Rapport sept 2013
Download
1 / 27

Rapport sept 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Rapport sept 2013. ”Kvalitetsstjärnan” Nationellt kvalitetsregister Del 2: Fokus på Stjärnvariabler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rapport sept 2013' - kaili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rapport sept 2013
Rapport sept 2013

”Kvalitetsstjärnan”Nationellt kvalitetsregister

Del 2: Fokus på Stjärnvariabler

I Del 1 undersöktes internt bortfall i Kvalitetsstjärnans variabler och dessutom användningen av svarsalternativ med innebörden ”Vet ej”. Sammanfattningsvis visades att sedan år 2009 har det interna bortfallet i flertalet variabler varit litet, liksom användningen av ”Vet ej”-alternativet.

Några variabler hade mindre god datakvalitet i dessa hänseenden.

Med fyndet i rapportens Del 1 att databasens innehåll nu huvudsakligen har god kvalitet blir det meningsfullt att i Del 2 se på variationer i Kvalitetsstjärnans utfallsmått som beroende variabler i relation till de allra flesta bakgrundsvariabler som oberoende variabler.

Förstgångsskattningar under perioden 2008-2013 har använts

.

Kvalitetsstjärnans AU


Sammanfattning
SAMMANFATTNING

Rapportens Del 2

Syftet med denna rapport är att presentera hur bakgrundsvariabler inverkar på de olika

Kvalitetsstjärnemåtten.

Man skall lokalt kunna använda innehållet som ett referensmaterial för att kunna göra överväganden om skillnader i egna medelvärden i förhållande till databasen kan bedömas som faktiska eller beroende på att man har en grupp där skillnader kan bero på att man har en annorlunda sammansättning av gruppen vad gäller bakgrundsuppgifter.

På nästa bild finns en översikt av fynden i Del 2 beträffande vilka bakgrundsdata som ger statistiskt säkra skillnader i stjärnans utfallsmått beroende på olika svarsalternativ i bakgrundsdata. Dessa är gulmarkerade.

Man ser t ex inledningsvis i tabellen på nästa sida att beträffande kön har kvinnor högre medeltal i alla Kvalitetsstjärnemått än män förutom för hälsoscreening. Vid t ex ett högt medelvärde på ConSat vid den lokala enheten bör man alltså se på om man har en högre andel kvinnor i sin grupp än i hela databasen – vilket skulle kunna bidra till skillnader.

På nästa rad i tabellen nästa sida ser man t ex att troligen har inte åldersskillnader betydelse för hur patienter skattar ConSat.

Tredje raden: Diagnosgrupper. Här finns tendens att detta har betydelse för ConSat-nivån.

Vidare i tabellen är rad för rad gulmarkerat vilka bakgrundsfaktorer som påverkar ConSat och de andra Kvalitetsstjärnemåtten.

Alla följande flikar ger sedan en mera detaljerad statistisk bakgrund till tabellen på nästa sida.


Versikt av fynden i del 2
Översiktav fyndeni Del 2


Data och uppl ggning av delrapport 2
DATA och UPPLÄGGNING av Delrapport 2

DATA

Data från åren 2008-2013 används då det i delrapport 1 visades att data från

dessa år i de flesta variabler har tillfredsställande kvalitet.

Endast förstgångsskattningar (N=1540) används.

UPPLÄGG

De patientsubjektiva skattningarna (Brukartillfredsställelse, Livskvalitet och

Upplevda besvär) samt Närståendebörda, liksom de professionella skattningarna

(GAFF, GAFS, Hälsoscreening) har studerats i relation till var och en av de

Bakgrundsvariabler som bedömdes användbara i delrapport 1.

STATISTIK

Var och en av de sju Kvalitetsstjärnemåttens association till bakgrunddata har

undersökts med ANOVA och post hoc testats med Tukey HSD

För variabler med endast 2 kategorien (t ex Kön) prövades statistisk signifikans med

Spearman-korrelation och t-test.

