slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по PowerPoint Presentation
Download Presentation
Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Главна дирекция "Конкурентноспособност и иновации". Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Главна дирекция "Конкурентноспособност и иновации"

Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по

Оперативна програма“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

2007-2013 г.

slide2

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

 • Една от оперативните програми в България, финансирани от Структурните фондове на EС за периода 2007-2013 г.
 • Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ)
 • Междинно звено и бенефициент: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
slide3

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
 • Общ бюджет на процедурата:48 895 750 лв.
 • (41 561 378,50 лева от ЕФРР и 7 334 362,50 лева - национално съфинансиране)
 • Максимален интензитет на помощта по елемент “Инвестиции”:
  • Микро и малки предприятия: 70 %;
  • Средни предприятия: 60 %;
  • Големи предприятия: 50 %.
 • Максимален интензитет на помощта по елемент “Услуги”: 50 %
 • Минимален и максимален размер на помощта:

Категория предприятие

Размер на помощта

slide4

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими кандидати:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Да имат най-малко 3 (три) приключени финансови години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата;
 • Със седалище в Република България;
 • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Внедряват иновативни продукти, процеси или услуги – собственаразработка, включително и когато кандидатът е възложил разработването на внедряванатаиновация на други лица или е бил координатор/участник в проект за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД),финансиран от донорски или другипрограми/проекти;
 • При внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги, кандидатът не нарушава чужди права върху интелектуална собственост.
slide5

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими дейности:
 • Елемент “Инвестиции”:
  • Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
  • Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
  • Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
  • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР).
slide6

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими дейности:
 • Елемент “Услуги”:
  • Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;
  • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на права върху индустриална собственост на национално и международно равнище;
  • Консултантски услуги, свързани с разработването на бизнес и маркетингови стратегии – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.;
  • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
slide7

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 30 000 лева.
 • Продължителност: 24 месеца
 • Дата на обявяване: 30 декември 2010 г.
 • Крайни срокове за набиране на проектни предложения:
slide8

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”:

Общ бюджет на процедурата:39 116 600 лв.

(33 249 110 лева от ЕФРР и 5 867 490 лева - национално съфинансиране)

Максимален интензитет на помощта: 90 %

Минимален размер на помощта: 40 000 лева

Максимален размер на помощта: 391 166 лева

slide9

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от

стартиращи предприятия”

 • Допустими кандидати:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Регистрирани по съответния ред не по-рано от 3 (три) години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата;
 • Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона замалките и средните предприятия;
 • Със седалище в Република България;
 • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разработват иновативни продукти, процеси или услуги с потенциал за внедряване в икономиката, като кандидатите следва да докажат наличието на експертиза в областта, към която се отнася предложената иновация, както и капацитет за нейното разработване;
 • При разработването на иновативните продукти/процеси/услуги, кандидатът не нарушава чужди права върху интелектуална собственост.
slide10

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от

стартиращи предприятия”

Допустими дейности:

 • Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга;
 • Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги;
 • Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Разработване на промишлен дизайн;
 • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
 • Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга, и други;
slide11

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от

стартиращи предприятия”

Допустими дейности:

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
 • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 2 000 лева;
 • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20 000 лева.

Продължителност: 24 месеца

Дата на обявяване: 6 януари 2011 г.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения:

slide12

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Процедура: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
 • Общ бюджет на процедурата: 19 558 300 лв.
 • (16 624 555 лева от ЕФРР и 2 933 745 лева -
 • национално съфинансиране)
 • Максимален интензитет на помощта:
  • Микро и малки предприятия:70 %;
  • Средни предприятия:60 %;

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева

Максимален размер на помощта за услуги: 391 166 лева

slide13

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

 • Допустими кандидати:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата;
 • Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона замалките и средните предприятия;
 • Със седалище в Република България;
 • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Притежават или са в процес на придобиване на правата на интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга.
slide14

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Допустими дейности:

Елемент “Инвестиции”:

 • Закупуване на нови машини и съоръжения (вкл.компютърно оборудване), свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цялата поточно линия за производство;
 • Придобиване на специализиран софтуер;
 • Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на СМР.
slide15

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Допустими дейности:

Елемент “Услуги”

 • Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно внедряване на иновативния процес или услуга;
 • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост;
 • Консултантски услуги, свързани с разработването на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси или услуги;
 • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга.
slide16

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Допустими дейности:

 • Визуализация на проекта – до 3 000 лева;
 • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

Продължителност: 24 месеца

Дата на обявяване: 29 март 2010 г.

