slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по PowerPoint Presentation
Download Presentation
Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Главна дирекция "Конкурентноспособност и иновации". Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по' - kaemon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Главна дирекция "Конкурентноспособност и иновации"

Възможности за финансиране на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 по

Оперативна програма“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

2007-2013 г.

slide2

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.

 • Една от оперативните програми в България, финансирани от Структурните фондове на EС за периода 2007-2013 г.
 • Управляващ орган: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма(МИЕТ)
 • Междинно звено и бенефициент: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
slide3

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Процедура: BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
 • Общ бюджет на процедурата:48 895 750 лв.
 • (41 561 378,50 лева от ЕФРР и 7 334 362,50 лева - национално съфинансиране)
 • Максимален интензитет на помощта по елемент “Инвестиции”:
  • Микро и малки предприятия: 70 %;
  • Средни предприятия: 60 %;
  • Големи предприятия: 50 %.
 • Максимален интензитет на помощта по елемент “Услуги”: 50 %
 • Минимален и максимален размер на помощта:

Категория предприятие

Размер на помощта

slide4

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими кандидати:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Да имат най-малко 3 (три) приключени финансови години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата;
 • Със седалище в Република България;
 • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Внедряват иновативни продукти, процеси или услуги – собственаразработка, включително и когато кандидатът е възложил разработването на внедряванатаиновация на други лица или е бил координатор/участник в проект за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД),финансиран от донорски или другипрограми/проекти;
 • При внедряването на иновативните продукти/процеси/услуги, кандидатът не нарушава чужди права върху интелектуална собственост.
slide5

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими дейности:
 • Елемент “Инвестиции”:
  • Закупуване/изработване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
  • Закупуване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес;
  • Закупуване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт, процес или услуга;
  • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР).
slide6

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими дейности:
 • Елемент “Услуги”:
  • Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно за създаване или реализиране на иновативния продукт, процес или услуга;
  • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на права върху индустриална собственост на национално и международно равнище;
  • Консултантски услуги, свързани с разработването на бизнес и маркетингови стратегии – извършване на маркетингови проучвания и анализи, планиране на канали за комуникация с пазара и клиентите и др.;
  • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
slide7

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативнипродукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

 • Допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 30 000 лева.
 • Продължителност: 24 месеца
 • Дата на обявяване: 30 декември 2010 г.
 • Крайни срокове за набиране на проектни предложения:
slide8

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”:

Общ бюджет на процедурата:39 116 600 лв.

(33 249 110 лева от ЕФРР и 5 867 490 лева - национално съфинансиране)

Максимален интензитет на помощта: 90 %

Минимален размер на помощта: 40 000 лева

Максимален размер на помощта: 391 166 лева

slide9

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от

стартиращи предприятия”

 • Допустими кандидати:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Регистрирани по съответния ред не по-рано от 3 (три) години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата;
 • Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона замалките и средните предприятия;
 • Със седалище в Република България;
 • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Разработват иновативни продукти, процеси или услуги с потенциал за внедряване в икономиката, като кандидатите следва да докажат наличието на експертиза в областта, към която се отнася предложената иновация, както и капацитет за нейното разработване;
 • При разработването на иновативните продукти/процеси/услуги, кандидатът не нарушава чужди права върху интелектуална собственост.
slide10

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от

стартиращи предприятия”

Допустими дейности:

 • Изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, процес или услуга;
 • Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови продукти, процеси или услуги;
 • Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Разработване на промишлен дизайн;
 • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
 • Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес или услуга, и други;
slide11

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от

стартиращи предприятия”

Допустими дейности:

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
 • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 2 000 лева;
 • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 20 000 лева.

Продължителност: 24 месеца

Дата на обявяване: 6 януари 2011 г.

Крайни срокове за набиране на проектни предложения:

slide12

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Процедура: BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”
 • Общ бюджет на процедурата: 19 558 300 лв.
 • (16 624 555 лева от ЕФРР и 2 933 745 лева -
 • национално съфинансиране)
 • Максимален интензитет на помощта:
  • Микро и малки предприятия:70 %;
  • Средни предприятия:60 %;

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 1 000 000 лева

Максимален размер на помощта за услуги: 391 166 лева

slide13

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

 • Допустими кандидати:
 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Да са регистрирани до 3 /три/ години преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата;
 • Микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона замалките и средните предприятия;
 • Със седалище в Република България;
 • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
 • Притежават или са в процес на придобиване на правата на интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга.
slide14

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Допустими дейности:

Елемент “Инвестиции”:

