Språkhistoria - PowerPoint PPT Presentation

kael
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Språkhistoria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Språkhistoria

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Språkhistoria
241 Views
Download Presentation

Språkhistoria

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Språkhistoria

 2. Vad ni lärde er förra lektionen • Låneorden vi lärde oss, vart ifrån de kom från osv. • Hur vi ska jobba. • Forntids svenska är inte alls likt nutids svenska. • Att svenska har ändras VÄLDIGT mycket. Frågor från förra lektionen • Varför det bildades dialekter? • Hur kommer vi få informationen vi behöver till att svara på frågorna? • Varför pratar man med olika dialekter i Sverige? • De där grupperna, när vi skulle redovisa eller vad det var. • Grupperna vi hade idag ska vi ´fortsätta ha de.

 3. Språkhistoria Frågor som ni hade om språkhistoria: • Varför ändras språket? • Hur skapades språket? • Hur kan det vara så olika? • Varför ska de ändras hela tiden? • Är fornnordiska uppbyggt grammatiskt på ett annat sätt än svenska?

 4. Språkhistoria Runskrift 200 e.Kr – 1225. • Första runraden innehöll 24 runtecken och delades av Sverige, Norge och Danmark. • Vid vikingatiden gick Sverige över till 16 tecken, vilket gjorde att flera tecken fick olika ljud. Överkurs • Runskriften kännetecknas av diftonger. Diftonger är två vokalljud som glider ihop. • Detta är vanligt i engelskan: house (au), boy (oi), like (ai). • I Sverige försvann diftongerna på 900-talet och då ändrades både uttal och stavning. • Detta finns dock kvar i vissa dialekter, t.ex. gotländska mur (miur).

 5. Språkhistoria Kyrkans språk

 6. Språkhistoria Fornsvenska 1225 - 1526. • Runskrift ersattes av det latinska alfabetet. • Vissa texter började skrivas på svenska. Framför allt texter om lag och ordning. • Västgötalagen var den första texten som var skriven på svenska. • Innan berättades lagarna muntligt från person till person. Därför är texten skriven med många fasta uttryck och meningarna blir lite styltiga.

 7. Språkhistoria Fornsvenska 1225 - 1526. • Tyskarna flyttade in under denna tid och även det påverkade de svenska språket. - Tyskarna kom med nya adjektivändelser, t.ex.-ig. Salugh blev saligh (salig). - Det viktigaste verbet i en mening flyttades sist. ”Jag har köpt en bok” blev ”Jag har en bok köpt”. - Mest inflytande i språket hade tyskarna med alla ord som rörde stadsliv, yrken och handel, t.ex. Stad, herre, fru, källare, skomakare, snickare, betala och mynt.

 8. Språkhistoria Reformationen

 9. Språkhistoria Nysvenska 1526 - 1879. • Gustav Vasa gjorde Sverige protestantiskt istället för katolskt. • Då översattes bibeln från latin till svenska. Då boken trycktes nådde den ut till många personer i Sverige. • Bibeln hade stort inflytande över det svenska språket. • Innan boktryckarkonsten skrev alla förhand och det fanns inga tydliga regler för hur en text skulle skrivas. • 1786 bildas Svenska Akademien. De ger ut en ordbok där det står var olika ord kommer ifrån, hur de stavas och uttalas. • I slutet av denna tid började flera barn att lära sig läsa och skriva eftersom de fick gå i skolan.

 10. Språkhistoria Efter 1900. • En stavningsreform var 1906. Af blev av och täfla blev tävla. • En annan var på 1950-talet. Då ändrades pluralformerna av verb. De gingoblev De gick. • 1943 ville några folkskollärare ändra språket genom att ta bort onödiga bokstäver som c, x och z. De ville även att ljudet j skulle stavas med j. T.ex. cykel – sykel, byxor – byksor, djup – jup, hjärta – järta. • En tydlig trend just nu är att det svenska talspråket och skriftspråket närmar sig varandra.

 11. Språkhistoria Frågor om språkhistoria: Diskutera frågorna • Varför ändras språket? Svar: På grund av olika historiska händelser men även för att underlätta t.ex. stavning. • Hur skapades språket? Svar: Språk har alltid funnits. Det svenska skriftspråket skapades med hjälp av latin. • Hur kan det vara så olika? Svar: Eftersom språket hela tiden utvecklas. • Varför ska de ändras hela tiden? Svar: Språket ändras på grund av olika beslut, influenser eller reformationer. Det slutar aldrig att utvecklas. • Är fornnordiska uppbyggt grammatiskt på ett annat sätt än svenska? Svar: Det fanns inga grammatiska regler under den tiden så det kunde nog se annorlunda ut.

 12. Språkhistoria Exit ticket http://grindskolanklass8.se