Redovisningen följer i huvudsak dispositionen i Del 1 för att det skall var enkelt att

kunna titta i båda filer parallellt.


Stj rnv rden per k n
Stjärnvärden per Kön

Kvinnor (2) i materialet har

högre medelvärde än män (1)

i alla stjärnvärden utom för

hälsoscreening (SpecVärde)

Signifikant medelvärdesskillnad

mellan män och kvinnor (t-test)

finns för

ConSat (p<.000)

GAFF (p<.000)

AnhFakt (p<.050)

GAFS (p<.001)


Stj rnv rden per ldersgrupp
Stjärnvärden per Åldersgrupp

Stjärnvärden uppvisare

en trend där högre värden

finns med ökande ålder

för Livskvalitet

Anhörigbörda,

Hälsoscreening

och Upplevda besvär.

För ConSat och GAFF/

/GAFS finns ingen sådan

tendens

Signifikanta medelvärdesskillnader finns mellan åldergrupperna (ANOVA) för Livskvalitet, Anhörigbörda, Hälsoscreening och Upplevda besvär (Se tabell t höger nedtill).

Post hoc test Tukey HDS visar signifikanta skillnader för Livskvalitet mellan flera åldersgrupper

För Anhörigbörda mellan den lägsta åldergrupp och samtliga andra (men ej mellan var och en åldergrupp), för hälsoscreening mellan lägsta o högsta åldersgrupper samt mellan de båda högsta.

För Upplevda besvär mellan flertalet åldersgrupps-kombinationer.


Historik besv r och v rdkontakt
Historik besvär och vårdkontakt

Analys av stjärnvärdenas variation med nedanst historikdata

görs ej p g a otillförlitliga data, som beskrevs i Delrapport 1


Stj rnv rden per diagnos 1
Stjärnvärden per Diagnos 1

vid 1:a skattning

Stjärnvärden för diagnosgrupper skiljer

sig åt. Undergruppen F23+F24 inom

schizofreniområdet har högre värden.

Vissa stjärnvärden är jämförelsevis

låga för några andra diagnosgrupper

t ex personlighetsstörningar (F4).

Forts.

Signifikansprövning – se nästa sida


Rapport sept 2013

ANOVA indikerar skillnader i alla stjärnmedelvärden mellan diagnosgrupper (tabell t höger)

Post hoc analys med Tukey HSD sammanfattas nedan

ConSat – inga signifikanta skillnader mellan diagnosgrupper

Livskvalitet – Flertalet schizofrenidiagnoser har inbördes skillnader och även i en del fall gentemot

F3 F4 och F8 diagnos

GAF-F - Flertalet schizofrenidiagnoser har inbördes skillnader och även i en del fall gentemot

F3 F4 F6 och F8 diagnos

Anhörigbörda – Signifikant skillnad mellan F23-24 och F28-29 samt mellan F23-24 och F8

Hälsoscreening – Enda signifikanta skillnader är mellan F20 o F25

GAF-S - Flertalet schizofrenidiagnoser har inbördes skillnader och även i en del fall gentemot

F3 F4 F8 och F9 diagnos

Upplevda besvär – Signifikanta skillnader finns mellan flera schizofrenigrupper. F4 och F8 har skillnader gentemot flera schizofrenigruppen och F3, F6 och f9 mot schizofrenigruppen F23-24


Samh llsfunktioner
SAMHÄLLSFUNKTIONER diagnosgrupper (tabell t höger)

Boende

Försörjning

Arbete/studier

Skolunderbyggnad


Stj rnv rden per boendeform
Stjärnvärden per Boendeform diagnosgrupper (tabell t höger)

De med ordinärt boende (1)

har högre värden på ConSat

GAFF, Hälsoscreening och GAFS

Inga andra skillnader är statistisk

säkerställda

Signifikanta medelvärdesskillnader(ANOVA)

finns mellan boendegrupperna för

ConSat GAFF Hälsoscreening och GAFS

Post hoc test Tukey HSD klargjorde att skillnaderna gäller:

