in tit t vzdel vania veterin rnych lek rov
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov. Košice, 26. -27. Jún 2006. NARIADENIE ( ES ) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY Z 28. 01. 2002,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov' - kalani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nariadenie es 178 2002 eur pskeho parlamentu a rady z 28 01 2002
NARIADENIE ( ES )č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY Z 28. 01. 2002,

ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín

nariadenie es 178 2002
Nariadenie ( ES ) 178/2002
 • Je výsledkom Bielej knihy o bezpečnosti potravín publikovanej Európskou komisiou

( 2000 )

( je jedným z bodov iniciatív Bielej knihy )

 • Jasne stanovuje princípy príslušnej legislatívy EÚ
 • Ustanovuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ( EFSA )
nariadenie 178 2002 bolo prijat z nasledovn ch d vodov
Nariadenie č. 178/2002 bolo prijaté z nasledovných dôvodov :
 • Voľného pohybu bezpečných a zdravých potravín ( prispieva k zdraviu a dobrej životnej úrovni občanov )
 • Vysoká úroveň ochrany ľudského života a zdravia
 • Zjednocovanie koncepcie, zásad a postupov prijatých v členských štátoch
 • Požiadavky na krmivá , vrátane ich výroby a použitia, ak sú tieto určené pre zvieratá určené na produkciu potravín
 • Zabezpečiť, že nebezpečné potraviny nebudú umiestňované na trhy
pokra ovanie
Pokračovanie :
 • Existencia systémov zisťujúcich problémy bezpečnosti potravín
 • Posudzovanie všetkých aspektov reťazca výroby potravín, počnúc a vrátane prvovýroby
 • Z toho dôvodu je nevyhnutné posúdiť produkciu , výrobu, prepravu a distribúciu krmív ( môžu vyvolať priamy alebo nepriamy dopad na bezpečnosť potravín )
 • Posudzovanie vstupov na úrovni prvovýroby
pokra ovanie1
Pokračovanie :
 • Vytvorenie spolupráce s laboratóriami ( cieľ – zabezpečiť nepretržité monitorovanie potravinovej bezpečnosti )
 • Opatrenia založené na analýze rizika
 • Tri vzájomne prepojené analýzy rizika :

vyhodnocovanie rizika

riadenie rizika

oznámenie rizika

 • informovanosť verejnosti
 • Bezpečnosť a dôvera spotrebiteľov
 • Požiadavky dovážajúcej krajiny
pokra ovanie2
Pokračovanie :
 • Zavedenie komplexného systému vysledovateľnosti v potravinárskych a krmovinárskych podnikoch
 • Zriadenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, by malo posilniť súčasný systém vedeckej a technickej podpory
 • Poskytuje stanoviská k sporným vedeckým problémom
 • Úrad by mal byť nezávislým vedeckým zdrojom rád, informácií a oznámení o rizikách, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľa
pokra ovanie3
Pokračovanie :
 • Úrad by mal na objednávku robiť vedecké výskumy
 • Úrad je poverený predbežnou úlohou zhromažďovania

informácií

 • Úrad by mal byť predovšetkým schopný prideľovať organizáciám v členských štátoch úlohy
 • Poskytovať objektívne, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie
 • Úrad by mal byť organizáciou otvorenou pre kontakty so spotrebiteľmi a inými zainteresovanými skupinami
pokra ovanie4
Pokračovanie :
 • Úrad financovaný z celkového rozpočtu Európskej únie
 • V rámci smernice Rady 92/59/EHS z 29. júna 1992 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov už existuje systém rýchleho varovania
 • Zavedenie vhodných opatrení v mimoriadnych situáciách
 • Výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat
nariadenie es v znamne prispieva
Nariadenie ( ES ) významne prispieva :
 • K vysokému stupňu ochrany spotrebiteľa
 • K voľnému pohybu bezpečných potravín
 • K identifikácii – vysledovateľnosti všetkých potravín
 • K záväznej implementácii HACCP v potravinárskom a krmovinárskom priemysle
 • Aplikuje sa vo všetkých vzťahoch v reťazci

