statut tedne banke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statut štedne banke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statut štedne banke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Statut štedne banke - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Statut štedne banke. Jasna Vlašić. Obavezni sadržaj statuta. članak 177.e Zakona o bankama (“Narodne novine”, br. 84/02. i 141/06.):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statut štedne banke' - kael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statut tedne banke

Statut štedne banke

Jasna Vlašić

obavezni sadr aj statuta
Obavezni sadržaj statuta
 • članak 177.e Zakona o bankama (“Narodne novine”, br. 84/02. i 141/06.):

“Osim odredaba članaka 177.a do 177.e ovoga Zakona, na štedne banke se na odgovarajući način primjenjuju ostale odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje banke.”

 • članak 14. Zakona o bankama:

“Na banke se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom.”

obavezni sadr aj statuta nastavak
Obavezni sadržaj statuta - nastavak
 • članak 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, br. 111/03., 34/99., 52/00 i 118/03.) (dalje u tekstu: “ZTD”):

Statut društva mora sadržavati odredbe o:

1. tvrtki i sjedištu društva,

2. predmetu poslovanja,

3. iznosu temeljnog kapitala,

4. podjeli temeljnog kapitala na dionice s nominalnim iznosima ili na one bez tog iznosa, kod dionica s nominalnim iznosima o tim iznosima i ukupnom broju

obavezni sadr aj statuta nastavak1
Obavezni sadržaj statuta - nastavak

dionica svakog nominalnog iznosa a kod dionica bez tog iznosa samo o njihovom broju, ako se izdaju dionice više rodova, rodu dionica i broju dionica svakog roda,

5. tome izdaju li se dionice koje glase na donositelj ili koje glase na ime,

6. broju članova uprave i nadzornog odbora,

7. načinu i obliku objave priopćenja društva,

8. vremenu trajanja i prestanku društva.

odstupanja od odredbi ztd a
Odstupanja od odredbi ZTD-a
 • članak 173. stavak 4. ZTD-a:

“Statut može sadržavati odredbe koje odstupaju od odredbi ovoga Zakona samo kada je to u zakonu izričito određeno. Ako to nije izričito isključeno ovim zakonom, statutom se mogu urediti i druga pitanja pored onih navedenih u stavku 3. ovoga članka. Odredbe statuta donesene protivno spomenutim ograničenjima su ništave.”

tvrtka
Tvrtka
 • članak 11. stavak 1. ZTD-a:

“Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.”

 • članak 13. stavak 1. ZTD-a:

“Tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva.”

 • članak 2.a Zakona o bankama:

“Tvrtka štedne banke mora sadržavati riječi “štedna banka”.

tvrtka nastavak
Tvrtka - nastavak
 • članak 13. stavak 2. točka 3. ZTD-a:

“Tvrtka dioničkog društva mora sadržavati riječi “dioničko društvo” ili oznaku “d.d.”.

 • skraćena tvrtka (članak 19. ZTD-a)
 • načelo istinitosti (članak 12. ZTD-a)
 • razlikovanje tvrtki (članak 14. ZTD-a)
 • imena država i međunarodnih organizacija (članak 15. ZTD-a)
 • osobna imena (članak 16. ZTD-a)
 • jezik tvrtke (članak 20. ZTD-a)
sjedi te
Sjedište
 • članak 37. stavak 1. ZTD-a:

“Sjedište trgovačkog društva je mjesto u kojemu je uprava društva i odakle se upravlja poslovima društva ili mjesto u kojemu društvo trajno obavlja svoju djelatnost, a određeno je izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva.”

 • članak 38. stavak 1. ZTD-a:

“Trgovačko društvo može promijeniti sjedište na način određen izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva.”

tvrtka i sjedi te
Tvrtka i sjedište
 • članak 24. stavak 2., točka 2. i 3. Zakona o sudskom registru (“Narodne novine”, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05. i 40/07.):

U registar se upisuju:

“…2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva;

3. sjedište – mjesto i adresa (ulica i kućni broj)…”

predmet poslovanja
Predmet poslovanja
 • članak 177.a stavak 1. Zakona o bankama:

“Štedna banka može obavljati bankovne usluge iz članka 3. ovog Zakona.”

 • članak 3. Zakona o bankama:

“Bankovne usluge su primanje novčanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstva u svoje ime i za svoj račun, kao i izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca.”