Без краен срок за набиране на проектни предложения!!!

slide17

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

Цел:

Да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.

Общ бюджет на процедурата: 2 933 745 лв.

(2 493 683.25 лева от ЕФРР и 440 061.75 лева – национално съфинансиране)

Максимален интензитет на помощта: 70 %

Минимален размер на помощта: 100 000 лева

Максимален размер на помощта: 391 166 лева

slide18

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

Допустими кандидати

Обединения от минимум 4 лица, включващи задължително:

1/ поне две предприятия – възложители (инвеститори) на технологичния парк, и

2/ поне две от изброените по-долу видове лица, като задължително поне едно от тях попада в определенията от т. „а” до т. „д”:

 • а) Български висши училища;
 • б) Българската академия на науките и нейни институти и звена;
 • в) Селскостопанска академия и институти към нея;
 • г) Експериментални лаборатории и изследователски институти;
 • д) Научни организации;
 • е) Юридически лица с нестопанска цел;
 • ж) Общини и/или Областни управители.
slide19

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

Допустими дейности:

 • Извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания във връзка с изграждането на технологични паркове, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Изработване на задания за проектиране на технологични паркове съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г.;
 • Изработване на инвестиционни проекти в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г.;
 • Извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ.
slide20

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

 • Допустими дейности:
  • Визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.
 • Продължителност:24 месеца
 • Дата на обявяване:20 юли 2009 г.
 • Без краен срок за набиране на проектни предложения!!!
slide21

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Общ бюджет на процедурата:29 337 450лв.

(24 936 832.50 лева от ЕФРР и 4 400 617.50 лева - национално съфинансиране)

Максимален размер на помощта: 2 000 000 лева

Максимален размер на помощта по Компонент 1 и 2: 391 166 лева

Максимален интензитет на помощта:

slide22

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието

на клъстерите в България”

Допустими кандидати:

Новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения,които могат да включват:

a) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

б) Юридически лица с нестопанска цел;

в) Български висши училища;

г) Професионални училища и професионални гимназии;

д) Българска академия на науките и нейни институти и звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) Експериментални лаборатории и изследователски институти;

з) Научни организации;

и) Общини и/или Областни администрации

slide23

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието

на клъстерите в България”

 • Допустими дейности:
 • Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”- подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на административния и управленския капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на клъстерните дейности;
 • Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстъра” - подкрепата по този компонент е насочена към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки за установяване на сътрудничество с други клъстери.
 • Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - подкрепата по този компонент целистимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация на продукцията и увеличаване на производителността с цел повишаване на конкурентоспособността на клъстера.
slide24

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието

на клъстерите в България”

 • Допустими проекти:
  • Включват задължително дейности по Компонент 1 “Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”, в случаите когато клъстерът – кандидат няма създадено клъстерно управително тяло;
  • В случай, че проектът включва дейности по Компонент 3 “Инвестиционен компонент”, то те следва да са в съответствие с инвестиционната стратегия или с общата стратегия за развитие на клъстера, приложена към проектното предложение.
 • Продължителност:24 месеца
 • Дата на обявяване:16 юли 2010 г.
 • Без краен срок за набиране на проектни предложения!!!
slide25

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Общ бюджет на процедурата:9 779 150 лв.