„ z maštale na stôl“

rozsah a defin cie l nok 1 cie a rozsah
Rozsah a definície :Článok 1 ( Cieľ a rozsah )
 • Toto nariadenie poskytuje základ na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov vo vzťahu k potravinám, pričom berie do úvahy najmä rozmanitosť v zásobovaní s potravinami vrátane tradičných výrobkov
 • Nariadenie ustanovuje všeobecné zásady, ktoré sa vzťahujú na potraviny a krmivá vo všeobecnosti a najmä bezpečnosť potravín a krmív na úrovni spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni

Zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

pokra ovanie5
Pokračovanie :

3. Toto nariadenie sa bude uplatňovať na všetky stupne výroby, spracúvania a distribúcie potravín a krmív. Nebude sa uplatňovať na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín pre súkromnú domácu spotrebu.

nariadenie 178 2002 v eobecn ciele
Nariadenie 178/2002 – Všeobecné ciele
 • Vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia a života
 • Dosiahnutie voľného pohybu potravín a krmív v spoločenstve
 • Ochrana záujmov spotrebiteľa
 • Správna prax v obchode s potravinami
 • Ochrana zdravotného stavu zvierat a ochrana zvierat
l 6 7 8 9
čl. 6,7,8,9
 • Analýza rizika
 • Princíp preventívnosti
 • Ochrana záujmov spotrebiteľa ( predchádzanie : podvodným – klamlivým postupom, falšovaniu potravín a akýmkoľvek iným postupom , ktoré môžu spotrebiteľa uviesť do omylu )
 • Princíp transparentnosti ( konzultácie s verejnosťou, informácie pre verejnosť
 • Názor širokej verejnosti
 • Informovanie širokej verejnosti o potravinách, ktoré nie sú bezpečné
al ie nariadenia
Ďalšie nariadenia

Nariadenie je doplnené ďalšími nariadeniami, a to sú nariadenia tzv. „Hygienického balíčka „

 • Nariadenie 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín ( platí pre všetky potravinárske prevádzky a prvovýrobu )
 • Nariadenie 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu
slide16
Nariadenie 854/2004 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
 • Nariadenie 882/2004 Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
slide17
Smernica 2004/41/ES, ktorou sa rušia určité smernice, ktoré sa týkajú hygienu potravín a podmienok zdravia pre výrobu a uvádzanie na trh určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu ľuďmi a ktorou sa menia Smernice Rady 89/662/EHS/ a 92/118/EHS a Rozhodnutie Komisie 95/408/ES.

( Do nariadení bolo zakomponovaných 17 smerníc )

Smernice musia byť implementované do národného systému .

Nariadenia platia priamo a musia implementované tak, ako sú napísané

v eobecn po iadavky potravinov ho pr va oddiel 4
Všeobecné požiadavky potravinového práva : oddiel 4
 • Požiadavky na bezpečnosť potravín
 • Požiadavky na bezpečnosť krmív
 • Uvádzanie na trh
 • Zodpovednosti
 • Vysledovateľnosť
 • Zodpovednosti za potraviny : prevádzkovatelia potravinárskych podnikov
 • Zodpovednosti za krmivá : prevádzkovatelia krmivárskych podnikov
po iadavky na bezpe nos potrav n
Požiadavky na bezpečnosť potravín :
 • Potraviny sa nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné
 • Za nebezpečné sa považujú : zdraviu škodlivé

nevhodné na ľudskú spotrebu

 • Pri stanovovaní toho, či je potravina nebezpečná, resp. škodlivá, nevhodná pre ľudskú spotrebu , berú sa do úvahy mnohé aspekty....
po iadavky na bezpe nos krm v
Požiadavky na bezpečnosť krmív :
 • Krmivo sa nesmie skrmovať žiadnym zvieratám určeným na výrobu potravín, ak je nebezpečné
 • Krmivo je nebezpečné na jeho určené použitie , ak sa predpokladá, že :

