orsz gos telep l sh l zat fejleszt si koncepci otfk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTfK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTfK)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTfK) - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTfK). TERÜLETFEJLESZTŐK NAPJA 2009. október 8. Balatonkenese. A területfejlesztés értelmezése. A „területfejlesztés” integráló kategória, amely többek között magába foglalja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTfK)' - kail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orsz gos telep l sh l zat fejleszt si koncepci otfk

ORSZÁGOS TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OTfK)

TERÜLETFEJLESZTŐK NAPJA2009. október 8. Balatonkenese

a ter letfejleszt s rtelmez se
A területfejlesztés értelmezése
 • A „területfejlesztés” integráló kategória, amely többek között magába foglalja
  • a különböző téregységek (ország, régiók, megyék kistérségek) területi szemléletű fejlesztését
  • a településhálózat-fejlesztést
  • a településfejlesztést (?) ↔ Területfejlesztési törvény
 •  Országos Területfejlesztési Koncepció terrénuma (parlamenti határozat)

2009. 10. 08.

mi rt van sz ks g orsz gos telep l sh l zat fejleszt si koncepci ra otfk
Miért van szükség Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióra (OTfK)
 • Az állam a közszolgáltatásait térbeli hálózatokba szervezve teljesíti. Ez történhet:
  • Minden tárca saját ágazati elvei alapján különbözőképpen tervezi és szervezi
  • Szakmailag megalapozottan, társadalmilag egyeztetve a parlament által legitimált egységes elvek alapján
 • 1971-ben készült az utolsó, amit a 80-as években módosítottak. Elutasítás, majd rehabilitáció.
 • Településfejlesztési/városfejlesztési politika hiánya
 • OTK csak részben foglalkozik településhálózati kérdésekkel

2009. 10. 08.

ter leti dokumentumok s a k zt k l v kapcsolat
Területi dokumentumok és a köztük lévő kapcsolat
 • Készült számos háttérdokumentum, tanulmány
 • Jelenleg két alapvető dokumentum és egy információs rendszer formálódik:
  • A magyar településhálózat helyzete és jövője (helyzetértékelés, problémafeltárás)
  • Országos településhálózat-fejlesztési koncepció
 • Kapcsolata az OTK-val és az OTrT-vel?
   • Azokkal összhangban készül és önálló országgyűlési határozatban fogadják el (ez van a kormányprogramban)
   • Beépül azokba (ez az RKK álláspontja) + Tf. törvény

2009. 10. 08.

magyarorsz g policentrikuss g nak m r se rang nagys g megoszl s f fua fvt
Budapest 2,58-szor nagyobb a településhálózathoz képest! Nagyvárosaink elmaradnak a „várttól”

Európában Magyarország rendelkezik a leglaposabb megoszlással! Ha Budapesttől eltekintünk, a legkiegyen-súlyozottabb, legpolicentri-kusabb a településhálózat?

Magyarország policentrikusságának mérése rang-nagyság megoszlás, fő/FUA (FVT)

2009. 10. 08.

magyarorsz g policentrikuss g nak m r se rang nagys g megoszl s gdp fua fvt
Hasonló helyzet

Budapest „túlreprezentáltsága” 5.39-szoros

Nagyvárosaink alulteljesítenek

Ettől eltekintve az egyik „legkiegyenlítettebb” (-0,72) struktúra!

Magyarország policentrikusságának méréserang-nagyság megoszlás, GDP/FUA (FVT)

2009. 10. 08.

a telep l s h l zat fejleszt si politika funkci i s szeml lete
A településhálózat-fejlesztési politika funkciói és szemlélete
 • A különböző típusú és funkciójú települések hálózatként/rendszerként való működésének az elősegítése
 • javaslatot tesz az országgyűlés, a központi állami szervek és az önkormányzatok közös feladatellátásának térbeli kereteire, intézményeire és eszközeire
 • Nem egyszerűen leképezi a településhálózatot, hanem normatív elvek alapján dinamikájában/tendenciájában kíván hatni a településhálózatra, a hozzá igazodó funkcióteljesítésre

2009. 10. 08.

a telep l sh l zat fejleszt s alapelvei
A településhálózat-fejlesztés alapelvei
 • A magyar fejlesztéspolitika kövesse az Európai Unió szakpolitikai elveit és feleljen meg a magyar sajátosságoknak
 • Törekedjen a hatékonyság (versenyképesség, koncentráció), a méltányosság (szolidaritás, területi kohézió) és a fenntarthatóság elveinek összeegyeztetésére, egyidejű érvényesítésére
 • Biztosítson lehetőséget a helyi adottságokon nyugvó helyi kezdeményezésekre
 • A térségi (regionális) és a települési szemlélet összehangolása
 • A funkciómegosztás, specializáció és az együttműködés elősegítése

2009. 10. 08.

tfog c lok 2020 ig
Átfogó célok 2020-ig
 • Nemzetközileg versenyképes policentrikus városhálózat kialakulásának és működtetésének az elősegítése.
 • Az elérhetőség és hozzáférés biztosítása, a közlekedési és az IKT-rendszerek kiemelt fejlesztése.
 • Új típusú, kiegyensúlyozott város–vidék viszony kialakítása (ESDP).
 • Közszolgáltatások hatékony és méltányos területi szerkezetben történő fejlesztése.
 • A hálózati elemek együttműködésének erősítése.
 • A települések értékeivel való fenntartható gazdálkodás.