För ConSat mellan 1 och 2, 3

För GAFF mellan 1 och 2-4

Hälsoscreening mellan 1 och 2

För GAFF mellan 1 och 2-4


Stj rnv rden per f rs rjning
Stjärnvärden per Försörjning diagnosgrupper (tabell t höger)

Egen försörjning (1) är förenat med

högre stjärnvärden i de flesta

hänseenden än för gruppen sjuk-

skrivna/-ersättning (2). GAF-F

har ytterligare skillnader mellan

grupper (GAFS i lägre grad)

Signifikanta medelvärdesskillnader(ANOVA)

finns mellan försörjningsgruppen för

ConSatVärde, LifeQVärde, GAFF, GAFS och DistressFakt

Post hoc test Tukey HSD klargjorde att skillnaderna gäller:

För ConSat mellan 1 och 2

För livskvalitet mellan 1 och 2

För GAFF mellan 1 och 2-5 samt mellan 2 o 5

För GAFFSmellan 1 och 2-4

Upplevda besvär mellan 1 och 2


Stj rnv rden per arbete studier
Stjärnvärden per Arbete/studier diagnosgrupper (tabell t höger)

Medelvärden för stjärnvärden vid olika sysselsättningsformer

– se tabell t höger

forts

Statisisk skillnad (prövad med ANOVA) är tydlig endast för GAFF och GAFS:


Stj rnv rden per arbete studier1
Stjärnvärden per Arbete/studier diagnosgrupper (tabell t höger)

Grafiskt beskrivning av

innehållet i tabell på

föregående sida

Post hoc test (Tukey SHD) visade att

Signifikant skillnad finns mellan flera – men inte alla sysselsättningsformer beträffande GAFF o GAFS .

Skillnader för övriga stjärnvärden mellan sysselsättningsformer är ej statiskt säkra.


Stj rnv rden per uppn dd utbildning
Stjärnvärden per Uppnådd utbildning diagnosgrupper (tabell t höger)

Skillader finns beroende

på nivå av GAFF och GAFS

Post hoc test (Tukey SHD) visade att

Signifikant skillnad finns mellan framför beträffande högre medelvärden för GAFF och GAFF hos de som fullgjort eftergymnasial utbildning (4) i relation till andra alternativ.

Skillnader för övriga stjärnvärden mellan uppnådda studier är ej statiskt säkra.


N ra situationen
"NÄRA” diagnosgrupper (tabell t höger)- SITUATIONEN

Civil status

Fast relation

Sociala kontakter

Hushållets sammansättning

Barn under 18 år i hushållet

Egna barn


Stj rnv rden per civilstatus
Stjärnvärden per Civilstatus diagnosgrupper (tabell t höger)

Det finns skillnader beträffande

ConSat GAFF Hälsoscreening o GAFS för olika civilstatus (ANOVA)

Post hoc test (Tukey SHD) visade gifta har högre GAFF GAFS, Frånskilda har högre ConSat men också sämre hälsoscreening – allt i relation till några andra civilstatus – se gulmarkeringar i tabell till höger.


Stj rnv rden per fast relation
Stjärnvärden per Fast relation diagnosgrupper (tabell t höger)

Det finns sign. skillnader beträffande alla stjärnvärden förutom Anhörigbörda o Upplevda besvär (ANOVA)

Post hoc test (Tukey SHD) visade att ConSat

För 3 är högre än 1-2. QoL 2 lägre än 3, GAFF

1 lägre än 2-4. Hälsoscreening högre (!) 1 än 2.