- má nepriaznivý účinok na zdravie ľudí a zvierat

- spôsobuje, že potravina pochádzajúca zo zvierat určených na produkciu potravín je nebezpečná pre ľudskú spotrebu

uv dzanie na trh
Uvádzanie na trh :
 • Označovanie etiketami, reklama a uvádzanie potravín alebo krmív na trh , vrátane ich tvaru, vzhľadu, balenia , použitých obalových materiálov , spôsobu akým sú propagované a úpravy v akej sú vystavované a informácií, ktoré sa o nich sprístupňujú prostredníctvom akýchkoľvek médií, nesmú zavádzať spotrebiteľov
zodpovednosti
Zodpovednosti :
 • Prevádzkovatelia zabezpečia, aby potraviny a krmivá spĺňali požiadavky potravinového práva, ktoré sa týkajú ich činností a budú overovať, či sa také požiadavky plnia.
 • Členské štáty budú monitorovať a overovať, či prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov plnia požiadavky potravinového práva vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie .
pokra ovanie6
Pokračovanie :

Budú viesť systém úradných kontrol a iných činností tak, ako to vyžadujú okolnosti, vrátane informovania verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív , dohľadu nad bezpečnosťou potravín a krmív a iných monitorovacích aktivít týkajúcich sa všetkých stupňov výroby, spracúvania a distribúcie.

Členské štáty tiež ustanovia pravidlá o opatreniach apokutách uplatniteľných na porušenia potravinového práva a práva týkajúceho sa krmív. Opatrenia a pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

vysledovate nos
Vysledovateľnosť :
 • Vysledovateľnosť sa musí zaviesť vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie
 • Prevádzkovatelia musia mať zavedené také systémy a postupy, ktoré umožnia aby všetky informácie boli na požiadanie sprístupnené príslušným orgánom.
 • Potraviny alebo krmivá musia mať vhodnú etiketu alebo označenie umožňujúce ich vysledovateľnosť prostredníctvom príslušnej dokumentácie.
zodpovednosti za potraviny prev dzkovatelia potravin rskych podnikov
Zodpovednosti za potraviny : prevádzkovatelia potravinárskych podnikov :
 • Ak sa prevádzkovateľ potravinárskeho podniku domnieva alebo má dôvod veriť, že potravina , ktorú doviezol, vyprodukoval, spracoval,...alebo didtribuoval nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín, neodkladne začne postupy na stiahnutie príslušnej potraviny z trhu, ak sa potravina dostala spod bezprostrednej kontroly tohto východiskového prevádzkovateľa potravinárskeho podniku a informuje o tom príslušné orgány.
pokra ovanie7
Pokračovanie :
 • Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zodpovedný za maloobchodné alebo distribučné aktivity, postúpi príslušné informácie potrebné pre vysledovanie potraviny, pričom bude spolupracovať na krokoch, ktoré uskutočnia producenti, spracovávatelia a výrobcovia .
 • Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku neodkladne informuje príslušné orgány o krokoch prijatých na predchádzanie rizikám pre konečného spotrebiteľa.
zodpovednos v robcu
Zodpovednosť výrobcu :
 • Prvotná zodpovednosť za zaručenie bezpečnosti potravín
 • Má najlepšiu pozíciu na zabezpečenie tejto úlohy
 • Je to v súlade so záujmami priemyslu
 • Zodpovednosť nemôže byť nahradená úradnými alebo inými kontrolami
 • Podstatné je plánovanie
 • Riadenie krízy a informovanie
 • Riešenie naliehavých situácií
pokra ovanie8
Pokračovanie

Implementácia :