 • ostale financijske usluge (članak 177.a stavak 2. Zakona o bankama)
predmet poslovanja nastavak
Predmet poslovanja - nastavak
 • članak 177.a stavak 2. točka 6. Zakona o bankama:

“obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje i to dijelom koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju za banke,”

 • članak 250. stavak 4. Zakona o osiguranju (“Narodne novine”, br. 151/05.):

“Iznimno o odredbe stavka 1. ovoga članka, djelatnost zastupanja u osiguranju mogu obavljati i banke koje su za pružanje tih usluga dobile dozvolu Hrvatske narodne

predmet poslovanja nastavak1
Predmet poslovanja - nastavak

banke. Hrvatska narodna banka izdat će dozvolu na temelju prethodne suglasnosti nadzornog tijela.”

 • Članak 250. stavak 6. Zakona o osiguranju:

“Poslove zastupanja u osiguranju na temelju zaposlenja u banci koja je dobila dozvolu iz stavka 4. ovoga članka mogu obavljati samo osobe koje su dobile ovlaštenje nadzornog tijela za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 248. ovoga Zakona.”

predmet poslovanja nastavak2
Predmet poslovanja - nastavak
 • članak 177.a stavak 2. točka 10. Zakona o bankama:

“druge slične usluge koje su navedene u odobrenju za rad štedne banke.”

iznos temeljnog kapitala
Iznos temeljnog kapitala
 • članak 177.b Zakona o bankama.

“Najmanji iznos temeljnog kapitala potreban za osnivanje štedne banke jest 8 milijuna kuna”

dionice
Dionice
 • vrste dionica: dionice na ime i dionice na donositelja
 • MEĐUTIM – članak 16. stavak 1. Zakona o bankama:

“Dionice banke moraju glasiti na ime.”

 • rodovi dionica: redovne i povlaštene
 • MEĐUTIM – članak 177.b Zakona o bankama:

“Štedna banka ne smije imati u svom temeljnom kapitalu povlaštene dionice.”

dionice nastavak
Dionice - nastavak
 • članak 16. stavak 3. Zakona o bankama:

“Dionice banke izdaju se u dematerijaliziranom obliku”

 • članak 124. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Narodne novine”, br. 84/02., 140/05. i 138/06.):

“Nematerijalizirani vrijednosni papir je elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu središnje depozitarne agencije kojim se njegov izdavatelj obvezuje vlasniku ispuniti obvezu sadržanu u nematerijaliziranom vrijednosnom papiru.”

dionice nastavak1
Dionice - nastavak
 • članak 166. stavak 1. ZTD-a:

“Dioničarima se prije potpune uplate dionica mogu izdati potvrde o udjelima (privremenice).”

 • MEĐUTIM – članak 16. stavak 2. Zakona o bankama:

“Dionice banke moraju biti u cijelosti uplaćene u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.” (dakle, ne mogu se izdavati privremenice)

broj lanova uprave
Broj članova uprave
 • čl. 23. st. 1. Zakona o bankama:

“Uprava banke mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju banku. Jedan od članova uprave mora biti imenovan za predsjednika uprave.”

 • čl. 23. st. 2. Zakona o bankama:

“Ako statutom banke nije drukčije određeno, članovi uprave vode poslove i zastupaju banku zajedno”.

 • vođenje poslova društva (čl. 240. ZTD-a)
 • zastupanje (čl. 241.) ZTD-a)
imenovanje i opoziv lanova uprave i poslovnik
Imenovanje i opoziv članova uprave i poslovnik
 • čl. 244. st. 1. ZTD-a

“Članove uprave i predsjednika imenuje nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od 5 godina s time da ih može ponovno imenovati.”

 • poslovnik o radu uprave (čl. 240. st. 3. ZTD-a)
broj lanova nadzornog odbora
Broj članova nadzornog odbora
 • čl. 254. ZTD-a:

“(1) Nadzorni odbor ima najmanje 3 člana. Statutom se može odrediti i veći broj članova nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan.

(2) Najveći broj članova nadzornog odbora iznosi kod društva s temeljnim kapitalom:

- do 12.000.000,00 kuna, 9 članova,

- do 20.000.000,00 kuna, 15 članova,

- preko 80.000,00,00 kuna, 21 član.

imenovanje i opoziv lanova nadzornog odbora
Imenovanje i opoziv članova nadzornog odbora
 • čl. 256. st. 1. ZTD-a:

“Članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva.”

 • čl. 258. ZTD-a:

“Članovi nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na 4 godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.”

 • čl. 30. st. 2. Zakona o bankama:

“Zaposlenici banke ne mogu biti članovi nadzornog odbora te banke.” (dakle, nema primjene odredbe čl. 166. Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 137/04. i 68/05.)

na in i oblik objave priop enja dru tva
Način i oblik objave priopćenja društva
 • čl. 174. ZTD-a:

“(1) Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske.

(2) Statutom se može odrediti da se podaci i priopćenja društva objavljuju i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.”