UPRAVLJAČKO
Download
1 / 28

III SISTEM OBRAČUNA PO STVARNIM TROŠKOVIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

UPRAVLJAČKO R AČUNOVODSTVO Predavanja 8. Prof. dr Jovica Lazić Biljana Lazić, asistent. III SISTEM OBRAČUNA PO STVARNIM TROŠKOVIMA. Osnovna obeležja sistema obračuna po stvarnim troškovima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' III SISTEM OBRAČUNA PO STVARNIM TROŠKOVIMA ' - kail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVOPredavanja 8.Prof. dr Jovica Lazić Biljana Lazić, asistent


Iii sistem obra una po stvarnim tro kovima

III SISTEM OBRAČUNA PO STVARNIM TROŠKOVIMA1 osnovna obele ja s iste m obra una po stvarn i m tro kovima
1. Osnovna obeležja sistem obračuna po stvarnim troškovima

 • Sistem obračunavanja po stvarnim troškovima predstavlja prvi razvijeni sistem obračuna troškova.

 • Osnovni zadatak ovog sistema obračunavanja troškova je da omogući prikupljanje podataka o troškovima i utvrđivanje stvarne cene koštanja učinka.

 • Težište obračuna je, prema tome, na naknadnoj kalkulaciji stvarne cene koštanja.

 • U tu svrhu, obračun po stvarnim troškovima, podrazumeva objedinjavanje podataka o svim troškovima, neophodnim za utvrđivanje pune, stvarne cene koštanja.


 • Iako je težište obračuna na nosiocima troškova, odnosno kalkulaciji stvarne cene koštanja, okosnicu obračuna čine nosioci zajedno sa mestima troškova.

 • A realnost obračuna, između ostalog, zavisi od načina organizacije i dubine raščlanjenosti mesta troškova.

 • Ostvarenje navedenog osnovnog zadatka obračuna po stvarnim troškovima podrazumeva: obračun primarnih vrsta troškova, prenos primarnih vrsta troškova na mesta i nosioce, obračun sekundarnih troškova i konačan obračun stvarne cene koštanja.


 • Da bi se formirala puna stvarna cena koštanja obračun troškova prolazi kroz odgovarajuće obračunsko-tehničke probleme.

 • U pogledu utvrđivanja i ukalkulisavanja direktnih troškova u odnosu na proizvod, u pravilu nema poteškoća, jer se tačno zna koliko je direktnog materijala i rada potrebno za proizvodnju odgovarajućeg proizvoda, odnosno učinka.

 • Problemi se javljaju kod indirektnih, opštih troškova.

 • Nemogućnost direktnog ukalkulisavanja opštih troškova u cenu koštanja proizvoda ili usluga dovodi do brojnih metodoloških problema u obračunu troškova.


 • Sadržina ovih troškova prolazi kroz odgovarajuće obračunsko-tehničke probleme. problema je ustvari iznalaženje najobjektivnijeg i najekonomičnijeg puta za slivanje opštih troškova na različite proizvode kao njihove definitivne nosioce.

 • Prevaljivanje opštih troškova na nosioce vezano je za korelacioni odnos između ošntih troškova koji se raspodeljuju i proizvoda koji treba da ih snose.

 • Ovaj odnos može biti manje ili više indirektan i stoga alokacija opštih troškova ima više ili manje stupnjevit karakter.


 • Alokacija indirektnih troškova nikada ne može biti apsolutno tačna, ali je važno pronaći najrealniju osnovu za raspored opštih troškova i na taj način se što više približiti apsolutnoj tačnosti stvarne cene koštanja.

 • Pronalaženje adekvatnih rešenja za alokaciju opštih troškova daje i različite pristupe u stavovima i mišljenjima u tom pogledu, posebno kad se ima u vidu da ošiti troškovi nastaju na proizvodnom i neproizvodnom funkcionalnom području.

 • Intenzivna traženja rešenja u pogledu rešavanja problema obračuna opštih troškova u cilju utvrđivanja što realnije cene koštanja i realnog obračuna rezultata delova i celine preduzeća značajno su doprinela pronalaženju novih metoda i tehnika u obračunu troškova, odnosno determinisanju novih, savremenijih sistema obračuna troškova.


 • Pored svojih vrednosti i svakako prednosti u odnosu na prvobitne, razvojne sisteme obračunavanja troškova, sistem obračuna po stvarnim troškovima, u svom klasičnom obli-ku, vremenom je ispoljio određene nedostatke i slabosti.2

 • Da.bi se prevazišli nedostaci koji su se ispoljili u sistemu obračuna po stvarnim troškovima u svom klasičnom obliku, pristupilo se iznalaženju boljih rešenja. Razrađeni su novi sistemi obračunavanja troškova.

 • Pre svega, svim novim sistemima obračunavanja troškova, koji su se kasnije teorijsko-metodološki zaokružili, u osnovi je bilo to, da je za pravilan, realan, stimulativan, informativno-perspektivno orijentisan obračun troškova, kako za potrebe kontrole i analize poslovanja, tako i za potrebe poslovne i razvojne politike preduzeća, potrebno prethodno utvrditi visinu troškova, odnosno, bilo je potrebno troškove planirati.