 • Закупуване на нови машини и съоръжения (вкл.компютърно оборудване), свързани с внедряване в производството на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Придобиване на комплектни възли, агрегати и детайли, които се влагат при създаване на части от или на цялата поточно линия за производство;
 • Придобиване на специализиран софтуер;
 • Подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения чрез извършване на СМР.
slide15

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Допустими дейности:

Елемент “Услуги”

 • Консултантски услуги, свързани със създаване/оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт, респективно внедряване на иновативния процес или услуга;
 • Консултантски и юридически услуги, свързани със защита на правата върху интелектуална собственост;
 • Консултантски услуги, свързани с разработването на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрените в производство иновативни продукти, процеси или услуги;
 • Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, процес или услуга;
 • Услуги, свързани със сертификация на иновативния процес или услуга.
slide16

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Допустими дейности:

 • Визуализация на проекта – до 3 000 лева;
 • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

Продължителност: 24 месеца

Дата на обявяване: 29 март 2010 г.

Без краен срок за набиране на проектни предложения!!!

slide17

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

Цел:

Да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на технологични паркове, които да функционират в тясна взаимовръзка с академичната и научна общност, да подпомагат достъпа на предприятията до ново знание и да стимулират комерсиализирането на научните изследвания.

Общ бюджет на процедурата: 2 933 745 лв.

(2 493 683.25 лева от ЕФРР и 440 061.75 лева – национално съфинансиране)

Максимален интензитет на помощта: 70 %

Минимален размер на помощта: 100 000 лева

Максимален размер на помощта: 391 166 лева

slide18

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

Допустими кандидати

Обединения от минимум 4 лица, включващи задължително:

1/ поне две предприятия – възложители (инвеститори) на технологичния парк, и

2/ поне две от изброените по-долу видове лица, като задължително поне едно от тях попада в определенията от т. „а” до т. „д”:

 • а) Български висши училища;
 • б) Българската академия на науките и нейни институти и звена;
 • в) Селскостопанска академия и институти към нея;
 • г) Експериментални лаборатории и изследователски институти;
 • д) Научни организации;
 • е) Юридически лица с нестопанска цел;
 • ж) Общини и/или Областни управители.
slide19

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

Допустими дейности:

 • Извършване на предварителни (прединвестиционни) проучвания във връзка с изграждането на технологични паркове, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
 • Изработване на задания за проектиране на технологични паркове съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г.;
 • Изработване на инвестиционни проекти в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г.;
 • Извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно чл.142, ал.6 от ЗУТ.
slide20

BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”

 • Допустими дейности:
  • Визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.
 • Продължителност:24 месеца
 • Дата на обявяване:20 юли 2009 г.
 • Без краен срок за набиране на проектни предложения!!!
slide21

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Общ бюджет на процедурата:29 337 450лв.

(24 936 832.50 лева от ЕФРР и 4 400 617.50 лева - национално съфинансиране)

Максимален размер на помощта: 2 000 000 лева

Максимален размер на помощта по Компонент 1 и 2: 391 166 лева

Максимален интензитет на помощта:

slide22

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието

на клъстерите в България”

Допустими кандидати:

Новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата на обединения,които могат да включват:

a) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

б) Юридически лица с нестопанска цел;

в) Български висши училища;

г) Професионални училища и професионални гимназии;

д) Българска академия на науките и нейни институти и звена;

е) Селкостопанска академия и институти към нея;

ж) Експериментални лаборатории и изследователски институти;

з) Научни организации;

и) Общини и/или Областни администрации

slide23

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието

на клъстерите в България”

 • Допустими дейности:
 • Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”- подкрепата по този компонент цели изграждането и развитието на административния и управленския капацитет на клъстера с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на клъстерните дейности;
 • Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове в клъстъра” - подкрепата по този компонент е насочена към развитие на пазарите, популяризиране на дейностите, продуктите и услугите на клъстера, привличане на нови членове, както и изграждане на транснационални връзки за установяване на сътрудничество с други клъстери.
 • Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - подкрепата по този компонент целистимулиране на инвестициите за разширяване на дейността на клъстера, диверсификация на продукцията и увеличаване на производителността с цел повишаване на конкурентоспособността на клъстера.
slide24

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието

на клъстерите в България”

 • Допустими проекти:
  • Включват задължително дейности по Компонент 1 “Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”, в случаите когато клъстерът – кандидат няма създадено клъстерно управително тяло;
  • В случай, че проектът включва дейности по Компонент 3 “Инвестиционен компонент”, то те следва да са в съответствие с инвестиционната стратегия или с общата стратегия за развитие на клъстера, приложена към проектното предложение.
 • Продължителност:24 месеца
 • Дата на обявяване:16 юли 2010 г.
 • Без краен срок за набиране на проектни предложения!!!
slide25

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

Общ бюджет на процедурата:9 779 150 лв.

