Fastlegeordningens avtaleverk
Download
1 / 60

Fastlegeordningens avtaleverk - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Fastlegeordningens avtaleverk. Bjørn Nordang Fastlege Nordkapp kommune Styremedlem Allmennlegeforeningen Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013. Historikk. Tanken om listepasientordning ble fremmet av Aplf (nå AF) allerede på 1970-tallet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fastlegeordningens avtaleverk' - kaipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fastlegeordningens avtaleverk

Fastlegeordningens avtaleverk

Bjørn Nordang

Fastlege Nordkapp kommune

Styremedlem Allmennlegeforeningen

Grunnskurs B – Geilo 16. september 2013


Historikk
Historikk

Bjørn Nordang

 • Tanken om listepasientordning ble fremmet av Aplf (nå AF) allerede på 1970-tallet

 • Studiereiser Danmark, England og Nederland

 • Treårig forsøksprosjekt 1993-1996:

  Tromsø, Trondheim, Lillehammer, Åsnes.

  Økonomi 50/50% per capita/aktivitetsbasert

 • Innført som landsdekkende ordning 1. juni 2001

  Økonomi: 30/70% per capita/aktivitetsbasert


Hva nsket man oppn
Hva ønsket man å oppnå

Bjørn Nordang

Fast allmennlege til alle som ønsker det

Kontinuitet i lege-pasientforholdet

Helhetsansvar for diagnostikk og behandling

Én instans som koordinerer helsetjenestene rundt den enkelte pasient, og henviser til øvrige helsetjenester ved behov

Mer rasjonell utnyttelse av helseressurser


Rammebetingelser for fastlegeordningen
RAMMEBETINGELSER for fastlegeordningen

1) LOVER

2) FORSKRIFTER

3) AVTALER

Bjørn Nordang


Lov forskrift og avtaleverk her er det mye sette seg inn i
LOV, FORSKRIFT OG AVTALEVERK: Her er det mye å sette seg inn i!

Bjørn Nordang

 • Ingen kan huske alt

 • Slå opp ved behov

 • Les alle avtaler grundig. Søk råd ved tvil

 • Kompetanse på formalia er svært variabel i kommunene

 • Sørg for å ha eller være en god tillitsvalgt!


Lover
LOVER inn i!

Bjørn Nordang

 • Lov om folketrygd

 • Lov om helse- og omsorgtjenester i kommunene

  • Innført 1/1-2012

  • Erstatter lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenesten i kommunene.

 • Helsepersonelloven

 • Lov om pasient og brukerrettigheter

  (pasientrettighetsloven)


Forskrifter
FORSKRIFTER inn i!

Bjørn Nordang

 • Forskrift om fastlegeordningen i kommunene

 • Forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus

 • Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

 • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege


Forskrifter1
FORSKRIFTER inn i!

Bjørn Nordang

 • Forskrift om

  • Egenandelsregister

  • Syketransportregister

  • Frikortutlevering

  • Elektronisk kommunikasjon med NAV

  • Unntak av elektronisk kommunikasjon med NAV

  • +++


Avtaler
AVTALER inn i!

Bjørn Nordang

 • Statsavtalen om FLO

 • Rammeavtalen

  1)Mellom KS og Dnlf og 2) Mellom Oslo og Dnlf - om fastlegeordningen i kommunene

 • Sentral forbundsvis særavtale

  mellom KS og Dnlf.

  • Inngår for Oslos vedkommende i Rammeavtalen

 • Kollektivavtalen

  mellom HELFO og Den norske legeforening om direkte oppgjør for utgifter til legehjelp

 • Individuell fastlegeavtale


Nettsteder
NETTSTEDER inn i!

Bjørn Nordang

 • Lover og forskrifter:

  • helsetilsynet.no

   • Regelverk

    • Lover

    • Forskrifter

  • lovdata.no

 • Sentrale avtaler:

  • www.legeforeningen.no

   • Arbeidsliv og jus

    • Næringsdrivende leger

    • Ansatte leger.


Lov om folketrygd
LOV OM FOLKETRYGD inn i!

