toetused keskkonnainvesteeringute keskusest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskusest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskusest

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskusest - PowerPoint PPT Presentation

kaipo
120 Views
Download Presentation

Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskusest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Toetused Keskkonnainvesteeringute Keskusest Marku Lamp metsaosakonna peaspetsialist

  2. Keskkonnaprogrammi Keskkonnakorralduse alamprogramm Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks toetatakse järgmiseid tegevusi: • erinevate põletusseadmete välisõhu saasteainete puhastussüsteemide ehitamine, sealhulgas parima võimaliku tehnika rakendamine; • elektri ja soojuse koostootmise arendamine; • säästliku energiakasutuse toetamine läbi erinevate tehniliste lahenduste.

  3. Näited: Toetused on üldjuhul väiksed, eelistatud on pehmemad projektid • Loomsete heitrasvade taaskasutuse võimaluste uurimine energia tootmiseks kombijaamades - 1 miljon • Puidujäätmete biokütuseks ümbertöötlemise käivitamine - 901 665.- • Pilootkatlamaja ehitamine teravilja jäätmete põletamiseks - 333 000.-

  4. Keskkonnaprogrammi Metsanduse alamprogramm Metsateaduse, -hariduse ja teavitamisega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi: • puidu kui taastuva loodusressursi säästva kasutamise võimaluste tutvustamine ja propageerimine; • puidu kui toorme ja energiakandja paremate kasutusvõimaluste propageerimine ja seeläbi puidu rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine (eriti seni vähem kasutust leidnud puuliikide osas).

  5. Näited: Toetatakse puitkütuste kasutamise tutvustamist ja propageerimist ning paremate kasutusvõimaluste uurimist • Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal - 548 000.- • Puitkütuste kütteväärtuse määramise labor - 460 000.-

  6. ERDF ehk Euroopa Regionaalarengu Fond Keskkonna-infrastruktuuri arendamise meetme raames toetatakse: • taastuvenergeetika valdkonnas: • taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt põhitähelepanuga taastuvatest allikatest elektri tootmise suurendamisele, sh ettevalmistavad uuringud; • jäätmekäitluse valdkonnas: • alla 5-hektarilise pindalaga jäätmeladestuskohtade sulgemine ja saneerimine; • jäätmete valikkogumise süsteemide rakendamine ja jäätmete taaskasutamise laiendamine; • biolagunevate jäätmete taaskasutamine komposti valmistamiseks

  7. Näited: • Elva linna keskkatlamaja rekonstrueerimine biokütuse põletamiseks - 5 miljonit • Elektrienergia tootmine taastuvast energiaallikast Ida-Virumaal, Aseri vallas - 2,9 miljonit • VÄO Elektri- ja soojuse koostootmisjaama suitsugaaside pesur - 5 miljonit • Lisaturbiin Kamari hüdroelektrijaamale - 2 miljonit • Raiejäätmete kui taastuva energiaallika kasutuselevõtu ettevalmistus - 1,3 miljonit • Tamme hüdroelektrijaama taastamine Viljandimaal Navesti jõel - 1 miljon • Tuulepark Virtsu 2 - 5 miljonit • Kösti hüdroelektrijaama taaskäivitamine Viljandi linnas - 1 miljon • Kolga katlamajas biokütuse katla paigaldamine - 3,3 miljonit • Elva linnas Kirde katlamaja rekonstrueerimine - 4,5 miljonit

  8. KÜSIMUSED: Marku Lamp marku.lamp@envir.ee Tel 626 2920