samahan para sa pagsuporta ng mga imigranteng magulang at tagapag alaga
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samahan para sa Pagsuporta ng mga Imigranteng Magulang at Tagapag-alaga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Samahan para sa Pagsuporta ng mga Imigranteng Magulang at Tagapag-alaga - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Samahan para sa Pagsuporta ng mga Imigranteng Magulang at Tagapag-alaga. Gabi ng Impormasyon hinggil sa CAO. Talaan ng Pag-uusapan. Mga Responsibilidad ng mga Aplikante Mga pangkalahatang punto tungkol sa CAO. Mga Kahilingan sa Pagpasok at ang Sistema ng mga Puntos. Paggawa ng aplikasyon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samahan para sa Pagsuporta ng mga Imigranteng Magulang at Tagapag-alaga' - kaiya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samahan para sa pagsuporta ng mga imigranteng magulang at tagapag alaga

Samahan para sa Pagsuporta ng mga Imigranteng Magulang at Tagapag-alaga

Gabi ng Impormasyon hinggil sa CAO

talaan ng pag uusapan
Talaan ng Pag-uusapan
 • Mga Responsibilidad ng mga Aplikante
 • Mga pangkalahatang punto tungkol sa CAO.
 • Mga Kahilingan sa Pagpasok at ang Sistema ng mga Puntos.
 • Paggawa ng aplikasyon.
 • Paano inilalaan ng CAO ang mga puwesto
 • Pagkatapos na isumite ang aplikasyon.
 • Iba pang mga Opsyon
 • Mga Katanungan
responsibilidad ng mga aplikante na
Responsibilidad ng mga aplikante na:
 • Ganap na saliksikin ang lahat ng mga kurso na kanyang inaaplayan.
 • Ganap na magkaroon ng kaalaman tungkol sa lahat ng aspeto ng sistema ng aplikasyon na ginagamit (CAO) para sa mga kursong ito, ibig sabihin, sa mga pamamaraan, mga petsa, mga sinisingil, mga patakaran, atbp.
magagamit na mga dulugan upang makatulong sa pagsasaliksik pag aplay ng kurso
Magagamit na Mga DuluganUpang makatulong sa pagsasaliksik / pag-aplay ng kurso

Mga Publikasyon

 • Mga Prospectus ng Kolehiyo – May-kaugnayang Taon ng Pagpasok
 • Handbook ng CAO sa May-kaugnayang Taon – libre

Mga Diyaryo

 • www.irishtimes.com/society/education (Seksyon sa Edukasyon tuwing Martes)
 • www.independent.ie
slide5
Internet
 • Qualifax – www.qualifax.ieDatabase ng mga kurso sa Ireland
 • CAO – www.cao.ie Naglalaman ng mga link sa mga website na hinggil sa mga kurso
 • Careersportal – www.careersportal.ie
 • Mga website ng mga kolehiyo (Mga address sa Handbook ng CAO)
 • www.accesscollege.ie
 • www.studentfinance.ie

Mga Tao

 • Mga kamag-anak
 • Mga nagdaang mag-aaral
 • Mga kawani ng kolehiyo para sa Pagpasok sa Kolehiyo/Pang-akademya

Gabay na Tagapayo

 • Mga Imbentaryo ng Interes/ Mga pang-gabay na pakikipanayam
 • Access sa mga pagkukunan ng impormasyon
 • Mga appointment para sa mga magulang
cao pangkalahatang impormasyon
CAO – Pangkalahatang Impormasyon
 • Sentralisadong sistema ng aplikasyon para sa 47 na ikatlong antas na institusyon ng Ireland, kabilang na ang mga kolehiyong may sinisingil na bayad.
 • Bawat ika-6 na taon, bibigyan ng Handbook ng CAO na kabilang ang:
 • Impormasyon sa aplikasyon at kurso
 • Sampol na form ng aplikasyon
 • Mga Petsa at Sinisingil para sa Aplikasyon.
cao pangkalahatang impormasyon1
CAO – Pangkalahatang Impormasyon
 • May 3 uri ng mga kurso na maaaring aplayan ng mga mag-aaral sa ilalim ng Nat. Qualifications Framework.
 • Ang mga ito ay aaplayan sa 2 hiwalay na listahan sa nag-iisang form:
 • Ang mga kurso ay malinaw na tinataktakan sa Handbook ng CAO
 • Tandaan – Kailangan ang pag-iingat sa mga kursong minarkahan ng ‘Hinihigpitan’.
 • Ang mga kursong ito ay hindi ma-aaplayan pagkaraan ng ika-1 ng Pebrero dahil kinakailangan ang karagdagang mga pagtatasa.
slide9
Mga Minimum na Kinakailangan sa Pagpasok