2. prvobitne, razvojne sisteme obračunavanja troškova, sistem obračuna po stvarnim troškovima, u svom klasičnom obli-ku, vremenom je ispoljio određene nedostatke i slabosti.2Moguća metodološko-organizaciona rešenja u usloviada

primene sistema obračuna po stvarnim troškoviša

 • U skladu s uslovima konkretnog privrednog subjekta, opredeljenosti za odtovarajući sis-tem obračuna troškova, a primereno ciljevima koji su pred obračun troškova postavljeni, organizaciono se postavlja odgovarajuće računovodstvo troškova.

 • Za efikasno funkcionisanje računovodstva troškova i po tom osnovu obezbeđenje blagovremenih, odgovaj rajućih i kvalitetnih podataka i informacija neophodno je, izmeau ostalog, izvršiti kvalitetno kreiranje knjigovodstvene dokumentacije i obezbediti njeno adekvatno kretanje, odnosno cirkulaciju. Kvalitetna knjigovodstvena dokumentacija i hodogram dokumentacije imaju poseban značaj u ispunjenju zadataka i ciljeva koji su postavljeni pred računovodstvo uopšte, a posebno pred računovodstvo troškova.3


 • Pri kreiranju dokumentacije i pri utvrđivanju njenog kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.

 • Pri tom, ulogu i značaj ima kontni plan uopšte i posebno analitički kontni plan.

 • U metodološkim rešenjima koja slede korišćen je analitički kontni plan koji predstavlja jednu mogućnost u okviru propisanog kontnog okvira, a prilagođen je potrebama primene različitih sistema obračuna troškova.

 • Pored iznetog, iako nije predmet razmatranja u ovom radu, treba istaći mesto i značaj primene informacionih tehnologija u računovodstvu i obračunu troškova. Jer, njihova primena u računovodstvu i obračunu troškova omogućuje brže, lakše i kvalitetnije ispunjavanje zadataka i ciljeva koji se pred njih postavljaju.


2.1. kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike. Obračun po stvarnim troškovima u

uslovima masovne fazne proizvodnje

Zadatak sa rešenjem

 • Preduzeće "Rubin" proizvodi proizvod "X" u dve faze koje se javljaju kao mesta troškova osnovne delatnosti.

 • U okviru pomoćne delatnosti je mesto troškova radionice za održavanje.

 • U okviru neproizvodne delatnosti opšti troškovi se usmeravaju na dva mesta troškova i to na mesto opštih troškova izrade (OTI) i na mesto opštih troškova uprave (OTU).

 • Kao posebna kalkulativna kategorija izdvaja se amortizacija.


 • Kroz dnevnik i konta glavne knjige proknjižiti: kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.

 • Primarne troškove na mesta troškova.

 • Primarne troškove perioda na rashode perioda.

 • Preneti troškove I faze na II fazu srazmerno završenoj proizvodnji. Procenat završenosti proizvodnje I faze je 50%.

 • Preneti troškove pomoćne delatnosti (radionica za rdržavanje) u celini na OT izrade.

 • Preneti amortizaciju na osnovnu delatnost.

 • Rasporediti OT na osnovnu delatnost (I i II faza). Osnov za raspored predstavljaju plate izrade.

 • Vrednost nedovršene proizvodnje na kraju obračunskog perioda utvrđena popisom i procenom prema stepenu dovršenosti u završnoj P fazi osnovne delatnosti iznosi 2.000 dinara. Celokupna vrednost proizvodnje iz početne I faze osnovne delatnosti nalazi se u nedovršenoj proizvodnji.

 • 8. Završeno je 2.000 komada proizvoda "X" i predato u magacin po planskoj ceni koštanja od 11,90 dinara.

  Izvršiti obračun stvarnih i planskih troškova završene proizvodnje i proknjižiti odstupanja. Izraditi kalkulaciju cene koštanja.


Dnevnik preduze a x novi sad
Dnevnik preduzeća “X”, Novi Sad kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.


Nastavak
nastavak kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.


Nastavak1
nastavak kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.


Glavna knjiga
Glavna Knjiga kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.


Glavna knjiga nastavak
GLAVNA KNJIGA-nastavak kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike.


Pomo ne radnje
Pomoćne radnje kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike. Напомена: При књижењу у дневнику коришћене су заокружене вредности.

 • Izračunavanje stope režijskog dodatka – režijske stope (Stope opštih troškova)

 • Као кључ за распоред (алокацију) општих трошкова коришћени су директни трошкови зарада (плате израде)

 • Stopa za raspored amortizacije


4. kretanja moraju se uvažiti konkretni uslovi poslovanja privrednog subjekta, imajući posebno u vidu njegovu organizacionu strukturiranost, ekonomske i tehničko-tehnološke karakteristike. Стопа за распоред општих трошкова управе који у целини терете расходе

2. Стопа за распоред општих трошкова израде - техничке управе који терете залихе3. Stopa za raspored opštih troškova izrade – tehničke uprave koji u celini terete rashode


 • Raspored (alokacija) opštih troškova može se vršiti i putem koeficijenata. U sušti-ni postupak je isti. Izostale bi sve računske operacije sa 100, odnosno ne bi se koristili procenti već koeficijenti. U ovom slučaju, na primer, za raspored amortizacije mogao se koristiti i koeficijent 0,6667. Efekti bi biliHVALA NA proizvodnje

PAŽNJI


ad