(8 312 277.50 лева от ЕФРР и 1 466 872.50 лева - национално съфинансиране)

Максимален размер на помощта: 75 000 лева

Максимален размер на помощта: 400 000 лева

Максимален интензитет на помощта по елемент “Услуги”: 70 %

Максимален интензитет на помощта по елемент “Инвестиции”:

slide26

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими кандидати:
 • a)Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование;
 • б) Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена;
 • в) Селкостопанска академия и институти към нея;
 • г) Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
 • д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
 • е) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ;
 • ж) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • з) Обединения на горепосочените лица (от буква „а” до буква „ж”), включително с Общини и/или Областни администрации.

Правната форма на сдружаване е по преценка на юридическите лица, участващи в обединението-кандидат и в съответствие с българското законодателство – Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел и др.

slide27

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими дейности:
 • Елемент „Инвестиции”
  • Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер;
  • Извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер, като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да има вещно право върху обекта на СМР;
  • Придобиване надълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на офисите за технологичен трансфер - закупуване на офис оборудване, както и специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.
slide28

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими дейности:
 • Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности”
 • Създаване на интернет страницаза нуждите на подкрепения офис за технологичен трансфер исъздаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;
 • Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер: осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните дейности на подкрепените офиси; изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; оптимизиране на технологии за производство; защита правата върху интелектуална собственост; разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги; създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси; участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения; участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер, и други.
slide29

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 4 000 лева.
 • Продължителност: 24 месеца
 • Дата на обявяване: 13 януари 2011 г.
 • Крайни срокове за набиране на проектни предложения:
slide30

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Общ бюджет на процедурата: 39 116 600 лв.

(33 249 110 лева от ЕФРР и 5 867 490 лева - национално съфинансиране)

Минимален размер на помощта: 300 000 лева

Максимален размер на помощта: 4 000 000 лева

Максимален интензитет на помощта:

slide31

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими кандидати:
 • Обединения на:
 • Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава 10 от Закона за висшето образование;
 • б) Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена;
 • в) Селкостопанска академия и институти към нея;
 • г) Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
 • д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
 • със следните организации:
 • е) Браншови и работодателски организации, или
 • ж) Юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • По преценка на участниците, в обединението – кандидат могат да бъдат включени и:
 • з) Общини и/или Областни администрации.
slide32

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими кандидати:
 • Допустими за финансиране са само кандидати - нови или вече съществуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или повече от следните иновативни области:
 • Информационни технологии, и/или
 • Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
 • Технологии, свързани със здравето.
slide33

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими дейности:
  • Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове.
  • Изработване на задания за проектиране съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. във връзка с извършването на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове.
  • Изработване на техническа документация за извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), свързани с преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им в технологични центрове.
  • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им като технологични центрове.

Кандидатът или участник в обединението – кандидат по процедурата следва да притежава вещно право върху обекта/ите на СМР.

  • Доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата на подкрепените технологични центрове.
slide34

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40 000 лева.
 • Продължителност:24 месеца
 • Дата на обявяване:10 януари 2011 г.
 • Крайни срокове за набиране на проектни предложения:
slide35

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Недопустими кандидати по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентоспособност”:
 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:
  • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водниживотни, без готови ястия”
  • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
  • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
  • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
slide36

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Недопустими кандидати по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Конкурентоспособност”:

 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.9 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.01. „Производство на спиртни напитки”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
 • 11.05. „Производство на пиво”;
 • 11.06. „Производство на малц”.
slide37

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Недопустими кандидати по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Конкурентоспособност”
 • Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община от селските райони в Република България и/или са заявили за подпомагане дейности по проекти, които се осъществяват в такава община;
 • Микропредприятия за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • Предприятия, осъществяващи стопанска дейност в някой от следните отрасли/сектори:

- рибарство и аквакултури;

- първично производство на селскостопански продукти;

- преработка и търговия на селскостопански продукти;

- въгледобив;

- предприятия в затруднение и др.

slide38

Предстоящи процедури съгласно Индикативната годишна програма на ОП “Конкурентоспособност”