 • Analýza rizika
 • Princípy preventívnosti
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Poskytovanie informácií širokej verejnosti
 • Systém vysledovateľnosti
 • Program sťahovania z trhu
zodpovednos pr slu n ch org nov
Zodpovednosť príslušných orgánov :
 • Monitoring a overovanie implementácie požiadaviek platnej legislatívy potravinárskym a krmivovým priemyslom
 • Zavedenie systému úradných kontrol
 • Dozor nad bezpečnosťou potravín a krmív
 • Informovanie širokej verejnosti o bezpečnosti potravín a krmív
 • Systém sankcií
eur psky rad pre bezpe nos potrav n efsa
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín ( EFSA ) :
 • Je zodpovedný za hodnotenie rizika
 • Koordinuje príslušné národné úrady
 • Konzultuje s príslušnými národnými úradmi

Príslušné národné orgány :

 • Sú zodpovedné za riadenie rizika
 • Sledujú účinnosť vlastných kontrol
poslanie radu
Poslanie úradu :
 • Vedecké poradenstvo a vedecká a technická podpora
 • Ochrana ľudského života a zdravia
 • Zhromažďovanie a analyzovanie údajov k monitorovaniu rizík
 • Vedecké stanoviská k iným záležitostiam týkajúcim sa zdravotného stavu zvierat a ochrany zvierat a zdravotného stavu rastlín
 • Vedecké stanoviská k iným výrobkom ako sú potraviny a krmivá
 • Referenčné pracovisko
 • Úzka spolupráca s príslušnými orgánmi v členských štátoch
 • Spolupráca na podporovaní efektívnej spojitosti medzi funkciami vyhodnocovania rizika, riadenia rizika a oznamovania o riziku.
lohy radu
Úlohy úradu :
 • Poskytovať vedecké stanoviská
 • Podporovať a koordinovať vypracovávanie jednotných metodík vyhodnocovania rizika
 • Poskytovať vedeckú a technickú podporu Komisii
 • Vypracovávať zadané vedecké štúdie
 • Vyhľadávať, zhromažďovať, overovať, analyzovať a sumarizovať vedecké a technické údaje
 • Zaviesť systém spolupráce organizácií
 • Zabezpečiť, aby verejnosť a zainteresované strany dostávali rýchle, spoľahlivé, objektívne a komplexné informácie
org ny radu
Orgány úradu :
 • Správna rada
 • Výkonný riaditeľ a jeho pracovníci
 • Poradné fórum
 • Vedecký výbor a vedecké pracovné skupiny
innos radu
Činnosť úradu :

Úrad vydáva :

 • Vedecké stanoviská
 • Rozdielne vedecké stanoviská ( sporné vedecké problémy )
 • Vedecká a technická pomoc
 • Vedecké štúdie
 • Zhromažďovanie údajov
 • Zisťovanie vznikajúcich rizík
 • Systém rýchleho varovania
 • Vytvorenie spolupráce organizácií pôsobiacich v oblastiach v rámci poslania úradu
syst m r chleho varovania
Systém rýchleho varovania :
 • Systém rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív sa týmto ustanovuje ako spolupráca. Bude zahŕňať členské štáty, Komisiu a úrad. Za riadenie spolupráce bude zodpovedná Komisia.
 • Členské štáty neodkladne informujú Komisiu o realizovaných krokoch alebo o opatreniach prijatých po obdržaní oznámení a doplnkových informácií zasielaných podľa systému rýchleho varovania. Komisia neodkladne postúpi tieto informácie členom spolupráce.
ozn menie o riziku je spolo n zodpovednos e a pr slu n ch org nov lensk ch t tov
Oznámenie o riziku je spoločná zodpovednosť EÚ a príslušných orgánov členských štátov

Siete EÚ :

 • Rýchly výstražný systém
 • Opatrenia v naliehavých situáciách
 • Všeobecný plán pre riadenie krízy
 • Národné opatrenia v naliehavých situáciách sú ustanovené
ad