GAFS 4 högre än 1-2 och 5 högre än 4


Stj rnv rden per sociala kontakter
Stjärnvärden per Sociala kontakter diagnosgrupper (tabell t höger)

ANOVA visar skillnader

mellan alla stjärnvärden exkl ConSat mellan kontakttyper

Post hoc test (Tukey SHD) visade att GAFF kategori 5 har högre värde än 1,3,4. AnhB och GAFS 5 högre än 1


Stj rnv rden per hush llets sammans ttning
Stjärnvärden per Hushållets sammansättning diagnosgrupper (tabell t höger)

ANOVA visar skillnader

mellan stjärnvärden GAFF, Anhörigbörda, GAFS mellan olika hushåll

Post hoc test (Tukey SHD) visade att GAFF kategori 2 har högre värde än 1,3

AnhB 1 högre än 3.

GAFS 2 högre än 1,3


Stj rnv rden vid barn under 18 r i hush llet
Stjärnvärden vid Barn under 18 år i hushållet diagnosgrupper (tabell t höger)

De som har barn under 18 år i hemmet (2) i materialet har högre medelvärde på ConSat, GAFF och GAFS än de som inte har barn hemma (1)

Signifikant medelvärdesskillnad (t-test) för ConSat (p<.000) GAFF (p<.000) och GAFS (p<.000)


Stj rnv rden vid egna barn
Stjärnvärden vid Egna barn diagnosgrupper (tabell t höger)

De som har egna barn (2) har högre medelvärde på ConSat, GAFF och GAFS än de som inte har egna barn (1)

Signifikant medelvärdesskillnad

(t-test) för ConSat (p=003)

GAFF (p<.000) och GAFS (p<.000)


Anv nda resurser
ANVÄNDA RESURSER diagnosgrupper (tabell t höger)

  • Dagar i Vård

  • - varav Slutenvårdsdagar

  • - varav Dagar med ÖV-besök

  • (KVÅ har inte analyserats)


Stj rnv rden relaterat till dagar i v rd
Stjärnvärden relaterat till Dagar i vård diagnosgrupper (tabell t höger)

Signifikanta korrelationer

(Spearman) finns (blåmark.)

mellan vårddagar/ÖV-

kontakter och summa

Dagar med vård (EkonVärde)

För de flesta stjänvärden

är korrelationen rho=0.10-0.20

för totalsumman och lägre

för vårddagar och ÖV-

kontakter.

Tabellens nederdel (gul) visar

korrelationer mellan typerna

av vårdkontakt och summan

”DiV”

På följande sidor finns tabeller

från verksamheter med data

i tillräcklig mängd för att

analysera olikheter mellan

Verksamheter – som kan vara delförklaring till låga korrelationer i totalmaterialet


Stj rnv rden per div per verksamheter
Stjärnvärden per DIV per Verksamheter diagnosgrupper (tabell t höger)

I Uppsalamaterialet är korrelationer högst mellan GAFF och GAFS med DIV

I Örebromaterialet korrelerar i stället de subjektiva items Livskvalitet, Hälsoscreening och Upplevda besvär


Forts
Forts. diagnosgrupper (tabell t höger)

Obs små material . Men:

I Eslöv korrelerar DIV med GAFF GAFS - i Jönköping med Upplevda besvär


Slutord
Slutord diagnosgrupper (tabell t höger)

Genom de mera fullständiga uppgifter som rapporterats under senare år

(klarlagt i Delrapport 1) har nu i denna Delrapport 2 för första gången en mera

säker analys kunnat göras av hur bakgrundsdata inverkar på Kvalitetsstjärnemåtten..

Primära databaser till rapporten har kvalitetssäkrats Lokalt – TACK ALLA!

Göran Eiman har sammanställt insamlade data som rensats/kvalitetssäkrats

tillsammans med Bo Ivarsson, som gjort rapportutkastet. Kvalitetsstjärnans

Gemensamma Genomförandegrupp (GGG) och AU har godkänt spridning.

Informera gärna de du tror kan vara intresserade om rapporten som finns på

hemsidan www.kvalitetsstjarnan.se

Frågor kring Delrapport 5 kan mailas till Kvalitetsstjärnans registeransvarig:

goran.eiman@vgregion.se