1 / 39

Mikä on Sininauhaliitto?

Mikä on Sininauhaliitto?. Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on

kairos
Download Presentation

Mikä on Sininauhaliitto?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikä on Sininauhaliitto? • Sininauhaliitto on kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto, jonka toiminta-ajatuksena ja perustehtävänä on • palvella jäsenyhteisöjään ja kristillisiä seurakuntia ehkäisevässä päihdetyössä, päihdehaittojen ja syrjäytymisen vähentämisessä, riippuvuuksista toipumisessa ja elämän eheytymisessä

 2. Toimintaa ohjaavat arvot • Sininauhaliiton toiminta-ajatus nousee kristillisestä rakkaudesta ja ihmiskäsityksestä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat diakonisuus, jäsenyhteisötyytyväisyys, avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. 1. Diakonisuus 2. Jäsenyhteisötyytyväisyys 3. Avoimuus 4. Vastuullisuus 5. Vaikuttavuus

 3. Jäseneksi hakeminen • Säännöt, joista ilmenee kristillinen tai diakoninen arvopohja. • Työskentely päihde tai syrjäytymistä ehkäisevän työn parissa.

 4. Kavalkadi: Kristillistä päihdetyötä vauvasta vaariin • Sininauhaliiton Lounais-Suomen, eli Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella toimivat jäsenjärjestöt esittäytyvät • Alueella toimii 9 Sininauhaliiton jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä toistakymmentä erillistä toimintayksikköä

 5. Evankeliointi ja vankilalähetys ry • Evankeliointi ja vankilalähetys ry:n tarkoitus on Jeesuksen lähetyskäskyn täyttäminen ja erityisesti evankeliumin vieminen vangeille ja heitä lähellä oleville. • Vankien ja heidän perheittensä auttaminen vankeusaikana sekä vankien siviiliin sopeutumisen edistäminen ja kaikenlainen mahdollisuuksien rajoissa oleva humanitäärinen työ ovat tärkeitä osa-alueita toiminnassa. • Yhdistys on yhteiskristillinen ja toimii yhteistyössä eri seurakuntien kanssa.

 6. Kriisipalvelu ry:n Porin toimipiste • Toimipaikka Ratakatu 2:ssa Porissa ja kokopäiväisenä työntekijänä toimii Raija Kuoppala. • Kahdeksan vapaaehtoista ryhmänohjaajaa. • Toimintaan kuuluu kolme suljettua ryhmää sekä yksi avoin ryhmä. • Toimintaan kuuluu yhteistyö lääkärin ja kahden terapeutin kanssa. • Suljetuissa ryhmissä käytetään Olli Karisteen Netto-työkirjoja. • Teemme yhteistyötä eri yhdistysten ja seurakuntien kanssa. • Työ on yksilölähtöistä.

 7. Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry (Kan) Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jes 54:10

 8. Historia • Työnäky syttyy 1971, esikuvana David Wilkersonin ja LP-säätiön toiminta • Kristillinen pelastusopillinen eli soteriologinen työnäky, jota kutsutaan myös elämänkatsomusmalliksi (Niemelä 1999) • Aloitus Helsingissä, ensimmäinen hoitokoti Somerolla, josta siirtyi pian Suojoelle • Liittynyt Sininauhaliiton jäseneksi 1984

 9. Valtakunnallinen kansalaisjärjestö • Toimii aktiivisesti ainakin 22 paikkakunnalla • Jäsenmäärä yli 5000, ei yhteisöjäseniä • 60 kutsumustietoista työntekijää • Yli 200 seurakunnan verkosto, jossa nimetyt yhdyshenkilöt • Runsaasti vapaaehtoistyöntekijöitä

 10. Kontaktikodit, asumispalveluyksiköitä • Hoitomotivaation selvittämiseksi katkon jälkeen tai suoraan, kodinomaisia, hengellisiä • Jyväskylä, Lahti, Pello, Raisio ja Seinäjoki

 11. Hoidollinen toiminta • Perhehoitokoti Kortesjärvellä • 6 perheelle • vo sosionomi Sirpa Ojala • Myllymäen miestenkoti Ähtärissä • 8 miehelle • Vo psyk.sairaanh. Tuula Raatikainen • Kirjaskylän naistenkoti Parkanossa • 9 naiselle • Solhem naistenkoti Uusikaarlepyyssä • 6 naiselle

