1 / 44

özür mü dediniz?

özür mü dediniz?. YIL 1973 Şubat’ı.

kai-walsh
Download Presentation

özür mü dediniz?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. özür mü dediniz?

  2. YIL 1973 Şubat’ı Erzurum doğumlu 78 yaşındaki Gourgen Mıgırdıç Yanıkyan cinayetten 6 ay önce Başkonsolos Mehmet Baydar’ı makamında ziyaret ederek elinde Beyrut’tan satın aldığı ve sonradan İstanbul’da bir saraydan çalındığını saptadığı bir tablo olduğunu söyleyip "Bunu size hediye etmek istiyorum" dedi ve tablonun resmini bıraktı.Baydar, fotoğrafı Türkiye’ye gönderdi ve araştırılmasını istedi. Bir süre sonra Ankara’dan tablonun çalıntı olduğu bildirildi, alınması istendi. Baydar hemen Yanıkyan’ı aradı ve tabloyu getirmesini istedi. Yanıkyan yaşlı olduğunu, tabloyu kendilerinin gelip almalarını söyledi. Bunun üzerine Baydar, yardımcısı Bahadır Demir’i de alarak yaşlı Ermeni’nin kaldığı Santa Barbara’daki Baltimore Oteli’ne gitti.Yanıkyan’ın odasına çıktılar. Oturur oturmaz yaşlı Ermeni silahını çekip iki diplomatımızı öldürdü.Sonra otel müdürünü arayıp polis çağırmasını istedi. Polis, Yanıkyan’ı götürürken katil, "Ben iki şeytanın canını aldım" dedi.

  3. Yanıkyan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yıllar sonra Hürriyet’in Amerika muhabiri Doğan Uluç, uzun uğraşların ardından gerekli izinleri alarak ve Yanıkyan’ı da ikna ederek cezaevinde yaşlı Ermeni ile konuştu."Ne istiyorsunuz Türkiye’den?""Ermeni ve Türklerden oluşan bir konferansta sorun ele alınsın.Konferans Türkleri haksız çıkardığında dünya kamuoyuna, ’Atalarımız, Ermeni halkını katletti. Bundan müteessiriz. Zararları telafi etmek istiyoruz’ desinler.İnsanlık tarihi boyunca Ermenilerin olan yerleri bize versinler.Mallarımızı tazmin etsinler.""Hangi toprakları?""Katliamlar ile elimizden aldığınız Doğu ve Güneydoğu’yu.Ermeni meselesi yıllar önce tam halledilme yoluna girmişken yarıda kaldı.ABD Başkanı Wilson, Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde imzalanan Sevr Anlaşması’na, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Cumhuriyeti’nin kurulmasını öngören maddeler koydurmuştu.Batı ülkeleri ile ABD bu konuda fikir birliğine varmışlardı. Fakat sonra Mustafa Kemal ortaya çıkarak buna mani oldu.Şimdiki Türk hükümetlerinin Sevr Anlaşması’na yeniden eğilerek Ermenilere ait toprakların geri verilmesine ve bir Ermeni devleti kurulmasına yardım etmelerini istiyorum."1973 yılında aralarında çok değerli diplomatlarımızın da bulunduğu 70 Türk görevlisini öldüren Ermeni ASALA terör örgütünün işlediği cinayetleri başlatan Yanıkyan’la 1978 yılında yapılan bu konuşmayı gençler okusun ve başlatılan "Özür dileme kampanyası"nı bu gerçekler ışığında değerlendirsinler diye yazdım. T. Türenç

  4. 20 sene öncesini hatırlamayan, ama 100 sene öncesinden bahseden özür dileme özürlülerinin sığ belleklerine ithaf olunur… cc

More Related