Hal. UCD

Makapasa sa 6 na mga asignatura

Hindi kukulangin sa 2 HC3

Makapasa sa:

Irish

Ingles

Ibang wika

Matematika

Asignaturang Agham*

Mga Kinakailangan na Partikular para sa Asignatura

Hal.

Engineering (UCD)

HC3 sa Matematika

Veterinary Medicine (UCD)

HC3 sa Chemistry

French Law (UCD)

HB3 sa wikang Pranses

MGA KINAKAILANGAN SA PAGPASOK Ang mga ito ay kailangang matamo bago isaalang-alang ang mga “puntos”, halimbawa sa Antas 8 na kurso:

Kung natamo ang lahat ng mga Kinakailangan sa Pagpasok  ipinapalagay ang aplikante na “Karapat-dapat” para mag-aplay.

sistema sa puntos
SISTEMA SA PUNTOS

Sa pangkalahatansasistemang CAO

Bilangngmgakwalipikadongaplikante>Bilangngmgapuwestosakurso

--> kinakailanganangsistemasapagpili.

AngsistemasapagpilinaginagamitsaMga ika-3 AntasnaKolehiyosa Ireland ay ang

SISTEMA SA PUNTOS

 • Angmgapuntos ay kinakalkulamulasaISANGpag-upong Leaving Certificate (SertipikongPag-aalis) lamang
 • Angkabuuangpuntos ay kinakalkulamulasaANIMnaasignaturangpinakamataasanggrado
 • Angmga bonus ay puntos ay iginagawadsapagtamong Higher D3 o mataas pa saMathematika
 • AngmgaKinakailangansaPagpasok ay maaaringmatamosaloobnghigitsaisangpag-upong Leaving Certificate (SertipikongPag-aalis)
 • MgaPuntossa Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP):

Distinction (Natatangi) - 70 Merit (Magaling) - 50 Pumasa - 30

paggawa ng aplikasyon
Paggawa ng Aplikasyon
 • Ang mas gustong paraan ay ang mga online na aplikasyon
 • Ang mga mag-aaral ay maaaring humiling ng papel na form ng aplikasyon mula sa www.cao.ie
 • €10 na singil kung higit sa isang aplikasyon ang ipapadala
 • Palaging magtabi ng katibayan na naipadala mo ang aplikasyon sa CAO: online – i-print ang screen receipt, papel – kumuha ng sertipiko ng pagpapadala sa koreo.
 • Ang form ay madali lang kumpletuhin.
 • www.cao.ie
slide13
**NAPAKA-IMPORTANTE**
 • Dapat punan ng mga mag-aaral ang dalawang mga listahan ng kurso sa:

Tunay na Pagkasunud-sunod ng Kagustuhan

 • Hindi nila dapat isulat ang mga kurso batay sa kanilang mga hula ng mga cut-off na puntos para sa susunod na taon o sa kanilang sariling iskor ng mga puntos.
 • Bakit? – Tingnan kung papaano itinatalaga ang mga puwesto.
slide14
Posisyon ng Aplikante

Posisyon ng Aplikante

Iskor ng mga Puntos

Iskor ng mga Puntos

Agham – UCD

100 puwesto na iaalok

Mga Listahan ng Merit ng Kurso

Agham – Maynooth

100 puwesto na iaalok

1

560

1

560

2

535

2

535

3

525

3

525

4

520

4

520

5

510

5

510

6

510

6

510

7

505

7

505

8

500

8

500

9

490

9

490

--

--

--

--

--

--

--

--

15

455

15

455

16

445

16

445

17

440

17

440

18

435

18

435

19

420

19

420

20

410

20

410

21

405

21

405

--

--

--

--

--

--

--

--

98

340

98

345

99

335

99

340

100

330

100

335

101

325

101

335

102

315

102

335

103

310

103

315

104

305

104

310

105

295

105

305

--

--

--

--

--

--

--

--

182

265

182

265

 Pinakahuling puwesto na pupunan

 Sapalarang Pagpipili ang Gagamitin

Mga Cut Off na Puntos ng Kurso = 330

Mga Cut Off na Puntos ng Kurso = 335*

slide15
A Students Course Preferences - Halimbawa

Kabuuang Mga Puntos ng Mag-aaral

= 445

Ang Lahat ng mga Kurso na Mababa sa Gustong Mga Kurso ay Mawawala sa Gustong Kurso ng Mag-aaral