 12. Hoidon jälkeen • Tuusniemen työkuntoutusyksikkö • Työharjoittelu, työkuntoutus, itsenäinen vuokrasuhteinen asuminen • Hauhon jatkokuntoutuskodit • Hoidon jälkeinen avohoitotoiminta • Tampereen Ankkuri • Espoon Ankkuri 1.9.2007 alkaen

 13. Ennaltaehkäisevä työ • Ray:n tuella ongelmalähiöihin keskittynyt kerhotoimintaa, vuorovaikutusta ja turvallisen aikuisen läsnäoloa tukeva projekti Kuopiossa, Seinäjoella ja Vantaalla • Koordinaattorina Arto Niemi

 14. Aluekoordinaattorit • Ylläpitävät kansalaisaktiivisuutta ja verkostoitumista • Järjestävät tapahtumia ja vapaaehtoisten koulutusta seurakunnissa • Tukevat seurakuntien vapaaehtoisia päihde-ongelmaisen kohtaamiseen, leiritoimintaa, vertaisryhmätoimintaa yms. • Etelä-Suomi Helena Korhonen • Länsi-Suomi ja Lappi Pekka Keinänen • Itä-Suomi, Keski-Suomi ja Savo Hannu Koivisto

 15. Lähimmäinen kirpputori Turussa • Turun Linnankadulla aivan ydinkeskustassa sijaitsee toimintaa tukeva ja työllistävä kirpputorimme • Toimintayksikön vetäjänä Anja Rantala

 16. Porin Sininauha ry • Porin Sininauha ry:n ydintehtävänä on kristilliseltä pohjalta tukea päihdeongelmaisten ja vaikeassa asemassa olevien porilaisten toipumista. • Ydintehtäväänsä yhdistys toteuttaa ylläpitämällä päiväkeskustoimintaa, yhteisö- ja tukiasumisyksikköä sekä ensisuojaa, joka on yöpymispaikka päihtyneille ja asunnottomille.

 17. Päiväkeskus • Päiväkeskuksessa on ohjattua toimintaa, yhdessäoloa ja mahdollisuus keskustella.

 18. Yhteisö- ja tukiasumisyksiköt • Yhdistyksellä on kaksi erityyppistä asumisyksikköä: yhteisö- ja tukiasumisyksikkö. • Yhteisöasumisyksikkö tarjoaa 2 ryhmäkotia, joissa kummassakin on kuusi paikkaa. Asuminen on tiivistä yhteisöasumista ja se on tarkoitettu toipumisen ja eheytymisen alussa oleville päihdeongelmaisille. • Tukiasumisyksikössä on 11 paikkaa ja se on tarkoitettu toipumisessa pidemmällä oleville. Se mahdollistaa itsenäisen elämisen tuetussa ympäristössä.

 19. Ensisuoja • Ensisuojaa kutsutaan Sinisuojaksi ja se tarjoaa tilapäisen yöpymismahdollisuuden päihtyneille ja asunnottomille. Ensisuojassa on peseytymis- ja ruokailumahdollisuus sekä tilat vaatehuollolle.

 20. RAUMANSEUDUN KATULÄHETYS RY

 21. PÄIVÄTOIMINTA- JA TUKIASUMISYKSIKKÖ • KEITTIÖ JA SIIVOUS • VAPAAEHTOISTYÖ • TUKIASUMINEN • SATELLIITTI ASUNNOT • PÄIVÄTOIMINTA • MIMIPÄIVÄKESKUS EURAJOKI

 22. TYÖ JA KOULUTUSYKSIKKÖ • FENIX-PROJEKTI • SATEENKAARI-PROJEKTI • TYÖLLISTÄMINEN • PAJATOIMINTA • ENTISÖINTI • REMONTIT • KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA • TYÖVALMENNUS • VERKKO-LUKKI

