1 / 15

Uudisplokk

Uudisplokk. Kuidas koostada uudisplokki. Mis on uudisplokk?. Tekst ei ole ajalehes üksi, vaid koos teda saatvate lisaelementidega pealkiri alapealkirjad foto fotoallkiri teabegraafika Need elemendid toetavad ja täiendavad teksti. Uudisploki põhireeglid.

kaiya
Download Presentation

Uudisplokk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Uudisplokk Kuidas koostada uudisplokki

 2. Mis on uudisplokk? • Tekst ei ole ajalehes üksi, vaid koos teda saatvate lisaelementidega • pealkiri • alapealkirjad • foto • fotoallkiri • teabegraafika • Need elemendid toetavad ja täiendavad teksti

 3. Uudisploki põhireeglid • Plokk koosnegu sisult terviklikest osadest, so iga osa plokist olgu ka iseseisvalt mõistetav • plokk olgu vormilt tervik, so lugeja peab täpselt aru saama, millised osad leheküljel kuuluvad kokku • tekstiplokk ajalöehes peab olema nelinurkne!

 4. …jätk • Uudisploki osad peavad suuruse poolest üksteisega sobima

 5. Nelinurkne tekst + pealkiri • XXXXXXXXXXXXXX

 6. L-kujuline plokk +pealkiri + pilt + pildiallkiri • XXXXXXXXXXXXXXX Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

 7. U-kujuline plokk • XXXXXXXXXXXXXXXXX

 8. Pööratud L • XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 9. Ebasoovitavad tekstikujud • XXXXXXXXXXXXXXXX

 10. Ebasoovitavad tekstikujud • XXXXXXXXXXXX

 11. Ebasoovitavad tekstikujud • XXXXXXXXXXXXXX

 12. Pealkiri • Ütleb lugejale arusaadavalt, millest lugu tuleb • Meie Tallinnas-käik • Pealkiri pannakse teksti kohale, harvem kõrvale, kuid mitte kunagi teksti sisse • Pealkirja max pikkus - 45 tähemärki • Pealkiri peab ulatuma üle kõigi tekstiveergude

 13. Illustratsioon • Suur pilt tõmbab tähelepanu, seepärast pannakse see kesksele kohale • jälgi, et foto suund oleks teksti poole, mitte tekstist välja • pildiallkiri olgu kohe pildi all või kõrval • väiksemaid illustratsioone võib olla mitu

 14. Midagi erilist • Sageli tehakse tekstist VÄLJATÕSTE, mis paigutatakse kas erinevale taustale või raami • Autori foto on loomulikult autori nime juures • Vinjetid ja kaunistused - uudiste juurde need pigem ei sobi

 15. Uudisplokkide eraldamine • Et erinevad tekstid segi ei läheks, tuleb neid üksteisest eraldada • suurema reavahega • suurema veeruvahega • joontega • raamidega

More Related