Bjørn Nordang

 • § 5-4.Legehjelp

 • Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

 • Stønad til legehjelp gis bare dersom legen har fastlegeavtale med kommunen

 • Stønad til legehjelp fra kommunal legevakt eller ved øyeblikkelig hjelp, krever ikke fastlegeavtale

 • Retten til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse er avgrenset til å gjelde sykdom, skade eller lyte, med noen spesifikke unntak


Lov om folketrygd1
LOV OM FOLKETRYGD inn i!

Bjørn Nordang

§ 21.4

 • NAV har rett til å innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell og andre som yter tjenester for trygdens regning

 • De som blir pålagt å gi opplysninger, plikter å gjøre dette uten godtgjørelse

 • De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten ugrunnet opphold og uten hinder av taushetsplikt

 • Erklæringer honoreres ( L-takst systemet)


Pasientrettighetsloven
PASIENTRETTIGHETSLOVEN inn i!

Bjørn Nordang

Innbyggerrettigheter:

 • Rett til å stå på liste: Alle bosatt i en kommune, asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden

 • Barn mellom 12 og 16 år kan selv velge fastlege

 • Ved omsorgsovertagelse velger barnevernet fastlege

 • Rett til å bytte fastlege 2 ganger i året

 • Rett til second opinion


Forskrift fastlegeordningen
FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

Bjørn Nordang

 • Ny forskrift fra 1. januar 2013

 • Vesentlig endret fra forslaget lansert des. -2011


 • Forskrift fastlegeordningen1
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Kapittel 2 - Kommunens ansvar:

  • Organisering av fastlegeordningen

  • Inngå avtale med den enkelte lege om fastlegepraksis – ”Fastlegeavtale”

  • Utlyse- og tildele fastlegehjemler eller stillinger

  • Overføre nytilmeldte og personer fra fastlegelister der det er gjort reduksjon, til nyopprettet liste

  • Iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med pasienter som utgjør en sikkerhetsrisiko


  Forskrift fastlegeordningen2
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Kommunen kan kreve

  • at fastlegen deltar i andre allmennlegeoppgaver (max 7,5 timer/uke)

  • at fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid


  Forskrift fastlegeordningen3
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Fastlegens plikter:

  • Ansvar for allmennlegetilbudet for de som står på listen

  • Plikt til å prioritere pasienter på sin liste med unntak av høyere eller lik plikt som følge av lov

  • Ansvar for tilrettelegging av allmennlegetilbudet ved utskrivelse fra helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste for personer på listen


  Forskrift fastlegeordningen4
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Fastlegens rettigheter:

  • Adgang til å ha fellesliste i gruppepraksis

   - Likevel én ansvarlig lege

  • Fastlege har rett til pr. capitatilskudd fra kommunen, egenandel fra pasienten og refusjon fra HELFO etter Normaltariffen

  • Utjevningstilskudd i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, (jfr. Statsavtalen)


  Forskrift fastlegeordningen5
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Fastlegens rettigheter:

  • §12: Deltakelse i administrative møter skal iberegnes de pålagte inntil 7,5 timene med annet almennmedisinsk legearbeid

  • §13: Rett til fritak fra legevakt:

   • Initialt >55 år. HOD reverserte til >60 år i juni 2013

   • Gravid siste tre mnd eller svangerskapet til hinder for deltakelse

   • Ammer barn under ett år


  Forskrift fastlegeordningen6
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Kapittel 4 – Funksjons- og kvalitetskrav

  §18: Oppfølgingstilbud:

  • Fastlegen skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk til pasienter som ikke selv søker hjelp dersom det foreligger informasjon om en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging.


  Forskrift fastlegeordningen7
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  §19: Koordinering og samarbeid

  Fastlegen skal:

  • ivareta medisinskfaglig koordineringsrolle

  • samarbeide med relevante tjenesteytere

  • informere om, og medvirke til utarbeidelse av individuell plan (IP) for innbygger som har behov for langvarige og koordinerte tjenester


  Forskrift fastlegeordningen8
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • § 21 – Tilgjengelighet:

   • Listeinnbygger skal tilbys konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen 5 arbeidsdager

   • 80% av telefonhenvendelsene skal normalt besvares innen to minutter

   • Fastlegen skal kunne motta timebestilling elektronisk

   • Fastlegen skal sørge for fraværsdekning i forbindelse med ordinært fravær ved for eksempel ferie, kurs og etterutdanning.