за 2011 година

 • Процедура „Покриване на международно признати стандартии въвеждане на системи за управление в предприятията”
 • Общ бюджет на процедурата:29 337 450лв.
 • (24 936 832,50 лева от ЕФРР и 4 400 617,50 лева - национално съфинансиране)
 • Максимален интензитет на помощта: 75 %
 • Максимален размер на помощта: 391 166 лева
 • Допустими кандидати:
  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
  • Със седалище в Република България;
  • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
  • С минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
  • С реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 200000 лева.
slide39

„Покриване на международно признати стандарти

и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Консултантски услуги за:
   • предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление;
   • внедряване на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP системи);
   • внедряване на системи за управление на работата с клиенти (CRM системи) и/или друг вид системи за управление на ресурси;
   • консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти;
   • консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики.
slide40

„Покриване на международно признати стандарти

и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на система/и за управление в предприятията и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики, както и насърчаване на инвестициите в системи за управление на ресурсите (ERP системи), системи за управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или друг вид системи за управление на ресурси;
  • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управлениеи/или за удостоверяване на съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики;
slide41

„Покриване на международно признати стандарти

и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 1 500 лева.
 • Продължителност:12 месеца
 • Очакван период на обявяване:април 2011 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения:три месеца след датата на обявяване на процедурата
slide42

Предстоящи процедури съгласно Индикативната годишна програма на ОП “Конкурентоспособност”

за 2011 година

 • Процедура: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”:
 • Общ бюджет на процедурата: 58 674 900лв.
 • Индикативен максимален интензитет на помощта:
  • Микро и малки предприятия: 70 %
  • Средни предприятия: 60 %.
 • Индикативен минимален и максимален размер на помощта:

Категория предприятие

Размер на помощта

slide43

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 • Допустими кандидати:
  • Малки и средни предприятия, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Индикативни допустими дейности:
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи;
  • Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.
slide44

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
  • Визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.
 • Очакван период на обявяване:четвърто тримесечие на 2011 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения:три месеца след датата на обявяване на процедурата
slide45

Предстоящи процедури съгласно Индикативната годишна програма на ОП “Конкурентоспособност”

за 2011 година

Процедура „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Общ бюджет на процедурата: 58 674 900 лв.

Цел на процедурата:

Предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност.

Максимален интензитет на помощта: 80 %

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 800 000 лева

slide46

„Подкрепа за научноизследователската и развойна

дейност на българските предприятия”

 • Допустими кандидати:
  • Български предприятия, регистрирани преди повече от 3 години към датата на подаване на проектното предложение.
 • Индикативни дейности:
  • Провеждане на дейности по „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие”;
  • Подкрепа за защита на правата върху индустриална собственост;
  • Консултантски услуги, свързани с иновацията по проекта.
 • Очакван период на обявяване:второ тримесечие на 2011 г.
 • Краен срок за набиране на проектни предложения:
 • първи индикативен срок – три месеца след датата на обявяване на процедурата
slide47

Добри практики

Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Наименование на проектното предложение:

"Технологична модернизация на Кармела 2000 ООД – гаранция за конкурентоспособност и новаторство"

 • Бенефициент:„Кармела 2000” ООД
 • Обща стойност на проекта:929 950.00лв.
 • Обща стойност на договорената безвъзмездната финансова помощ:557 970.00лв.
 • Предвидени инвестиции:инвестиция в закупуване на модерна и високотехнологична линия за производство на меки и твърди бисквити – единствена по рода си за производство на захарни и шоколадови изделия в България.
slide48

Добри практики

Закупено оборудване:линия за производство на твърди и меки бисквити, включваща: мискер за разбиване на тесто, цилиндър за втасване на тестото и конвейер за носене, машина за тройно втасване на тестото и цилиндър за изтъняване, машина за разделяне на тестото на отделни части, машина за рязане и оформяне на тестото, устройство за отделяне на тестени части и за използването им отново, директно загряваща фурна за печене на бисквити с размери 0,8х25м, конвейер за вземане и редене на бисквити, конвейер за изстудяване и събиране, калъф за оформяне, калъф за рязане.

