze v domech, kde je nejméně 5 jednotek a alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků (výjimka družstva)

 • Vznik je komplikovaně spojen s doručením listiny s doložkou o vyznačení vkladu do KN poslednímu z těchto vlastníků

 • Statutární orgán – ten kdo jedná jménem PO (pozor na úpravu jednání jménem PO – Organschaftliche Vertretung x sověstká doktrína (Bratus aj.)

 • Výbor společenství nebo pověřený vlastník

 • Shromáždění vlastníků (nejvyšší orgán)

 • Další orgány

 • Vnitřním předpisem jsou stanovy (dle nařízení vlády nebo vlastní)

 • Zapisuje se do vedeného soudy rejstříku SVJ

 • Nezisková organizace

Vlastnictví bytů – Pavel Petrad