  Forskrift fastlegeordningen9
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • § 23: Hjemmebesøk

   • Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere ved behov.


  Forskrift fastlegeordningen10
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • § 25: Legemiddelbehandling

   • Fastlegen skal koordinere legemiddelbehandlingen til listeinnbyggerne.

   • Legemiddellisten skal oppdateres ved endring eller informasjon om endring av medikasjonen.

   • Ved endring av medikasjon skal pas få oppdatert legemiddelliste.


  Forskrift fastlegeordningen11
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • § 26: Sykefraværsoppfølging

   Fastlegen skal:

   • delta i oppfølgingne av sykmeldte listeinnbyggere dersom fastlegen er sykmelder.

   • Bidra til å hindre eller utsette uførhet


  Forskrift fastlegeordningen12
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • § 29: Krav til rapportering

   • Fastlegen skal avginødvendige data til myndighetene (stat og kommune)

   • Staten eller kommunen i samarbeid med fastlegen, fastsetter hvilke data som skal avgis.

   • Alminnelige regler om taushetsplikt gjelder.


  Forskrift fastlegeordningen13
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • § 34 – Listetak:

   • Maks listelengde: 2500 personer

   • Listetak <500 må avtales med kommunen

   • Krav om reduksjon meldes kommunen med 6 måneders frist

    • Kan avtale kortere frist

   • Reduksjon ved tilfeldig uttrekk


  Forskrift fastlegeordningen14
  FORSKRIFT FASTLEGEORDNINGEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Kapittel 7 - Særlige tiltak ved legemangel:

  §37: Suspensjon

  • Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen suspendere plikten til å ha fastlegeordning

  • Suspensjon kan bare skje dersom det er søkt lokale løsninger og kommunen vil være ute av stand til å oppfylle forpliktelsene i minst 3 mndr.

  • Suspensjon kan vedtas for inntil ett år av gangen


  Statsavtalen
  STATSAVTALEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • Avtale mellom staten ved Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene på den ene siden

   og Den norske legeforening på den andre siden, om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis


  Statsavtalen1
  STATSAVTALEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Avtalen omfatter:

  • Bestemmelser om listeregulering

  • Tilskudd til leger i særskilte kommuner

  • Godtgjøring i kommuner der fastlegeordningen er suspendert

  • Honorartakster for allmennleger og for legespesialister med avtalepraksis (Normaltariffen)


  Statsavtalen2
  STATSAVTALEN inn i!

  Bjørn Nordang

  • Regulerer per capita

   • Fra 1/7-13: kr. 407,- pr pasient/år)

  • Binder partene til Normaltariffen

  • Regulerer avsetninger til utdanningsfondene, Syke- og pensjonsordningen (SOP), kvalitetsfondene, og Allmennmedisinsk forskningsfond


  Rammeavtalen avtalepartner ks oslo dnlf
  RAMMEAVTALEN inn i!Avtalepartner KS/Oslo - Dnlf

  Bjørn Nordang

  • Del I Generelle bestemmelser

  • Del II Utvalg i fastlegeordningen

  • Del III Kommunens oppgaver

  • Del IV Legens oppgaver

  • Del V Turnusleger og offentlig legearbeid mv.

  • Del VI Tilgjengelighet og fravær

   Varighet av individuelle avtaler

   Tvister


  Rammeavtalen del ii
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  Allmennlegeutvalg

  • Alle allmennleger i en kommune er automatisk medlem av ALU

  • Skal bidra til samarbeid mellom legene i kommunen for å ivareta legenes oppgaver

  • Kommunen skal ta initiativ til at allmennlegeutvalget etableres

  • Legene har møteplikt

  • Utvalget konstituerer seg selv og velger leder


  Rammeavtalen del ii1
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  Allmennlegeutvalg

  • Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon

  • Velge representanter til samarbeidsutvalget

  • Fremme saker overfor samarbeidsutvalget

  • Kommunens medisinsk-faglige rådgiver kan ikke velges til samarbeidsutvalget


  Rammeavtalen del ii2
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  Samarbeidsutvalg

  • Formalisert samarbeid allmennlegene/kommune

  • Kommunen oppretter utvalget som skal ha like mange representanter fra legene og kommunen, minimum 2 fra hver

  • Skal sikre samarbeid mellom legene og kommunen, og sikre legene innflytelse på drift av legetjenesten


  Rammeavtalen del ii3
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  Samarbeidsutvalg

  • Funksjonstid 2 år

  • Utvalget konstituerer seg selv og velger leder, partene veksler mellom ledelse for 1 år av gangen

  • Det skal tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens regulativ


  Rammeavtalen del ii4
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:

  Gi råd i saker som gjelder:

  • Fastlegeordningen, slik den er beskrevet i lov, forskrift og avtaleverk

  • Planlegging av allmennlegetjenesten

  • Oppretting av legehjemler

  • Søkerlister

  • Flytting av praksis


  Rammeavtalen del ii5
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:

  Gi råd i saker som gjelder:

  • Midlertidig legemangel

  • Serviceerklæringer for legekontorene

  • Håndtering av truende og voldelige pasienter

  • Kollegial fraværsdekning og vikarordninger

  • Fordeling og tilplikting av offentlige oppgaver


  Rammeavtalen del ii6
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  SAMARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER:

  Gi råd i saker som gjelder:

  • Kvalitetsarbeid (ventetid, telefontilgjengelighet,

   sykebesøk til egne pasienter mv.)

  • Generelt om listelengde og listereduksjon

  • Organisering av legevakt, herunder vaktfritak

  • Suspensjon av ordningen


  Rammeavtalen del ii7
  RAMMEAVTALEN – DEL II inn i!

  Bjørn Nordang

  Samarbeidsutvalget skal ikke behandle:

  • saker av personlig karakter med mindre berørte leger samtykker i det

  • saker som vedrører brudd på profesjonsplikter etter helsepersonelloven


  Rammeavtalen del iii
  RAMMEAVTALEN – DEL III inn i!

  Bjørn Nordang

  Kommunens oppgaver:

  • Administrasjon av avtalehjemler

  • Plikt til organisering av fastlegeordningen

  • Informasjon

   • Til leger om planer i kommunehelsetjenesten

   • Til befolkningen om fastlegeordningen

  • Økonomiske forpliktelser

   • Utbetaling av basistilskudd, pluss evt. utjevningstilskudd


  Rammeavtalen del iv
  RAMMEAVTALEN – DEL IV inn i!

  Bjørn Nordang

  Legenes oppgaver:

  • Ansvar for egne listepasienter

  • Vikarplikt innenfor avtalt åpningstid

  • Øyeblikkelig hjelp

  • Tilgjengelighet (iht. fastlegeforskriften §21)

  • Samarbeid med kommunen

   • Minst ett årlig møte for å drøfte legens virksomhet i forhold til kommunale mål, retningslinjer, planer og vedtak.


  Rammeavtalen del v
  RAMMEAVTALEN – DEL V inn i!

  Bjørn Nordang

  Annet kommunalt legearbeid mv.

  • Primært frivillig. Krav til utlysning

  • Kan kreve listereduksjon

  • Pålegg etter kunngjøring

   • Inntil 7,5 timer/uke (ved full tids hjemmel)

   • Kun allmennmedisinske oppgaver

   • Skal søkes fordelt likt på legene

  • Kommunal lønn/honorar? Oslo: Honorar

  • Praksiskompensasjon


  Rammeavtalen del v1
  RAMMEAVTALEN – DEL V inn i!

  Bjørn Nordang

  • Turnusveiledning:

   • Avtales. Kan ikke pålegges

   • Kommunen lønner turnuslegen, dekker driftsutgifter i praksis og mottar inntjeningen

   • Lønn avtales: 3 timers veiledning i uka

   • Veiledning lege for rett til trygderefusjon (3 år)

   • 1 år etter turnus (2 år veiledning studiet/turnus)

   • Regnes som andre allmennlegeoppgaver

   • Lønn som turnusveiledning: Minimum 2 timer i uka

   • Rimelig telefontilgjengelighet


  Rammeavtalen del v2
  RAMMEAVTALEN – DEL V inn i!