(8 312 277.50 лева от ЕФРР и 1 466 872.50 лева - национално съфинансиране)

Максимален размер на помощта: 75 000 лева

Максимален размер на помощта: 400 000 лева

Максимален интензитет на помощта по елемент “Услуги”: 70 %

Максимален интензитет на помощта по елемент “Инвестиции”:

slide26

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими кандидати:
 • a)Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование;
 • б) Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена;
 • в) Селкостопанска академия и институти към нея;
 • г) Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
 • д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
 • е) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ;
 • ж) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • з) Обединения на горепосочените лица (от буква „а” до буква „ж”), включително с Общини и/или Областни администрации.

Правната форма на сдружаване е по преценка на юридическите лица, участващи в обединението-кандидат и в съответствие с българското законодателство – Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел и др.

slide27

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими дейности:
 • Елемент „Инвестиции”
  • Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер;
  • Извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер, като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да има вещно право върху обекта на СМР;
  • Придобиване надълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на офисите за технологичен трансфер - закупуване на офис оборудване, както и специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.
slide28

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими дейности:
 • Елемент „Услуги, административни и оперативни дейности”
 • Създаване на интернет страницаза нуждите на подкрепения офис за технологичен трансфер исъздаване на виртуални офиси за технологичен трансфер;
 • Обезпечаване на оперативната дейност на офиса за технологичен трансфер: осигуряване на необходимия персонал за изпълнение на оперативните дейности на подкрепените офиси; изработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги; оптимизиране на технологии за производство; защита правата върху интелектуална собственост; разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги; създаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси; участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения; участие в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер, и други.
slide29

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”

 • Допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 4 000 лева.
 • Продължителност: 24 месеца
 • Дата на обявяване: 13 януари 2011 г.
 • Крайни срокове за набиране на проектни предложения:
slide30

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Процедура BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

Общ бюджет на процедурата: 39 116 600 лв.

(33 249 110 лева от ЕФРР и 5 867 490 лева - национално съфинансиране)

Минимален размер на помощта: 300 000 лева

Максимален размер на помощта: 4 000 000 лева

Максимален интензитет на помощта:

slide31

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими кандидати:
 • Обединения на:
 • Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава 10 от Закона за висшето образование;
 • б) Българска академия на науките и нейни постоянни научни звена;
 • в) Селкостопанска академия и институти към нея;
 • г) Експериментални лаборатории или изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията;
 • д) Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания;
 • със следните организации:
 • е) Браншови и работодателски организации, или
 • ж) Юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • По преценка на участниците, в обединението – кандидат могат да бъдат включени и:
 • з) Общини и/или Областни администрации.
slide32

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими кандидати:
 • Допустими за финансиране са само кандидати - нови или вече съществуващи технологични центрове, които осъществяват дейност в една или повече от следните иновативни области:
 • Информационни технологии, и/или
 • Еко и енергоспестяващи технологии, и/или
 • Технологии, свързани със здравето.
slide33

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими дейности:
  • Извършване на предпроектни проучвания във връзка с ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове.
  • Изработване на задания за проектиране съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. във връзка с извършването на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и помещения за целите на обособяването им като технологични центрове.
  • Изработване на техническа документация за извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР), свързани с преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им в технологични центрове.
  • Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за преустройство на съществуващи сгради и/или помещения с цел обособяването им като технологични центрове.

Кандидатът или участник в обединението – кандидат по процедурата следва да притежава вещно право върху обекта/ите на СМР.

  • Доставка и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване, свързани с дейността и спецификата на подкрепените технологични центрове.
slide34

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”

 • Допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40 000 лева.
 • Продължителност:24 месеца
 • Дата на обявяване:10 януари 2011 г.
 • Крайни срокове за набиране на проектни предложения:
slide35

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Недопустими кандидати по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Конкурентоспособност”:
 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:
  • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водниживотни, без готови ястия”
  • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”
  • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”
  • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”
slide36

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

Недопустими кандидати по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Конкурентоспособност”:

 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.9 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.01. „Производство на спиртни напитки”;
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;
 • 11.05. „Производство на пиво”;
 • 11.06. „Производство на малц”.
slide37

Възможности за финансиране на проекти по

ОП “Конкурентоспособност”