 23. PERHETYÖ • VETURI-PROJEKTI • NAISTEN, LASTEN JA PERHEIDEN TOIMINTA • RYHMÄTOIMINTA • VERTAISRYHMÄT • KOTIKÄYNNIT

 24. KANSAINVÄLINEN SINIRISTI LIIKE RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SEUDUN KATULÄHETYS RY (JÄSENET) RAY = RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS HALLITUS SININAUHALIITTO JOHTORYHMÄ RAUMAN SEURAKUNTA TOIMINNANJOHTAJA KIRPPUTORI VANHA RAUMA SATAKUNNAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUS (TE-KESKUS) HALLINTO JA TALOUS PÄIVÄTOIMINTA- JA TUKIASUMISYKSIKKÖ TYÖ- JA KOULUTUSYKSIKKÖ MUUT, LAHJOITTAJAT KEITTIÖ JA SIIVOUS FEENIX-PROJEKTI TYÖLLISTÄMINEN PAJATOIMINTA PERHETYÖN YKSIKKÖ SININAUHA-SÄÄTIÖ IK-PROJEKTI VAPAAEHTOISTYÖ SATEENKAARI -PROJEKTI TUKIASUMINEN VETURI-PROJEKTI RAUMAN SEURAKUNTA DIAKONITYÖ ENTISÖINTI SATELLIITTI -TUKIASUNNOT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA REMONTIT NAISTEN JA LASTEN TOIMINTA TURUN KRISTILLINEN OPISTO PÄIVÄTOIMINTA / KOHTAUSPAIKKA TYÖVALMENNUS NAISTEN TYÖTOIMINTA VAPAAEHTOISTYÖ SININEN PÄIVÄ PÄIVÄTOIMINTA (EURAJOKI) ROMANITYÖ

 25. Turun Sininauha ry. • Turun Sininauha ry. on itsenäinen, kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta toimiva järjestö, jonka tehtävänä on tukea Turun seudun asukkaita. • Yhdistys palvelee ihmisiä, jotka ovat jääneet yhteiskunnan auttamisverkostojen ulkopuolelle. • Turun Sininauha pyrkii löytämään heikoimmassa asemassa olevat. • Lähtökohtana on henkisen, hengellisen ja aineellisen hädän lievittäminen.

 26. KIVIJALKA-HANKE • Kivijalka-hanke on Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella vuonna 2007 alkanut projekti, jonka tavoitteena on: • (1.) järjestää koulutusta ja tiedotusta verkosto- ja yhteistyökumppaneille • (2.) tehdä monipuolista kansalaisten aktivointityötä ja kansalaistoimintaa • (3.) tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämänhallintaa ja arkea • (4.) toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana eri ryhmille.

 27. Miten kristillisyys näkyy arjessa?Turun Katulähetys ry,Kristillisen päihdetyön seminaari 26.4.2007 • Vuokrarästien vuoksi asunnottomaksi hoitokoteihin ! Ihminen painetaan alas, kun pitäisi tukea (Jes. 6:9-11) • Kaavamaiset ratkaisut sosiaalietuuksissa eivät välttämättä ota huomioon yksilön parasta, mikä tulee yhteiskunnalle kalliiksi • Apu siunaus vai paranemisen este ? • Rukoillen, rinnalla kulkien ja rakastaen • Pienetkin rakkauden teot merkitsevät! • Käännymme elävän Jumalan puoleen ja nostamme katseemme Jeesukseen

 28. Runo Diakoniasäätiön arjen päihdetyöstä Minulla kovettumat harteissa, kipuna toisten huolet, lähimmäisen elämänriidat. Väsymyksenä kuuntelemisen taito… Löytyykö sinulle elämänmaku? Olet asunnoton, vailla työtä, velkoinesi. Kaveri jätti. Itket yksin. Kaipaat välittämistä, hyväksyntää. Ryyppäät, vedät kamaa. Kyyhötät kerrostalon porraskäytävässä. Porukassa uhoat kostoa. Yksin ollessasi ajattelet tappaa itsesi. Sanassa sanotaan: ”Murtunutta ruokoa Hän ei muserra ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta.” Jokin minussa sanoo: ”Sinussa sykkii elämä. Miten sen avaan? Miten kosketan, lohdutan, silitän? Olen Taivaallisen Isäni työmies surun puutarhassa, jossa ilo on piilossa rikkaruohojen ja ohdakkeiden alla.

 29. Uudenkaupungin Katulähetys ry • Yhdistys on perustettu v. 1989. Toiminta oli alkuaikoina päihdeongelmaisten leirejä ja retkiä. • 01.03. 2005 alkoi päiväkeskustoiminta RAY:n 3 vuoden projektirahoituksella. • Päiväkeskus Valopilkku on auki arkisin (ma-pe) klo 9-13. • Asiakaskunta koostuu noin 30 päivittäisestä kävijästä. Heistä on enemmistö arkielämäänsä ohjelmaa kaipaavia eläkeläisiä, jotka etsivät sosiaalisia kontakteja ja syövät mielellään kunnollisen lämpimän aterian. • Suurin voimavaramme ovat vapaaehtoistyöntekijät • Lisäksi työllistettyjä, harjoittelijoita ja työelämään valmennettavia.

More Related