  Bjørn Nordang

  • Tid til veiledning av turnusleger/”EØS-leger” går til fradrag fra pålagt 7,5 timer offentlig allmennmedisinske oppgaver

  • Veiledning medisinstudenter

   • Kommunen uvedkommende

   • Reduserer ikke legens forpliktelser overfor kommunen


  Rammeavtalen del vi
  RAMMEAVTALEN – DEL VI inn i!

  Bjørn Nordang

  Tilgjengelighet og fravær

  • Arbeidsplikt 44 uker i året

  • Full kurativ praksis:

   Åpningstid minst 28 timer/uke

  • Inntil 8 uker per år kollegial fraværsdekning:

   • Ordinært fravær

   • Tilstrekkelig legedekning i ferier mm


  Rammeavtalen del vi1
  RAMMEAVTALEN – DEL VI inn i!

  Bjørn Nordang

  • Rett til utvidet fravær fra praksis ved:

   • Kurs mm for å oppnå/vedlikeholde spesialiteten i alm.

   • Forskning på doktorgradsnivå

   • Fagforeningsarbeid eller offentlige verv (10 dager)

   • Egen sykdom

   • Barns sykdom

   • Svangerskap/fødsel/adopsjon

   • Ordinær verneplikt eller siviltjeneste

  • Rett til vikar ved fravær


  Sentral forbundssvis s ravtale
  SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE inn i!

  Bjørn Nordang

  Avtalepartner: KS og Dnlf

  (Oslo: Inngår i rammeavtalen)

  • Oppsagt til revisjon fra 1. juli 2012

  • Forhandlet på overtid: BRUDD6. sept 2013

  • Tvisteløsning: Nemndsbehandling

  • Forhandlet om

   • Minimumsvern for leger i legevakt

   • Regulering satser for legevaktsarbeid

   • Turnuslegelønn

   • Godtgjøring

  • Gammel avtale gjelder inntil nemndsavgjørelse


  Sentral forbundssvis s ravtale1
  SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE inn i!

  Bjørn Nordang

  Avtalepartner: KS og Dnlf

  (Oslo: Inngår i rammeavtalen)

  § 3: Lønnsforhold

  • All lønn forhandles lokalt! (unntatt turnusleger)

   § 4: Arbeidstid

  • Normalarbeidstid 37,5 timer/uke

  • Legevakt i tillegg. Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gjelder ikke legevakt


  Sentral forbundssvis s ravtale2
  SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE inn i!

  Bjørn Nordang

  § 5: Praksiskompensasjon

  • Fastsettes sentralt, skala fra 1 – 24 t/uke

  • Ikke lønn

   § 6: Kommunalt organisert ø.hj. på dagtid

  • Fastleger har ansvar og plikt til ø.hj. for sine listepasienter

  • Kommunen bekoster nødvendig ø.hj. sambandsutstyr eller telefonnummer

  • I kommuner <20 000 innbyggere kan kommunen organisere at minst en lege har ø.hj. ansvar til enhver tid


  Sentral forbundssvis s ravtale3
  SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE inn i!

  Bjørn Nordang

  § 7: Legevakt (utenom ordinær åpningstid)

  • Pliktig deltagelse i legevakt

  • Fritaksbestemmelser

   • Helsemessige/særlig sosiale årsaker

   • Gravide siste 3 mnd eller svangerskapet til hinder

   • >60 år som ønsker det

   • KAN gis ved personlige grunner, økt hensyn >50år

  • Rett til fri fra kurativt arbeid til kl 12 dagen etter nattvakt

   • Ikke trekk i lønn eller basistilkudd

   • Praksiskompensasjon kr 900

   • Skriftlig krav fra legen i hvert enkelt fravær


  Sentral forbundssvis s ravtale4
  SENTRAL FORBUNDSSVIS SÆRAVTALE inn i!