 • Недопустими кандидати по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Конкурентоспособност”
 • Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на община от селските райони в Република България и/или са заявили за подпомагане дейности по проекти, които се осъществяват в такава община;
 • Микропредприятия за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
 • Предприятия, осъществяващи стопанска дейност в някой от следните отрасли/сектори:

- рибарство и аквакултури;

- първично производство на селскостопански продукти;

- преработка и търговия на селскостопански продукти;

- въгледобив;

- предприятия в затруднение и др.

slide38

Предстоящи процедури съгласно Индикативната годишна програма на ОП “Конкурентоспособност”

за 2011 година

 • Процедура „Покриване на международно признати стандартии въвеждане на системи за управление в предприятията”
 • Общ бюджет на процедурата:29 337 450лв.
 • (24 936 832,50 лева от ЕФРР и 4 400 617,50 лева - национално съфинансиране)
 • Максимален интензитет на помощта: 75 %
 • Максимален размер на помощта: 391 166 лева
 • Допустими кандидати:
  • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
  • Със седалище в Република България;
  • Пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта;
  • С минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
  • С реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 200000 лева.
slide39

„Покриване на международно признати стандарти

и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Консултантски услуги за:
   • предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление;
   • внедряване на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP системи);
   • внедряване на системи за управление на работата с клиенти (CRM системи) и/или друг вид системи за управление на ресурси;
   • консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти;
   • консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики.
slide40

„Покриване на международно признати стандарти

и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на система/и за управление в предприятията и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики, както и насърчаване на инвестициите в системи за управление на ресурсите (ERP системи), системи за управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или друг вид системи за управление на ресурси;
  • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управлениеи/или за удостоверяване на съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики;
slide41

„Покриване на международно признати стандарти

и въвеждане на системи за управление в предприятията”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
  • Визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 5 000 лева;
  • Одит на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 1 500 лева.
 • Продължителност:12 месеца
 • Очакван период на обявяване:април 2011 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения:три месеца след датата на обявяване на процедурата
slide42

Предстоящи процедури съгласно Индикативната годишна програма на ОП “Конкурентоспособност”

за 2011 година

 • Процедура: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”:
 • Общ бюджет на процедурата: 58 674 900лв.
 • Индикативен максимален интензитет на помощта:
  • Микро и малки предприятия: 70 %
  • Средни предприятия: 60 %.
 • Индикативен минимален и максимален размер на помощта:

Категория предприятие

Размер на помощта

slide43

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 • Допустими кандидати:
  • Малки и средни предприятия, регистрирани съгласно Търговскиязакон или Закона за кооперациите;
 • Индикативни допустими дейности:
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи - софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи;
  • Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси, продукти/услуги.
slide44

„Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 • Индикативни допустими дейности:
  • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура;
  • Визуализация на проекта;
  • Одит на проекта.
 • Очакван период на обявяване:четвърто тримесечие на 2011 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения:три месеца след датата на обявяване на процедурата
slide45

Предстоящи процедури съгласно Индикативната годишна програма на ОП “Конкурентоспособност”

за 2011 година

Процедура „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

Общ бюджет на процедурата: 58 674 900 лв.

Цел на процедурата:

Предоставяне на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни проекти за разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност.

Максимален интензитет на помощта: 80 %

Минимален размер на помощта: 50 000 лева

Максимален размер на помощта: 800 000 лева

slide46

„Подкрепа за научноизследователската и развойна

дейност на българските предприятия”

 • Допустими кандидати:
  • Български предприятия, регистрирани преди повече от 3 години към датата на подаване на проектното предложение.
 • Индикативни дейности:
  • Провеждане на дейности по „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие”;
  • Подкрепа за защита на правата върху индустриална собственост;
  • Консултантски услуги, свързани с иновацията по проекта.
 • Очакван период на обявяване:второ тримесечие на 2011 г.
 • Краен срок за набиране на проектни предложения:
 • първи индикативен срок – три месеца след датата на обявяване на процедурата
slide47

Добри практики

Процедура BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Наименование на проектното предложение:

"Технологична модернизация на Кармела 2000 ООД – гаранция за конкурентоспособност и новаторство"

 • Бенефициент:„Кармела 2000” ООД
 • Обща стойност на проекта:929 950.00лв.
 • Обща стойност на договорената безвъзмездната финансова помощ:557 970.00лв.
 • Предвидени инвестиции:инвестиция в закупуване на модерна и високотехнологична линия за производство на меки и твърди бисквити – единствена по рода си за производство на захарни и шоколадови изделия в България.
slide48

Добри практики

Закупено оборудване:линия за производство на твърди и меки бисквити, включваща: мискер за разбиване на тесто, цилиндър за втасване на тестото и конвейер за носене, машина за тройно втасване на тестото и цилиндър за изтъняване, машина за разделяне на тестото на отделни части, машина за рязане и оформяне на тестото, устройство за отделяне на тестени части и за използването им отново, директно загряваща фурна за печене на бисквити с размери 0,8х25м, конвейер за вземане и редене на бисквити, конвейер за изстудяване и събиране, калъф за оформяне, калъф за рязане.