 • Пряк резултат от реализацията на проектае разкриването на 14 нови работни места, като 4 са за мъже и 10 за жени.
 • Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:
  • Увеличаване на производствения капацитет и сериозен ръст на количеството произведени крайни продукти – бисквити с различни вкусове;
  • Постигане на по-ниска себестойност на единица продукция;
  • Диверсификация на продукцията чрез създаване на условия едновременно за производство на бисквитени заготовки и на разнообразни крайни продукти;
  • Разширяване на пазарните позиции;
  • Повишаване на заетостта в компанията;
  • Минимизиране на риска и зависимостта на компанията от доставчика на бисквитена заготовка.
slide49

Добри практики

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”

Наименование на проектното предложение:"Утвърждаване на „Мегапорт” ООД като водещо предприятие в производството и рециклирането на опаковки от пластмаса на българския и международния пазар"

 • Бенефициент:„Мегапорт” ООД
 • Обща стойност на проекта:4 998 000.00 лв.
 • Обща стойност на договорената безвъзмездната финансова помощ:2 498 800.00 лв.
slide50

Добри практики

Инвестицияпо проекта:Инсталация за производство на трислойно издувно фолио; Рециклираща линия за регенериране на полипропиленов полиетиленов отпадък; Инсталация за производство на еднослойно издувно HDPE фолио; Конфекциониращ автомат за производство на чували за смет на ролка – 2 броя; Конфекциониращ автомат за производство на чанти с вътрешна лепена дръжка; Конфекциониращ автомат за производство на чанти с вътрешна термична дръжка; Конфекциониращ автомат за пликове (тип Wicket) за автоматично опаковане и Рециклираща линия от филм във филм.

Пряк резултат от реализацията на проекта е разкриването на 34 нови работни места, като 14 са за мъже и 20 за жени.

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:

 • Разширяване на производствения капацитет;
 • Понижаване на себестойността на продукцията;
 • Въвеждане на два нови продукта;
 • Увеличаване на износа;
 • Подобряване на качеството на продуктите;
 • Увеличаване на приходите от продажби.
slide51

Добри практики

Процедура „Покриване на международно признати стандарти”

Наименование на проектното предложение:

„СЕ маркировката - валиден пропуск за Европейския пазар”

 • Бенефициент: „ОПТИКС”АД
 • Обща стойност на верифицираните разходи по проекта: 203 252.59 лв.
 • Обща стойност на верифицираната безвъзмездната финансова помощ: 82 520.55 лв.
 • Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:
  • Оптимизация на производството;
  • Увеличаване на производителността;
  • Увеличаване на наличните технологии;
  • Повишаване административния капацитет на служителите;
  • Намаляване количеството на преработки и брак до минимум;
  • Гаранция за качество на изделията.
slide52

Добри практики

Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

Наименование на проектното предложение: „Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин в „Биовет” АД”

 • Бенефициент: „Биовет” АД
 • Обща стойност на проекта: 6 833 527.80 лв.
 • Обща стойност на договорената безвъзмездната финансова помощ: 3 416 763.90 лв.
 • Предвидени инвестиции:
  • Съответствие с изискванията на европейската фармация, което дава възможност за завоюване на нови пазари;
  • Чрез получаване на качествена субстанция „Плеуромутилин” ще се даде възможност за получаване на краен продукт с по-добри качества, отговарящ на изискванията и на силно регулираните пазари;
  • Възможност за намаляване себестойността на произведения краен продукт при използване на енергийно ефективно оборудване, като същевременно се подобри значително качеството и ефективността му;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • Намаляване на изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата с около 25%
slide53
Управляващ орган на ОП “Конкурентоспособност” –

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ

тел: + 359 (2) 940 75 01

факс: + 359 (2) 981 17 19

www.opcompetitiveness.bg

Междинно звено – ИАНМСП

тел: +359 (2) 807 53 00

факс: + 359 (2) 807 53 08

www.ibsme.org

www.sme.government.bg