Mga Cut Off na Puntos para sa Kurso

HINDI

HINDI

OO

YES

NO

YES

NO

YES

YES

YES

slide16
IKA-2 ROUND

7 unang round na mga puwesto ay hindi tinanggap

3 unang round na mga puwesto ay hindi tinanggap

 Pinakahuling puwesto ng pupunan - Round 1

 Pinakahuling puwesto ng pupunan – Round 1

 Pinakahuling puwesto ng pupunan – Ika-2 Round

 Pinakahuling puwesto ng pupunan – Ika-2 Round

Mga cut off na puntos sa ika-2 Round - 455

Mga cut off na puntos sa ika-2 Round - 460

slide17
Kung sa ganoon – ano ang pinakamabuting paraan upang punan ang mga kurso?

Mga Hangad na Kurso

Mga Realistikong Kurso

Safety Net (Upang makasiguro)

pagtalaga ng mga puwesto
Pagtalaga ng mga Puwesto

Tandaan:

 • Ang eksaktong parehong pamamaraan ang isasagawa sa dalawang listahan na nasa form, kung kaya’t maaaring makatanggap ang mga mag-aaral ng 2 alok – isa mula sa bawat listahan; kung mangyayari ito, maaari lang silang tumanggap ng isa.
 • Dapat pag-isipang mabuti ng mga mag-aaral ang hindi pagtanggap sa isa sa mga alok na ito, dahil maaaring hindi na nila matanggap ang karagdagang mga alok.
 • Tinanggap man nila o hindi ang isang kurso sa unang round, aalukin pa rin sila ng kursong mataas sa kanilang listahan ng gustong kurso sa mga susunod na round kung magiging karapat-dapat sila para dito.
pagkatapos na magsagawa ng aplikasyon
Pagkatapos na Magsagawa ng Aplikasyon
 • Tatanggap ng numero ng CAO at Pahayag ng mga Pagpipiliang Kurso – suriin ito nang mabuti.
 • Ang ilang mga mag-aaral ay maaaring tawagan para sa dagdag na mga pagtatasa.
 • Magagamit ang pasilidad sa Change of Mind (Pagbabago ng Isip) – matipid at maingat itong gamitin.
 • Ang mga resulta ng Leaving Cert. ay ipapadal sa CAO.
 • Itatalaga ang mga puwesto at iaalok sa pamamagitan ng koreo at online.
 • Tatanggapin,tatanggihanor ipagpaliban ng mga mag-aaral ang inalok na mga puwesto.
 • Ang kasunod na mga round ng pag-aalok ay isasagawa hanggang sa mapunan ang lahat ng mga puwesto ng kurso.
iskedyul ng cao sa pagpasok
ISKEDYUL NG CAO SA PAGPASOK
 • Ika-1 ng Pebrero, Petsa ng pagsara sa pagtanggap ng mga karaniwang aplikasyon
 • Ika-1 ng Mayo, Petsa ng pagsara sa pagtanggap ng mga nahuling aplikasyon
 • Mula sa unang bahagi ng Mayo, Magagamit nang walang bayad ang pasilidad ng change of mind (pagbabago ng isip)
 • Ika-1 ng Hulyo, Pinakahuling petsa ng pagbabago ng isip
 • Huling bahagi ng Agosto, Magsisimula ang unang round ng pag-aalok.
ibang mga opsyon
Ibang Mga Opsyon
 • Mga Post Leaving Certificate na Kurso

- pamamaraan ng mga FETAC link

 • Mga Apprenticeship
 • Maging sundalo (Defence Forces)
 • Gardai
 • Direkta sa Pagtatrabaho
ad