  Bjørn Nordang

  § 7: Legevakt (utenom ordinær åpningstid)

  • Kommunen kan pålegge tilstedevakt i vaktsentral

  • Minimum firedelt vakt

   • Tillegg ved hyppigere vakter og vakans

    • Alene i vaktordningen: +50% vakttillegg

    • To-/tredeltvakt: +25% vakttillegg

     §8: Interkommunal legevakt (kl 23 -08)

  • Timelønn - 4 klasser i henhold til befolkningsgrunnlag


  Kollektivavtalen
  KOLLEKTIVAVTALEN inn i!

  Bjørn Nordang

  Avtalepartner HELFO – Dnlf

  • Legen skal som hovedregel fremsette refusjonskravet elektronisk over linje

  • Oppgjør innen 5 dager (diskett innen 30 dager)

  • HELFO skal straks melde unormalt takstbruk

  • Journalinnsyn i nødvendig omfang

  • Lege kan be om oppklarende møte

  • Pålegg om endret takstbruk

   • Ikke enkeltvedtak – ingen klageadgang

  • Avkortning av utbetaling

   • Enkeltvedtak med klageadgang


  Individuell fastlegeavtale
  INDIVIDUELL FASTLEGEAVTALE inn i!

  Bjørn Nordang

  • Pass på at kommunen ikke stiller krav eller binder deg opp mer enn rammeavtalen hjemler

  • Kontakt evt. JA-avdelingen (Jus og arbeidsliv) i Dnlf


  Avtaler1
  AVTALER inn i!

  Bjørn Nordang

  • Internavtaler

   • VIKTIG med god internavtale

   • Maler finnes på Dnlf sine hjemmesider

 • Selskapsform

 • Økonomi og regnskap

  • Profesjonell hjelp til regnskapsførsel?

  • Eie eller leie lokalene?

  • Hvor mange i legegruppen? (3-4 leger er sannsynligvis mest kostnadseffektivt)

 • Vikarordninger

 • Hjelpepersonell

  • Vær nøye med hvem og hvor mange som ansettes

  • Obs ytelsesbaserte kollektive pensjonsordninger!


 • Problemstillinger
  Problemstillinger inn i!

  Bjørn Nordang

  • Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag?

  • Hvem har ansvar for listepasientene dine når du er på ferie eller du er syk?

  • Du har vært borte 8 uker fra praksis i år, og har kommet inn på grunnkurs. Du har ingen vikar. Kan du dra?

  • En av listepasientene dine kommer på kontoret med sin akutt syke svigermor som bor i en annen kommune, men oppholder seg for tiden på din listepasients adresse. Hva gjør du? Kan du avvise henne?


  Bjørn Nordang inn i!

  1

  Må du skaffe vikar i praksis når du har sykehjemsdag?

  Nei. Alminnelig reduksjon av åpningstid regnes ikke som fravær – ikke plikt til eller krav på vikar

  Lege kan ikke ta inn vikar samtidig som han selv arbeider


  Bjørn Nordang inn i!

  2

  Hvem har ansvar for listepasientene dine når du er på ferie eller du er syk?

  Ferie: Kollegial fraværsordning

  Syk: Dersom du ikke klarer å skaffe vikar eller kollegial fraværsordning, er det kommunens ansvar


  Bjørn Nordang inn i!

  3

  Du har vært borte 8 uker fra praksis i år, og har kommet inn på grunnkurs. Du har ingen vikar. Kan du dra?

  Ja. Utvidet fravær:

  Lege har rett til fravær for deltakelse på kurs, nødvendig tjenestegjøring og andre aktiviteter for å oppnå eller beholde spesialistgodkjenning.

  Såfremt legen stiller vikar gjøres ikke fradrag i basistilskuddet


  Bjørn Nordang inn i!

  4

  En av listepasientene dine kommer på kontoret med sin akutt syke svigermor som bor i en annen kommune, men oppholder seg for tiden på din listepasients adresse. Hva gjør du? Kan du avvise henne?

  Undersøker henne. Kan ikke avvise:

  Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven §4


  ad