Download
p edn ka 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přednáška č. 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přednáška č. 4

Přednáška č. 4

168 Views Download Presentation
Download Presentation

Přednáška č. 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Socioekonomická geografie Přednáška č. 4 Lokalizace průmyslových (ekonomických aktivit)

 2. Základní principy • Lokalizační teorie se zabývají lokalizačním rozhodováním podniků a vlivem prostorového umístění podniku na jeho podnikatelský úspěch (na jeho náklady, výnosy, zisk či schopnost inovace)… • Rozhodnutí podniku o lokalizaci by mělo být spíše součástí podnikové ekonomiky (ta však nedisponuje dostatečným základem o poznatků o charakteristikách a podmínkách v jednotlivých regionech)

 3. Lokalizační teorie • Samostatná vědní disciplína • Jde o vytvoření abstraktního modelu způsobu lokalizace průmyslových (resp. ekonomických aktivit) • Stále více jsou do teorií zahrnovány neekonomické faktory (kvalitativní či subjektivní povahy), dřívější klasické ekonomické modely se ukázaly nedostatečné

 4. Lokalizační teorie A. Webera (1909)

 5. Polygonální model - Hamilton (1967)

 6. Významnost lokalizačního rozhodnutí • Firma potřebuje pro svou činnost disponovat výrobními faktory: práce, půda, kapitál, inovace), službami, trhem, informacemi, kontakty, musí se přizpůsobit místní socioekonomickým podmínkám ( právo, daně, společenské hodnoty), vytváří také vztah k ŽP • Všechny tyto faktory jsou specificky prostorově lokalizované, unikátní a proto je lokalizační rozhodnutí podniky jedním z klíčových rozhodnutí pro jeho existenci.

 7. Lokalizační faktory Lokalizační faktory - vztahy, které ovlivňují lokalizační rozhodnutí firmy (výběr místa pro podnikání) dvě základní podmínky: • Musí se projevit v nákladech nebo výnosech podniku (pozn. Může však jít o nepeněžní formu – časové náklady, pohodlnost, exkluzivní lokalita (Oxford Str.), udržení inovační schopnosti (snaha přiblížit se univerzitě…) • Každý lokalizační faktor je prostorově diferencován podle disponibility, kvality a ceny (viz např. pracovní síla). Není ubikvitou (není k dispozici na všech místech) Velmi důležitá je lokalizační analýza, spatně vybrané místo podnikání může ovlivnit šance na přežití

 8. Lokalizační faktory – obecné principy • Význam jednotlivých lokalizačních faktoru se mění v průběhu společensko-ekonomického vývoje (význam surovin v 19. století x priority současných investic) • Lokalizační faktory - nepůsobí izolovaně, prolínají se, mnohé se podmiňují (synergie, souvislost) • Jejich relevance je odvislá od hierarchické úrovně (Národní úroveň – politická stabilita, ekonomika…Regionální úroveň – mzdy, nezaměstnanost, vzdělanostní struktury…Lokální úroveň – poloha závodu, místní úřady, …)

 9. Typy lokalizačních faktorů • Tvrdé lokalizační faktory - projevují se přímo v nákladech (cena práce, daně, …) • Měkké lokalizační faktory – neprojevují se přímo v nákladech, ale zásadním způsobem ovlivňují finální rozhodnutí (např. image města, kvalita života,…)

 10. Relativita lokalizačního rozhodnutí… • rozhodující pro podnikatele zůstávají jeho schopnosti a podnikatelský záměr • výběr konkrétní lokality není vždy nejvíce rozhodující, neboť mnohé faktory nejsou diferencované na lokální úrovni ani regionální úrovni (např. právní systém…) • samotné rozhodnutí může být správné, ale obtížně se dá předpovídat vliv „externích“ faktorů (vývoj města, regionální volby, příchod dalšího podniku…)

 11. Nejistoty lokalizačního rozhodování • tržní nejistoty (těžké vyčíslení cen vstupů, výstupů, tržních příležitostí, nová konkurence, prostorové rozložení dodavatelů a odběratelů se může změnit…) • technologické nejistoty (význam výrobních faktorů se může výrazně v čase měnit díky novým technologiím, komunikaci, dopravě, inovacím…) • nemožnost detailně vyhodnotit velké množství informací

 12. Vybrané ekonomicko-společenské lokalizační faktory • Pracovní síla – významný lokalizační činitel (Oxford v. JV Asie) • Blízkost trhu – záleží na specifikaci činnosti, hlavně v význam v rámci zpracovatelského průmyslu • Doprava – v současnosti hlavně ve smyslu kvality dopravní infrastruktury (jinak cena dopravy klesá)…Zároveň mění „cenu“ ostatních LF • Dostupnost kapitálu – i joint venture kapitál, systémy pobídek atd.