2009. 10. 08.

a telep l sh l zat fejleszt si politika alappill rei vitak rd sek
A településhálózat-fejlesztési politika alappillérei(vitakérdések)
 • Funkcionális megközelítés
  • Az egyes elemek nem önmagukban, hanem a rendszerben betöltött funkciói alapján értékelhetőek és fejlesztendőek
  • a (városi) gazdaság és a közszolgáltatási rendszerek (oktatás, EÜ stb.) előtérbe helyezése (az ipar/gazdaság fejlődése alakította a településszerkezetet, az urbanizáció folyamatát)
 • Alapegység? Legkisebb központilag szabályozott építőelem?
  • Települések jelentős része önmagában nem megítélhető és nem képes a megkívánt funkciók teljesítésére.
  • A kistérségek és munkaerő vonzáskörzetek a kiinduló vizsgálati egységek (status quo)!  funkcionális városi térségek
 • A hálózat működése vertikális (hierarchia) és horizontális együttműködéseken alapul

2009. 10. 08.

funkcion lis v rosi t rs gek fvt
Funkcionális városi térségek (FVT)
 • A város, mint térszervező, munkaerő-piaci és szolgáltató központ és az általa integrált térség (lehet két, vagy több központ is)
 • Város és vidéke, a vidék és a központja, lokalitás, életvilág, városrégió
 • Magyar előzmények (Erdei, Bibó stb.) és az európai ESPON kutatások magyar sajátosságoknak megfelelő újrafogalmazása
 • Ez formai kereteket adhat az új város–falu viszony megteremtéséhez (ESDP)
 • Nagyságát alapvetően meghatározza a munkaerővonzás, a szolgáltatások vonzáskörzetei és az elérhetőség.
 • Vertikális munkamegosztásban elfoglalt helyet meghatározza:
  • A népesség nagyságrendje
  • a funkciók komplexitása (köz- és üzleti szolgáltatások stb.)
  • Gazdasági erő/aktivitás (munkahely, GDP stb.)
  • Településhálózati adottságok, földrajzi helyzet

2009. 10. 08.

policentrizmus
Policentrizmus
 • EU új területpolitikai irányelve
  • Előfeltevés: a többközpontú térstruktúra hatékonyabb (?), méltányosabb és fenntarthatóbb mint a monocentrikus
  • Kiegyenlítettebb térstruktúra kialakítása, a szubszidiaritás elvét követő decentralizáció
  • A dinamikus központokra támaszkodva be kell vonni a perifériákat a fejlődésbe
 • Morfológiailag és funkcionálisan is értelmezendő, távlatilag a kettő összehozandó
 • Gyakorlatban:
  • A funkciók hatékony teljesítése a központokban
  • Elérhetőség és a hozzáférés méltányos biztosítása (e-ügyintézés, a termék vagy a fogyasztó mozgatása stb.)

2009. 10. 08.

javasolt vertik lis strukt ra
Javasolt vertikális struktúra
 • Budapesti metropolisztérség
 • Nemzeti/nemzetközi jelentőségű funkcionális nagyvárosi térségek (5+2+??; )
 • Regionális jelentőségű nagyvárosi térségek (központ legalább 30 000 fő összesen legalább 50 000 fő)
 • Térségi szerepkört betöltő kisvárosi térségek (legalább 10 000 fős központtal és 15 000 fős népességgel)
  • Típusok: aprófalvas és mezővárosi
 • FVT-ken belüli (lehetséges) struktúra
  • Funkcionális kistérségek
  • Funkcionális mikrotérségek

2009. 10. 08.

int zm nyrendszer folyamatosan alakul gyakorlatorient lt rendszer
Intézményrendszer(folyamatosan alakuló gyakorlatorientált rendszer)
 • Az FVT-k a meglévő fejlesztéspolitikai intézmény-rendszerbe tagolódnak, hozzájárulnak a folyamatosan alakuló „kistérségi” szint továbbfejlesztéséhez
 • Az FVT státuszoknak (hierarchiának) megfelelő differenciált hatáskör (funkció) telepítés
 • Magasabb státuszú FVT-k körzeti ellátási felelősségének feladatteljesítéshez kötött meghatározása
 • Önkormányzatok társulásán és az egyes funkciók szerződéses ellátásán alapuló hálózatosodás

2009. 10. 08.

eszk zrendszer
Eszközrendszer
 • Tervezés: be kell illeszteni az FVT-ket a fejlesztési és rendezési tervezésbe (FVT-ket lefedő közös fejlesztési stratégia és összehangolt szerkezeti terv)
 • Finanszírozás: alapvetően a jelenlegi fejlesztési és működési forrásokat használja más formában
  • Szintenkénti feladatmutatók meghatározása
  • Az állami fejlesztési és működési kiadások ezekhez igazítása
  • Az FVT-ken belüli közös feladatellátásnak és fejlesztéseknek prioritást kell kapniuk az EU-s fejlesztési források felhasználásánál is
 • Megvalósítás érdekében bevezetendő: terv-, program- és területrendezési szerződések

2009. 10. 08.

sszegz s helyett szakmai vitak rd sek
Összegzés helyett: szakmai vitakérdések
 • Először a koncepcionális alapelvekben kell megegyezni, és csak azt követően a tényleges besorolásról!
 • A országos szintű (top-down) településhálózat-fejlesztési koncepciónak mi az alapegysége?
 • A policentrizmus miként értelmezhető és alkalmazható Magyarországon? (Hogyan függ össze az ország méretével, a meglévő hálózattal?)
 • Vertikális szintek száma?

2009. 10. 08.

k sz n m figyelm ket
Köszönöm figyelmüket!

Dr. Faragó László

MTA RKK

www.rkk.hu

farago@rkk.hu

2009. 10. 08.