 • Пряк резултат от реализацията на проектае разкриването на 14 нови работни места, като 4 са за мъже и 10 за жени.
 • Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:
  • Увеличаване на производствения капацитет и сериозен ръст на количеството произведени крайни продукти – бисквити с различни вкусове;
  • Постигане на по-ниска себестойност на единица продукция;
  • Диверсификация на продукцията чрез създаване на условия едновременно за производство на бисквитени заготовки и на разнообразни крайни продукти;
  • Разширяване на пазарните позиции;
  • Повишаване на заетостта в компанията;
  • Минимизиране на риска и зависимостта на компанията от доставчика на бисквитена заготовка.
slide49

Добри практики

Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”

Наименование на проектното предложение:"Утвърждаване на „Мегапорт” ООД като водещо предприятие в производството и рециклирането на опаковки от пластмаса на българския и международния пазар"

 • Бенефициент:„Мегапорт” ООД
 • Обща стойност на проекта:4 998 000.00 лв.
 • Обща стойност на договорената безвъзмездната финансова помощ:2 498 800.00 лв.
slide50

Добри практики

Инвестицияпо проекта:Инсталация за производство на трислойно издувно фолио; Рециклираща линия за регенериране на полипропиленов полиетиленов отпадък; Инсталация за производство на еднослойно издувно HDPE фолио; Конфекциониращ автомат за производство на чували за смет на ролка – 2 броя; Конфекциониращ автомат за производство на чанти с вътрешна лепена дръжка; Конфекциониращ автомат за производство на чанти с вътрешна термична дръжка; Конфекциониращ автомат за пликове (тип Wicket) за автоматично опаковане и Рециклираща линия от филм във филм.

Пряк резултат от реализацията на проекта е разкриването на 34 нови работни места, като 14 са за мъже и 20 за жени.

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:

 • Разширяване на производствения капацитет;
 • Понижаване на себестойността на продукцията;
 • Въвеждане на два нови продукта;
 • Увеличаване на износа;
 • Подобряване на качеството на продуктите;
 • Увеличаване на приходите от продажби.
slide51

Добри практики

Процедура „Покриване на международно признати стандарти”

Наименование на проектното предложение:

„СЕ маркировката - валиден пропуск за Европейския пазар”

 • Бенефициент: „ОПТИКС”АД
 • Обща стойност на верифицираните разходи по проекта: 203 252.59 лв.
 • Обща стойност на верифицираната безвъзмездната финансова помощ: 82 520.55 лв.
 • Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:
  • Оптимизация на производството;
  • Увеличаване на производителността;
  • Увеличаване на наличните технологии;
  • Повишаване административния капацитет на служителите;
  • Намаляване количеството на преработки и брак до минимум;
  • Гаранция за качество на изделията.
slide52

Добри практики

Процедура BG161PO003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

Наименование на проектното предложение: „Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин в „Биовет” АД”

 • Бенефициент: „Биовет” АД
 • Обща стойност на проекта: 6 833 527.80 лв.
 • Обща стойност на договорената безвъзмездната финансова помощ: 3 416 763.90 лв.
 • Предвидени инвестиции:
  • Съответствие с изискванията на европейската фармация, което дава възможност за завоюване на нови пазари;
  • Чрез получаване на качествена субстанция „Плеуромутилин” ще се даде възможност за получаване на краен продукт с по-добри качества, отговарящ на изискванията и на силно регулираните пазари;
  • Възможност за намаляване себестойността на произведения краен продукт при използване на енергийно ефективно оборудване, като същевременно се подобри значително качеството и ефективността му;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • Намаляване на изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата с около 25%
slide53
Управляващ орган на ОП “Конкурентоспособност” –

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ

тел: + 359 (2) 940 75 01

факс: + 359 (2) 981 17 19

www.opcompetitiveness.bg

Междинно звено – ИАНМСП

тел: +359 (2) 807 53 00

факс: + 359 (2) 807 53 08

www.ibsme.org

www.sme.government.bg